شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 15,945 515.00 3.34 16,140 710.00 4.60 14:24 709 2.094 میلیون 33.792 میلیارد 1,482.5 15,430 16,100 15,800 16,201 1 7,031 15,800 2 6,686 15,945 2.623 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 - - - 2.044 میلیون 50,000 1.974 میلیون 120,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 17,450 499.00 2.94 17,500 549.00 3.24 13:28 1,145 2.133 میلیون 37.328 میلیارد 2,030.59 16,951 17,798 16,952 17,798 1 356 17,301 1 1,910 17,301 9.154 هزار میلیارد 9.913 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 - - - 2.133 میلیون - 2.079 میلیون 54,152
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 14,198 57.00 0.40 14,435 180.00 1.26 13:28 2,049 3.343 میلیون 48.251 میلیارد 1,712.86 14,255 14,966 14,000 14,966 1 1,332 14,198 1 7,208 14,198 7.413 هزار میلیارد 7.944 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 3.207 میلیون 135,621 3.341 میلیون 1,708
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,778 157.00 3.99 3,803 132.00 3.35 13:21 1,921 16.213 میلیون 61.654 میلیارد 6,984.07 3,935 3,840 3,739 3,939 1 2,000 3,743 1 8,800 3,778 3.542 هزار میلیارد 4.082 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 15.144 میلیون 1.069 میلیون 16.204 میلیون 9,000
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 13:21 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 73,802 259.00 0.35 73,654 407.00 0.55 12:40 1,385 2.266 میلیون 166.888 میلیارد 2,093.96 74,061 73,015 73,000 74,040 1 700 73,804 1 20 73,990 177.746 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 549,746 1.716 میلیون 1.74 میلیون 525,374
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 13,349 86.00 0.65 13,427 164.00 1.24 12:40 1,805 3.706 میلیون 49.765 میلیارد 5,232.59 13,263 13,001 13,000 13,880 2 1,191 13,345 1 16,728 13,349 4.907 هزار میلیارد 5.336 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 3.486 میلیون 220,000 3.647 میلیون 59,800
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,650 195.00 3.57 5,678 223.00 4.09 12:40 1,035 7.691 میلیون 43.67 میلیارد 4,509.39 5,455 5,727 5,500 5,727 1 400 5,682 1 8,000 5,698 7.201 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 6.872 میلیون 819,077 6.047 میلیون 1.643 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 15,247 160.00 1.04 15,927 520.00 3.38 12:39 1,811 5.607 میلیون 89.3 میلیارد 4,614.48 15,407 15,629 15,247 16,177 2 1,000 15,204 1 1,576 16,000 7.704 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 5.451 میلیون 155,624 3.691 میلیون 1.916 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,198 14.00 0.10 14,356 144.00 1.01 12:39 1,274 2.161 میلیون 31.02 میلیارد 5,032.45 14,212 14,250 14,025 14,800 1 410 14,160 1 10,677 14,198 14.212 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 2.109 میلیون 51,739 1.949 میلیون 211,882
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,662 6.00 0.04 16,293 637.00 4.07 12:39 995 6.445 میلیون 105.008 میلیارد 2,936.66 15,656 16,438 15,611 16,438 1 8,789 15,662 1 21,926 15,755 37.574 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 6.395 میلیون 50,000 5.683 میلیون 762,488
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 29,702 1,079.00 3.51 29,907 874.00 2.84 12:39 1,662 1.355 میلیون 40.525 میلیارد 880.7 30,781 30,996 29,431 31,000 2 1,000 29,705 1 4,000 29,748 6.156 هزار میلیارد 6.825 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 - - - 1.283 میلیون 72,468 1.266 میلیون 89,329
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 8,990 88.00 0.99 9,145 243.00 2.73 12:38 994 6.301 میلیون 57.623 میلیارد 9,081.28 8,902 9,250 8,500 9,345 2 3,000 8,990 1 60,000 9,000 35.608 هزار میلیارد 41.953 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 - - - 3.213 میلیون 3.088 میلیون 4.802 میلیون 1.499 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,050 0.00 0.00 16,278 0.00 0.00 12:38 2,025 3.709 میلیون 60.38 میلیارد 3,266.91 - 16,281 15,860 16,500 1 70 16,277 1 100 16,279 312.538 هزار میلیارد 528.596 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون - - - - - - -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 6,167 239.00 3.73 6,240 166.00 2.59 12:38 2,765 21.403 میلیون 133.562 میلیارد 10,078.58 6,406 6,500 6,092 6,536 1 2,000 6,130 1 2,038 6,167 2.562 هزار میلیارد 2.607 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 21.187 میلیون 216,000 21.303 میلیون 100,000
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 14,895 0.00 0.00 15,678 0.00 0.00 12:33 3,173 35.148 میلیون 551.05 میلیارد 3,319.54 - 15,678 14,895 15,678 0 6.018 میلیون 15,693 494 - - 216.356 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 24,250 1,008.00 3.99 24,233 1,025.00 4.06 12:30 770 993,715 24.081 میلیارد 1,546.21 25,258 25,002 23,996 25,199 3 50 24,050 1 5,220 24,270 310.673 هزار میلیارد 343.465 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 935,018 58,697 730,350 263,365
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,300 54.00 1.03 5,248 2.00 0.04 12:30 550 4.688 میلیون 24.601 میلیارد 7,712.13 5,246 5,246 5,210 5,300 1 4,777 5,211 1 451 5,308 186.233 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 688,514 4 میلیون 3.057 میلیون 1.631 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 26,347 1,386.00 5.00 26,588 1,145.00 4.13 12:30 4,915 8.01 میلیون 212.963 میلیارد 3,396.16 27,733 27,160 26,347 27,900 258 39 26,347 1 762,273 26,347 27.733 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 5.085 میلیون 2.925 میلیون 7.455 میلیون 554,596
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,286 66.00 1.97 3,329 23.00 0.69 12:30 875 4.87 میلیون 16.215 میلیارد 6,103.93 3,352 3,399 3,286 3,400 1 302 3,282 1 12,298 3,286 8.045 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 4.683 میلیون 187,192 4.87 میلیون -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 54,178 1,462.00 2.63 55,422 218.00 0.39 12:30 4,393 2.409 میلیون 133.513 میلیارد 599.78 55,640 57,600 54,000 57,600 1 3,062 54,178 2 14 54,180 33.384 هزار میلیارد 40.673 میلیون 9.675 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون - - - 2.23 میلیون 179,252 2.295 میلیون 114,498
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 31,151 161.00 0.52 31,412 422.00 1.36 12:30 2,255 1.783 میلیون 55.999 میلیارد 1,286.74 30,990 31,800 30,972 31,999 1 3,059 31,110 2 70 31,249 13.946 هزار میلیارد 32.262 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 1.767 میلیون 15,481 1.766 میلیون 16,379
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 11,825 252.00 2.09 11,933 144.00 1.19 12:30 1,887 4.909 میلیون 58.575 میلیارد - 12,077 11,901 11,800 12,400 1 15,114 11,829 3 2,424 11,829 5.967 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.909 میلیون - 4.849 میلیون 60,000
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 14,440 684.00 4.97 14,349 593.00 4.31 12:30 549 2.175 میلیون 31.201 میلیارد - 13,756 14,440 13,800 14,443 1 50,101 14,430 2 26,942 14,440 3.587 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.865 میلیون 309,084 2.009 میلیون 165,600
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,904 1.00 0.03 2,929 24.00 0.83 12:30 8,230 52.065 میلیون 152.488 میلیارد 7,737.47 2,905 2,939 2,890 2,995 2 10,000 2,904 1 6,162 2,904 70.142 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 52.043 میلیون 21,863 44.489 میلیون 7.576 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 34,149 1,624.00 4.99 33,911 1,386.00 4.26 12:30 1,672 1.751 میلیون 59.382 میلیارد 627.21 32,525 32,001 32,001 34,151 2 3,839 34,100 2 5,739 34,150 4.879 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 - - - 1.751 میلیون - 1.561 میلیون 190,000
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 3,997 91.00 2.33 4,014 108.00 2.76 12:30 376 3.348 میلیون 13.439 میلیارد - 3,906 4,040 3,909 4,100 1 15,000 3,912 1 22,170 4,020 13.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.881 میلیون 1.467 میلیون 2.177 میلیون 1.171 میلیون
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 23,999 990.00 3.96 24,296 693.00 2.77 12:30 696 1.115 میلیون 27.084 میلیارد 775.29 24,989 25,990 23,740 25,990 1 124 23,800 1 299 23,999 1.749 هزار میلیارد - - 40,000 48,301 89,383 117,424 25,114 - - - 1.115 میلیون - 1.115 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,432 0.00 0.00 3,517 0.00 0.00 12:30 1,647 17.066 میلیون 60.03 میلیارد 9,905.64 - 3,680 3,404 3,680 0 1.59 میلیون 3,524 70 - - 3.165 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - - - - -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,534 185.00 4.97 3,611 108.00 2.90 12:30 5,957 60.377 میلیون 217.995 میلیارد 10,831.65 3,719 3,781 3,534 3,798 5 35,300 3,534 3 23,803 3,534 23.802 هزار میلیارد 364.548 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 58.177 میلیون 2.2 میلیون 57.154 میلیون 3.223 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,520 477.00 5.30 8,676 321.00 3.57 12:30 11,160 45.057 میلیون 390.935 میلیارد 4,831.49 8,997 8,849 8,451 8,977 2 150 8,530 1 2,658 8,530 26.991 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 42.979 میلیون 2.078 میلیون 45.043 میلیون 13,871
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 31,500 1,636.00 4.94 31,963 1,173.00 3.54 12:30 770 1.319 میلیون 42.156 میلیارد 689.58 33,136 32,002 31,480 32,900 1 5,000 31,481 1 220 31,481 6.627 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 603,974 714,904 1.319 میلیون -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 16,841 292.00 1.70 16,961 172.00 1.00 12:30 1,231 2.067 میلیون 35.064 میلیارد 1,454.61 17,133 17,300 16,730 17,496 2 160 16,841 1 3,060 16,899 6.853 هزار میلیارد 7.755 میلیون 1.548 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 - - - 1.879 میلیون 188,284 2.067 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 18,071 356.00 2.01 18,455 740.00 4.18 12:30 1,918 2.876 میلیون 53.081 میلیارد 1,452.47 17,715 18,600 18,061 18,600 1 515 18,061 1 12,806 18,100 7.086 هزار میلیارد 9.102 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 - - - 2.876 میلیون - 2.572 میلیون 304,426
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 5,682 8.00 0.14 5,674 0.00 0.00 12:30 157 6.381 میلیون 36.204 میلیارد - 5,674 5,674 5,674 5,682 6 40,000 5,675 1 102,000 7,000 2.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.981 میلیون 400,000 6.361 میلیون 19,560
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,115 78.00 3.56 2,134 59.00 2.69 12:30 16,171 206.21 میلیون 440.083 میلیارد 11,644.27 2,193 2,180 2,101 2,180 2 28,100 2,115 3 35,650 2,115 134.877 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 187.054 میلیون 19.156 میلیون 199.882 میلیون 6.328 میلیون
گزسکه

گز سکه

سهام فرابورس 5,400 400.00 8.00 5,301 301.00 6.02 12:30 2 20,000 106.03 میلیون - 5,000 5,203 5,203 5,400 1 9,204 5,400 1 50,000 9,750 186.43 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 18,045 736.00 3.92 18,455 326.00 1.74 12:30 2,257 3.907 میلیون 72.101 میلیارد 3,741.39 18,781 18,800 18,001 19,150 2 75 18,050 1 1,755 18,050 2.517 هزار میلیارد 2.913 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 - - - 3.907 میلیون - 3.907 میلیون -
غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

سهام فرابورس 11,989 10.00 0.08 11,989 10.00 0.08 12:30 1 40,000 479.56 میلیون - 11,999 11,989 11,989 11,989 2 150,000 7,000 3 60,000 11,989 1.199 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 8,131 240.00 3.04 8,262 371.00 4.70 12:29 2,805 11.944 میلیون 98.685 میلیارد 6,925.78 7,891 8,285 8,060 8,285 1 66,607 8,131 1 5,000 8,140 17.609 هزار میلیارد 18.268 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - 10.611 میلیون 1.334 میلیون 11.778 میلیون 166,017
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,501 489.00 3.76 12,683 307.00 2.36 12:29 10,610 27.353 میلیون 346.925 میلیارد 6,945.5 12,990 12,990 12,450 13,050 1 500 12,501 1 1,000 12,501 30.599 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 26.853 میلیون 500,000 23.999 میلیون 3.354 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 27,395 474.00 1.70 27,928 59.00 0.21 12:29 3,911 4.937 میلیون 137.891 میلیارد 2,905.75 27,869 29,190 26,800 29,190 1 11,508 27,301 3 2,100 27,301 13.377 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 4.937 میلیون - 4.936 میلیون 1,426
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,133 152.00 0.61 24,920 61.00 0.24 12:29 865 928,891 23.148 میلیارد 1,690.32 24,981 25,800 24,200 25,800 1 166 25,100 2 4,000 25,249 5.756 هزار میلیارد 6.375 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 928,520 371 928,891 -
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 12,905 614.00 5.00 12,905 614.00 5.00 12:29 1,865 1.982 میلیون 25.583 میلیارد 519.35 12,291 12,905 12,905 12,905 2 5.521 میلیون 12,905 1445 346 12,905 7.375 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 1.982 میلیون - 982,392 1,000,000
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 20,890 73.00 0.35 21,519 556.00 2.65 12:29 4,641 7.891 میلیون 169.809 میلیارد - 20,963 21,899 20,500 22,010 2 400 20,890 1 3,136 20,890 6.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.881 میلیون 10,000 7.341 میلیون 550,000
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 42,999 751.00 1.72 43,507 243.00 0.56 12:29 2,592 1.687 میلیون 73.397 میلیارد 792.76 43,750 43,100 42,650 44,700 1 100 42,802 1 92 42,939 8.75 هزار میلیارد 9.243 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 1.628 میلیون 59,157 1.542 میلیون 145,444
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 12,132 577.00 4.99 12,130 575.00 4.98 12:29 523 2.223 میلیون 26.967 میلیارد 5,003.89 11,555 12,132 11,958 12,132 0 61,892 12,132 24 - - 9.244 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 2.023 میلیون 200,000 2.223 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 5,190 247.00 5.00 5,190 247.00 5.00 12:29 1,569 28.221 میلیون 146.458 میلیارد 17,819.1 4,943 5,190 5,150 5,190 0 500 5,170 1 - - 12.358 هزار میلیارد 50.705 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 27.171 میلیون 1.05 میلیون 15.155 میلیون 13.065 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,990 0.00 0.00 24,410 0.00 0.00 12:29 1,392 3.42 میلیون 83.48 میلیارد 1,395.28 - 24,745 23,930 24,745 2 2,200 24,300 2 225 24,486 146.46 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,810 100.00 2.04 4,967 57.00 1.16 12:29 705 3.85 میلیون 19.121 میلیارد 6,553.93 4,910 5,137 4,800 5,137 2 2,483 4,811 1 10,229 4,895 7.365 هزار میلیارد 31.85 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 3.59 میلیون 260,000 3.392 میلیون 457,689
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,883 362.00 4.81 7,691 170.00 2.26 12:29 5,425 22.82 میلیون 175.514 میلیارد 4,572.43 7,521 7,702 7,521 7,889 3 11,000 7,883 2 14,323 7,883 26.149 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 22.322 میلیون 498,381 17.023 میلیون 5.797 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,310 248.00 4.90 5,282 220.00 4.35 12:29 2,569 17.485 میلیون 92.352 میلیارد 6,705.11 5,062 5,170 5,081 5,315 1 3,000 5,300 1 2,000 5,300 4.05 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 17.483 میلیون 1,397 15.103 میلیون 2.381 میلیون
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 36,722 1,932.00 5.00 37,220 1,434.00 3.71 12:29 1,556 1.49 میلیون 55.465 میلیارد 1,401.14 38,654 39,450 36,722 39,450 36 100 34,000 1 52,576 36,722 6.88 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 1.485 میلیون 5,000 1.49 میلیون -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,150 21.00 0.50 4,188 17.00 0.41 12:29 2,612 16.43 میلیون 68.802 میلیارد 8,593.75 4,171 4,250 4,059 4,320 1 371 4,158 1 21,116 4,158 8.175 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 16.43 میلیون - 15.88 میلیون 550,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 51,600 1,292.00 2.57 51,419 1,111.00 2.21 12:29 1,012 903,666 46.466 میلیارد 1,193.9 50,308 52,823 47,793 52,823 1 1,486 50,102 2 3,161 51,600 36.624 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 701,666 202,000 619,927 283,739
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 25,000 164.00 0.66 25,680 844.00 3.40 12:29 2,968 5.531 میلیون 142.038 میلیارد 1,426.93 24,836 26,077 24,840 26,077 2 7,500 24,900 1 7,582 25,000 4.967 هزار میلیارد 5.419 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 - - - 5.508 میلیون 22,816 5.529 میلیون 2,581
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,990 347.00 1.60 22,157 514.00 2.37 12:29 722 1.578 میلیون 34.964 میلیارد 1,259.6 21,643 21,990 21,016 22,700 2 200 21,800 1 1,101 22,000 12.986 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 1.381 میلیون 197,227 1.519 میلیون 59,299
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 10,219 486.00 4.99 10,190 457.00 4.70 12:29 2,064 8.467 میلیون 86.272 میلیارد 2,534.09 9,733 9,980 9,790 10,219 1 1,000 10,219 1 50,000 10,219 5.84 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 8.347 میلیون 120,000 7.332 میلیون 1.135 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,710 0.00 0.00 4,799 0.00 0.00 12:29 2,939 18.23 میلیون 87.48 میلیارد 6,218.96 - 4,739 4,660 4,800 3 30,000 4,748 1 132,081 4,748 4.799 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 16,512 48.00 0.29 16,715 251.00 1.52 12:29 589 835,722 13.97 میلیارد - 16,464 16,809 16,430 17,000 1 1,000 16,511 1 6,528 16,546 18.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 835,722 - 835,722 -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 53,000 1,133.00 2.09 55,387 1,254.00 2.32 12:29 5,846 9.534 میلیون 528.038 میلیارد 1,291.49 54,133 56,700 51,923 56,839 5 60,598 52,618 11 250,000 52,618 32.496 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 8.957 میلیون 576,190 9.348 میلیون 185,914
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 7,850 218.00 2.70 8,125 57.00 0.71 12:29 804 2.696 میلیون 21.908 میلیارد 5,996.37 8,068 8,398 7,830 8,420 3 177 7,848 1 27,998 7,850 4.865 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 2.671 میلیون 25,000 2.694 میلیون 2,268
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,175 320.00 4.93 6,301 194.00 2.99 12:29 2,299 8.021 میلیون 50.543 میلیارد 3,873.72 6,495 6,600 6,175 6,600 1 15,000 6,173 2 10,000 6,173 3.248 هزار میلیارد 3.839 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 - - - 7.973 میلیون 48,000 8.021 میلیون -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 13,500 570.00 4.05 13,460 610.00 4.34 12:29 1,782 9.046 میلیون 121.758 میلیارد 4,273.34 14,070 13,463 13,367 13,976 2 16,822 13,500 2 7,800 13,500 18.291 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 6.265 میلیون 2.781 میلیون 8.561 میلیون 485,132
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 24,149 348.00 1.42 25,005 508.00 2.07 12:29 5,848 8.504 میلیون 212.637 میلیارد 2,098.5 24,497 25,721 23,667 25,721 1 400 24,104 1 303 24,149 8.084 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 8.504 میلیون - 8.495 میلیون 8,714
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,200 121.00 2.27 5,202 119.00 2.24 12:29 2,002 6.8 میلیون 35.375 میلیارد 6,124.43 5,321 5,370 5,138 5,370 3 10,000 5,200 1 29,400 5,200 133.025 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 6.41 میلیون 390,000 6.354 میلیون 445,769
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 7,500 167.00 2.18 7,613 54.00 0.70 12:29 2,557 10.961 میلیون 83.445 میلیارد 2,619.46 7,667 7,556 7,358 7,889 1 1,591 7,506 1 2,335 7,506 4.596 هزار میلیارد 6.157 میلیون 1.816 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 519,089 63,644 - - - 9.925 میلیون 1.036 میلیون 10.945 میلیون 16,406
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 38,544 2,028.00 5.00 38,846 1,726.00 4.25 12:29 2,243 2.039 میلیون 79.217 میلیارد 916.01 40,572 39,000 38,544 40,399 14 100 37,200 1 26,069 38,544 9.928 هزار میلیارد 11.627 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 2.039 میلیون - 1.736 میلیون 303,421
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 34,390 298.00 0.86 34,885 197.00 0.57 12:29 4,161 1.765 میلیون 61.557 میلیارد 438.02 34,688 34,700 34,000 35,999 2 421 34,390 3 99 34,390 20.813 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 1.764 میلیون 300 1.742 میلیون 22,678
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 3,730 137.00 3.54 3,743 124.00 3.21 12:29 3,007 44.28 میلیون 165.74 میلیارد - 3,867 3,830 3,674 3,875 1 46,000 3,721 2 5,000 3,794 22.683 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.401 میلیون 15.879 میلیون 44.28 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 24,556 263.00 1.08 24,754 461.00 1.90 12:29 864 1.28 میلیون 31.689 میلیارد 970.99 24,293 24,769 24,400 25,165 1 270 24,600 1 1,000 24,778 12.147 هزار میلیارد 16.697 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 1.12 میلیون 160,000 1.215 میلیون 65,610
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,189 108.00 3.28 3,265 32.00 0.97 12:29 821 7.21 میلیون 23.544 میلیارد 16,114.13 3,297 3,324 3,133 3,458 1 10,000 3,133 1 1,500 3,190 4.946 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 7.21 میلیون - 7.21 میلیون -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 4,170 49.00 1.19 4,299 178.00 4.32 12:29 2,336 30.155 میلیون 129.652 میلیارد 6,852.59 4,121 4,250 4,130 4,327 1 252 4,135 1 34,659 4,170 5.357 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 26.695 میلیون 3.46 میلیون 26.877 میلیون 3.279 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 52,252 2,228.00 4.09 53,798 682.00 1.25 12:29 793 335,369 18.042 میلیارد 1,082.04 54,480 55,000 52,000 56,899 1 1,610 52,252 1 800 53,800 4.576 هزار میلیارد 5.081 میلیون 581,831 84,000 499,816 50,000 418,963 96,422 - - - 335,369 - 335,369 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 52,800 2,220.00 4.03 53,318 1,702.00 3.09 12:29 523 298,740 15.928 میلیارد 703.17 55,020 53,801 52,503 54,989 2 550 52,800 1 26,958 53,000 440.16 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 298,740 - 298,740 -
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 27,803 709.00 2.62 28,348 1,254.00 4.63 12:29 2,306 12.413 میلیون 351.891 میلیارد 1,289.06 27,094 28,448 27,112 28,448 1 200 27,900 1 1,330 27,900 8.941 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 9.867 میلیون 2.546 میلیون 10.983 میلیون 1.43 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,862 19.00 0.28 6,907 26.00 0.38 12:29 1,564 6.451 میلیون 44.554 میلیارد 4,534.13 6,881 6,980 6,845 7,010 1 21,661 6,851 4 500 6,880 20.643 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 6.406 میلیون 44,704 5.741 میلیون 709,844
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,132 77.00 1.24 6,104 105.00 1.69 12:29 838 3.853 میلیون 23.515 میلیارد 3,257.53 6,209 6,200 6,060 6,200 2 13,000 6,150 1 5,471 6,150 55.881 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 2.506 میلیون 1.347 میلیون 2.638 میلیون 1.215 میلیون
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 20,645 1,086.00 5.00 20,757 974.00 4.48 12:29 1,731 3.515 میلیون 72.966 میلیارد 8,909.17 21,731 22,000 20,645 22,000 25 100 20,000 1 192,908 20,645 5.433 هزار میلیارد 6.336 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 - - - 3.515 میلیون - 3.515 میلیون -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 3,550 31.00 0.87 3,527 54.00 1.51 12:29 1,667 22.457 میلیون 79.199 میلیارد 12,171.11 3,581 3,680 3,405 3,680 1 3,000 3,525 1 20 3,551 5.372 هزار میلیارد 19.136 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 - - - 10.391 میلیون 12.067 میلیون 17.217 میلیون 5.24 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 29,120 580.00 1.95 29,609 91.00 0.31 12:29 967 952,385 28.199 میلیارد 1,881.38 29,700 30,300 28,952 30,300 1 100 29,100 1 110 29,171 8.91 هزار میلیارد 9.457 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 - - - 937,234 15,151 950,420 1,965
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 30,109 1,433.00 5.00 30,073 1,397.00 4.87 12:29 964 1.537 میلیون 46.223 میلیارد 504.55 28,676 30,109 29,302 30,109 1 60,000 30,109 2 8,500 30,109 4.301 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.522 میلیون 15,000 1.537 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 21,355 0.00 0.00 20,887 468.00 2.19 12:29 753 1.427 میلیون 29.814 میلیارد 3,364.06 21,355 22,400 20,288 22,410 2 550 21,350 1 1,320 21,350 13.347 هزار میلیارد 13.632 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 - - - 1.319 میلیون 108,001 1.327 میلیون 100,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 13,350 0.00 0.00 13,180 0.00 0.00 12:29 219 753.535 9.93 میلیارد 2,920.14 - 13,839 13,200 13,839 1 2.696 میلیون 13,180 235 100 13,209 9.226 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,105 48.00 0.95 5,038 19.00 0.38 12:29 891 4.057 میلیون 20.443 میلیارد 3,767.2 5,057 5,015 4,952 5,140 1 17,999 5,105 1 5,047 5,119 4.046 هزار میلیارد 4.206 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 - - - 4.018 میلیون 39,060 4.047 میلیون 10,000
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 18,700 549.00 2.85 18,923 326.00 1.69 12:29 798 1.048 میلیون 19.829 میلیارد 3,010.1 19,249 19,597 18,333 19,799 1 535 18,580 1 2,191 18,700 7.7 هزار میلیارد 7.947 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 838,262 209,652 943,231 104,683
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 26,860 1,259.00 4.48 26,854 1,265.00 4.50 12:29 1,175 1.955 میلیون 52.494 میلیارد 1,195.13 28,119 27,500 26,714 27,555 1 375 26,861 1 112 26,861 12.654 هزار میلیارد 15.225 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 - - - 1.352 میلیون 603,140 1.196 میلیون 758,511
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,500 146.00 1.69 8,427 219.00 2.53 12:29 950 2.413 میلیون 20.333 میلیارد 2,071.26 8,646 8,600 8,222 8,640 1 120 8,499 1 4,999 8,500 7.444 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 2.38 میلیون 33,314 2.403 میلیون 10,000
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 50,162 2,640.00 5.00 50,162 2,640.00 5.00 12:29 188 135,898 6.817 میلیارد 348.79 52,802 50,162 50,162 50,162 92 102 50,001 1 464,027 50,162 54.257 هزار میلیارد 90.013 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 135,898 - 135,898 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 18,899 51.00 0.27 19,211 261.00 1.38 12:29 1,148 2.619 میلیون 50.315 میلیارد 3,177.24 18,950 19,648 18,752 19,648 1 705 18,888 1 6,000 18,899 11.995 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 - - - 2.53 میلیون 88,761 1.905 میلیون 714,107
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 26,093 1,242.00 5.00 26,055 1,204.00 4.84 12:29 623 853,577 22.24 میلیارد 1,235.42 24,851 24,512 24,512 26,093 0 79 26,090 1 - - 6.958 هزار میلیارد 8.465 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 853,577 - 603,577 250,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 30,882 1,470.00 5.00 30,882 1,470.00 5.00 12:29 361 2.476 میلیون 76.461 میلیارد 5,012.87 29,412 30,882 30,882 30,882 0 1.414 میلیون 30,882 365 - - 41.177 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 2.476 میلیون - 1.834 میلیون 641,974
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 3,854 147.00 3.67 3,901 100.00 2.50 12:29 685 3.425 میلیون 13.361 میلیارد 5,351.51 4,001 4,054 3,850 4,100 1 8,235 3,850 3 1,446 3,890 12.003 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 3.375 میلیون 50,000 3.258 میلیون 167,238
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 11,180 114.00 1.03 11,206 140.00 1.27 12:29 942 2.112 میلیون 23.67 میلیارد 1,777.15 11,066 11,385 10,608 11,387 2 187 11,180 1 36,940 11,190 10.513 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 2.082 میلیون 30,000 2.112 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 24,129 590.00 2.51 24,249 710.00 3.02 12:29 756 915,587 22.202 میلیارد 1,423.09 23,539 24,690 23,600 24,690 1 400 23,951 1 3 24,120 8.239 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 840,237 75,350 858,396 57,191
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 41,500 743.00 1.82 41,494 737.00 1.81 12:29 275 129,340 5.367 میلیارد 468.12 40,757 42,459 41,001 42,459 2 2,980 41,500 2 5,500 41,849 5.706 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 2.371 میلیون 234,549 - - - 129,340 - 129,340 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 49,500 1,977.00 3.84 49,882 1,595.00 3.10 12:29 636 443,756 22.136 میلیارد 635.82 51,477 50,000 49,000 51,399 1 200 49,200 1 20 49,499 6.177 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 423,756 20,000 420,885 22,871
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 31,560 340.00 1.07 32,502 602.00 1.89 12:29 1,380 1.274 میلیون 41.404 میلیارد 1,020.23 31,900 32,999 31,502 33,400 1 2,000 31,775 1 9,000 31,775 6.38 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.274 میلیون - 1.274 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 12,019 572.00 5.00 12,014 567.00 4.95 12:29 1,302 5.595 میلیون 67.215 میلیارد 2,112.33 11,447 11,707 11,707 12,019 1 252,935 12,019 43 1,000 12,250 7.898 هزار میلیارد 8.665 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 - - - 5.595 میلیون - 4.404 میلیون 1.191 میلیون
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 25,299 478.00 1.85 25,421 356.00 1.38 12:29 480 502,213 12.767 میلیارد 736.92 25,777 25,978 25,002 25,978 2 495 25,031 1 10,915 25,400 9.022 هزار میلیارد 9.803 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 - - - 502,213 - 502,213 -