شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

حق تقدم بورس 3,070 60.00 1.99 2,870 140.00 4.65 1399/06/27 19,139 268.921 میلیون 772.602 میلیارد 14,050.92 3,010 2,980 2,730 3,090 - - - - 34 7.574 میلیون 2,750 135 1.699 میلیون 2,750 47.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207.259 میلیون 61.662 میلیون 268.805 میلیون 115,172
شصدفح

ح . صنعتی دوده فام

حق تقدم فرابورس 19,600 694.00 3.42 19,592 702.00 3.46 1399/06/27 18,131 5.05 میلیون 98.933 میلیارد 278.51 20,294 20,700 19,280 20,700 - - - - 104 2,586 19,600 2 15,082 19,600 13.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون 50,000 5.042 میلیون 7,501
ثغربح

ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ

حق تقدم فرابورس 8,242 0.00 0.00 8,307 65.00 0.79 1399/06/27 218 3.064 میلیون 25.449 میلیارد 14,053.97 8,242 8,654 8,242 8,654 - - - - 2 8,000 8,200 3 6.937 میلیون 8,242 17.312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.064 میلیون - - 3.064 میلیون
کویرح

ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر

حق تقدم بورس 12,000 760.00 5.96 12,730 30.00 0.24 1399/06/27 5,675 23.855 میلیون 303.769 میلیارد 4,203.52 12,760 13,340 11,960 13,800 - - - - 15 53,296 12,000 19 36,058 12,000 166.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.775 میلیون 80,000 22.964 میلیون 891,189
شپارسح

ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌

حق تقدم بورس 13,390 553.00 4.31 13,492 655.00 5.10 1399/06/27 1,193 3.007 میلیون 40.566 میلیارد 2,520.15 12,837 14,000 12,837 14,000 - - - - 13 6,400 13,390 3 10,163 13,390 12.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.007 میلیون - 3.005 میلیون 2,023
اعتلاح

ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز

حق تقدم فرابورس 8,780 441.00 4.78 9,278 57.00 0.62 1399/06/27 957 4.817 میلیون 44.693 میلیارد 5,033.27 9,221 9,682 8,760 9,682 - - - - 8 48,717 8,781 1 2,226 8,781 14.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.518 میلیون 298,534 4.817 میلیون -
ثشرقح

ح.سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

حق تقدم فرابورس 4,950 0.00 0.00 5,170 0.00 0.00 1399/06/27 855 4.586 میلیون 23.7 میلیارد 5,363.46 - 5,300 4,900 5,640 - - - - 1 10,000 4,930 1 50,242 4,950 8.426 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دسبحاح

ح .گروه دارویی سبحان

حق تقدم بورس 16,200 150.00 0.92 16,920 570.00 3.49 1399/06/27 750 869,615 14.716 میلیارد 1,159.49 16,350 17,990 15,200 17,990 - - - - 4 8,857 16,200 7 2,942 16,200 57.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 869,615 - 652,938 216,677
کگازح

ح . شیشه‌ و گاز

حق تقدم بورس 19,610 1,780.00 9.98 19,520 1,690.00 9.48 1399/06/27 1,361 5.125 میلیون 100.023 میلیارد 3,765.61 17,830 19,610 18,000 19,610 - - - - 7 2.255 میلیون 19,610 109 1,455 19,610 22.381 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.625 میلیون 500,000 5.092 میلیون 32,590
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

حق تقدم فرابورس 21,190 900.00 4.07 22,479 389.00 1.76 1399/06/27 561 1.097 میلیون 24.659 میلیارد 1,955.39 22,090 23,150 21,062 23,150 - - - - 4 950 21,699 2 2,898 21,699 19.388 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 994,753 102,223 1.072 میلیون 24,976
افقح

ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

حق تقدم بورس 66,060 3,460.00 4.98 67,400 2,120.00 3.05 1399/06/27 2,009 2.685 میلیون 181.009 میلیارد 1,336.71 69,520 70,170 65,170 72,100 - - - - 16 11,383 66,050 6 8,972 66,050 220.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.91 میلیون 775,359 2.34 میلیون 345,889
تاصیکوح

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

حق تقدم بورس 11,270 160.00 1.40 11,530 100.00 0.87 1399/06/27 2,438 15.661 میلیون 180.527 میلیارد 6,423.85 11,430 11,900 10,510 12,300 - - - - 4 51,550 11,280 3 3,438 11,280 417.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.927 میلیون 734,324 11.449 میلیون 4.212 میلیون
دتمادح

ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

حق تقدم بورس 35,600 1,070.00 3.10 36,820 2,290.00 6.63 1399/06/27 1,206 1.591 میلیون 58.561 میلیارد 1,318.92 34,530 35,550 34,500 37,980 - - - - 7 716 35,650 3 1,823 35,650 28.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.031 میلیون 560,000 1.399 میلیون 192,118
غشوکوح

ح . شوکو پارس

حق تقدم پایه فرابورس 23,589 687.00 3.00 23,556 654.00 2.86 1399/06/27 870 1.776 میلیون 41.825 میلیارد - 22,902 23,589 22,902 23,589 - - - - - - - - 6.647 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.776 میلیون - 1.776 میلیون -
وآرینح

ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین

حق تقدم پایه فرابورس 3,779 116.00 2.98 3,848 47.00 1.21 1399/06/27 236 1.442 میلیون 5.549 میلیارد - 3,895 3,779 3,779 3,979 - - - - - - - - 13.442 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.442 میلیون - 1.442 میلیون -
شجمح

ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید

حق تقدم پایه فرابورس 7,501 218.00 2.99 7,500 217.00 2.98 1399/06/27 322 4.371 میلیون 32.785 میلیارد - 7,283 7,501 7,285 7,501 - - - - - - - - 65.949 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.371 میلیون 1,000,000 4.171 میلیون 200,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

حق تقدم فرابورس 14,500 300.00 2.11 14,708 508.00 3.58 1399/06/27 21 23,908 351.642 میلیون 1,138.48 14,200 14,910 14,500 14,910 - - - - 1 1,700 14,500 3 1.976 میلیون 14,500 156.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,908 - - 23,908
رنیکح

ح.جنرال مکانیک

حق تقدم فرابورس 22,481 1,070.00 5.00 22,481 1,070.00 5.00 1399/06/27 62 5.734 میلیون 128.914 میلیارد 92,489.6 21,411 22,481 22,481 22,481 - - - - 0 487,789 22,481 9 - - 41.133 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 193,283 5.541 میلیون - 5.734 میلیون
لوتوسح

ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان

حق تقدم بورس 12,610 1,150.00 10.03 12,490 1,030.00 8.99 1399/06/25 1,685 7.239 میلیون 90.44 میلیارد 4,296.09 11,460 11,460 11,460 12,610 - - - - 1 300 11,500 1 1,000 13,040 37.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.804 میلیون 3.435 میلیون 7.021 میلیون 217,701
حکشتیح

ح . کشتیرانی ج. ا. ا

حق تقدم بورس 36,810 0.00 0.00 38,440 0.00 0.00 1399/06/17 5,800 13.158 میلیون 505.75 میلیارد 2,268.68 - 40,650 36,810 43,700 - - - - 248 - - 0 1.856 میلیون 36,810 1182.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تکشاح

ح . صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

حق تقدم بورس 48,570 0.00 0.00 49,130 0.00 0.00 1399/06/12 1,614 3.305 میلیون 162.37 میلیارد 2,039.25 - 50,000 48,570 51,960 - - - - 181 - - 0 813,542 48,570 16.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وگردشح

ح . بانک گردشگری

حق تقدم پایه فرابورس 17,137 0.00 0.00 17,137 0.00 0.00 1399/06/12 37 1.435 میلیون 24.59 میلیارد - - 17,137 17,137 17,137 - - - - 5516 - - 0 263.691 میلیون 17,137 295.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگهرح

ح . سنگ آهن گهرزمین

حق تقدم فرابورس 41,503 1,976.00 5.00 41,503 1,976.00 5.00 1399/06/6 822 9.66 میلیون 400.932 میلیارد 11,752.32 39,527 41,503 41,000 41,503 - - - - 4 3.869 میلیون 41,503 95 1,599 41,503 1170.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.848 میلیون 7.812 میلیون 3.34 میلیون 6.32 میلیون
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 19,147 911.00 5.00 19,138 902.00 4.95 1399/06/6 495 1.129 میلیون 21.599 میلیارد 2,279.96 18,236 19,001 18,600 19,147 - - - - 1 124,237 19,147 33 7,500 19,330 1009.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.129 میلیون - 918,142 210,438
دعبیدح

ح . داروسازی‌ دکترعبیدی‌

حق تقدم بورس 31,850 2,900.00 10.02 31,810 2,860.00 9.88 1399/06/6 2,092 1.643 میلیون 52.272 میلیارد 785.42 28,950 31,560 30,000 31,850 - - - - 4 1.981 میلیون 31,850 79 933 31,850 164.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.643 میلیون - 1.643 میلیون -
گکیشح

ح.توریستی ورفاهی آبادگران کیش

حق تقدم پایه فرابورس 51,702 1,505.00 3.00 50,336 139.00 0.28 1399/06/6 544 1.195 میلیون 60.141 میلیارد - 50,197 48,692 48,692 51,702 - - - - - - - - 9.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.195 میلیون - 1.195 میلیون -
ساروجح

ح . بین المللی ساروج بوشهر

حق تقدم پایه فرابورس 17,104 498.00 3.00 17,087 481.00 2.90 1399/06/6 135 730,559 12.483 میلیارد - 16,606 17,100 16,120 17,104 - - - - - - - - 34.706 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 445,914 284,645 586,733 143,826
ثقزویح

ح.شرکت عمران و سازندگی قزوین

حق تقدم پایه فرابورس 4,000 9,130.00 69.54 13,130 0.00 0.00 1399/06/6 194 1.579 میلیون 20.733 میلیارد - 13,130 13,130 4,000 13,130 - - - - - - - - 3.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.579 میلیون - - 1.579 میلیون
دالبرح

ح . البرزدارو

حق تقدم بورس 20,500 650.00 3.27 20,510 660.00 3.32 1399/06/6 438 7.778 میلیون 159.512 میلیارد 17,758.45 19,850 21,840 19,550 21,840 - - - - 0 6,900 20,710 1 - - 52.228 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 909,950 6.868 میلیون - 7.778 میلیون
امیدح

ح . تامین سرمایه امید

حق تقدم بورس 18,500 670.00 3.76 18,410 580.00 3.25 1399/05/23 1,472 7.551 میلیون 139.036 میلیارد 5,129.65 17,830 18,480 17,270 19,300 - - - - 1 1,855 18,000 3 8,353 18,000 261.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.044 میلیون 507,068 7.261 میلیون 290,000
کفراح

ح . فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

حق تقدم بورس 35,400 0.00 0.00 36,390 0.00 0.00 1399/05/23 1,003 1.07 میلیون 38.95 میلیارد 1,066.99 - 39,000 34,790 40,800 - - - - 1 1,689 36,990 2 345 36,990 39.408 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شپتروح

ح . پتروشیمی آبادان

حق تقدم پایه فرابورس 8,354 472.00 5.99 8,354 472.00 5.99 1399/05/13 5 305,994 2.556 میلیارد - 7,882 8,354 8,354 8,354 - - - - - - - - 56.221 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 17,708 1,609.00 9.99 17,361 1,262.00 7.84 1399/05/12 6,070 60.04 میلیون 1.042 هزار میلیارد - 16,099 16,510 16,510 17,708 - - - - 17 1.306 میلیون 17,708 43 23,136 17,708 105.368 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.883 میلیون 42.157 میلیون 57.38 میلیون 2.66 میلیون
آ س پح

ح. آ.س.پ

حق تقدم فرابورس 17,913 942.00 5.00 17,919 936.00 4.96 1399/05/9 78 5.12 میلیون 91.752 میلیارد - 18,855 19,797 17,913 19,797 - - - - 0 283 17,913 1 - - 19.39 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 645,733 4.475 میلیون - 5.12 میلیون
دابورح

ح . داروسازی‌ ابوریحان‌

حق تقدم بورس 43,010 1,870.00 4.55 42,880 1,740.00 4.23 1399/05/4 1,477 1.42 میلیون 60.909 میلیارد - 41,140 43,950 41,210 43,950 - - - - 4 1,334 43,000 1 2,056 43,000 5.545 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.42 میلیون - 1.409 میلیون 11,048
دسانکوح

ح . داروسازی سبحان انکولوژی

حق تقدم فرابورس 30,130 1,428.00 4.98 30,130 1,428.00 4.98 1399/04/31 1 197 5.936 میلیون - 28,702 30,130 30,130 30,130 - - - - 3 169 28,702 1 66,919 29,900 3.013 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثنورح

ح . سرمایه گذاری کوه نور

حق تقدم پایه فرابورس 4,153 128.00 2.99 4,161 120.00 2.80 1399/04/25 1,033 20.612 میلیون 85.775 میلیارد - 4,281 4,153 4,153 4,300 - - - - - - - - 1.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.412 میلیون 1.2 میلیون 20.211 میلیون 400,383
تشتادح

ح.صنایع تولیدی اشتاد ایران‌

حق تقدم پایه فرابورس 10,597 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1399/04/25 - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 517.328 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
پکویرح

ح. کویر تایر

حق تقدم بورس 21,620 1,170.00 5.72 21,450 1,000.00 4.89 1399/04/11 9,262 44.895 میلیون 963.016 میلیارد - 20,450 21,200 20,660 22,400 - - - - 26 199,013 21,600 55 139,109 21,600 31.746 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35.585 میلیون 9.31 میلیون 42.704 میلیون 2.191 میلیون
کگلح

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم بورس 17,140 810.00 4.96 17,220 890.00 5.45 1399/04/11 4,603 41.14 میلیون 708.302 میلیارد 45,681.31 16,330 16,500 16,350 17,960 - - - - 16 61,704 17,130 10 201,929 17,130 454.608 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.327 میلیون 21.813 میلیون 37.302 میلیون 3.838 میلیون
دسبحانح

ح. سبحان دارو

حق تقدم بورس 27,060 580.00 2.10 27,550 90.00 0.33 1399/04/11 1,272 2.466 میلیون 67.946 میلیارد - 27,640 28,480 26,100 28,950 - - - - 8 10,750 27,380 3 14,197 27,380 8.265 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.466 میلیون - 2.466 میلیون -
دیرانح

ح . ‌ایران‌دارو

حق تقدم بورس 22,020 1,457.00 7.09 21,930 1,367.00 6.65 1399/03/24 2,090 4.051 میلیون 88.845 میلیارد 814.96 20,563 21,510 21,450 22,500 - - - - 10 45,812 22,290 22 37,988 22,290 1.097 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.051 میلیون - 3.919 میلیون 132,075
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 - - - - 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
زقیامح

ح.کشت و دام قیام اصفهان

حق تقدم فرابورس 23,621 1,124.00 5.00 23,621 1,124.00 5.00 1399/03/13 844 5.175 میلیون 122.241 میلیارد - 22,497 23,621 23,300 23,621 - - - - 2 1.486 میلیون 23,621 100 2,733 23,621 8.267 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.85 میلیون 2.325 میلیون 4.649 میلیون 526,579
ورازیح

ح. بیمه رازی

حق تقدم پایه فرابورس 4,281 164.00 3.98 4,281 164.00 3.98 1399/03/12 391 28.18 میلیون 120.64 میلیارد - 4,117 4,281 4,281 4,281 - - - - - - - - 4.281 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.18 میلیون - - 28.18 میلیون
ولرازح

ح . لیزینگ رازی

حق تقدم پایه فرابورس 16,800 944.00 5.95 16,800 944.00 5.95 1399/03/10 1 11,000 184.8 میلیون - 15,856 16,800 16,800 16,800 - - - - 0 3,000 14,531 1 - - 655.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

حق تقدم بورس 8,840 928.00 9.50 9,368 400.00 4.10 1399/02/24 6,995 65.977 میلیون 618.087 میلیارد - 9,768 9,350 8,792 10,296 - - - - 11 12,170 8,800 6 244,043 8,800 111.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.704 میلیون 15.273 میلیون 51.294 میلیون 14.683 میلیون
وتعاونح

ح . بیمه تعاون

حق تقدم پایه فرابورس 642 111.00 20.90 580 49.00 9.23 1399/02/16 8,376 300.055 میلیون 173.896 میلیارد - 531 557 552 642 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 682,500 299.373 میلیون - 300.055 میلیون
دزهراویح

ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌

حق تقدم بورس 11,500 0.00 0.00 11,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 11,500 11,500 11,500 - - - - - - - - 64.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غسالمح

ح . ‌سالمین‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 47.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سترانح

ح . سیمان‌ تهران‌

حق تقدم بورس 3,950 0.00 0.00 3,950 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,950 3,950 3,950 - - - - - - - - 86.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قثابتح

ح . قند ثابت‌ خراسان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 32.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رمپناح

ح. گروه مپنا (سهامی عام)

حق تقدم بورس 6,968 0.00 0.00 6,968 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,968 6,968 6,968 - - - - - - - - 775.278 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سدورح

ح . سیمان‌ دورود

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 7,200 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قهکمتح

ح . قندهکمتان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.903 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کترامح

ح . تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

حق تقدم بورس 1,395 0.00 0.00 1,395 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,395 1,395 1,395 - - - - - - - - 9.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خلنتح

ح . لنت‌ ترمزایران‌

حق تقدم بورس 1,752 0.00 0.00 1,752 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,752 1,752 1,752 - - - - - - - - 7.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خزامیاح

ح . زامیاد

حق تقدم بورس 10 0.00 0.00 10 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 10 10 10 - - - - - - - - 38.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قشهدح

ح . شهد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تپمپیح

ح . پمپ‌ سازی‌ ایران‌

حق تقدم بورس 2,900 0.00 0.00 2,900 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,900 2,900 2,900 - - - - - - - - 19.263 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کبافقح

ح . معادن‌ بافق‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 720 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 56.839 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قلرستح

ح . قند لرستان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 9,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.881 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سصفهاح

ح . سیمان‌اصفهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.895 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شگلح

ح . گلتاش‌

حق تقدم بورس 6,500 0.00 0.00 6,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,500 6,500 6,500 - - - - - - - - 36.335 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پدرخشح

ح . درخشان‌ تهران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.784 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دامینح

ح . داروسازی‌ امین‌

حق تقدم بورس 2,550 0.00 0.00 2,550 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,550 2,550 2,550 - - - - - - - - 30.152 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فجامح

ح . جام‌دارو

حق تقدم بورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,000 1,000 1,000 - - - - - - - - 6.105 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کلوندح

ح . کاشی‌ الوند

حق تقدم بورس 1,250 0.00 0.00 1,253 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,250 1,250 1,250 - - - - - - - - 12.691 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قپیراح

ح . قندپیرانشهر

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رانفورح

ح . خدمات‌انفورماتیک‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 348.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خکارح

ح.ایرکا پارت صنعت

حق تقدم بورس 1,500 0.00 0.00 1,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,500 1,500 1,500 - - - - - - - - 9.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لابساح

ح . آبسال‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 662 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.099 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ولیزح

ح . لیزینگ‌ایران‌

حق تقدم بورس 1,211 0.00 0.00 1,219 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,211 1,211 1,211 - - - - - - - - 15.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حپتروح

ح . حمل و نقل پتروشیمی

حق تقدم بورس 530 0.00 0.00 530 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 530 530 530 - - - - - - - - 8.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شفارسح

ح . صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

حق تقدم بورس 2,900 0.00 0.00 2,862 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,900 2,900 2,900 - - - - - - - - 13.929 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غپینوح

ح . پارس‌ مینو

حق تقدم بورس 4 0.00 0.00 4 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 4 4 4 - - - - - - - - 80.414 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خبهمنح

ح . گروه‌بهمن‌

حق تقدم بورس 364 0.00 0.00 364 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 364 364 364 - - - - - - - - 103.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مدارانح

ح . داده‌پردازی‌ایران‌

حق تقدم بورس 1,590 0.00 0.00 1,590 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,590 1,590 1,590 - - - - - - - - 17.614 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
البرزح

ح.بیمه البرز

حق تقدم بورس 3,051 0.00 0.00 3,051 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,051 3,051 3,051 - - - - - - - - 46.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شکربنح

ح . کربن‌ ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 5,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.841 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غنوشح

ح . نوش‌مازندران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شیرانح

ح . س. صنایع‌شیمیایی‌ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 216.925 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پلاسکح

ح . پلاسکوکار

حق تقدم بورس 110 0.00 0.00 110 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 110 110 110 - - - - - - - - 10.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سهگمتح

ح . سیمان‌هگمتان‌

حق تقدم بورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,000 1,000 1,000 - - - - - - - - 14.256 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وملیح

ح . گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 46.081 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاماح

ح . صنعتی‌ آما

حق تقدم بورس 5,226 0.00 0.00 5,144 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 5,226 5,226 5,226 - - - - - - - - 26.272 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وساختح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 684 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 38.262 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لپارسح

ح . پارس‌ الکتریک‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 2,300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 28.568 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ننقشح

ح . گروه‌ صنعتی‌ نقش‌ ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 5,300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بموتوح

ح . موتوژن‌

حق تقدم بورس 5,500 0.00 0.00 5,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 5,500 5,500 5,500 - - - - - - - - 36.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شسیناح

ح . صنایع‌شیمیایی‌سینا

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خپویشح

ح . سازه‌ پویش‌

حق تقدم بورس 6,500 0.00 0.00 6,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,500 6,500 6,500 - - - - - - - - 10.102 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فلامیح

ح . لامیران‌

حق تقدم بورس 3,217 0.00 0.00 3,209 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,217 3,217 3,217 - - - - - - - - 5.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سخاشح

ح . سیمان‌خاش‌

حق تقدم بورس 3,800 0.00 0.00 3,800 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,800 3,800 3,800 - - - - - - - - 9.446 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قصفهاح

ح . قنداصفهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,850 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 27.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شدوصح

ح . دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

حق تقدم بورس 2,600 0.00 0.00 2,600 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,600 2,600 2,600 - - - - - - - - 10.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وپتروح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 3,490 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 37.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بکابح

ح . صنایع‌جوشکاب‌یزد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 3,151 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرویح

ح . توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

حق تقدم بورس 977 0.00 0.00 962 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 977 977 977 - - - - - - - - 80.319 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کحافظح

ح . کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

حق تقدم بورس 150 0.00 0.00 150 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 150 150 150 - - - - - - - - 27.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی