شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دابورح

ح . داروسازی‌ ابوریحان‌

حق تقدم بورس 36,500 351.00 0.95 36,469 382.00 1.04 12:30 1,369 623,188 22.727 میلیارد - 36,851 35,112 35,100 38,256 - - - - 5 5,273 36,520 1 625 36,520 4.716 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 623,188 - 623,188 -
پکویرح

ح. کویر تایر

حق تقدم بورس 14,952 644.00 4.50 15,359 1,051.00 7.35 12:30 3,182 14.46 میلیون 222.101 میلیارد - 14,308 15,998 14,852 16,950 - - - - 4 115,944 14,900 22 151,057 14,900 22.731 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.099 میلیون 360,754 14.243 میلیون 217,474
کگلح

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم بورس 11,348 388.00 3.54 11,154 194.00 1.77 12:29 1,873 8.911 میلیون 99.399 میلیارد 45,681.31 10,960 10,621 10,621 11,800 - - - - 3 10,000 11,348 2 6,605 11,348 294.466 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.11 میلیون 801,762 8.612 میلیون 298,816
دسانکوح

ح . داروسازی سبحان انکولوژی

حق تقدم فرابورس 17,683 842.00 5.00 17,527 686.00 4.07 12:29 458 470,476 8.246 میلیارد - 16,841 16,988 16,511 17,683 - - - - 3 20,179 17,683 7 29,196 17,683 1.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 470,476 - 470,244 232
دسبحانح

ح. سبحان دارو

حق تقدم بورس 18,605 516.00 2.70 18,662 459.00 2.40 12:29 884 1.431 میلیون 26.704 میلیارد - 19,121 19,303 17,500 20,000 - - - - 3 2,610 18,605 2 910 18,605 5.599 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.139 میلیون 292,259 1.425 میلیون 5,893
زقیامح

ح.کشت و دام قیام اصفهان

حق تقدم فرابورس 23,018 1,096.00 5.00 22,497 575.00 2.62 12:29 1,224 4.298 میلیون 96.701 میلیارد - 21,922 21,999 20,826 23,018 - - - - 2 2.569 میلیون 23,018 75 400 23,018 7.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.211 میلیون 1.088 میلیون 4.298 میلیون -
دیرانح

ح . ‌ایران‌دارو

حق تقدم بورس 18,485 1,285.00 6.50 18,817 953.00 4.82 12:29 638 1.043 میلیون 19.626 میلیارد 814.96 19,770 19,505 17,794 20,700 - - - - 2 2,350 18,201 4 3,037 18,201 940.85 میلیارد - - - - - - - - - - 1.043 میلیون - 1.04 میلیون 2,966
ثغربح

ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ

حق تقدم فرابورس 4,514 237.00 4.99 4,520 231.00 4.86 12:29 402 6.781 میلیون 30.649 میلیارد - 4,751 4,514 4,514 4,670 - - - - 23 - - 0 581,898 4,514 1.356 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.781 میلیون - 6.723 میلیون 57,768
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 4,900 137.00 2.72 4,976 61.00 1.21 12:29 1,474 14.408 میلیون 71.699 میلیارد 5,423.72 5,037 4,945 4,666 5,350 - - - - 3 72,770 4,900 3 24,778 4,900 5.722 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.408 میلیون - 13.488 میلیون 919,622
ثنورح

ح . سرمایه گذاری کوه نور

حق تقدم پایه فرابورس 3,562 110.00 3.00 3,571 101.00 2.75 12:29 949 8.433 میلیون 30.114 میلیارد - 3,672 3,760 3,562 3,760 - - - - - - - - 1.188 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.933 میلیون 3.5 میلیون 8.414 میلیون 19,171
ورازیح

ح. بیمه رازی

حق تقدم پایه فرابورس 4,281 164.00 3.98 4,281 164.00 3.98 12:12 391 28.18 میلیون 120.64 میلیارد - 4,117 4,281 4,281 4,281 - - - - - - - - 4.281 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.18 میلیون - - 28.18 میلیون
تشتادح

ح.صنایع تولیدی اشتاد ایران‌

حق تقدم پایه فرابورس 9,588 0.00 0.00 1 0.00 0.00 09:43 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 517.328 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 13,860 1,140.00 7.60 13,956 1,044.00 6.96 1399/03/11 3,029 13.925 میلیون 194.343 میلیارد - 15,000 15,000 13,501 15,000 - - - - 2 14,704 13,813 5 3,000 13,813 20.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.389 میلیون 1.536 میلیون 13.923 میلیون 1,669
گوهرانح

ح . س. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 7,653 402.00 4.99 7,653 402.00 4.99 1399/03/11 64 7.638 میلیون 58.453 میلیارد 6,842.44 8,055 7,653 7,653 7,653 - - - - 0 800 7,702 1 - - 3.061 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.821 میلیون 4.817 میلیون - 7.638 میلیون
ولرازح

ح . لیزینگ رازی

حق تقدم پایه فرابورس 16,800 944.00 5.95 16,800 944.00 5.95 1399/03/10 1 11,000 184.8 میلیون - 15,856 16,800 16,800 16,800 - - - - 0 3,000 14,531 1 - - 655.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فولاژح

ح.فولاد آلیاژی ایران

حق تقدم بورس 16,440 1,826.00 10.00 16,455 1,811.00 9.91 1399/03/3 153 4.926 میلیون 81.057 میلیارد - 18,266 18,000 16,440 18,000 - - - - 0 - - 0 - - 8.228 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 305,971 4.62 میلیون - 4.926 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

حق تقدم بورس 5,350 88.00 1.62 5,394 44.00 0.81 1399/02/27 10,753 103.145 میلیون 556.385 میلیارد 12,271.51 5,438 5,508 5,200 5,877 - - - - 1 200,000 5,300 2 33 5,877 13.485 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.338 میلیون 10.806 میلیون 98.616 میلیون 4.528 میلیون
پاکشوح

ح . گروه صنعتی پاکشو

حق تقدم بورس 29,999 2,501.00 7.70 30,663 1,837.00 5.65 1399/02/27 2,404 5.537 میلیون 169.78 میلیارد 1,346.93 32,500 32,900 29,251 33,000 - - - - 1 - - 0 150 35,749 61.326 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.967 میلیون 1.57 میلیون 3.049 میلیون 2.488 میلیون
رنیکح

ح.جنرال مکانیک

حق تقدم فرابورس 26,415 1,257.00 5.00 25,936 778.00 3.09 1399/02/27 4,671 4.145 میلیون 107.506 میلیارد - 25,158 25,001 25,001 26,415 - - - - 2 210 25,841 1 144 27,281 12.968 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.449 میلیون 2.696 میلیون 4.145 میلیون 156
مادیراح

ح.صنایع ماشین های اداری ایران

حق تقدم فرابورس 33,800 1,609.00 5.00 33,800 1,609.00 5.00 1399/02/27 43 399,262 13.495 میلیارد 4,582.92 32,191 33,800 33,800 33,800 - - - - 0 - - 0 - - 33.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 399,262 - - 399,262
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

حق تقدم بورس 8,840 928.00 9.50 9,368 400.00 4.10 1399/02/24 6,995 65.977 میلیون 618.087 میلیارد - 9,768 9,350 8,792 10,296 - - - - 11 12,170 8,800 6 244,043 8,800 111.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.704 میلیون 15.273 میلیون 51.294 میلیون 14.683 میلیون
وتعاونح

ح . بیمه تعاون

حق تقدم پایه فرابورس 642 111.00 20.90 580 49.00 9.23 1399/02/16 8,376 300.055 میلیون 173.896 میلیارد - 531 557 552 642 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 682,500 299.373 میلیون - 300.055 میلیون
قلرستح

ح . قند لرستان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 9,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.881 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کبافقح

ح . معادن‌ بافق‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 720 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 56.839 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خزامیاح

ح . زامیاد

حق تقدم بورس 10 0.00 0.00 10 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 10 10 10 - - - - - - - - 38.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سترانح

ح . سیمان‌ تهران‌

حق تقدم بورس 3,950 0.00 0.00 3,950 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,950 3,950 3,950 - - - - - - - - 86.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثامانح

ح . سامان‌ گستراصفهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 460 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فایراح

ح . آلومینیوم‌ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 541 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 109.705 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سصفهاح

ح . سیمان‌اصفهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.895 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خلنتح

ح . لنت‌ ترمزایران‌

حق تقدم بورس 1,752 0.00 0.00 1,752 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,752 1,752 1,752 - - - - - - - - 7.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سبجنوح

ح . سیمان‌ بجنورد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ولیزح

ح . لیزینگ‌ایران‌

حق تقدم بورس 1,211 0.00 0.00 1,219 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,211 1,211 1,211 - - - - - - - - 15.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فنوالح

ح . نورد آلومینیوم‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 2,850 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.897 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فلامیح

ح . لامیران‌

حق تقدم بورس 3,217 0.00 0.00 3,209 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,217 3,217 3,217 - - - - - - - - 5.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شفارسح

ح . صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

حق تقدم بورس 2,900 0.00 0.00 2,862 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,900 2,900 2,900 - - - - - - - - 13.929 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شدوصح

ح . دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

حق تقدم بورس 2,600 0.00 0.00 2,600 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,600 2,600 2,600 - - - - - - - - 10.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کترامح

ح . تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

حق تقدم بورس 1,395 0.00 0.00 1,395 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,395 1,395 1,395 - - - - - - - - 9.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تپمپیح

ح . پمپ‌ سازی‌ ایران‌

حق تقدم بورس 2,900 0.00 0.00 2,900 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,900 2,900 2,900 - - - - - - - - 19.263 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قهکمتح

ح . قندهکمتان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.903 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فرآورح

ح . فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

حق تقدم بورس 4,200 0.00 0.00 4,200 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 4,200 4,200 4,200 - - - - - - - - 18.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سدورح

ح . سیمان‌ دورود

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 7,200 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شگلح

ح . گلتاش‌

حق تقدم بورس 6,500 0.00 0.00 6,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,500 6,500 6,500 - - - - - - - - 36.335 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دزهراویح

ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌

حق تقدم بورس 11,500 0.00 0.00 11,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 11,500 11,500 11,500 - - - - - - - - 64.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پدرخشح

ح . درخشان‌ تهران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.784 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غسالمح

ح . ‌سالمین‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 47.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کلوندح

ح . کاشی‌ الوند

حق تقدم بورس 1,250 0.00 0.00 1,253 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,250 1,250 1,250 - - - - - - - - 12.691 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رمپناح

ح. گروه مپنا (سهامی عام)

حق تقدم بورس 6,968 0.00 0.00 6,968 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,968 6,968 6,968 - - - - - - - - 775.278 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رانفورح

ح . خدمات‌انفورماتیک‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 348.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خکارح

ح.ایرکا پارت صنعت

حق تقدم بورس 1,500 0.00 0.00 1,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,500 1,500 1,500 - - - - - - - - 9.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لابساح

ح . آبسال‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 662 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.099 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قشهدح

ح . شهد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قپیراح

ح . قندپیرانشهر

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فجامح

ح . جام‌دارو

حق تقدم بورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,000 1,000 1,000 - - - - - - - - 6.105 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دامینح

ح . داروسازی‌ امین‌

حق تقدم بورس 2,550 0.00 0.00 2,550 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,550 2,550 2,550 - - - - - - - - 30.152 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قثابتح

ح . قند ثابت‌ خراسان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 32.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وپتروح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 3,490 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 37.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وساپاح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سایپا

حق تقدم بورس 20 0.00 0.00 20 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 20 20 20 - - - - - - - - 87.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرویح

ح . توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

حق تقدم بورس 977 0.00 0.00 962 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 977 977 977 - - - - - - - - 80.319 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
البرزح

ح.بیمه البرز

حق تقدم بورس 3,051 0.00 0.00 3,051 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,051 3,051 3,051 - - - - - - - - 46.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شکربنح

ح . کربن‌ ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 5,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غنوشح

ح . نوش‌مازندران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فروسح

ح . فروسیلیس‌ ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 25.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شیرانح

ح . س. صنایع‌شیمیایی‌ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 216.925 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فنوردح

ح . نوردوقطعات‌ فولادی‌

حق تقدم بورس 560 0.00 0.00 550 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 560 560 560 - - - - - - - - 8.863 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سهگمتح

ح . سیمان‌هگمتان‌

حق تقدم بورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,000 1,000 1,000 - - - - - - - - 14.256 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خپویشح

ح . سازه‌ پویش‌

حق تقدم بورس 6,500 0.00 0.00 6,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,500 6,500 6,500 - - - - - - - - 10.102 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فجرح

ح .فولاد امیر کبیر کاشان

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 204 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مدارانح

ح . داده‌پردازی‌ایران‌

حق تقدم بورس 1,590 0.00 0.00 1,590 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,590 1,590 1,590 - - - - - - - - 17.614 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ونفتح

ح . سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

حق تقدم بورس 2,456 0.00 0.00 2,456 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,456 2,456 2,456 - - - - - - - - 27.454 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاماح

ح . صنعتی‌ آما

حق تقدم بورس 5,226 0.00 0.00 5,144 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 5,226 5,226 5,226 - - - - - - - - 26.272 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وساختح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 684 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 38.262 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فسربح

ح . ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

حق تقدم بورس 1,920 0.00 0.00 1,920 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,920 1,920 1,920 - - - - - - - - 26.545 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لپارسح

ح . پارس‌ الکتریک‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 2,300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 28.568 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ننقشح

ح . گروه‌ صنعتی‌ نقش‌ ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 5,300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فمرادح

ح . آلومراد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بموتوح

ح . موتوژن‌

حق تقدم بورس 5,500 0.00 0.00 5,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 5,500 5,500 5,500 - - - - - - - - 36.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شسیناح

ح . صنایع‌شیمیایی‌سینا

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وملیح

ح . گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 46.081 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بکابح

ح . صنایع‌جوشکاب‌یزد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 3,151 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خبهمنح

ح . گروه‌بهمن‌

حق تقدم بورس 364 0.00 0.00 364 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 364 364 364 - - - - - - - - 103.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پلاسکح

ح . پلاسکوکار

حق تقدم بورس 110 0.00 0.00 110 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 110 110 110 - - - - - - - - 10.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کحافظح

ح . کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

حق تقدم بورس 150 0.00 0.00 150 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 150 150 150 - - - - - - - - 27.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چافستح

ح . افست‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 26.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سفارح

ح . سیمان‌فارس‌

حق تقدم بورس 3,451 0.00 0.00 3,451 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,451 3,451 3,451 - - - - - - - - 28.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دکوثرح

ح . داروسازی‌ کوثر

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 3,740 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.359 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خرینگح

ح . رینگ‌سازی‌مشهد

حق تقدم بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 17.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حپتروح

ح . حمل و نقل پتروشیمی

حق تقدم بورس 530 0.00 0.00 530 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 530 530 530 - - - - - - - - 8.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبملتح

ح . بانک ملت

حق تقدم بورس 1,250 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,250 1,250 1,250 - - - - - - - - 884.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فپنتاح

ح . سپنتا

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 9,365 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.453 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غپینوح

ح . پارس‌ مینو

حق تقدم بورس 4 0.00 0.00 4 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 4 4 4 - - - - - - - - 80.414 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تکنوح

ح . تکنوتار

حق تقدم بورس 1,105 0.00 0.00 1,105 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,105 1,105 1,105 - - - - - - - - 3.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کفراح

ح . فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

حق تقدم بورس 15,000 0.00 0.00 15,001 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 15,000 15,000 15,000 - - - - - - - - 29.185 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قشکرح

ح . ‌ شکرشاهرود

حق تقدم بورس 4,800 0.00 0.00 4,800 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 4,800 4,800 4,800 - - - - - - - - 6.808 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وتوصاح

ح. سرمایه‌گذاری توسعه‌صنعتی

حق تقدم بورس 108 0.00 0.00 107 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 108 108 108 - - - - - - - - 34.492 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کسراح

ح . سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 650 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 23.834 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قصفهاح

ح . قنداصفهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,850 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 27.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غبشهرح

ح . صنعتی‌ بهشهر

حق تقدم بورس 2,300 0.00 0.00 2,300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,300 2,300 2,300 - - - - - - - - 83.499 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فسپاح

ح . گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 3,600 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 19.379 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سخاشح

ح . سیمان‌خاش‌

حق تقدم بورس 3,800 0.00 0.00 3,800 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,800 3,800 3,800 - - - - - - - - 9.446 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ددامح

ح . داروسازی زاگرس فارمد پارس

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 2,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 22.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی