شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 44,690 0.00 0.00 42,609 0.00 0.00 14:30 1,983 26,160 1.17 میلیارد - - 44,690 44,690 44,690 0 38.906 میلیون 44,690 8720 - - 21.731 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 68,516 0.00 0.00 65,516 0.00 0.00 13:29 2,520 123,371 8.45 میلیارد - - 68,516 68,516 68,516 0 149.459 میلیون 68,516 9999 - - 300.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 17,710 1,446.00 7.55 17,692 1,464.00 7.64 12:30 14,334 60.159 میلیون 1.064 هزار میلیارد 3,648.07 19,156 18,900 17,241 18,900 20 42,630 17,720 17 75,485 17,720 79.614 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 54.245 میلیون 5.914 میلیون 47.485 میلیون 12.674 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 77,100 2,666.00 3.34 76,533 3,233.00 4.05 12:29 8,237 7.754 میلیون 593.412 میلیارد 2,746.16 79,766 79,400 75,778 79,400 13 17,254 77,190 19 16,372 77,190 45.943 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 7.554 میلیون 199,430 7.706 میلیون 48,110
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 16,051 783.00 4.65 16,257 577.00 3.43 12:29 2,018 3.61 میلیون 58.69 میلیارد 2,244.11 16,834 17,665 15,993 17,665 3 29,310 16,051 8 2,151 16,051 18.855 هزار میلیارد 22.07 میلیون 2.172 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 5.205 میلیون 113,669 - - - 3.61 میلیون - 3.61 میلیون 300
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 12,364 650.00 4.99 12,495 519.00 3.99 12:29 920 3.556 میلیون 44.199 میلیارد 3,873.72 13,014 12,555 12,364 12,995 35 12,500 12,364 3 1.113 میلیون 12,364 6.248 هزار میلیارد 6.644 میلیون 1.295 میلیون 500,000 - 576,703 276,999 -15,735 - - - 3.556 میلیون - 3.556 میلیون -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 5,696 298.00 4.97 5,779 215.00 3.59 11:49 19,758 151.807 میلیون 877.354 میلیارد 141.178 میلیون 5,994 5,740 5,695 6,117 4 943 5,698 1 88,005 5,700 144.727 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 149.271 میلیون 2.556 میلیون 148.691 میلیون 3.135 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,110 149.00 1.25 12,230 269.00 2.25 11:49 1,663 7.912 میلیون 96.762 میلیارد 6,266.37 11,961 11,999 11,922 12,549 1 7,397 12,110 2 8,141 12,130 107.649 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 6.992 میلیون 920,540 6.68 میلیون 1.232 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 66,850 1,447.00 2.12 67,087 1,210.00 1.77 11:49 6,612 5.585 میلیون 374.653 میلیارد - 68,297 66,665 64,883 68,596 1 200 66,804 1 1,204 66,899 185.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.986 میلیون 1.6 میلیون 5.576 میلیون 10,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 48,800 2,221.00 4.77 48,121 1,542.00 3.31 11:49 4,670 8.958 میلیون 431.085 میلیارد 7,176.95 46,579 46,500 45,102 48,907 1 200 48,760 1 4,770 48,800 27.947 هزار میلیارد 25.601 میلیون 3.186 میلیون 23.07 25.621 میلیون 55.03 2.162 میلیون 465,624 - - - 8.382 میلیون 583,014 8.345 میلیون 620,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 12,960 226.00 1.77 12,940 206.00 1.62 11:49 6,542 17.16 میلیون 222.06 میلیارد 583.63 12,734 12,700 12,511 13,100 10 75,406 12,960 14 12,694 12,961 127.34 هزار میلیارد 141.832 میلیون 29.857 میلیون - - - 8.778 میلیون 8.669 میلیون - - - 11.321 میلیون 5.86 میلیون 17.178 میلیون 3,247
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 11,180 534.00 4.56 11,396 318.00 2.71 11:49 2,801 11.52 میلیون 131.282 میلیارد 7,082.85 11,714 11,129 11,129 11,940 1 5,352 11,171 1 1,400 11,180 15.228 هزار میلیارد 16.298 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون - - - 11.448 میلیون 100,000 11.548 میلیون -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 94,299 8,045.00 9.33 89,725 3,471.00 4.02 11:49 34 260,756 24.589 میلیارد 854.99 86,254 94,299 94,299 94,299 0 - - 0 - - 98.625 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 256,756 - 256,756 -
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 21,985 480.00 2.14 22,121 344.00 1.53 11:49 32,339 41.139 میلیون 910.026 میلیارد 625.79 22,465 21,808 21,610 23,000 3 4,685 21,985 1 11,497 21,989 336.975 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - 32.979 میلیون 8.236 میلیون 40.935 میلیون 279,574
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 23,574 1,122.00 5.00 23,386 934.00 4.16 11:49 2,989 10.696 میلیون 250.135 میلیارد 2,646.53 22,452 22,931 21,500 23,574 1 759,969 23,574 118 10,000 24,231 71.846 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 9.594 میلیون 1.102 میلیون 10.63 میلیون 66,000
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 7,100 161.00 2.22 7,184 77.00 1.06 11:49 1,151 4.508 میلیون 32.176 میلیارد 5,030.25 7,261 7,100 7,000 7,399 2 30,367 7,100 1 5,463 7,110 4.357 هزار میلیارد 5.198 میلیون 1.505 میلیون 300,000 657,320 707,502 321,931 141,926 - - - 4.428 میلیون 80,000 4.448 میلیون 60,000
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 84,510 2,658.00 3.05 86,265 903.00 1.04 11:49 3,424 976,614 84.247 میلیارد 316.51 87,168 84,999 83,051 88,990 3 1,393 84,508 1 3,685 84,510 28.548 هزار میلیارد - - - - - - 930,903 - - - 974,290 2,500 971,790 5,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 6,138 54.00 0.87 6,144 48.00 0.78 11:49 4,200 28.256 میلیون 173.591 میلیارد 8,172.31 6,192 6,225 5,920 6,400 2 4,033 6,138 2 35,000 6,140 20.588 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - 28.27 میلیون - 21.113 میلیون 7.157 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 36,751 3,886.00 11.82 35,952 3,087.00 9.39 11:49 842 3.65 میلیون 131.222 میلیارد 1,386.77 32,865 35,001 35,001 36,751 0 5.146 میلیون 36,751 713 - - 43.25 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 3.357 میلیون 294,986 3.622 میلیون 30,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 9,862 519.00 5.00 9,892 489.00 4.71 11:49 1,166 7.808 میلیون 77.24 میلیارد 13,870.07 10,381 9,981 9,862 10,181 53 - - 0 4.741 میلیون 9,862 13.495 هزار میلیارد 14.536 میلیون 2.303 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 59,574 85,267 - - - 7.776 میلیون 31,890 7.808 میلیون -
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 13,525 644.00 5.00 12,913 32.00 0.25 11:49 13,312 195,518 2.644 میلیارد - 12,881 13,525 13,525 13,525 0 40.904 میلیون 13,525 7209 - - 2.576 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 195,690 - 195,588 102
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,718 139.00 2.49 5,686 107.00 1.92 11:49 15,928 194.88 میلیون 1.108 هزار میلیارد 11,704.63 5,579 5,550 5,401 5,850 7 28,537 5,718 1 126,859 5,720 343.128 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 110.577 میلیون 84.338 میلیون 187.814 میلیون 7.101 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 68,001 3,212.00 4.51 69,424 1,789.00 2.51 11:49 2,425 1.43 میلیون 99.286 میلیارد 566.6 71,213 68,295 67,700 72,780 2 80 68,002 1 3,031 68,020 42.728 هزار میلیارد 53.705 میلیون 10.291 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 26.917 میلیون 1.164 میلیون - - - 1.396 میلیون 37,256 1.433 میلیون -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 37,999 42.00 0.11 38,718 761.00 2.00 11:49 2,059 3.508 میلیون 135.829 میلیارد 1,222.13 37,957 37,000 36,060 39,854 1 822 37,908 1 1,043 37,999 15.183 هزار میلیارد 17.448 میلیون 1.717 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.505 میلیون 604,099 - - - 3.455 میلیون 53,000 2.674 میلیون 834,607
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 52,706 1,886.00 3.45 53,551 1,041.00 1.91 11:49 1,593 1.373 میلیون 73.502 میلیارد 1,196.01 54,592 53,550 52,311 55,856 1 188 52,704 1 910 52,706 15.286 هزار میلیارد 17.621 میلیون 3.522 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 3.067 میلیون 394,786 - - - 1.373 میلیون - 1.373 میلیون -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 24,715 678.00 2.67 24,920 473.00 1.86 11:49 4,676 8.093 میلیون 201.69 میلیارد 4,762.04 25,393 25,000 24,124 26,100 1 10,000 24,701 1 3,454 24,715 56.665 هزار میلیارد 61.488 میلیون 7.146 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.058 میلیون 1.021 میلیون - - - 7.867 میلیون 229,000 8.096 میلیون -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 50,254 2,393.00 5.00 49,751 1,890.00 3.95 11:49 3,098 13.533 میلیون 673.258 میلیارد 1,546.21 47,861 47,861 45,500 50,254 0 443,834 50,254 74 - - 588.69 هزار میلیارد 460.848 میلیون 81.603 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 9.459 میلیون 4.074 میلیون 7.397 میلیون 6.135 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,695 182.00 1.67 10,822 55.00 0.51 11:49 24,227 51.077 میلیون 552.765 میلیارد - 10,877 10,700 10,500 11,174 2 6,390 10,694 2 4,306 10,695 259.27 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45.661 میلیون 5.478 میلیون 46.29 میلیون 4.848 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 26,024 1,369.00 5.00 26,057 1,336.00 4.88 11:49 1,164 2.599 میلیون 67.727 میلیارد - 27,393 26,849 26,024 26,849 125 202 25,000 1 1.272 میلیون 26,024 91.923 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.599 میلیون - 2.599 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 54,700 101.00 0.18 55,166 567.00 1.04 11:49 1,249 1.399 میلیون 77.167 میلیارد 3,177.24 54,599 55,800 53,000 57,110 2 100 54,687 1 4,243 54,700 34.561 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 1.399 میلیون - 1.353 میلیون 45,355
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 61,351 407.00 0.67 62,671 1,727.00 2.83 11:49 3,332 3.161 میلیون 198.078 میلیارد 1,077.45 60,944 61,997 59,001 63,991 3 506 61,350 1 8,154 61,351 18.283 هزار میلیارد 16.447 میلیون 2.297 میلیون 300,000 800,861 852,497 3.735 میلیون 649,713 - - - 3.185 میلیون 611 3.185 میلیون -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 34,000 825.00 2.49 34,260 1,085.00 3.27 11:49 617 1.259 میلیون 43.421 میلیارد - 33,175 33,997 33,000 34,832 3 463 33,952 1 5,244 34,000 34.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 977,716 282,000 1.26 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 60,507 2,881.00 5.00 59,631 2,005.00 3.48 11:49 17,064 4.775 میلیون 284.726 میلیارد 36.65 57,626 58,175 57,800 60,507 0 2.287 میلیون 60,507 1426 - - 37.457 هزار میلیارد 33.015 میلیون 3.369 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون - - - 4.609 میلیون 165,493 4.41 میلیون 365,027
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 86,111 4,100.00 5.00 82,968 957.00 1.17 11:49 2,031 2.602 میلیون 215.865 میلیارد 1,020.23 82,011 81,999 77,950 86,111 0 237,853 86,111 67 - - 16.402 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 2.027 میلیون 574,840 2.542 میلیون 60,000
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 32,199 1,533.00 5.00 30,835 169.00 0.55 11:49 3,671 180,821 5.822 میلیارد 25.92 30,666 32,199 32,199 32,199 0 27.598 میلیون 32,199 2493 - - 6.133 هزار میلیارد 6.781 میلیون 1.553 میلیون - - - 3.278 میلیون 572,457 - - - 180,842 - 76,017 104,825
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 47,841 1,658.00 3.59 47,755 1,572.00 3.40 11:49 7,399 7.096 میلیون 338.876 میلیارد 687.93 46,183 45,029 45,029 48,490 2 3,933 47,840 2 122 47,841 27.71 هزار میلیارد 29.113 میلیون 3.425 میلیون - - - 2.979 میلیون 1.296 میلیون - - - 6.745 میلیون 352,360 5.267 میلیون 1.83 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 62,458 882.00 1.39 63,333 7.00 0.01 11:49 908 777,270 49.227 میلیارد 1,286.74 63,340 65,390 60,175 65,390 1 574 62,458 1 112 63,200 28.503 هزار میلیارد 52.288 میلیون 22.779 میلیون 450,000 20.825 میلیون 1.954 میلیون 29.055 میلیون 1.366 میلیون - - - 655,270 122,000 727,119 50,151
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 86,104 4,100.00 5.00 82,983 979.00 1.19 11:49 184 153,410 13.206 میلیارد 348.79 82,004 86,104 83,001 86,104 0 34,892 86,104 26 - - 84.263 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 151,882 2,000 153,882 -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 23,319 1,227.00 5.00 23,592 954.00 3.89 11:49 2,485 3.539 میلیون 83.483 میلیارد 1,548.98 24,546 24,699 23,319 24,699 30 250 22,800 1 753,548 23,319 13.831 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 3.538 میلیون 660 3.539 میلیون -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 10,056 232.00 2.26 10,140 148.00 1.44 11:49 2,015 9.415 میلیون 95.469 میلیارد 10,601.23 10,288 9,990 9,807 10,650 2 31,198 10,056 3 4,385 10,057 52.469 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.994 میلیون 2.771 میلیون - - - 9.14 میلیون 280,592 9.002 میلیون 418,612
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 39,979 351.00 0.89 39,327 301.00 0.76 11:49 2,502 2.705 میلیون 106.385 میلیارد - 39,628 39,000 38,201 40,888 3 1,000 39,921 1 2,768 39,980 11.798 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.673 میلیون 35,200 2.707 میلیون 500
سخنم

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 11,460 15.00 0.13 11,466 9.00 0.08 11:49 24 14,660 168.088 میلیون - 11,475 11,493 11,460 11,493 1 3,650 11,460 1 9,000 11,462 573.3 میلیارد - - - - - - - - - - 14,660 - 13,660 1,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 50,050 2,162.00 4.51 48,017 129.00 0.27 11:49 1,374 2.131 میلیون 102.338 میلیارد 1,162.77 47,888 45,600 45,494 50,199 1 835 50,020 1 1,100 50,050 19.155 هزار میلیارد 21.113 میلیون 1.669 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.367 میلیون 322,123 - - - 1.87 میلیون 261,850 1.894 میلیون 237,683
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 22,981 1,209.00 5.00 23,082 1,108.00 4.58 11:49 4,940 16.059 میلیون 370.679 میلیارد - 24,190 22,981 22,981 24,070 231 1,930 20,634 1 2.594 میلیون 22,981 15.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.024 میلیون 35,560 16.055 میلیون 4,100
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 17,800 607.00 3.30 18,201 206.00 1.12 11:49 675 1.458 میلیون 26.293 میلیارد - 18,407 17,500 17,487 18,470 2 3,835 17,800 3 503 17,900 4.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.404 میلیون 54,566 1.458 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 53,773 2,830.00 5.00 54,302 2,301.00 4.07 11:49 6,574 8.064 میلیون 437.899 میلیارد 2,619.46 56,603 55,261 53,773 56,100 150 - - 0 874,098 53,773 33.929 هزار میلیارد 36.951 میلیون 7.037 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 671,287 135,057 - - - 8.048 میلیون 18,667 7.922 میلیون 144,487
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 32,850 1,354.00 3.96 33,449 755.00 2.21 11:49 6,108 7.559 میلیون 252.833 میلیارد - 34,204 33,501 32,504 34,800 1 836 32,820 3 1,288 32,840 107.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.078 میلیون 490,842 7.478 میلیون 91,015
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 35,666 1,244.00 3.37 36,373 537.00 1.45 11:49 754 563,602 20.101 میلیارد 775.29 36,910 35,065 35,065 37,199 2 500 35,504 1 10,443 35,666 2.584 هزار میلیارد 2.613 میلیون 172,762 40,000 48,301 89,383 130,035 33,211 - - - 555,214 8,388 562,942 660
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 106,000 2,125.00 1.97 107,223 902.00 0.83 11:49 1,540 707,443 75.854 میلیارد 1,741.77 108,125 106,844 104,691 110,785 1 334 106,000 3 400 106,800 10.817 هزار میلیارد 10.284 میلیون 594,275 100,043 295,573 291,694 1.154 میلیون 198,748 - - - 592,365 115,078 674,976 32,467
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 9,894 209.00 2.07 10,084 19.00 0.19 11:49 1,944 10.782 میلیون 108.727 میلیارد 14,288.58 10,103 10,031 9,622 10,446 8 1,900 9,894 1 44,515 9,900 252.575 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 9.122 میلیون 1.734 میلیون 9.64 میلیون 1.216 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 66,176 3,151.00 5.00 65,960 2,935.00 4.66 11:49 1,078 857,771 56.578 میلیارد 882.85 63,025 66,000 64,180 66,176 0 1.536 میلیون 66,176 897 - - 37.815 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 657,771 200,000 857,771 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 11,503 473.00 4.29 11,390 360.00 3.26 11:49 889 3.416 میلیون 39.395 میلیارد 6,553.93 11,030 11,465 11,052 11,581 1 37,525 11,503 1 1,082 11,565 16.545 هزار میلیارد 45.909 میلیون 31.636 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 18.124 میلیون 549,671 - - - 3.095 میلیون 321,192 3.119 میلیون 296,870
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 33,604 815.00 2.37 34,486 67.00 0.19 11:49 755 712,999 24.642 میلیارد 2,082.66 34,419 35,176 32,981 36,000 1 500 33,604 1 564 33,621 13.768 هزار میلیارد 13.134 میلیون 1.222 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.903 میلیون 114,392 - - - 680,176 32,823 651,660 61,339
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 40,610 124.00 0.31 40,423 63.00 0.16 11:49 1,531 1.904 میلیون 76.957 میلیارد 1,324.18 40,486 39,680 38,600 41,898 1 1,000 40,600 1 10 40,610 13.36 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - 1.905 میلیون - 1.905 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 37,614 524.00 1.37 38,188 50.00 0.13 11:49 1,008 903,159 34.505 میلیارد 1,011.4 38,138 36,538 36,538 39,488 1 2,700 37,619 1 33,799 37,620 11.441 هزار میلیارد 13.144 میلیون 719,910 200,000 251,157 421,907 656,432 187,397 - - - 903,159 - 903,159 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 17,128 815.00 5.00 17,050 737.00 4.52 11:49 4,978 54.68 میلیون 932.273 میلیارد 8,376.44 16,313 16,500 16,489 17,128 0 30.2 میلیون 17,128 2194 - - 104.403 هزار میلیارد 386.302 میلیون 242.057 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 53.022 میلیون 1.657 میلیون 23.78 میلیون 30.9 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 38,488 1,832.00 5.00 37,807 1,151.00 3.14 11:49 2,661 9.616 میلیون 363.551 میلیارد 2,706.01 36,656 35,050 35,010 38,488 1 3.411 میلیون 38,488 159 1,000 39,537 25.293 هزار میلیارد 25.494 میلیون 1.821 میلیون 690,000 769,526 920,282 1.495 میلیون 384,050 - - - 8.718 میلیون 898,364 6.131 میلیون 3.485 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 67,100 2,120.00 3.26 66,466 1,486.00 2.29 11:49 688 685,858 45.685 میلیارد 1,420.03 64,980 64,550 63,671 67,998 2 80 66,950 1 6,153 67,100 12.996 هزار میلیارد 15.598 میلیون 1.083 میلیون 100,000 647,331 289,852 1.18 میلیون 114,223 - - - 664,883 20,975 685,858 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 33,333 669.00 1.97 33,701 301.00 0.89 11:49 2,043 1.9 میلیون 64.02 میلیارد 906.4 34,002 33,123 33,001 34,900 1 300 33,400 1 182 33,697 51.003 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - 1.698 میلیون 201,566 1.823 میلیون 76,500
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 12,423 232.00 1.83 12,537 118.00 0.93 11:49 1,086 3.184 میلیون 39.81 میلیارد 4,534.13 12,655 12,550 12,100 13,107 1 2,000 12,422 1 400 12,425 37.965 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 2.957 میلیون 227,508 3.034 میلیون 150,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 14,038 268.00 1.87 14,044 262.00 1.83 11:49 1,102 5.73 میلیون 80.48 میلیارد 3,834.85 14,306 14,000 13,718 14,442 1 6,601 14,038 1 1,000 14,051 35.765 هزار میلیارد 137.949 میلیون 104.385 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 10.716 میلیون 2.21 میلیون - - - 5.716 میلیون 14,550 5.444 میلیون 286,731
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 22,652 1,078.00 5.00 22,338 764.00 3.54 11:49 2,085 7.426 میلیون 165.887 میلیارد 2,275.86 21,574 20,600 20,600 22,652 2 796,632 22,652 22 365 23,504 17.259 هزار میلیارد 21.184 میلیون 2.483 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 2.169 میلیون 145,074 - - - 5.501 میلیون 1.925 میلیون 4.976 میلیون 2.45 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 9,032 475.00 5.00 9,219 288.00 3.03 11:49 974 4.118 میلیون 37.593 میلیارد 4,491.43 9,507 9,032 9,032 9,495 25 - - 0 385,069 9,032 7.606 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.087 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 1.26 میلیون 428,216 - - - 4.063 میلیون 65,493 4.128 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 105,900 3,284.00 3.01 108,109 1,075.00 0.98 11:49 5,989 3.997 میلیون 432.162 میلیارد 1,221.6 109,184 103,725 103,725 112,910 2 400 105,911 1 79 105,950 152.858 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون - - - 3.845 میلیون 158,184 3.993 میلیون 10,794
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 8,720 402.00 4.41 8,783 339.00 3.72 11:49 2,438 10.859 میلیون 95.368 میلیارد 5,426.18 9,122 8,888 8,666 9,111 2 3,875 8,704 3 39,159 8,720 10.946 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 10.867 میلیون - 10.841 میلیون 26,000
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 41,464 1,974.00 5.00 40,824 1,334.00 3.38 11:49 6,502 13.749 میلیون 561.311 میلیارد 12,671.04 39,490 39,540 37,717 41,464 0 3.081 میلیون 41,464 1037 - - 52.522 هزار میلیارد 44.922 میلیون 3.928 میلیون 20.83 46.3 میلیون 54.59 2.732 میلیون 848,173 - - - 13.546 میلیون 203,400 12.984 میلیون 765,050
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 46,300 453.00 0.99 45,960 113.00 0.25 11:49 743 591,418 27.237 میلیارد 1,094.85 45,847 45,000 44,600 47,685 1 200 46,201 1 521 46,300 9.169 هزار میلیارد 11.045 میلیون 1.127 میلیون 200,000 413,390 288,252 850,484 159,425 - - - 549,974 41,444 590,600 818
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 71,773 3,777.00 5.00 71,885 3,665.00 4.85 11:49 1,732 847,432 60.918 میلیارد 471.41 75,550 71,773 71,773 73,999 178 - - 0 203,368 71,773 9.066 هزار میلیارد 11.148 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 841,013 6,419 841,013 6,419
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 10,578 503.00 4.99 10,416 341.00 3.38 11:49 731 4.792 میلیون 49.977 میلیارد 6,984.07 10,075 9,574 9,574 10,578 1 949,155 10,578 65 1,999 10,674 10.075 هزار میلیارد 10.74 میلیون 1.557 میلیون 800,000 518,844 946,185 68,657 -49,812 - - - 4.792 میلیون - 4.792 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 38,470 1,294.00 3.25 39,161 603.00 1.52 11:49 1,269 1.953 میلیون 76.489 میلیارد 2,422.14 39,764 39,450 37,776 41,000 1 1,990 38,239 2 6,550 38,450 15.906 هزار میلیارد 19.683 میلیون 2.362 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.821 میلیون 313,592 - - - 1.926 میلیون 27,466 1.521 میلیون 432,534
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 6,171 324.00 4.99 6,210 285.00 4.39 11:49 2,324 38.978 میلیون 242.061 میلیارد 16,114.13 6,495 6,171 6,171 6,494 11 5,000 6,103 1 1.009 میلیون 6,171 9.743 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 37.928 میلیون 1.05 میلیون 37.95 میلیون 1.028 میلیون
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 45,297 2,157.00 5.00 44,502 1,362.00 3.16 11:49 608 862,110 38.867 میلیارد 1,284.14 43,140 44,001 44,001 45,297 1 352,857 45,297 170 43 45,700 6.471 هزار میلیارد 10.478 میلیون 4.128 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.249 میلیون 67,572 - - - 862,110 - 662,110 200,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 113,800 786.00 0.69 114,631 45.00 0.04 11:49 1,512 1.165 میلیون 133.49 میلیارد 3,798.72 114,586 114,100 112,002 119,999 3 50 113,780 1 5,445 113,800 275.006 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 997,854 166,721 539,062 625,513
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 29,091 1,531.00 5.00 29,158 1,464.00 4.78 11:49 1,402 7.959 میلیون 232.085 میلیارد 4,542.17 30,622 30,000 29,091 30,341 47 - - 0 787,319 29,091 122.488 هزار میلیارد 129.204 میلیون 13.48 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 1.73 میلیون 1.47 میلیون - - - 4.627 میلیون 3.333 میلیون 7.085 میلیون 874,116
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 35,905 1,888.00 5.00 36,105 1,688.00 4.47 11:49 2,074 2.862 میلیون 103.318 میلیارد 1,313.31 37,793 37,000 35,904 37,316 1 2,432 35,910 1 1,020 35,987 19.652 هزار میلیارد 21.517 میلیون 1.885 میلیون 520,000 746,081 714,925 2.836 میلیون 440,902 - - - 2.421 میلیون 458,103 2.878 میلیون 818
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,758 776.00 5.00 14,822 712.00 4.58 11:48 2,591 7.997 میلیون 118.522 میلیارد 4,236.57 15,534 14,845 14,758 15,261 112 - - 0 1.782 میلیون 14,758 21.748 هزار میلیارد 28.217 میلیون 5.494 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 923,458 182,274 - - - 8 میلیون 7,000 8.007 میلیون -
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 16,611 791.00 5.00 16,576 756.00 4.78 11:48 2,400 6.7 میلیون 111.06 میلیارد 2,327.52 15,820 16,611 15,950 16,611 1 3.643 میلیون 16,611 726 315 16,998 9.492 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون - - - 6.675 میلیون 25,358 5.715 میلیون 984,642
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 27,837 1,325.00 5.00 27,704 1,192.00 4.50 11:48 1,031 4.286 میلیون 118.754 میلیارد 4,930.74 26,512 27,300 26,512 27,837 1 6.525 میلیون 27,837 275 553 28,967 26.512 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - 4.235 میلیون 51,020 3.265 میلیون 1.021 میلیون
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 43,886 2,089.00 5.00 43,482 1,685.00 4.03 11:48 308 955,602 41.938 میلیارد 1,545.27 41,797 43,886 43,886 43,886 1 529,702 43,886 111 720 44,320 7.105 هزار میلیارد 7.826 میلیون 1.16 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 872,919 45,113 - - - 955,717 - 319,379 636,338
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,207 1,105.00 5.00 22,907 805.00 3.64 11:48 519 1.78 میلیون 41.277 میلیارد 2,936.66 22,102 23,207 22,551 23,207 1 5.907 میلیون 23,207 204 1,019 23,717 53.045 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 1.78 میلیون - 982,391 797,643
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 11,529 156.00 1.34 11,675 10.00 0.09 11:48 110 384,720 4.454 میلیارد 9,318.31 11,685 12,135 11,529 12,135 25 - - 0 201,648 11,529 5.843 هزار میلیارد 6.539 میلیون 1.116 میلیون 500,000 204,188 728,802 414,432 178,785 - - - 384,720 - 384,720 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 47,061 0.00 0.00 46,982 79.00 0.17 11:48 689 723,227 33.95 میلیارد 1,426.93 47,061 46,310 44,810 48,581 1 45 47,061 1 106 47,062 9.412 هزار میلیارد 10.495 میلیون 1.025 میلیون 200,000 451,699 359,424 907,909 245,745 - - - 661,377 62,000 717,218 6,159
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 20,788 989.00 5.00 20,357 558.00 2.82 11:48 2,183 6.345 میلیون 129.173 میلیارد 2,381.95 19,799 19,500 19,100 20,788 1 482,153 20,788 159 300 20,900 7.326 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 - - - 6.276 میلیون 70,000 6.246 میلیون 100,000
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 6,370 116.00 1.79 6,451 35.00 0.54 11:48 1,209 6.568 میلیون 42.332 میلیارد 8,115.4 6,486 6,306 6,264 6,700 1 900 6,370 1 2,000 6,387 21.404 هزار میلیارد - - 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 2.114 میلیون 780,271 - - - 6.171 میلیون 400,000 6.362 میلیون 209,150
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 68,098 3,584.00 5.00 68,303 3,379.00 4.71 11:48 981 716,183 48.918 میلیارد 1,082.04 71,682 68,100 68,098 69,722 95 - - 0 187,039 68,098 6.021 هزار میلیارد 6.693 میلیون 613,094 84,000 499,816 50,000 500,340 114,053 - - - 706,183 10,000 716,183 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 9,228 405.00 4.20 9,415 218.00 2.26 11:48 635 3.857 میلیون 36.033 میلیارد 4,402.68 9,633 9,201 9,160 9,634 2 20,807 9,211 2 11,800 9,228 12.716 هزار میلیارد 14.151 میلیون 2.599 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 729,531 406,044 - - - 3.657 میلیون 200,000 3.557 میلیون 300,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 8,400 134.00 1.62 8,431 165.00 2.00 11:48 1,324 7.48 میلیون 63.069 میلیارد 11,519.83 8,266 8,250 8,050 8,560 1 3,000 8,400 1 8,568 8,449 12.399 هزار میلیارد 28.286 میلیون 17.747 میلیون 1.5 میلیون 15.805 میلیون 1.942 میلیون 6.093 میلیون 427,969 - - - 7.334 میلیون 147,377 6.448 میلیون 1.034 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 76,765 3,655.00 5.00 76,068 2,958.00 4.05 11:48 610 773,292 58.823 میلیارد 3,208.94 73,110 74,500 70,008 76,765 2 1.676 میلیون 76,765 60 902 80,000 24.126 هزار میلیارد - - 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 7.073 میلیون 1.026 میلیون - - - 568,679 204,613 449,752 323,540
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 13,601 384.00 2.75 13,772 213.00 1.52 11:48 568 3.15 میلیون 43.269 میلیارد 5,996.37 13,985 13,286 13,286 14,197 2 23,000 13,626 1 63,550 13,860 8.432 هزار میلیارد 8.532 میلیون 1.728 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 428,927 55,183 - - - 2.95 میلیون 200,000 3.15 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 31,276 1,489.00 5.00 31,117 1,330.00 4.47 11:48 2,749 6.517 میلیون 202.772 میلیارد 1,366.54 29,787 29,789 29,560 31,276 1 1.025 میلیون 31,276 131 2,000 31,500 20.851 هزار میلیارد 21.633 میلیون 1.829 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 2.177 میلیون 597,342 - - - 6.449 میلیون 67,482 4.209 میلیون 2.308 میلیون
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 20,830 991.00 5.00 20,827 988.00 4.98 11:48 853 6.432 میلیون 133.953 میلیارد 4,445.16 19,839 20,830 20,528 20,830 0 4.931 میلیون 20,830 321 - - 19.065 هزار میلیارد 19.8 میلیون 3.507 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.862 میلیون 150,622 - - - 6.238 میلیون 193,180 2.26 میلیون 4.171 میلیون
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 25,150 481.00 1.88 25,143 488.00 1.90 11:48 1,078 2.74 میلیون 68.895 میلیارد 2,077.83 25,631 25,900 24,520 26,393 1 145 25,150 1 164 25,300 3.435 هزار میلیارد 4.13 میلیون 683,037 134,000 399,955 254,651 1.494 میلیون 71,230 - - - 2.38 میلیون 360,000 2.74 میلیون -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 35,466 247.00 0.69 35,626 87.00 0.24 11:48 2,129 2.375 میلیون 84.6 میلیارد 1,283.59 35,713 34,928 34,500 36,994 2 3,600 35,461 2 7,412 35,465 17.142 هزار میلیارد 18.338 میلیون 1.167 میلیون 480,000 388,771 726,096 607,787 182,347 - - - 2.375 میلیون - 2.375 میلیون -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 105,995 503.00 0.48 106,312 820.00 0.78 11:48 752 414,254 44.098 میلیارد 1,127.12 105,492 106,000 100,230 110,000 2 1,035 104,532 1 2,476 105,994 15.824 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 414,254 - 384,254 30,000
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 9,880 162.00 1.67 9,913 195.00 2.01 11:48 1,191 5.219 میلیون 51.735 میلیارد 6,103.93 9,718 9,500 9,311 10,170 2 100,600 9,873 3 5,630 9,879 23.323 هزار میلیارد 26.188 میلیون 4.364 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.24 میلیون 1.176 میلیون - - - 4.969 میلیون 250,423 5.14 میلیون 80,000
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 51,098 2,433.00 5.00 50,755 2,090.00 4.29 11:48 586 948,811 48.45 میلیارد 1,320.65 48,665 51,098 49,600 51,098 0 681,443 51,098 294 - - 9.733 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 825,828 122,983 848,811 100,000
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,581 346.00 4.99 6,594 333.00 4.81 11:48 1,446 15.854 میلیون 104.537 میلیارد 6,039.46 6,927 6,600 6,581 6,900 3 493,485 6,581 8 73,320 6,600 8.312 هزار میلیارد 9.602 میلیون 1.766 میلیون 900,000 931,712 968,751 621,309 -34,085 - - - 15.839 میلیون 21,800 15.825 میلیون 35,874
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 13,584 646.00 4.99 13,285 347.00 2.68 11:48 702 2.348 میلیون 31.785 میلیارد 3,767.2 12,938 13,509 13,150 13,584 0 1.003 میلیون 13,584 161 - - 10.35 هزار میلیارد 10.127 میلیون 2.09 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 919,440 888,979 - - - 2.282 میلیون 66,105 2.178 میلیون 170,000
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 40,202 1,914.00 5.00 39,415 1,127.00 2.94 11:48 620 824,125 33.117 میلیارد 1,044.65 38,288 40,200 38,987 40,202 1 550,159 40,202 212 2 40,967 5.743 هزار میلیارد 6.039 میلیون 793,255 70,000 449,661 263,783 774,159 180,645 - - - 824,125 - 733,921 90,204
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 100,565 4,788.00 5.00 100,538 4,761.00 4.97 11:48 748 880,111 88.484 میلیارد 922.26 95,777 100,565 97,500 100,565 0 4.863 میلیون 100,565 1259 - - 7.662 هزار میلیارد 7.993 میلیون 776,705 80,000 487,783 234,212 1.082 میلیون 217,748 - - - 880,111 - 380,111 500,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی