شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بزاگرسح

ح . نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 8,940 177.00 2.02 8,904 141.00 1.61 1399/06/27 2,114 15.145 میلیون 134.852 میلیارد 7,164.14 8,763 8,800 8,425 9,220 17 80,789 8,940 5 83,302 8,940 98.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.145 میلیون - 15.145 میلیون -
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 13,852 659.00 5.00 13,852 659.00 5.00 1399/06/27 721 823,003 11.4 میلیارد 1,141.47 13,193 13,852 13,852 13,852 17 25.783 میلیون 13,852 373 4,490 13,852 211.512 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 707,696 115,307 821,956 1,047
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 8,505 1.00 0.01 8,707 203.00 2.39 1399/06/27 726 1.556 میلیون 13.549 میلیارد 2,143.43 8,504 8,929 8,400 8,929 3 24,145 8,505 2 224 8,505 24.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.385 میلیون 171,000 1.556 میلیون -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 18,806 895.00 5.00 18,772 861.00 4.81 1399/06/26 4,166 28.03 میلیون 526.17 میلیارد 6,726.64 17,911 18,806 17,240 18,806 13 2.052 میلیون 18,806 146 46,143 18,806 187.72 هزار میلیارد 194.473 میلیون 43.128 میلیون 10 میلیون 6.753 میلیون 36.375 میلیون 17.864 میلیون 17.563 میلیون 10.69 5.16 10.51 18.464 میلیون 9.566 میلیون 15.692 میلیون 12.337 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 49,561 2,608.00 5.00 50,519 1,650.00 3.16 1399/06/26 678 864,854 43.678 میلیارد 1,272.97 52,169 52,290 49,561 52,800 23 750 49,561 1 284,538 49,561 10.104 هزار میلیارد 10.78 میلیون 1.11 میلیون 200,000 676,151 433,440 1.26 میلیون 165,369 61.1 23.31 8.02 550,428 314,426 825,328 39,526
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 31,233 1,643.00 5.00 32,340 536.00 1.63 1399/06/26 745 702,696 22.324 میلیارد 941.62 32,876 33,000 31,233 33,670 3 1,000 31,480 1 463 31,480 6.468 هزار میلیارد 7.321 میلیون 1.154 میلیون 200,000 853,102 300,772 986,561 197,951 32.67 21.5 6.56 605,626 97,070 702,696 -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 28,983 1,243.00 4.48 28,670 930.00 3.35 1399/06/26 1,181 4.018 میلیون 115.202 میلیارد 3,402.36 27,740 29,000 27,220 29,127 2 2,413 28,980 1 5,885 28,980 28.67 هزار میلیارد 29.75 میلیون 3.737 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 2.657 میلیون 2.049 میلیون 1.397 میلیون 20.52 10.79 13.99 3.87 میلیون 148,604 2.297 میلیون 1.721 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 8,809 463.00 4.99 9,064 208.00 2.24 1399/06/26 700 5.328 میلیون 48.298 میلیارد 7,612.04 9,272 9,350 8,809 9,450 147 3,000 8,809 1 3.431 میلیون 8,809 5.438 هزار میلیارد 6.445 میلیون 1.685 میلیون 600,000 1.006 میلیون 678,262 304,582 113,541 47.9 8.02 17.86 5.013 میلیون 315,000 5.328 میلیون -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 10,125 532.00 4.99 10,575 82.00 0.77 1399/06/26 368 1.176 میلیون 12.157 میلیارد 3,194.48 10,657 10,650 10,125 10,800 137 2,000 10,125 2 2.062 میلیون 10,125 12.265 هزار میلیارد 14.282 میلیون 3.075 میلیون 1.16 میلیون 2.017 میلیون 1.058 میلیون 5.427 میلیون 97,878 125.31 11.6 2.26 950,570 225,000 1.09 میلیون 85,476
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 133,676 7,035.00 5.00 140,381 330.00 0.23 1399/06/26 3,167 2.437 میلیون 342.166 میلیارد 769.63 140,711 147,500 133,676 147,500 88 6,363 133,676 14 693,575 133,676 160.515 هزار میلیارد 189.559 میلیون 35.401 میلیون 1.143 میلیون 29.045 میلیون 6.356 میلیون 97.686 میلیون 1.974 میلیون 81.3 25.25 1.64 2.272 میلیون 165,000 2.288 میلیون 149,000
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 69,126 3,633.00 4.99 71,436 1,323.00 1.82 1399/06/26 2,387 1.424 میلیون 101.741 میلیارد 596.66 72,759 76,390 69,122 76,390 4 1,691 69,140 8 1,855 69,140 25.003 هزار میلیارد 25.538 میلیون 1.214 میلیون 350,000 534,906 679,168 2.9 میلیون 267,399 93.5 36.81 8.62 1.324 میلیون 100,000 1.424 میلیون -
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 12,397 652.00 5.00 12,739 310.00 2.38 1399/06/26 1,371 5.934 میلیون 75.591 میلیارد 4,328.17 13,049 12,900 12,397 13,600 117 409 12,397 1 984,367 12,397 14.65 هزار میلیارد 15.223 میلیون 2.462 میلیون 800,000 572,844 1.889 میلیون 1.036 میلیون 1.007 میلیون 14.55 7.75 14.14 4.664 میلیون 1.27 میلیون 5.654 میلیون 280,400
اخزا902

اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

سهام فرابورس 667,000 1,097.00 0.16 667,603 1,700.00 0.26 1399/06/26 6 10,010 6.683 میلیارد - 665,903 671,700 667,000 669,998 1 8,216 667,000 1 2,390 669,990 33.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 226 9,784 10 10,000
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 49,351 2,350.00 5.00 49,351 2,350.00 5.00 1399/06/26 996 5.433 میلیون 268.1 میلیارد 5,454.32 47,001 49,351 49,351 49,351 1 430,330 49,351 95 300 60,000 1233.775 هزار میلیارد 1.285 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 45.99 38.36 19.31 4.502 میلیون 930,674 2.383 میلیون 3.049 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 20,750 455.00 2.24 21,175 880.00 4.34 1399/06/26 2,438 11.038 میلیون 233.725 میلیارد - 20,295 21,309 20,387 21,309 6 63,452 20,700 11 99,490 20,700 13.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.365 میلیون 672,459 9.425 میلیون 1.613 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 21,757 1,145.00 5.00 22,367 535.00 2.34 1399/06/26 2,036 7.746 میلیون 173.246 میلیارد 3,804.36 22,902 23,100 21,757 23,800 83 3,687 21,757 3 615,918 21,757 8.947 هزار میلیارد 9.042 میلیون 1.445 میلیون 400,000 95,378 1.349 میلیون 1.019 میلیون 984,085 9.09 6.63 8.78 5.629 میلیون 2.117 میلیون 7.436 میلیون 310,000
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 45,100 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 1399/06/26 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 1,924.74 - 7.487 میلیون 46,890 346.675 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 888.96 هزار میلیارد 1.158 میلیارد 306.056 میلیون 19.2 میلیون 268.912 میلیون 37.143 میلیون 184.542 میلیون 37.255 میلیون 23.86 23.93 4.82 - - - -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 7,920 194.00 2.39 8,026 88.00 1.08 1399/06/26 809 3.813 میلیون 30.4 میلیارد 4,713.28 8,114 8,001 7,750 8,290 2 6,000 7,920 2 87,297 7,920 9.631 هزار میلیارد 9.935 میلیون 1.989 میلیون 1.2 میلیون 304,109 1.685 میلیون 172,477 388,495 24.79 5.72 55.84 3.813 میلیون - 3.813 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 75,799 3,592.00 4.97 75,471 3,264.00 4.52 1399/06/26 4,264 4.78 میلیون 360.756 میلیارد 1,121.03 72,207 75,817 72,750 75,817 4 12,432 75,798 23 9,062 75,798 47.773 هزار میلیارد 111.527 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 2.883 میلیون -3,550,687 -13.45 4.01 16.57 4.52 میلیون 260,285 3.849 میلیون 930,608
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 18,700 982.00 4.99 19,246 436.00 2.22 1399/06/26 1,755 6.051 میلیون 116.451 میلیارد 3,447.73 19,682 20,000 18,698 20,140 5 2,963 18,703 2 2,814 18,703 7.121 هزار میلیارد 7.607 میلیون 958,917 370,000 486,015 472,902 1.059 میلیون 187,233 38.03 15.06 6.72 5.811 میلیون 239,408 5.534 میلیون 517,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 44,170 807.00 1.86 44,868 1,505.00 3.47 1399/06/26 31,567 73.54 میلیون 3.3 هزار میلیارد 2,329.65 43,363 45,500 43,000 45,531 102 194,314 44,170 155 193,017 44,170 287.155 هزار میلیارد 641.97 میلیون 273.446 میلیون -3.5 285.146 میلیون 48.5 64.357 میلیون 5.879 میلیون 48.85 -3.53 4.46 66.759 میلیون 6.781 میلیون 68.964 میلیون 4.576 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 6,930 186.00 2.76 7,021 277.00 4.11 1399/06/26 33,170 367.045 میلیون 2.577 هزار میلیارد 11,065.57 6,744 7,081 6,792 7,081 90 1.162 میلیون 6,937 310 916,877 6,937 431.816 هزار میلیارد 539.421 میلیون 166.698 میلیون 61.504 میلیون 107.605 میلیون 59.093 میلیون 117.875 میلیون 6.815 میلیون 63.37 7.31 3.66 339.436 میلیون 27.609 میلیون 282.443 میلیون 84.602 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 84,521 4,448.00 5.00 87,806 1,163.00 1.31 1399/06/26 14,284 28.252 میلیون 2.481 هزار میلیارد 1,977.88 88,969 89,530 84,521 93,410 525 3,330 84,521 17 2.522 میلیون 84,521 97.491 هزار میلیارد 97.766 میلیون 1.739 میلیون 600,300 274,877 1.465 میلیون 709,591 390,448 249.69 66.57 137.39 27.173 میلیون 1.079 میلیون 22.863 میلیون 5.389 میلیون
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 28,524 1,358.00 5.00 28,524 1,358.00 5.00 1399/06/26 45,173 3.395 میلیون 96.833 میلیارد 75.15 27,166 28,524 28,524 28,524 782 22.192 میلیون 28,524 5853 53,781 28,524 85.572 هزار میلیارد 92.322 میلیون 7.423 میلیون 10 6.75 میلیون - - - - - - 3.395 میلیون - 3.288 میلیون 106,392
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,940 806.00 5.00 16,928 794.00 4.92 1399/06/26 23,739 140.526 میلیون 2.379 هزار میلیارد - 16,134 16,940 16,501 16,940 80 11.308 میلیون 16,940 2084 207,561 16,940 405.555 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 136.763 میلیون 3.763 میلیون 136.49 میلیون 4.036 میلیون
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 30,000 20.00 0.07 30,000 20.00 0.07 1399/06/26 1 170 5.1 میلیون - 29,980 30,000 30,000 30,000 1 10,000 22,000 1 29,830 30,000 12.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,870 68.00 1.42 4,968 166.00 3.46 1399/06/26 14,613 119.327 میلیون 592.848 میلیارد 8,165.82 4,802 5,042 4,810 5,042 37 768,978 4,870 111 259,861 4,870 119.954 هزار میلیارد 122.092 میلیون 29.041 میلیون 24.145 میلیون 2.138 میلیون 26.904 میلیون 2.945 میلیون 596,384 201.14 4.46 40.73 118.594 میلیون 733,370 116.793 میلیون 2.534 میلیون
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 37,905 2,759.00 7.85 36,328 1,182.00 3.36 1399/06/26 481 723,977 27.126 میلیارد 1,505.15 35,146 36,100 36,100 37,905 6 6,886 37,905 23 28,501 37,905 10.535 هزار میلیارد 15.265 میلیون 5.779 میلیون 290,000 4.73 میلیون 1.048 میلیون 4.702 میلیون 723,217 14.57 10.06 2.25 697,485 26,492 587,744 136,233
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 18,260 559.00 2.97 18,626 193.00 1.03 1399/06/26 1,026 2.051 میلیون 38.103 میلیارد 1,998.77 18,819 19,750 17,880 19,750 2 4,000 18,260 2 672 18,260 17.9 هزار میلیارد 20.634 میلیون 3.852 میلیون 861,000 2.734 میلیون 1.118 میلیون 1.964 میلیون 157,077 113.95 16.02 9.11 1.195 میلیون 856,184 1.962 میلیون 88,373
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 66,105 75.00 0.11 67,940 1,910.00 2.89 1399/06/26 10,900 12.016 میلیون 816.337 میلیارد - 66,030 69,331 64,285 69,331 221 453,626 69,300 21 463,355 69,300 187.514 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.746 میلیون 1.269 میلیون 11.662 میلیون 353,953
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 174,985 8,332.00 5.00 174,985 8,332.00 5.00 1399/06/26 46,025 6.42 میلیون 1.123 هزار میلیارد 139.48 166,653 174,985 174,985 174,985 520 4.682 میلیون 174,985 3173 29,035 174,985 802.103 هزار میلیارد 827.168 میلیون 88.378 میلیون 4.584 میلیون 25.065 میلیون 63.314 میلیون 91.077 میلیون 45.233 میلیون 17.73 12.67 8.81 5.47 میلیون 950,000 6.011 میلیون 408,715
سخنم

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 10,010 15.00 0.15 10,012 13.00 0.13 1399/06/26 43 128,560 1.287 میلیارد - 10,025 10,049 10,010 10,049 2 622,350 10,010 8 1,000 10,010 500.6 میلیارد - - - - - - - - - - 50,400 78,160 128,560 -
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 29,747 1,416.00 5.00 28,539 208.00 0.73 1399/06/26 35,149 263,329 7.833 میلیارد 7.49 28,331 29,747 29,747 29,747 527 6.399 میلیون 29,747 1493 3,050 29,747 5.708 هزار میلیارد 6.04 میلیون 830,443 200,000 332,017 498,426 769,166 455,888 12.52 11.45 7.42 258,979 4,350 204,130 59,199
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 27,118 1,427.00 5.00 27,290 1,255.00 4.40 1399/06/26 740 2.847 میلیون 77.687 میلیارد - 28,545 28,450 27,118 28,990 2 72,377 27,118 3 750 27,118 29.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.647 میلیون 1.2 میلیون 2.847 میلیون -
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 16,027 763.00 5.00 15,310 46.00 0.30 1399/06/26 12,781 199,357 3.195 میلیارد 15.6 15,264 16,027 16,027 16,027 81 7.966 میلیون 16,027 730 1,144 16,027 3.062 هزار میلیارد 3.699 میلیون 903,738 200,000 636,584 267,154 1.89 میلیون 81,706 37.48 11.46 1.62 199,357 - 193,873 5,484
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 49,720 0.00 0.00 30,279 0.00 0.00 1399/06/26 1,371 4.195 میلیون 127.01 میلیارد 2,250.86 - 5.778 میلیون 49,720 285.469 میلیارد 1 25,577 30,776 17 200 30,776 145.089 هزار میلیارد 152.258 میلیون 18.491 میلیون 2.936 میلیون 7.169 میلیون 11.322 میلیون 9.255 میلیون 10.462 میلیون 13.87 12.81 15.68 - - - -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 39,100 1,044.00 2.60 40,739 595.00 1.48 1399/06/26 10,533 18.063 میلیون 735.873 میلیارد - 40,144 41,300 38,900 42,151 24 33,662 39,100 38 44,640 39,100 130.365 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.89 میلیون 172,948 15.756 میلیون 2.308 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 35,414 1,863.00 5.00 36,508 769.00 2.06 1399/06/26 65,774 13.13 میلیون 479.351 میلیارد 199.63 37,277 38,000 35,414 39,140 9039 35,656 35,414 75 816,298 35,414 156.984 هزار میلیارد 159.125 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 100.18 28.31 40.78 13.107 میلیون 22,920 12.757 میلیون 373,394
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 40,852 1,945.00 5.00 39,579 672.00 1.73 1399/06/26 103,740 25.851 میلیون 1.023 هزار میلیارد 249.19 38,907 40,852 36,962 40,852 1497 242,771 40,852 266 34,737 40,852 11.874 هزار میلیارد 12.475 میلیون 987,514 300,000 601,150 386,364 734,371 204,288 58.12 30.73 16.18 25.416 میلیون 435,254 24.62 میلیون 1.231 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 9,829 405.00 3.96 10,085 149.00 1.46 1399/06/26 3,021 17.871 میلیون 180.233 میلیارد 5,915.51 10,234 10,350 9,750 10,590 5 16,794 9,829 8 15,177 9,829 13.111 هزار میلیارد 14.004 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 5.14 2.91 5.05 17.645 میلیون 226,000 16.801 میلیون 1.069 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 69,700 2,480.00 3.69 69,778 2,558.00 3.81 1399/06/26 2,744 9.279 میلیون 647.442 میلیارد 3,381.43 67,220 70,000 65,500 70,581 224 1.626 میلیون 70,581 18 547,533 70,581 91.829 هزار میلیارد 96.337 میلیون 7.106 میلیون 1.316 میلیون 4.508 میلیون 2.598 میلیون 4.088 میلیون 1.339 میلیون 68.57 35.35 22.46 4.006 میلیون 5.273 میلیون 4.688 میلیون 4.59 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 17,578 837.00 5.00 17,553 812.00 4.85 1399/06/26 1,822 10.403 میلیون 182.598 میلیارد 5,709.52 16,741 17,578 16,800 17,578 5 17,463 17,578 8 6,393 17,578 56.17 هزار میلیارد 59.413 میلیون 9.309 میلیون 3.2 میلیون 3.244 میلیون 6.066 میلیون 6.371 میلیون 2.753 میلیون 20.4 9.26 8.82 10.311 میلیون 92,200 9.238 میلیون 1.165 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 80,790 764.00 0.95 82,176 2,150.00 2.69 1399/06/26 11,499 14.612 میلیون 1.201 هزار میلیارد - 80,026 84,000 80,182 84,340 17 18,641 80,800 32 6,583 80,800 65.741 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.587 میلیون 25,878 11.857 میلیون 2.755 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 127,300 4,112.00 3.34 124,577 1,389.00 1.13 1399/06/26 1,201 1.449 میلیون 180.453 میلیارد 1,206.09 123,188 129,000 117,029 129,347 5 380 127,890 6 1,533 127,890 41.11 هزار میلیارد 43.196 میلیون 4.172 میلیون 330,000 2.086 میلیون 2.087 میلیون 7.483 میلیون 1.173 میلیون 35.04 19.7 5.49 1.235 میلیون 213,588 1.087 میلیون 361,103
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 15,310 33.00 0.22 15,696 419.00 2.74 1399/06/26 4,452 28.824 میلیون 452.422 میلیارد - 15,277 16,040 15,010 16,040 74 454,001 15,750 7 503,057 15,750 156.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.537 میلیون 3.287 میلیون 27.704 میلیون 1.12 میلیون
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 40,996 196.00 0.48 41,100 92.00 0.22 1399/06/26 643 2.82 میلیون 115.895 میلیارد - 41,192 42,987 39,240 42,987 2 2,669 40,000 5 1,066 40,000 41.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.042 میلیون 1.778 میلیون 584,518 2.235 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 54,442 5,070.00 10.27 54,093 4,721.00 9.56 1399/06/26 1,480 9.378 میلیون 507.291 میلیارد 6,336.6 49,372 51,850 51,850 54,442 17 1.048 میلیون 54,442 192 13,449 54,442 552.073 هزار میلیارد 626.171 میلیون 90.276 میلیون 5.103 میلیون 74.098 میلیون 16.178 میلیون 23.938 میلیون 10.277 میلیون 53.72 34.14 23.06 6.474 میلیون 2.904 میلیون 1.607 میلیون 7.771 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 114,400 1,100.00 0.95 118,494 2,994.00 2.59 1399/06/26 1,784 2.227 میلیون 263.897 میلیارد 1,248.37 115,500 121,275 111,100 121,275 9 2,389 114,900 8 1,688 114,900 121.758 هزار میلیارد 143.087 میلیون 31.759 میلیون 1.028 میلیون 21.329 میلیون 10.431 میلیون 118.365 میلیون 2.665 میلیون 45.68 11.67 1.03 2.077 میلیون 150,431 1.434 میلیون 793,185
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 19,764 941.00 5.00 18,923 100.00 0.53 1399/06/26 7,158 284,401 5.621 میلیارد 39.73 18,823 19,764 19,764 19,764 32 1.735 میلیون 19,764 590 659 19,764 13.246 هزار میلیارد 13.95 میلیون 1.644 میلیون 200,000 703,756 939,805 3.249 میلیون 468,037 28.3 14.09 4.08 284,401 - 281,649 2,752
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 61,584 2,932.00 5.00 61,256 2,604.00 4.44 1399/06/26 7,750 8.218 میلیون 503.416 میلیارد 1,060.42 58,652 61,584 58,660 61,584 15 118,767 61,584 87 6,870 61,584 36.754 هزار میلیارد 38.283 میلیون 4.601 میلیون 600,000 1.529 میلیون 3.071 میلیون 2.719 میلیون 2.928 میلیون 12.55 11.97 13.52 8.212 میلیون 6,400 7.678 میلیون 540,050
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 11,160 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 1399/06/26 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 4,251.78 - 4.953 میلیون 12,000 56.861 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 11.48 هزار میلیارد 13.867 میلیون 3.663 میلیون 1,000,000 2.387 میلیون 1.276 میلیون 1.266 میلیون 576,608 19.91 8.99 9.07 - - - -
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 38,845 2,044.00 5.00 40,300 589.00 1.44 1399/06/26 388 505,668 19.981 میلیارد 1,303.27 40,889 41,000 38,845 41,280 23 20,000 40,601 1 21,313 40,601 2.821 هزار میلیارد 2.907 میلیون 195,838 70,000 86,130 109,708 149,414 49,599 56.88 25.71 18.88 505,668 - 505,668 -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 25,321 1,332.00 5.00 25,532 1,121.00 4.21 1399/06/26 1,670 8.807 میلیون 224.858 میلیارد 5,273.58 26,653 26,250 25,321 27,100 8 5,500 25,430 5 9,147 25,430 44.694 هزار میلیارد 70.588 میلیون 32.198 میلیون 1.751 میلیون 25.894 میلیون 6.304 میلیون 10.822 میلیون 3.974 میلیون 11.25 7.09 4.13 3.038 میلیون 5.768 میلیون 8.276 میلیون 530,403
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 40,729 2,178.00 5.65 39,654 1,103.00 2.86 1399/06/26 2,090 5.406 میلیون 214.376 میلیارد 2,586.68 38,551 38,790 37,010 40,729 17 3.585 میلیون 40,729 133 9,068 40,729 23.792 هزار میلیارد 26.506 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.714 میلیون 864,195 2.62 میلیون 588,673 40.42 27.53 9.08 4.168 میلیون 1.238 میلیون 4.171 میلیون 1.235 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 15,390 0.00 0.00 24,889 0.00 0.00 1399/06/26 454 1.067 میلیون 27.28 میلیارد 2,112.37 - 3.589 میلیون 17,010 56.563 میلیارد 0 1.825 میلیون 25,570 814 - - 34.357 هزار میلیارد 37.792 میلیون 5.707 میلیون 700,000 3.435 میلیون 2.272 میلیون 6.576 میلیون 567,140 - - - - - - -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 19,286 1,015.00 5.00 19,750 551.00 2.71 1399/06/26 1,227 1.819 میلیون 35.65 میلیارد 1,482.72 20,301 20,301 19,286 20,850 37 775 19,286 2 90,777 19,286 9.48 هزار میلیارد 10.155 میلیون 1.474 میلیون 480,000 674,783 798,718 613,237 131,160 72.28 11.87 15.46 1.806 میلیون 13,660 1.788 میلیون 31,000
اراد41

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006

سهام فرابورس 942,141 16,675.00 1.74 942,141 16,675.00 1.74 1399/06/26 1 1,000 942.141 میلیون - 958,816 942,141 942,141 942,141 0 - - 0 - - 28.264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 18,230 440.00 2.36 19,025 355.00 1.90 1399/06/26 4,844 47.059 میلیون 895.293 میلیارد 9,714.85 18,670 19,000 18,200 19,302 20 363,394 18,450 16 395,655 18,450 85.613 هزار میلیارد 87.084 میلیون 10.619 میلیون 3 میلیون 1.471 میلیون 9.148 میلیون 2.406 میلیون 2.043 میلیون 41.91 9.36 35.58 13.571 میلیون 33.487 میلیون 14.829 میلیون 32.23 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 140,000 4,665.00 3.45 140,983 5,648.00 4.17 1399/06/26 1,922 2.361 میلیون 332.924 میلیارد 1,228.65 135,335 142,101 135,400 142,101 7 8,554 140,000 37 95,296 140,000 1127.864 هزار میلیارد 1.147 میلیارد 90.608 میلیون 8 میلیون 18.848 میلیون 71.76 میلیون 120.455 میلیون 47.416 میلیون 23.79 15.72 9.36 1.847 میلیون 514,300 488,599 1.873 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 23,500 765.00 3.36 23,536 801.00 3.52 1399/06/26 2,358 11.719 میلیون 275.808 میلیارد 4,969.77 22,735 23,850 22,735 23,871 10 11,144 23,450 5 10,667 23,450 58.84 هزار میلیارد 119.96 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 9.04 6.13 4.79 9.304 میلیون 2.415 میلیون 10.363 میلیون 1.356 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,567 292.00 4.98 5,690 169.00 2.88 1399/06/26 4,952 37.098 میلیون 211.087 میلیارد 7,491.56 5,859 5,900 5,567 6,060 350 36,456 5,567 12 6.424 میلیون 5,567 26.245 هزار میلیارد 26.998 میلیون 3.664 میلیون 1.33 میلیون 752,331 2.912 میلیون 2.285 میلیون 1.166 میلیون 22.51 9.01 11.48 33.973 میلیون 3.126 میلیون 36.398 میلیون 700,000
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,400 419.00 1.91 22,202 221.00 1.01 1399/06/26 2,282 15.417 میلیون 342.292 میلیارد 6,755.95 21,981 22,440 21,790 22,999 13 52,758 22,400 4 14,426 22,400 1003.53 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 63.43 میلیون 35.5 میلیون 24.988 میلیون 38.441 میلیون 11.04 میلیون 10.763 میلیون 93.24 26.11 90.9 4.614 میلیون 10.803 میلیون 10.853 میلیون 4.564 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 16,287 775.00 5.00 16,159 647.00 4.17 1399/06/26 1,698 7.326 میلیون 118.382 میلیارد 4,314.65 15,512 16,287 14,900 16,287 4 1.595 میلیون 16,287 80 6,810 16,287 16.159 هزار میلیارد 16.992 میلیون 2.017 میلیون 900,000 832,626 1.184 میلیون 563,999 146,539 110.27 13.65 28.65 7.316 میلیون 10,000 7.326 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 16,065 2,046.00 11.30 16,138 1,973.00 10.89 1399/06/26 759 2.703 میلیون 43.503 میلیارد 3,561 18,111 16,910 16,065 16,910 105 4,474 16,065 7 358,929 16,065 8.541 هزار میلیارد 9.574 میلیون 1.246 میلیون 120,000 1.033 میلیون 213,635 2.358 میلیون 86,703 98.51 39.98 3.62 2.177 میلیون 525,580 2.703 میلیون -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,684 246.00 4.99 4,792 138.00 2.80 1399/06/26 3,845 26.376 میلیون 126.391 میلیارد 6,859.71 4,930 5,140 4,684 5,140 29 5.199 میلیون 4,684 35 244,401 4,684 15.933 هزار میلیارد 18.874 میلیون 6.999 میلیون 3.325 میلیون 2.941 میلیون 4.058 میلیون 2.384 میلیون 266,441 59.8 3.93 6.68 26.312 میلیون 63,327 26.326 میلیون 50,000
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 13,150 651.00 4.72 13,457 344.00 2.49 1399/06/26 1,910 4.691 میلیون 63.131 میلیارد 2,456.23 13,801 14,250 13,111 14,279 14 17,661 13,199 2 5,691 13,199 8.074 هزار میلیارد 8.529 میلیون 2.606 میلیون 600,000 454,951 2.151 میلیون 1.525 میلیون 1.489 میلیون 5.42 3.75 5.29 4.59 میلیون 101,000 4.636 میلیون 55,842
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 37,580 1,878.00 4.76 38,373 1,085.00 2.75 1399/06/26 1,241 1.617 میلیون 62.043 میلیارد 1,302.85 39,458 41,430 37,486 41,430 10 1,733 37,990 2 6,219 37,990 19.187 هزار میلیارد 21.685 میلیون 3.518 میلیون 500,000 2.498 میلیون 1.02 میلیون 5.99 میلیون 399,416 48.04 18.82 3.2 1.615 میلیون 2,111 1.597 میلیون 19,950
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 39,695 1,890.00 5.00 39,695 1,890.00 5.00 1399/06/26 327 1.987 میلیون 78.881 میلیارد - 37,805 39,695 39,695 39,695 2 3.399 میلیون 39,695 422 1,550 39,695 11.909 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.987 میلیون - 1.462 میلیون 525,000
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 39,323 2,068.00 5.00 41,201 190.00 0.46 1399/06/26 810 660,333 27.107 میلیارد 815.23 41,391 42,788 39,322 43,460 11 150 40,000 1 5,854 40,000 8.24 هزار میلیارد 8.969 میلیون 1.068 میلیون 200,000 729,186 339,238 1.018 میلیون 292,933 28.13 24.29 8.09 650,333 10,000 592,633 67,700
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 27,570 1,312.00 5.00 27,422 1,164.00 4.43 1399/06/26 2,016 8.467 میلیون 232.193 میلیارد 4,200.06 26,258 26,500 26,260 27,570 4 1.149 میلیون 27,570 77 3,547 27,570 41.133 هزار میلیارد 54.713 میلیون 25.061 میلیون 1,000,000 13.58 میلیون 11.482 میلیون 6.75 میلیون 969,586 42.42 3.58 6.09 6.3 میلیون 2.167 میلیون 6.066 میلیون 2.401 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 17,626 839.00 5.00 17,626 839.00 5.00 1399/06/26 883 4.798 میلیون 84.575 میلیارد 5,434.13 16,787 17,626 17,626 17,626 9 49.138 میلیون 17,626 968 5,364 17,626 211.512 هزار میلیارد 225.949 میلیون 31.374 میلیون 9 میلیون 14.437 میلیون 16.937 میلیون 37.581 میلیون 9.188 میلیون 23.02 12.49 5.63 4.498 میلیون 300,000 1.798 میلیون 3 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,997 1,262.00 5.00 24,535 724.00 2.87 1399/06/26 1,342 3.165 میلیون 77.662 میلیارد 2,358.66 25,259 26,450 23,997 26,450 13 209,204 24,000 8 44,029 24,000 58.884 هزار میلیارد 66.755 میلیون 12.758 میلیون 2.4 میلیون 7.871 میلیون 4.888 میلیون 33.032 میلیون 1.312 میلیون 44.87 12.05 1.78 3.165 میلیون - 2.99 میلیون 175,081
افرا

افرانت

سهام فرابورس 65,486 3,446.00 5.00 68,947 15.00 0.02 1399/06/26 985 2.039 میلیون 140.61 میلیارد 2,070.46 68,932 68,000 65,486 72,378 8 2,862 65,486 4 133,789 65,486 43.092 هزار میلیارد 43.778 میلیون 1.605 میلیون 625,000 686,213 918,527 1.329 میلیون 436,754 98.66 46.91 32.43 1.793 میلیون 246,000 1.895 میلیون 144,305
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,605 295.00 5.00 5,727 173.00 2.93 1399/06/26 1,942 30.256 میلیون 173.261 میلیارد 15,579.71 5,900 5,705 5,605 6,050 3 264,948 5,605 4 4,856 5,605 8.591 هزار میلیارد 11.853 میلیون 4.1 میلیون 1.5 میلیون 3.262 میلیون 837,443 2.298 میلیون 21,234 404.56 10.26 3.74 30.048 میلیون 207,827 24.256 میلیون 6 میلیون
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 57,100 2,607.00 4.37 59,800 93.00 0.16 1399/06/26 519 381,844 22.877 میلیارد 735.73 59,707 61,496 56,722 62,692 1 10,422 57,000 3 500 57,000 11.96 هزار میلیارد 13.667 میلیون 2.005 میلیون 200,000 1.707 میلیون 298,292 4.322 میلیون 129,438 92.4 40.1 2.77 161,066 220,778 381,844 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 19,178 895.00 4.90 19,072 789.00 4.32 1399/06/26 2,345 9.762 میلیون 186.182 میلیارد 4,163.02 18,283 18,200 18,040 19,197 9 174,061 19,178 3 50,740 19,178 10.536 هزار میلیارد 10.889 میلیون 717,058 100,043 352,561 364,497 1.026 میلیون 162,154 64.98 28.91 10.26 5.705 میلیون 4.058 میلیون 9.66 میلیون 102,080
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 106,875 5,624.00 5.00 111,283 1,216.00 1.08 1399/06/26 551 91,349 9.763 میلیارد 165.79 112,499 106,875 106,875 106,875 9999 649 106,875 9 3.167 میلیون 106,875 56.754 هزار میلیارد 60.42 میلیون 6.17 میلیون 510,000 3.666 میلیون 2.504 میلیون 7.912 میلیون 1.346 میلیون 42.15 22.67 7.17 91,349 - 91,336 13
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,450 339.00 4.99 6,708 81.00 1.19 1399/06/26 1,926 10.411 میلیون 69.833 میلیارد 5,405.41 6,789 7,100 6,450 7,128 35 5,700 6,450 4 479,445 6,450 17.602 هزار میلیارد 35.173 میلیون 21.759 میلیون 1.5 میلیون 17.572 میلیون 4.188 میلیون 7.555 میلیون 1.178 میلیون 14.94 4.2 2.33 6.47 میلیون 3.941 میلیون 8.041 میلیون 2.37 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 30,196 1,589.00 5.00 30,240 1,545.00 4.86 1399/06/26 839 1.44 میلیون 43.497 میلیارد 1,716.91 31,785 30,196 30,196 30,196 1623 - - 0 8.393 میلیون 30,196 67.481 هزار میلیارد 67.635 میلیون 3.995 میلیون 2.232 میلیون 154,105 3.841 میلیون 1.653 میلیون 1.422 میلیون 47.45 17.57 40.82 1.44 میلیون - 1.279 میلیون 161,057
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 96,874 5,097.00 5.00 97,124 4,847.00 4.75 1399/06/26 1,179 2.083 میلیون 202.267 میلیارد 1,766.39 101,971 101,000 96,873 101,000 107 100,000 106,500 1 105,893 106,500 7.77 هزار میلیارد 8.156 میلیون 778,335 80,000 385,794 392,541 1.899 میلیون 223,266 34.8 19.79 4.09 510,053 1.573 میلیون 1.186 میلیون 897,065
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 15,605 83.00 0.53 15,614 92.00 0.59 1399/06/26 405 1.276 میلیون 20.121 میلیارد - 15,522 15,810 15,530 16,000 1 500 15,605 1 1,500 15,605 50.746 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 826,446 450,000 1.276 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 183,095 8,718.00 5.00 177,726 3,349.00 1.92 1399/06/26 432 126,438 23.059 میلیارد 292.68 174,377 183,095 178,272 183,095 1 10,083 183,095 3 7 183,095 17.773 هزار میلیارد 18.589 میلیون 1.274 میلیون 100,000 816,835 457,498 1.912 میلیون 278,472 63.82 38.85 9.31 82,918 43,520 125,438 1,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 43,933 2,092.00 5.00 43,737 1,896.00 4.53 1399/06/26 502 1.216 میلیون 53.425 میلیارد 2,422.43 41,841 43,933 43,933 43,933 3 18.799 میلیون 43,933 756 800 43,933 56.858 هزار میلیارد 61.767 میلیون 7.461 میلیون 1.3 میلیون 4.909 میلیون 2.552 میلیون 11.131 میلیون 2.796 میلیون 20.33 22.28 5.12 1.016 میلیون 200,000 616,062 600,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,055 669.00 5.00 13,942 556.00 4.15 1399/06/26 1,185 8.314 میلیون 116.853 میلیارد 7,016.03 13,386 14,055 14,055 14,055 16 20.886 میلیون 14,055 675 65,999 14,055 348.55 هزار میلیارد 377.509 میلیون 73.366 میلیون 25 میلیون 28.959 میلیون 44.406 میلیون 63.286 میلیون 15.87 میلیون 21.96 7.85 5.51 7.283 میلیون 1.031 میلیون 4.514 میلیون 3.8 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,231 7,630.00 5.00 160,231 7,630.00 5.00 1399/06/26 313 703,849 112.778 میلیارد 2,248.72 152,601 160,231 160,231 160,231 1 33.043 میلیون 160,231 1542 5,000 160,231 384.554 هزار میلیارد 423.734 میلیون 58.533 میلیون 2.4 میلیون 39.179 میلیون 19.353 میلیون 75.612 میلیون 22.916 میلیون 16.78 19.87 5.09 539,974 163,875 75,079 628,770
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 26,287 1,383.00 5.00 26,963 707.00 2.56 1399/06/26 417 931,239 24.556 میلیارد 2,233.19 27,670 26,290 26,287 27,670 31 500 26,287 1 119,816 26,287 10.785 هزار میلیارد 11.496 میلیون 1.228 میلیون 400,000 711,103 517,030 2.079 میلیون -46,851 -230.2 20.86 5.19 931,239 - 931,239 -
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 74,301 3,538.00 5.00 73,452 2,689.00 3.80 1399/06/26 3,101 1.375 میلیون 101.002 میلیارد 443.43 70,763 74,301 71,300 74,301 6 76,999 74,301 44 256 74,301 24.056 هزار میلیارد 25.009 میلیون 2.675 میلیون 327,500 953,561 1.721 میلیون 2.016 میلیون 1.154 میلیون 20.84 13.98 11.93 1.27 میلیون 104,783 1.343 میلیون 31,672
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 48,690 0.00 0.00 34,257 0.00 0.00 1399/06/26 1,628 6.174 میلیون 211.51 میلیارد 7,901.06 - 4.448 میلیون 48,690 216.588 میلیارد 15 27,496 35,012 12 37,904 35,012 671.922 هزار میلیارد 713.115 میلیون 113.99 میلیون 13.8 میلیون 41.193 میلیون 72.798 میلیون 142.695 میلیون 37.545 میلیون 17.9 9.23 4.71 - - - -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 16,256 855.00 5.00 16,455 656.00 3.83 1399/06/26 845 3.825 میلیون 62.937 میلیارد 4,526.45 17,111 16,260 16,256 17,111 719 3,769 16,256 3 15.434 میلیون 16,256 98.73 هزار میلیارد 106.703 میلیون 12.223 میلیون 3 میلیون 7.973 میلیون 4.25 میلیون 1.477 میلیون 676,270 145.99 23.23 66.86 3.258 میلیون 566,615 3.808 میلیون 16,615
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 122,310 0.00 0.00 76,403 0.00 0.00 1399/06/26 1,666 1.887 میلیون 144.17 میلیارد 3,138.02 - 12.627 میلیون 122,310 1.544 هزار میلیارد 10 50,066 77,350 2 6,690 77,350 733.74 هزار میلیارد 771.362 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 21.74 14.15 11.36 - - - -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 173,500 7,266.00 4.37 169,127 2,893.00 1.74 1399/06/26 596 442,172 74.783 میلیارد 741.9 166,234 165,000 164,000 174,000 12 2,446 173,900 5 3,669 173,900 23.678 هزار میلیارد 25.015 میلیون 2.026 میلیون 140,000 1.337 میلیون 688,441 3.934 میلیون 296,573 79.84 34.39 6.02 378,656 63,516 434,722 7,450
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 12,426 654.00 5.00 12,826 254.00 1.94 1399/06/26 795 1.389 میلیون 17.264 میلیارد 1,747.64 13,080 12,426 12,426 12,426 9999 8,178 12,426 13 42.412 میلیون 12,426 51.304 هزار میلیارد 51.386 میلیون 5.67 میلیون 4 میلیون 82,276 5.588 میلیون 2.237 میلیون 2.204 میلیون 23.27 9.18 22.93 1.389 میلیون - 1.389 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,231 725.00 5.00 14,883 377.00 2.60 1399/06/26 206 1.629 میلیون 24.813 میلیارد 7,908.43 14,506 15,231 15,231 15,231 3 35.019 میلیون 15,231 594 3,320 15,231 19.646 هزار میلیارد 20.163 میلیون 2.593 میلیون 1.32 میلیون 517,575 2.076 میلیون 666,884 360,549 54.49 9.47 29.46 1.629 میلیون - 1.179 میلیون 450,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 43,284 2,278.00 5.00 43,613 1,949.00 4.28 1399/06/26 1,501 7.058 میلیون 307.823 میلیارد 4,702.25 45,562 45,000 43,284 45,562 25 3,126 43,284 7 1.127 میلیون 43,284 174.452 هزار میلیارد 183.045 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 131.25 32.1 104.83 2.753 میلیون 4.305 میلیون 5.858 میلیون 1.2 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 28,690 1,366.00 5.00 28,296 972.00 3.56 1399/06/26 282 1.371 میلیون 39.324 میلیارد 4,860.48 27,324 28,690 28,690 28,690 1 3.876 میلیون 28,690 367 100 28,690 56.592 هزار میلیارد 70.796 میلیون 17.086 میلیون 2 میلیون 14.204 میلیون 2.882 میلیون 30.541 میلیون 2.818 میلیون 20.08 19.64 1.85 1.371 میلیون - 970,656 400,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 30,838 1,623.00 5.00 31,038 1,423.00 4.38 1399/06/26 1,126 2.169 میلیون 67.308 میلیارد 1,925.93 32,461 32,000 30,838 33,000 71 974 30,838 1 633,682 30,838 21.727 هزار میلیارد 22.624 میلیون 2.032 میلیون 350,000 897,540 1.134 میلیون 4.22 میلیون 668,375 32.51 19.15 5.15 1.611 میلیون 557,279 2.121 میلیون 47,415
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 25,864 1,231.00 5.00 25,787 1,154.00 4.68 1399/06/26 795 3.765 میلیون 97.102 میلیارد - 24,633 24,500 24,380 25,864 1 196,983 25,864 65 275 25,864 6.447 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.727 میلیون 38,523 3.253 میلیون 512,589
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 32,499 810.00 2.56 32,514 825.00 2.60 1399/06/26 731 1.297 میلیون 42.299 میلیارد 1,774.04 31,689 33,273 30,700 33,273 1 155 32,400 1 457 32,400 30.888 هزار میلیارد 56.636 میلیون 27.801 میلیون 950,000 25.748 میلیون 2.054 میلیون 30.894 میلیون 938,258 32.92 15.04 1 1.093 میلیون 204,137 1.08 میلیون 216,326
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 50,963 2,682.00 5.00 52,938 707.00 1.32 1399/06/26 1,744 2.772 میلیون 146.721 میلیارد 1,589.2 53,645 56,327 50,963 56,327 31 1,742 50,963 3 168,539 50,963 8.999 هزار میلیارد 9.971 میلیون 1.221 میلیون 170,000 971,802 249,431 947,574 121,649 73.98 36.08 9.5 1.423 میلیون 1.349 میلیون 2.764 میلیون 7,432
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 42,372 2,230.00 5.00 43,918 684.00 1.53 1399/06/26 415 452,548 19.473 میلیارد 1,090.48 44,602 44,000 42,372 46,100 12 119 42,372 1 27,601 42,372 23.716 هزار میلیارد 24.362 میلیون 2.134 میلیون 540,000 645,832 1.488 میلیون 2.62 میلیون 588,219 40.32 15.94 9.06 402,548 50,000 452,548 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی