شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح. کویر تایر

پکویرح | حق تقدم - بورس
گروه:

لاستیک و پلاستیک

زیر گروه:

تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 21,620 5.72
قیمت پایانی: 21,450 4.89

ترازنامه

1399/01/30
سال مالی 1398/09/30
1397/12/11
سال مالی 1397/09/30
1396/12/15
سال مالی 1396/09/30

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

361.79 میلیارد 370.05 میلیارد 111.49 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

106 میلیارد 70 میلیارد 50 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1.029 هزار میلیارد 1.595 هزار میلیارد 1.863 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

687.33 میلیارد 799.45 میلیارد 252.72 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

567.75 میلیارد 337.68 میلیارد 242.77 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

117 میلیارد 199.86 میلیارد 82.93 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

5.46 میلیارد 31.26 میلیارد 37.69 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

201.76 میلیارد 189.07 میلیارد 171.75 میلیارد

کالای در راه

79.77 میلیارد 44.32 میلیارد 38.58 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

114.83 میلیارد 87.15 میلیارد 43.65 میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

107.91 میلیارد 65.11 میلیارد 43.6 میلیارد

سایر موجودی ها

1.32 میلیارد 8.52 میلیارد 6.92 میلیارد

موجودی مواد و کالا

979.97 میلیارد 832.75 میلیارد 580.68 میلیارد

جمع دارایی های جاری

3.164 هزار میلیارد 3.668 هزار میلیارد 2.858 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

38.72 میلیارد 34.83 میلیارد 30.75 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1.35 میلیارد 2.25 میلیارد 1.43 میلیارد

دارایی های نامشهود

30.4 میلیارد 5.92 میلیارد 6.01 میلیارد

سایر دارایی ها

15.63 میلیارد 66.77 میلیارد 62.87 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.284 هزار میلیارد 649.96 میلیارد 607.35 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.284 هزار میلیارد 649.96 میلیارد 607.35 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

4.535 هزار میلیارد 4.427 هزار میلیارد 3.566 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

697.71 میلیارد 1.043 هزار میلیارد 1.637 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

304.29 میلیارد 39.43 میلیارد 15.93 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

176.79 میلیارد 143.57 میلیارد 109.66 میلیارد

سایر ذخائر

40.01 میلیارد 58.57 میلیارد 104.56 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

858.59 میلیارد 680.22 میلیارد 222.65 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.013 هزار میلیارد 929.45 میلیارد 9.99 میلیارد

جمع بدهی های جاری

3.09 هزار میلیارد 2.895 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

- 204.29 میلیارد 40.18 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

312.33 میلیارد 256.21 میلیارد 275.67 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

3.403 هزار میلیارد 3.355 هزار میلیارد 2.415 هزار میلیارد

سرمایه

700 میلیارد 700 میلیارد 700 میلیارد

سود و زیان انباشته

337.06 میلیارد 277.16 میلیارد 355.53 میلیارد

اندوخته قانونی

70 میلیارد 70 میلیارد 70 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- - 25 میلیارد

سایر اندوخته ها

25 میلیارد 25 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام

1.132 هزار میلیارد 1.072 هزار میلیارد 1.151 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

4.535 هزار میلیارد 4.427 هزار میلیارد 3.566 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

700 میلیارد 700 میلیارد 700 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

197.06 میلیارد 102.16 میلیارد 35.63 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

70 میلیارد 70 میلیارد 70 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- - 25 میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

25 میلیارد 25 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

992.06 میلیارد 897.16 میلیارد 830.63 میلیارد
1399/01/30
سال مالی 1399/09/30 3 ماهه
1398/11/21
سال مالی 1398/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/11/20
سال مالی 1398/09/30 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

320.12 میلیارد 361.79 میلیارد 361.79 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

106 میلیارد 106 میلیارد 106 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1.525 هزار میلیارد 1.029 هزار میلیارد 1.029 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

- 687.33 میلیارد 687.33 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

1.158 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1.185 هزار میلیارد 567.75 میلیارد 567.75 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 117 میلیارد 117 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 5.46 میلیارد 5.46 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 201.76 میلیارد 201.76 میلیارد

کالای در راه

- 79.77 میلیارد 79.77 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- 114.83 میلیارد 114.83 میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

- 107.91 میلیارد 107.91 میلیارد

سایر موجودی ها

- 1.32 میلیارد 1.32 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1.185 هزار میلیارد 979.97 میلیارد 979.97 میلیارد

جمع دارایی های جاری

4.295 هزار میلیارد 3.164 هزار میلیارد 3.164 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

38.72 میلیارد 38.72 میلیارد 38.72 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1.29 میلیارد 1.35 میلیارد 1.35 میلیارد

دارایی های نامشهود

30.54 میلیارد 30.4 میلیارد 30.4 میلیارد

سایر دارایی ها

41.38 میلیارد 15.63 میلیارد 15.63 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.466 هزار میلیارد 1.284 هزار میلیارد 1.284 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.466 هزار میلیارد 1.284 هزار میلیارد 1.284 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

5.873 هزار میلیارد 4.535 هزار میلیارد 4.535 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

823.7 میلیارد 697.71 میلیارد 697.71 میلیارد

پیش دریافت ها

452.28 میلیارد 304.29 میلیارد 304.29 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

234.01 میلیارد 176.79 میلیارد 182.56 میلیارد

سایر ذخائر

58.99 میلیارد 40.01 میلیارد 40.01 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.654 هزار میلیارد 858.59 میلیارد 858.59 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.153 هزار میلیارد 1.013 هزار میلیارد 1.013 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

4.376 هزار میلیارد 3.09 هزار میلیارد 3.096 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

298.31 میلیارد 312.33 میلیارد 312.33 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

4.674 هزار میلیارد 3.403 هزار میلیارد 3.409 هزار میلیارد

سرمایه

700 میلیارد 700 میلیارد 700 میلیارد

سود و زیان انباشته

403.76 میلیارد 337.06 میلیارد 331.29 میلیارد

اندوخته قانونی

70 میلیارد 70 میلیارد 70 میلیارد

سایر اندوخته ها

25 میلیارد 25 میلیارد 25 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1.199 هزار میلیارد 1.132 هزار میلیارد 1.126 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

5.873 هزار میلیارد 4.535 هزار میلیارد 4.535 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی