شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
گوهرانح

ح . س. توسعه گوهران امید

حق تقدم فرابورس 2,258 30.00 1.35 2,228 0.00 0.00 13:51 280 2.085 میلیون 4.64 میلیارد 6,842.44 2,228 2,246 2,131 2,286 - - - - 2 900 2,236 1 42,981 2,259 891.2 میلیارد - - - - - - - - - - 2.085 میلیون - 2.085 میلیون -
خفولاح

ح . خدمات فنی فولاد یزد

حق تقدم پایه فرابورس 18,000 900.00 5.26 17,507 407.00 2.38 12:34 85 1.065 میلیون 18.651 میلیارد - 17,100 18,000 17,500 18,126 - - - - - - - - 206.408 میلیارد - - - - - - - - - - 1.065 میلیون - - 1.065 میلیون
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

حق تقدم بورس 4,501 165.00 3.54 4,536 130.00 2.79 12:30 314 2.475 میلیون 11.224 میلیارد 9,743.09 4,666 4,697 4,500 4,697 - - - - 1 26,900 4,501 1 10 4,519 18.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 548,829 1.926 میلیون 2.112 میلیون 362,531
خریختح

ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

حق تقدم بورس 3,279 89.00 2.79 3,360 170.00 5.33 12:30 4,573 39.19 میلیون 131.697 میلیارد 11,851.27 3,190 3,380 3,191 3,478 - - - - 1 1,094 3,255 1 49,500 3,279 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 39.19 میلیون - 39.085 میلیون 104,937
سشمالح

ح . سیمان‌ شمال‌

حق تقدم بورس 5,009 96.00 1.88 5,105 0.00 0.00 12:29 1,196 5.902 میلیون 30.13 میلیارد 3,051.63 5,105 5,100 4,900 5,390 - - - - 1 10,000 5,000 1 2,077 5,040 1.098 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.288 میلیون 614.073 5.899 میلیون 3.065
وبیمهح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

حق تقدم بورس 3,589 2.00 0.06 3,587 0.00 0.00 12:29 4,410 36.578 میلیون 131.22 میلیارد 8,122.41 3,587 3,727 3,400 3,745 - - - - 1 6,292 3,572 1 18 3,596 3.677 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36.578 میلیون - 35.565 میلیون 1.012 میلیون
چفیبرح

ح . فیبر ایران‌

حق تقدم بورس 3,301 78.00 2.31 3,379 0.00 0.00 12:29 506 2.77 میلیون 9.36 میلیارد 6,081.41 3,379 3,426 3,301 3,450 - - - - 1 500 3,300 1 369 3,331 1.531 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.67 میلیون 1.1 میلیون 2.77 میلیون -
سخزرح

ح . سیمان‌ خزر

حق تقدم بورس 8,941 812.00 9.99 8,941 812.00 9.99 12:29 227 1.771 میلیون 15.832 میلیارد - 8,129 8,941 8,941 8,941 - - - - 3 2,000 8,812 1 129,245 8,941 - - - - - - - - - - - 1.771 میلیون - - 1.771 میلیون
ورازیح

ح. بیمه رازی

حق تقدم پایه فرابورس 1,430 28.00 2.00 1,430 28.00 2.00 12:29 186 3.306 میلیون 4.727 میلیارد - 1,402 1,430 1,430 1,430 - - - - - - - - 9.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.376 میلیون 1.93 میلیون 2.306 میلیون 1,000,000
ثقزویح

ح.شرکت عمران و سازندگی قزوین

حق تقدم پایه فرابورس 4,558 0.00 0.00 4,558 0.00 0.00 12:28 19 64.511 294.04 میلیون - 4,558 4,558 4,558 4,558 - - - - 0 374,183 4,558 23 - - 546.96 میلیارد - - - - - - - - - - 64.511 - 64.511 -
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 4,215 51.00 1.22 4,144 20.00 0.48 12:27 161 2.1 میلیون 8.702 میلیارد 21,849.64 4,164 4,300 4,000 4,300 - - - - 1 60,000 4,211 2 5,000 4,290 26.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 642,419 1.458 میلیون 1.1 میلیون 1,000,000
شپتروح

ح . پتروشیمی آبادان

حق تقدم پایه فرابورس 1,338 0.00 0.00 1,338 0.00 0.00 12:26 58 710.864 951.14 میلیون - 1,338 1,338 1,338 1,338 - - - - 0 6.176 میلیون 1,338 179 - - 2.676 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 710.864 - 710.864 -
تایراح

ح . تراکتورسازی‌ایران‌

حق تقدم بورس 8,400 15.00 0.18 8,333 52.00 0.62 12:25 120 569,163 4.743 میلیارد 3,897.98 8,385 8,480 8,200 8,480 - - - - 1 650 8,324 1 3,000 8,419 30.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 261,057 308,106 559,163 10,000
وآذرح

ح . ‌توسعه‌آذربایجان‌

حق تقدم بورس 18,146 1,649.00 10.00 18,146 1,649.00 10.00 1398/10/29 70 98,854 1.794 میلیارد 100 16,497 18,146 18,146 18,146 - - - - 9 500 18,140 1 401,146 18,146 4.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 98,854 - - 98,854
اعتلاح

ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز

حق تقدم فرابورس 3,578 70.00 2.00 3,578 70.00 2.00 1398/10/22 46 2.15 میلیون 7.691 میلیارد 42,531.25 3,508 3,578 3,578 3,578 - - - - 0 42,897 3,578 3 - - 3.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.15 میلیون - - 2.15 میلیون
مادیراح

ح.صنایع ماشین های اداری ایران

حق تقدم فرابورس 15,253 1,417.00 10.24 14,997 1,161.00 8.39 1398/10/12 610 2.714 میلیون 40.702 میلیارد 4,582.92 13,836 14,527 14,527 15,253 - - - - 0 812,526 15,253 33 - - 56.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 635,496 2.078 میلیون 2.604 میلیون 110,000
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

حق تقدم فرابورس 21,639 1,030.00 5.00 21,639 1,030.00 5.00 1398/10/10 81 1.407 میلیون 30.448 میلیارد 17,371.63 20,609 20,500 20,500 20,900 - - - - 0 45,000 20,700 3 - - 3.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 423,181 983,921 - 1.407 میلیون
اوانح

ح . مبین وان کیش

حق تقدم فرابورس 30,000 500.00 1.64 30,081 419.00 1.37 1398/10/9 130 2.492 میلیون 74.949 میلیارد 19,165.68 30,500 31,500 30,000 31,500 - - - - 0 2,000 30,002 1 - - 3.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.371 میلیون 1.12 میلیون - 2.492 میلیون
دتولیدح

ح. داروسازی تولید دارو

حق تقدم فرابورس 8,248 392.00 4.99 8,248 392.00 4.99 1398/10/9 49 499,199 4.117 میلیارد 10,187.73 7,856 7,856 7,856 7,856 - - - - 0 1,000 8,248 1 - - 1.897 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 499,199 - - 499,199
دبالکح

ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک

حق تقدم فرابورس 8,285 436.00 5.00 8,307 414.00 4.75 1398/10/5 646 14.168 میلیون 117.693 میلیارد 21,932.11 8,721 9,000 8,500 9,000 - - - - 0 5,000 8,336 1 - - 1.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.168 میلیون 10 میلیون - 14.168 میلیون
وسرمدح

ح. بیمه سرمد

حق تقدم پایه فرابورس 4,770 270.00 6.00 4,770 270.00 6.00 1398/09/28 287 3.782 میلیون 18.038 میلیارد - 4,500 4,770 4,770 4,770 - - - - - - - - 2.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.678 میلیون 103,260 - 3.782 میلیون
ختراکح

ح . ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌

حق تقدم بورس 9,404 650.00 7.43 9,371 617.00 7.05 1398/09/25 1,268 5.61 میلیون 52.578 میلیارد 3,924.64 8,754 8,500 8,230 9,034 - - - - 1 30,168 9,361 5 10,000 9,361 - - - - - - - - - - - 5.61 میلیون - 5.61 میلیون -
پخشح

ح. پخش البرز

حق تقدم فرابورس 7,715 367.00 4.99 7,676 328.00 4.46 1398/09/21 965 4.115 میلیون 31.589 میلیارد 3,181.83 7,348 7,650 7,370 7,715 - - - - 0 - - 0 - - 2.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.115 میلیون - 4.115 میلیون -
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

حق تقدم فرابورس 3,320 59.00 1.81 3,256 5.00 0.15 1398/09/17 936 4.061 میلیون 13.223 میلیارد 7,415.78 3,261 3,151 3,151 3,350 - - - - 2 5,790 3,300 1 16,013 3,320 9.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.335 میلیون 725,477 3.835 میلیون 226,284
تلیسهح

ح . دامداری تلیسه نمونه

حق تقدم فرابورس 19,537 930.00 5.00 19,515 908.00 4.88 1398/09/14 213 888,848 17.346 میلیارد 4,780.58 18,607 17,820 17,811 18,500 - - - - 1 325,470 19,537 37 3,333 19,685 2.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 888,848 - 888,848 -
ولشرقح

ح . لیزینگ ایران و شرق

حق تقدم فرابورس 1,900 90.00 4.97 1,900 90.00 4.97 1398/09/14 139 6 میلیون 11.4 میلیارد 16,759.93 1,810 1,900 1,800 1,900 - - - - 0 993,741 1,900 29 - - 570 میلیارد - - - - - - - - - - 6 میلیون - - 6 میلیون
لوتوسح

ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان

حق تقدم بورس 2,266 206.00 10.00 2,191 131.00 6.36 1398/08/29 734 4.089 میلیون 8.96 میلیارد 5,570.68 2,060 2,033 2,033 2,266 - - - - 1 1.003 میلیون 2,266 12 10,000 2,300 2.191 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.457 میلیون 2.632 میلیون 3.889 میلیون 200,000
ولرازح

ح . لیزینگ رازی

حق تقدم پایه فرابورس 5,489 159.00 2.98 5,489 159.00 2.98 1398/08/22 72 194,172 1.066 میلیارد - 5,330 5,489 5,489 5,489 - - - - - - - - 214.071 میلیارد - - - - - - - - - - 194,172 - 194,172 -
سخوزح

ح . سیمان خوزستان

حق تقدم بورس 3,150 8.00 0.25 3,171 13.00 0.41 1398/08/1 199 1.208 میلیون 3.83 میلیارد 6,069.12 3,158 3,250 3,131 3,349 - - - - 1 5,193 3,141 1 18,830 3,150 2.378 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 910,140 297,615 740,952 466,803
بنوح

ح . بیمه تجارت نو

حق تقدم پایه فرابورس 1,237 36.00 3.00 1,237 36.00 3.00 1398/07/14 152 2.791 میلیون 3.452 میلیارد - 1,201 1,237 1,237 1,237 - - - - - - - - 395.84 میلیارد - - - - - - - - - - 1.171 میلیون 1.62 میلیون - 2.791 میلیون
شاملاح

ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌

حق تقدم بورس 31,801 316.00 1.00 31,157 328.00 1.04 1398/07/3 100 175,327 5.463 میلیارد 1,753.27 31,485 30,111 30,111 31,998 - - - - 1 - - 0 60 32,000 1.869 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47,264 500 10,405 37,359
فماکح

ح . ماداکتو استیل کرد

حق تقدم بورس 2,301 0.00 0.00 2,301 0.00 0.00 1398/06/31 2 60,000 138.06 میلیون - 2,301 2,301 2,301 2,301 - - - - 0 - - 0 - - 586.755 میلیارد - - - - - - - - - - - 592,400 592,400 -
سبهانح

ح . سیمان‌ بهبهان‌

حق تقدم بورس 13,700 231.00 1.72 13,460 9.00 0.07 1398/06/13 635 1.91 میلیون 25.705 میلیارد - 13,469 14,190 13,133 14,190 - - - - 1 200 13,000 1 1,043 14,200 3.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.91 میلیون - 1.91 میلیون -