شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح. سبحان دارو

دسبحانح | حق تقدم - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 27,060 2.10
قیمت پایانی: 27,550 0.33

سود و زیان

1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/02/29
سال مالی 1396/12/29
1396/02/31
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

2.591 هزار میلیارد 1.965 هزار میلیارد 1.687 هزار میلیارد

جمع درآمدها

2.591 هزار میلیارد 1.965 هزار میلیارد 1.687 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.178 هزار میلیارد 986 میلیارد 785.01 میلیارد

سود ناویژه

1.414 هزار میلیارد 978.71 میلیارد 901.73 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

269.75 میلیارد 120.89 میلیارد 126.79 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

109.91 میلیارد 10.71 - میلیارد 286 میلیون

سود (زیان) عملیاتی

1.254 هزار میلیارد 847.11 میلیارد 775.23 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

999.06 میلیارد 617.06 میلیارد 596.98 میلیارد

مالیات

234.56 میلیارد 130.12 میلیارد 116.31 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

764.5 میلیارد 486.94 میلیارد 480.67 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

482.87 میلیارد 567.53 میلیارد 624.87 میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 105.1 - میلیارد -

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

475.6 - میلیارد 451.5 - میلیارد 525 - میلیارد

سود قابل تخصیص

771.78 میلیارد 497.87 میلیارد 580.53 میلیارد

اندوخته قانونی

38.23 میلیارد 15 میلیارد 13 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

690.1 میلیارد 475.6 میلیارد 451.5 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

43.45 میلیارد 7.27 میلیارد 116.03 میلیارد

سرمایه

1.03 هزار میلیارد 580 میلیارد 430 میلیارد

EPS خالص

742.24 839.55 1,117.83
1398/10/29
سال مالی 1398/12/29 9 ماهه
1398/08/15
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/07/23
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

2.814 هزار میلیارد 1.595 هزار میلیارد 1.595 هزار میلیارد

جمع درآمدها

2.814 هزار میلیارد 1.595 هزار میلیارد 1.595 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.334 هزار میلیارد 759.46 میلیارد 759.46 میلیارد

سود ناویژه

1.48 هزار میلیارد 835.07 میلیارد 835.07 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

134.16 میلیارد 81.39 میلیارد 93.26 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

3.05 - میلیارد 5.11 میلیارد 1.24 - میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

- 20.59 - میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

1.343 هزار میلیارد 738.2 میلیارد 740.57 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.168 هزار میلیارد 635.52 میلیارد 635.52 میلیارد

مالیات

287.9 میلیارد 139.45 میلیارد 142.99 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

879.88 میلیارد 496.07 میلیارد 492.53 میلیارد

سود قابل تخصیص

- 496.07 میلیارد 492.53 میلیارد

سرمایه

1.03 هزار میلیارد 1.03 هزار میلیارد 1.03 هزار میلیارد

EPS خالص

854.25 481.62 478.18
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی