شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 3,620 544.00 17.69 3,620 544.00 17.69 14:43 1 12,000 43.44 میلیون 7,574 3,076 3,620 3,620 3,620 0 - - 0 - - 3.691 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - - - - -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 53,500 1,703.00 3.08 53,778 1,425.00 2.58 13:51 5,589 3.095 میلیون 166.436 میلیارد 599.78 55,203 55,590 53,002 55,590 1 923 53,500 2 1,810 53,507 33.122 هزار میلیارد 9.861 میلیون 31.72 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون 32.12 20.18 1.33 3.042 میلیون 53,145 3.093 میلیون 1,650
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 9,170 290.00 3.07 9,254 206.00 2.18 13:50 1,499 11.127 میلیون 102.964 میلیارد 9,081.28 9,460 9,370 8,987 9,499 1 1,700 9,123 1 10,648 9,200 37.84 هزار میلیارد 39.689 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 43.6 7.8 39.57 6.453 میلیون 4.674 میلیون 11.124 میلیون 3,081
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 3,896 113.00 2.99 3,924 141.00 3.73 13:49 4,040 67.536 میلیون 264.998 میلیارد - 3,783 3,888 3,790 3,972 1 1,488 3,880 1 10,000 3,896 23.779 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58.836 میلیون 8.7 میلیون 51.996 میلیون 15.54 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,882 223.00 2.21 9,994 111.00 1.10 13:49 1,492 4.519 میلیون 45.162 میلیارد 2,534.09 10,105 10,201 9,710 10,300 1 83 9,882 1 150 9,889 6.063 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 48.67 8.1 4.14 4.458 میلیون 61,000 4.142 میلیون 376,924
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 7,686 86.00 1.13 7,663 63.00 0.83 13:49 2,029 8.074 میلیون 61.868 میلیارد 6,925.78 7,600 7,660 7,300 7,850 2 8,418 7,685 2 63,420 7,700 16.959 هزار میلیارد 17.01 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون 16.45 5.61 16.18 6.969 میلیون 1.105 میلیون 8.074 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 30,530 986.00 3.34 30,009 465.00 1.57 13:49 1,265 1.138 میلیون 34.136 میلیارد 880.7 29,544 30,160 29,200 30,790 1 3,653 30,502 2 721 30,586 5.909 هزار میلیارد 7.317 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 99.78 20.27 6.51 1.137 میلیون 164 1.028 میلیون 110,000
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 6,000 600.00 11.11 5,674 274.00 5.07 13:44 58 1.84 میلیون 10.44 میلیارد - 5,400 5,400 5,400 6,000 1 10,000 5,350 1 10,000 6,000 2.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.84 میلیون - 1,000,000 840,000
شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

سهام فرابورس 99,700 5,600.00 5.95 97,300 3,200.00 3.40 13:41 2 700 68.11 میلیون - 94,100 94,100 94,100 99,700 1 50 97,300 1 200 99,700 5.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 15,027 0.00 0.00 14,312 0.00 0.00 12:33 1,681 8.409 میلیون 120.34 میلیارد 3,319.54 - 14,490 14,290 15,027 1 62,000 14,250 6 656 14,290 197.506 هزار میلیارد 244.187 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون 6.37 4.47 1.63 7.029 میلیون 1.379 میلیون 3.931 میلیون 4.477 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,210 89.00 2.07 4,267 32.00 0.74 12:30 5,557 34.52 میلیون 147.307 میلیارد 8,593.75 4,299 4,369 4,085 4,440 1 1,250 4,210 2 2,000 4,214 8.426 هزار میلیارد 10.874 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 26.72 1.82 4.59 33.814 میلیون 705,418 33.02 میلیون 1.5 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 37,372 857.00 2.24 37,845 384.00 1.00 12:30 1,651 1.655 میلیون 62.633 میلیارد 1,741.77 38,229 38,200 37,300 38,730 1 500 37,222 1 4,943 37,379 3.825 هزار میلیارد 3.783 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 21.97 12.93 3.47 1.615 میلیون 40,000 1.635 میلیون 20,000
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,115 74.00 1.43 5,154 35.00 0.67 12:30 731 3.345 میلیون 17.24 میلیارد 3,767.2 5,189 5,240 5,060 5,300 2 1,990 5,113 2 25,258 5,115 4.151 هزار میلیارد 4.567 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 7.41 2.77 7.15 3.335 میلیون 10,000 3.335 میلیون 10,000
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 29,000 1,320.00 4.35 29,344 976.00 3.22 12:30 450 482,455 14.157 میلیارد 2,594.96 30,320 29,000 28,814 30,000 1 300 28,900 1 100 29,000 3.032 هزار میلیارد 3.855 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 12.18 7.87 1.73 428,737 53,718 482,420 35
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 3,950 63.00 1.62 3,904 17.00 0.44 12:30 245 2.03 میلیون 7.925 میلیارد - 3,887 4,050 3,890 4,050 1 10,243 3,887 1 26,100 3,990 12.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.05 میلیون 980,128 1.446 میلیون 584,076
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 13,350 685.00 4.88 13,613 422.00 3.01 12:30 2,205 4.611 میلیون 62.765 میلیارد 5,232.59 14,035 13,720 13,335 13,990 2 450 13,345 2 19,214 13,430 5.193 هزار میلیارد 5.128 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 43.47 15.82 6.76 4.466 میلیون 144,976 4.591 میلیون 20,000
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 18,712 388.00 2.03 18,442 658.00 3.45 12:30 1,024 1.753 میلیون 32.331 میلیارد 3,010.1 19,100 18,995 18,145 18,995 1 9,320 18,640 1 16,697 18,712 7.64 هزار میلیارد 8.896 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 1.483 میلیون 269,886 1.753 میلیون -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,278 45.00 0.86 5,243 10.00 0.19 12:30 748 6.122 میلیون 32.095 میلیارد 7,712.13 5,233 5,240 5,140 5,289 1 6,000 5,192 1 190 5,260 185.772 هزار میلیارد 201.323 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون 26.6 6.03 25.11 1.971 میلیون 4.151 میلیون 3.462 میلیون 2.66 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 16,962 185.00 1.08 16,965 182.00 1.06 12:30 1,051 2.247 میلیون 38.127 میلیارد 1,454.61 17,147 16,603 16,602 17,429 1 786 16,962 1 837 16,973 6.859 هزار میلیارد 8.122 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 28.98 11.79 3.77 2.066 میلیون 181,528 2.246 میلیون 1,000
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 44,600 2,038.00 4.37 44,978 1,660.00 3.56 12:30 2,925 1.961 میلیون 88.213 میلیارد 792.76 46,638 45,400 44,400 46,630 2 500 44,513 1 3,020 44,600 9.328 هزار میلیارد 8.709 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 86.73 31.22 15.5 1.961 میلیون - 1.911 میلیون 50,533
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,225 71.00 3.09 2,242 54.00 2.35 12:30 19,344 277.45 میلیون 621.92 میلیارد 11,644.27 2,296 2,279 2,203 2,305 4 100,000 2,226 1 115,006 2,226 141.212 هزار میلیارد 554.589 میلیون 138.075 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون 14.23 2.54 1.43 263.381 میلیون 14.069 میلیون 235.097 میلیون 42.353 میلیون
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 27,760 1,314.00 4.97 27,332 886.00 3.35 12:30 573 913,589 24.97 میلیارد 504.55 26,446 27,450 25,711 27,760 1 1,000 27,500 1 300 27,766 3.967 هزار میلیارد 4.757 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 11.07 7.98 2.12 913,589 - 913,589 -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 9,080 153.00 1.71 9,122 195.00 2.18 12:30 11,911 58.883 میلیون 537.158 میلیارد 4,831.49 8,927 9,050 8,701 9,370 1 2,457 9,080 4 6,142 9,080 26.781 هزار میلیارد 27.667 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 55.221 میلیون 3.662 میلیون 52.578 میلیون 6.306 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,900 136.00 3.61 3,873 109.00 2.90 12:29 1,784 13.422 میلیون 51.98 میلیارد 6,984.07 3,764 3,739 3,606 3,952 1 9,000 3,900 1 34,326 3,927 3.388 هزار میلیارد 3.555 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 13.397 میلیون 25,000 10.684 میلیون 2.738 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,384 128.00 2.32 5,416 96.00 1.74 12:29 1,717 7.971 میلیون 43.173 میلیارد 6,124.43 5,512 5,500 5,345 5,500 1 6,962 5,375 2 1,444 5,384 137.8 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون 10.69 3.56 2.83 7.383 میلیون 588,000 6.484 میلیون 1.487 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,811 94.00 1.92 4,743 162.00 3.30 12:29 3,128 27.026 میلیون 128.187 میلیارد 17,819.1 4,905 4,782 4,660 4,856 4 8,200 4,770 2 53,390 4,820 12.263 هزار میلیارد 49.64 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون 7.14 3.35 1.19 22.823 میلیون 4.203 میلیون 26.592 میلیون 434,000
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 32,993 972.00 3.04 32,598 577.00 1.80 12:29 1,202 1.345 میلیون 43.837 میلیارد 627.21 32,021 32,365 31,811 33,000 2 320 33,000 1 6,762 33,000 4.803 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 27.43 18.27 6.85 1.345 میلیون - 1.345 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 50,833 2,052.00 3.88 50,440 2,445.00 4.62 12:29 1,846 1.545 میلیون 77.92 میلیارد 1,193.9 52,885 52,750 50,241 52,750 1 7,311 50,241 7 10,000 50,850 38.5 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 50.59 5.12 19.52 1.326 میلیون 218,462 1.545 میلیون -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 14,250 426.00 3.08 14,393 569.00 4.12 12:29 1,457 7.428 میلیون 106.913 میلیارد 4,273.34 13,824 13,990 13,824 14,515 1 13,495 14,230 1 2,291 14,250 17.971 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 4.718 میلیون 2.71 میلیون 4.635 میلیون 2.793 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 27,000 1,564.00 6.15 27,632 2,196.00 8.63 12:29 4,296 7.511 میلیون 207.538 میلیارد 3,396.16 25,436 26,707 26,555 28,042 1 21,766 27,000 1 120 27,000 27.632 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 6.401 میلیون 1.11 میلیون 6.351 میلیون 1.16 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,720 21.00 0.56 3,726 15.00 0.40 12:29 6,525 59.893 میلیون 223.149 میلیارد 10,831.65 3,741 3,698 3,600 3,850 6 3,800 3,700 1 379,247 3,720 23.942 هزار میلیارد 361.719 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 -0.57 -0.23 0.99 59.693 میلیون 200,000 59.393 میلیون 500,000
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,940 600.00 4.43 13,016 524.00 3.87 12:29 13,601 41.009 میلیون 533.756 میلیارد 6,945.5 13,540 13,030 12,863 13,300 1 5,000 12,928 1 1,100 12,933 31.895 هزار میلیارد 48.245 میلیون 32.707 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.86 8.62 7.28 40.075 میلیون 933,953 39.958 میلیون 1.051 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,491 114.00 1.50 7,521 84.00 1.10 12:29 2,861 9.601 میلیون 72.207 میلیارد 4,572.43 7,605 7,590 7,330 7,625 1 2,694 7,491 1 11,496 7,499 25.857 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون 9.52 4.24 8.81 8.844 میلیون 757,268 8.876 میلیون 724,588
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 18,563 976.00 5.00 19,165 374.00 1.91 12:29 1,449 3.15 میلیون 60.371 میلیارد 3,177.24 19,539 19,500 18,563 19,890 1 2,000 18,566 1 2,820 18,775 12.368 هزار میلیارد 47.679 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 -42.14 20.84 3.88 3.08 میلیون 70,446 3.044 میلیون 106,000
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 26,000 1,136.00 4.57 24,954 90.00 0.36 12:29 799 4.127 میلیون 102.972 میلیارد 1,546.21 24,864 24,800 23,900 26,050 3 40 25,600 1 39,357 26,000 305.827 هزار میلیارد 297.193 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون 11.63 8.53 5.69 638,495 3.488 میلیون 1.352 میلیون 2.775 میلیون
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 14,990 322.00 2.10 14,945 367.00 2.40 12:29 545 1.289 میلیون 19.27 میلیارد 1,482.5 15,312 14,621 14,586 15,297 1 110 14,835 1 5,000 14,999 2.603 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 48.3 16.61 3.16 1.112 میلیون 177,643 1.241 میلیون 48,321
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 52,408 2,495.00 5.00 51,565 1,652.00 3.31 12:29 5,771 19.557 میلیون 1.008 هزار میلیارد 1,291.49 49,913 49,900 48,120 52,408 0 45,197 52,408 23 - - 29.963 هزار میلیارد 31.011 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 32.6 20.08 41.66 19.247 میلیون 310,000 18.407 میلیون 1.15 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 34,221 932.00 2.65 34,512 641.00 1.82 12:29 4,694 2.059 میلیون 71.067 میلیارد 438.02 35,153 34,670 33,771 35,153 1 2,500 34,181 1 10,000 34,390 21.092 هزار میلیارد 45.644 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 21.87 14.75 0.58 2.059 میلیون 130 2.059 میلیون 80
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,040 150.00 2.89 5,050 140.00 2.70 12:29 1,774 8.256 میلیون 41.694 میلیارد 6,705.11 5,190 5,001 5,000 5,200 1 3,955 5,034 1 2,247 5,040 4.152 هزار میلیارد 4.969 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 21.82 3.53 5.63 7.891 میلیون 365,047 8.196 میلیون 60,000
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 24,500 558.00 2.33 24,993 1,051.00 4.39 12:29 918 1.277 میلیون 31.928 میلیارد 970.99 23,942 25,139 24,500 26,300 2 126 24,498 1 5,844 24,600 11.971 هزار میلیارد 18.265 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 1.277 میلیون - 1.277 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 38,300 1,674.00 4.19 38,728 1,246.00 3.12 12:29 2,108 1.424 میلیون 55.132 میلیارد 1,490.3 39,974 39,974 37,995 39,975 1 2,000 38,070 1 1,092 38,300 7.995 هزار میلیارد 8.552 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 41.29 18.29 7.19 1.419 میلیون 5,000 1.392 میلیون 31,860
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,548 99.00 1.49 6,361 286.00 4.30 12:29 1,942 8.95 میلیون 56.937 میلیارد 3,257.53 6,647 6,618 6,315 6,618 1 10,000 6,401 1 33,250 6,548 59.823 هزار میلیارد 62.119 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 9.09 5.41 1.92 6.144 میلیون 2.806 میلیون 8.93 میلیون 20,000
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,380 356.00 2.22 16,612 588.00 3.67 12:29 1,469 5.774 میلیون 95.924 میلیارد 4,634.09 16,024 16,789 16,300 16,820 1 1,177 16,376 1 5,963 16,495 32.048 هزار میلیارد 44.047 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون 10.14 6.39 1.24 4.38 میلیون 1.394 میلیون 2.147 میلیون 3.628 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,860 0.00 0.00 4,814 0.00 0.00 12:29 2,263 18.945 میلیون 91.21 میلیارد 6,218.96 - 4,900 4,711 5,038 1 566,647 4,847 18 100,000 4,847 4.814 هزار میلیارد 7.951 میلیون 3.383 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 11.53 3.47 2.72 18.905 میلیون 40.856 18.345 میلیون 600.08
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,270 189.00 1.31 14,358 101.00 0.70 12:29 1,317 3.65 میلیون 52.403 میلیارد 5,032.45 14,459 13,950 13,950 14,788 1 200 14,233 1 2,277 14,270 14.459 هزار میلیارد 15.714 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 28.1 9.91 8.07 3.336 میلیون 313,784 3.364 میلیون 285,679
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 17,167 352.00 2.09 17,045 230.00 1.37 12:29 513 948,593 16.169 میلیارد - 16,815 17,350 16,344 17,350 1 584 17,043 1 100 17,168 18.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 937,138 11,455 948,593 -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,872 271.00 3.79 6,931 212.00 2.97 12:29 1,960 7.277 میلیون 50.437 میلیارد 4,534.13 7,143 7,050 6,802 7,098 2 18,450 6,850 7 15,350 6,900 21.429 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 31.16 5.19 13.87 6.517 میلیون 759,669 6.98 میلیون 296,168
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 13,817 320.00 2.37 13,758 261.00 1.93 12:29 1,715 2.811 میلیون 38.678 میلیارد 1,712.86 13,497 13,613 12,830 14,140 1 200 13,817 1 5,547 13,865 7.018 هزار میلیارد 8.516 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 36.17 9.61 5.42 2.772 میلیون 39,474 2.73 میلیون 81,250
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 13,500 598.00 4.24 13,636 462.00 3.28 12:29 470 1.406 میلیون 19.178 میلیارد - 14,098 14,400 13,394 14,400 1 1,700 13,400 1 1,919 13,580 3.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.406 میلیون - 1.406 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,201 93.00 1.76 5,213 81.00 1.53 12:29 623 3.293 میلیون 17.166 میلیارد 4,509.39 5,294 5,230 5,030 5,358 1 90 5,201 1 20,768 5,202 6.988 هزار میلیارد - - 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 27.77 3.35 14 2.847 میلیون 446,000 2.328 میلیون 964,785
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,696 209.00 0.95 21,475 430.00 1.96 12:29 498 628,283 13.492 میلیارد 1,259.6 21,905 21,991 21,000 21,991 1 229 21,695 1 1,000 21,800 13.143 هزار میلیارد 15.694 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 24.3 12.73 4.87 497,722 130,561 588,762 39,521
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,825 38.00 0.78 4,867 4.00 0.08 12:29 811 5.31 میلیون 25.842 میلیارد 6,553.93 4,863 4,900 4,730 4,920 1 1,032 4,821 1 5,683 4,825 7.295 هزار میلیارد 32.606 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 -278.22 3.27 0.49 4.39 میلیون 919,560 4.929 میلیون 380,574
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 12,553 0.00 0.00 11,956 0.00 0.00 12:29 431 3.066 میلیون 36.66 میلیارد 2,920.14 - 12,553 12,553 12,553 1 2.958 میلیون 11,977 135 400 12,040 8.369 هزار میلیارد 13.365 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 159.84 10.03 2.04 3.066 میلیون 497 866.176 2.2 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 11,170 436.00 4.06 11,039 305.00 2.84 12:29 623 1.999 میلیون 22.062 میلیارد 5,003.89 10,734 10,900 10,500 11,200 1 251,711 11,110 7 5,130 11,170 8.587 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 1.169 میلیون 830,009 1.998 میلیون 884
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 30,680 226.00 0.73 30,672 234.00 0.76 12:29 1,705 1.659 میلیون 50.891 میلیارد 1,020.23 30,906 30,660 30,000 31,369 1 240 30,657 1 500 30,692 6.181 هزار میلیارد 7.909 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 75.66 21.17 1.56 1.659 میلیون - 1.659 میلیون -
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 25,600 951.00 3.58 25,766 785.00 2.96 12:29 743 905,309 23.326 میلیارد 601.57 26,551 26,551 25,400 26,551 1 500 25,600 1 3,864 25,600 7.7 هزار میلیارد 11.826 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 30.54 11.03 2.97 856,390 48,919 873,809 31,500
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,294 1,155.00 4.37 25,312 1,137.00 4.30 12:29 1,700 2.412 میلیون 61.043 میلیارد 1,690.32 26,449 25,850 25,127 26,000 1 3,970 25,127 5 7,932 25,294 6.094 هزار میلیارد 6.196 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 11.88 6.17 3.79 2.02 میلیون 391,477 2.312 میلیون 100,000
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 8,000 192.00 2.46 7,913 105.00 1.34 12:29 811 4.151 میلیون 32.846 میلیارد 5,996.37 7,808 7,779 7,610 8,150 1 1,500 7,962 1 17,369 8,000 4.708 هزار میلیارد 5.736 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 27.49 5.6 8.61 3.791 میلیون 359,951 3.919 میلیون 231,882
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 51,205 2,437.00 5.00 51,043 2,275.00 4.66 12:29 1,373 2.622 میلیون 133.817 میلیارد 635.82 48,768 50,000 47,104 51,206 1 4,008 51,205 1 16,000 51,206 5.852 هزار میلیارد 6.548 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 28.34 21.94 2.01 2.612 میلیون 10,000 1.938 میلیون 683,249
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 23,920 1,256.00 4.99 23,972 1,204.00 4.78 12:29 862 1.779 میلیون 42.655 میلیارد 775.29 25,176 25,000 23,918 25,000 1 239 20,760 1 414 24,088 1.762 هزار میلیارد 1.827 میلیون 137,684 40,000 48,301 89,383 117,424 25,114 66.81 16.09 14.29 1.779 میلیون - 1.779 میلیون -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 41,710 1,610.00 3.72 41,954 1,366.00 3.15 12:29 514 240,307 10.082 میلیارد 468.12 43,320 41,559 41,559 42,998 1 478 41,711 1 303 41,980 6.065 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 2.371 میلیون 234,549 24.98 12.11 2.48 240,307 - 240,307 -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 4,250 382.00 9.88 4,273 405.00 10.47 12:29 2,294 17.503 میلیون 74.794 میلیارد 4,432.02 3,868 4,232 4,180 4,442 2 5,000 4,243 1 14,000 4,259 5.028 هزار میلیارد 5.771 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 5.43 2.31 5.27 15.618 میلیون 1.885 میلیون 16.208 میلیون 1.295 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 31,120 248.00 0.79 31,261 107.00 0.34 12:29 1,983 1.509 میلیون 47.164 میلیارد 1,286.74 31,368 31,899 30,500 31,899 2 1,200 31,110 1 10,000 31,135 14.116 هزار میلیارد 33.144 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 13.14 11.44 0.53 1.507 میلیون 1,571 1.419 میلیون 89,979
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 11,706 557.00 5.00 11,706 557.00 5.00 12:29 2,340 2.723 میلیون 31.874 میلیارد 519.35 11,149 11,706 11,706 11,706 0 4.4 میلیون 11,706 993 - - 6.689 هزار میلیارد 5.236 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 9.81 - 2.723 میلیون - 1.723 میلیون 1 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 49,900 846.00 1.67 49,755 991.00 1.95 12:29 310 250,029 12.44 میلیارد - 50,746 50,900 49,000 50,900 1 40 49,223 1 960 49,970 137.324 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 212,499 37,530 197,297 52,732
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 23,642 1,125.00 5.00 23,413 896.00 3.98 12:29 3,509 6.892 میلیون 161.362 میلیارد 2,098.5 22,517 23,450 22,579 23,642 2 230,952 23,642 161 17,417 24,282 7.431 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 74.14 24.54 5.77 6.892 میلیون - 6.892 میلیون -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 51,172 2,693.00 5.00 52,232 1,633.00 3.03 12:29 1,175 897,826 46.896 میلیارد 1,082.04 53,865 53,800 51,172 54,487 1 1,463 51,172 3 134 51,870 4.525 هزار میلیارد 4.394 میلیون 549,816 84,000 499,816 50,000 418,963 96,422 45.57 66.46 10.49 897,826 - 897,826 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,973 189.00 4.99 3,934 150.00 3.96 12:29 1,614 31.991 میلیون 125.858 میلیارد 6,852.59 3,784 3,800 3,650 3,973 1 286,538 3,973 11 25,000 4,040 4.919 هزار میلیارد 6.081 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 50.2 3.35 63.74 25.641 میلیون 6.35 میلیون 23.091 میلیون 8.9 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,917 190.00 0.84 22,537 190.00 0.84 12:29 896 1.489 میلیون 33.547 میلیارد 1,423.09 22,727 22,800 21,860 23,098 1 8,708 22,916 1 19,500 22,917 7.954 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 16.98 12.16 1.98 1.151 میلیون 337,410 1.439 میلیون 50,000
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,922 63.00 2.11 2,917 68.00 2.28 12:29 9,143 65.718 میلیون 191.703 میلیارد 7,737.47 2,985 2,959 2,890 2,960 1 5,822 2,920 2 2,000 2,922 72.074 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 128.5 2.62 29.9 65.608 میلیون 110,000 65.718 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 6,200 25.00 0.40 6,120 105.00 1.69 12:29 3,130 22.5 میلیون 137.695 میلیارد 10,078.58 6,225 6,150 5,914 6,432 1 59,978 6,155 2 20,000 6,250 2.49 هزار میلیارد 2.525 میلیون 517,013 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 9.53 4.71 8.28 18.465 میلیون 4.035 میلیون 19.827 میلیون 2.673 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,054 0.00 0.00 23,960 0.00 0.00 12:29 1,266 5.985 میلیون 143.41 میلیارد 1,395.28 - 23,161 23,161 24,092 1 28,898 23,740 1 50 23,800 143.76 هزار میلیارد 166.842 میلیون 65.408 میلیون 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون 5.62 4.28 2.59 2.941 میلیون 3.044 میلیون 1.812 میلیون 4.173 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 11,205 433.00 3.72 11,321 317.00 2.72 12:29 969 1.515 میلیون 17.153 میلیارد 1,777.15 11,638 11,500 11,198 11,780 1 143 11,205 1 6,053 11,225 11.056 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 1.415 میلیون 100,000 1.515 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 74,899 47.00 0.06 74,754 98.00 0.13 12:29 1,398 992,645 74.204 میلیارد 2,093.96 74,852 76,900 74,000 76,900 1 5,000 74,802 1 80 74,900 179.645 هزار میلیارد 187.918 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون 4.96 6.77 2.17 646,929 345,716 631,287 361,358
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 20,466 974.00 5.00 20,310 818.00 4.20 12:29 3,438 10.488 میلیون 213.009 میلیارد - 19,492 19,880 19,112 20,466 4 113,356 20,466 29 6,709 20,676 6.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.867 میلیون 1.621 میلیون 7.105 میلیون 3.383 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 12,100 275.00 2.22 12,398 23.00 0.19 12:29 2,290 6.495 میلیون 80.524 میلیارد - 12,375 12,470 11,803 12,740 1 1,000 12,082 1 781 12,197 6.199 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.965 میلیون 530,000 6.215 میلیون 280,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,350 405.00 2.42 16,386 369.00 2.20 12:29 976 1.791 میلیون 29.354 میلیارد 2,030.59 16,755 16,900 16,201 16,980 1 4,553 16,275 1 450 16,370 9.048 هزار میلیارد 10.62 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 19.14 8.81 4.7 1.791 میلیون - 1.791 میلیون -
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,417 0.00 0.00 16,929 0.00 0.00 12:29 2,786 8.945 میلیون 151.43 میلیارد 3,266.91 - 16,900 16,395 16,999 1 500 16,801 1 180 16,810 325.037 هزار میلیارد 492.321 میلیون 263.521 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون 9.53 8.17 2 3.642 میلیون 5.303 میلیون 7.023 میلیون 1.922 میلیون
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 10,190 0.00 0.00 10,299 0.00 0.00 12:29 908 3.963 میلیون 40.82 میلیارد 2,604.19 - 10,291 9,938 10,448 1 10,000 10,105 1 361 10,158 30.242 هزار میلیارد 30.008 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون 11.72 5.07 5.42 2.77 میلیون 1.193 میلیون 1.917 میلیون 2.046 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 15,295 276.00 1.77 15,510 61.00 0.39 12:29 905 2.348 میلیون 36.416 میلیارد 4,614.48 15,571 15,400 15,202 15,800 1 100 15,294 1 4,200 15,399 7.786 هزار میلیارد 11.083 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 20.09 7.08 0.89 2.348 میلیون - 1.818 میلیون 529,894
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 29,200 678.00 2.38 28,846 324.00 1.14 12:29 1,075 1.929 میلیون 55.655 میلیارد 1,881.38 28,522 28,000 27,902 29,726 1 10,000 29,300 1 9,294 29,300 8.557 هزار میلیارد 10.025 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 14.58 9.87 3.39 1.295 میلیون 634,466 1.929 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 53,297 870.00 1.66 52,948 521.00 0.99 12:29 563 511,933 27.106 میلیارد 348.79 52,427 52,900 51,441 54,000 1 18 53,296 1 434 53,450 53.871 هزار میلیارد 88.716 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون 6.24 5.26 0.51 480,043 31,890 511,933 -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 25,699 461.00 1.76 26,072 88.00 0.34 12:29 995 630,844 16.447 میلیارد 736.92 26,160 26,514 25,230 26,900 1 3,873 25,700 1 1 25,896 9.156 هزار میلیارد 10.192 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 39.8 25.98 3.76 569,344 61,500 528,784 102,060
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 11,336 82.00 0.72 11,385 33.00 0.29 12:29 1,707 2.613 میلیون 29.755 میلیارد 2,112.33 11,418 11,445 11,009 11,630 1 260 11,281 1 87 11,337 7.878 هزار میلیارد 9.047 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 22 8.37 2.56 2.613 میلیون - 2.578 میلیون 35,000
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 38,968 1,855.00 5.00 38,107 994.00 2.68 12:29 1,978 2.968 میلیون 113.109 میلیارد 1,401.14 37,113 37,110 35,300 38,968 0 241 38,968 3 - - 6.606 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 32.78 18.64 5.79 2.958 میلیون 10,000 2.968 میلیون -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 33,189 1,746.00 5.00 33,464 1,471.00 4.21 12:29 1,045 1.13 میلیون 37.808 میلیارد - 34,935 35,450 33,189 35,450 24 5,000 29,050 1 31,272 33,189 3.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.08 میلیون 50,000 1.13 میلیون -
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 18,047 859.00 5.00 17,941 753.00 4.38 12:29 867 2.755 میلیون 49.427 میلیارد 3,741.39 17,188 18,000 17,300 18,047 0 387,925 18,047 150 - - 2.303 هزار میلیارد 2.505 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 34.6 9.44 1.65 2.755 میلیون - 2.755 میلیون -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,764 155.00 1.74 8,826 93.00 1.04 12:29 750 1.494 میلیون 13.186 میلیارد 2,071.26 8,919 8,978 8,700 9,010 1 311,440 8,764 8 1,202 8,777 7.679 هزار میلیارد 9.957 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 93.72 7.73 4.32 1.47 میلیون 24,414 1.484 میلیون 10,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 43,970 514.00 1.16 43,972 512.00 1.15 12:29 515 634,157 27.885 میلیارد 854.99 44,484 43,000 43,000 44,990 1 976 43,970 1 1,225 44,089 50.864 هزار میلیارد 83.523 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 634,157 - 634,157 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 84,046 4,002.00 5.00 83,045 3,001.00 3.75 12:29 1,220 650,609 54.03 میلیارد 849.85 80,044 83,999 80,000 84,046 0 53,951 84,046 33 - - 9.605 هزار میلیارد 9.336 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 171.91 56.49 5.51 650,609 - 650,609 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 53,805 361.00 0.67 54,218 52.00 0.10 12:29 359 231,096 12.53 میلیارد 3,152.45 54,166 54,559 53,000 55,555 1 370 53,805 1 3,313 54,296 4.333 هزار میلیارد 5.095 میلیون 721,995 80,000 487,783 234,212 1.542 میلیون 191,192 22.46 18.34 2.79 231,096 - 231,096 -
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 19,375 922.00 5.00 19,359 906.00 4.91 12:29 1,438 9.583 میلیون 185.505 میلیارد - 18,453 19,375 18,702 19,375 0 2.149 میلیون 19,375 263 - - 61.949 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.065 میلیون 517,515 6.156 میلیون 3.427 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 20,518 977.00 5.00 20,386 845.00 4.32 12:29 269 1.354 میلیون 27.611 میلیارد 3,364.06 19,541 20,200 19,500 20,518 0 42,223 20,518 18 - - 12.213 هزار میلیارد 9.432 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 39.64 13.02 8.7 1.33 میلیون 24,000 1.354 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 17,130 216.00 1.25 17,003 343.00 1.98 12:29 914 1.551 میلیون 26.374 میلیارد 1,452.47 17,346 17,370 16,825 17,370 1 2,226 17,131 1 1,000 17,150 6.938 هزار میلیارد 9.257 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 16.65 8.42 2.11 1.513 میلیون 37,903 1.551 میلیون -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,380 57.00 1.66 3,426 11.00 0.32 12:29 806 6.374 میلیون 21.832 میلیارد 6,103.93 3,437 3,492 3,301 3,549 2 500 3,365 1 4,502 3,400 8.249 هزار میلیارد 9.262 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون 7.12 2.23 6.81 5.36 میلیون 1.013 میلیون 6.294 میلیون 80,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 56,601 1,891.00 3.46 56,409 1,699.00 3.11 12:29 541 410,232 23.141 میلیارد 703.17 54,710 57,000 54,500 57,000 1 1,700 56,035 1 737 56,780 437.68 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 410,232 - 410,232 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 28,062 1,336.00 5.00 28,012 1,286.00 4.81 12:29 2,219 10.48 میلیون 293.572 میلیارد 5,012.87 26,726 28,062 27,511 28,062 0 777,510 28,062 219 - - 37.416 هزار میلیارد 34.593 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 41.13 18.75 34.01 10.331 میلیون 149,418 8.773 میلیون 1.707 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 32,431 1,544.00 5.00 32,098 1,211.00 3.92 12:29 643 1.214 میلیون 38.974 میلیارد 689.58 30,887 32,000 30,893 32,431 0 78,481 32,431 20 - - 6.177 هزار میلیارد 6.131 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 822,166 392,064 1.107 میلیون 106,737
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 28,443 1,354.00 5.00 28,197 1,108.00 4.09 12:29 606 981,434 27.673 میلیارد 1,195.13 27,089 28,400 27,089 28,443 0 106 28,433 1 - - 12.19 هزار میلیارد 13.133 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 13.88 11.71 4.01 635,150 346,284 871,434 110,000
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,154 721.00 5.00 15,147 714.00 4.95 12:29 823 7.023 میلیون 106.384 میلیارد 2,936.66 14,433 15,154 14,775 15,154 0 476,767 15,154 39 - - 34.639 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون 14.61 7.41 1.17 5.923 میلیون 1.101 میلیون 6.993 میلیون 30,500