شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 19,060 900.00 4.96 19,060 900.00 4.96 15:04 5,818 4.406 میلیون 83.979 میلیارد - 18,160 4.406 میلیون 19,060 83.979 میلیارد 0 217.077 میلیون 19,060 9999 - - 209.66 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.406 میلیون - 1.563 میلیون 2.843 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,410 160.00 4.92 3,260 10.00 0.31 14:59 5,702 1.418 میلیون 4.835 میلیارد - 3,250 1.418 میلیون 3,410 4.835 میلیارد 0 393.409 میلیون 3,410 9999 - - 5.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.418 میلیون - 417,540 1 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 4,250 220.00 4.92 4,270 200.00 4.47 14:54 97,640 1.632 میلیارد 6.963 هزار میلیارد 19,080.55 4,470 1.632 میلیارد 4,250 6.963 هزار میلیارد 9999 27,000 4,200 2 1.336 میلیارد 4,250 167.669 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 1.615 میلیارد 17.582 میلیون 1.539 میلیارد 92.896 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 5,810 300.00 4.91 6,050 60.00 0.98 14:50 135,974 1.605 میلیارد 9.706 هزار میلیارد 12,069.44 6,110 1.605 میلیارد 6,410 9.706 هزار میلیارد 9999 1,000 5,790 1 707.198 میلیون 5,810 1825.019 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 1.348 میلیارد 256.323 میلیون 1.329 میلیارد 275.706 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 35,880 310.00 0.87 35,930 360.00 1.01 13:45 187,692 528.324 میلیون 18.983 هزار میلیارد 1,931.74 35,570 528.324 میلیون 37,000 18.983 هزار میلیارد 1 150 35,870 1 19,923 35,880 2874.4 هزار میلیارد 1.545 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - 443.525 میلیون 84.799 میلیون 491.866 میلیون 36.458 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 37,500 1,470.00 3.77 37,620 1,350.00 3.46 13:40 105,507 394.846 میلیون 14.855 هزار میلیارد 24,085.64 38,970 394.846 میلیون 38,950 14.855 هزار میلیارد 6 153,575 37,500 38 239,430 37,690 1918.62 هزار میلیارد 1.968 میلیارد 178.978 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 364.59 میلیون 30.256 میلیون 353.042 میلیون 41.804 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 62,240 2,960.00 4.99 59,540 260.00 0.44 12:30 9,038 11.434 میلیون 680.806 میلیارد 1,137.68 59,280 11.434 میلیون 57,800 680.806 میلیارد 22 1.146 میلیون 62,240 970 8,289 62,240 104.195 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 7.833 میلیون 3.601 میلیون 10.936 میلیون 498,792
سغرب

سیمان‌غرب‌

سهام بورس 29,340 1,390.00 4.97 28,070 120.00 0.43 12:30 3,933 8.191 میلیون 229.893 میلیارد 3,219.94 27,950 8.191 میلیون 26,560 229.893 میلیارد 5 68,812 29,340 33 8,094 29,340 14.035 هزار میلیارد 6.272 میلیون 1.825 میلیون 300,000 885,363 896,696 1.434 میلیون 310,473 - - - 8.191 میلیون - 8.191 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 49,690 840.00 1.66 52,770 2,240.00 4.43 12:30 154,310 310.649 میلیون 16.392 هزار میلیارد 10,923.43 50,530 310.649 میلیون 53,050 16.392 هزار میلیارد 727 1.686 میلیون 49,670 2332 2.169 میلیون 49,670 1513.866 هزار میلیارد 1.59 میلیارد 128.328 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 286.198 میلیون 24.45 میلیون 199.5 میلیون 111.149 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 19,780 250.00 1.25 20,040 10.00 0.05 12:30 8,948 19.34 میلیون 387.494 میلیارد 6,145.59 20,030 19.34 میلیون 20,500 387.494 میلیارد 11 19,731 19,780 17 25,921 19,780 73.014 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 18.481 میلیون 859,856 16.274 میلیون 3.066 میلیون
کلوند

کاشی‌ الوند

سهام بورس 29,540 1,320.00 4.28 29,850 1,010.00 3.27 12:30 2,204 3.639 میلیون 108.605 میلیارد 1,757.13 30,860 3.639 میلیون 29,350 108.605 میلیارد 9 6,275 29,540 11 7,965 29,540 11.94 هزار میلیارد 5.964 میلیون 2.19 میلیون 400,000 1.576 میلیون 613,817 1.817 میلیون 227,692 - - - 3.639 میلیون - 3.588 میلیون 50,719
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 55,900 660.00 1.19 57,700 2,460.00 4.45 12:30 40,156 86.103 میلیون 4.968 هزار میلیارد 9,321.38 55,240 86.103 میلیون 58,000 4.968 هزار میلیارد 45 646,054 55,000 649 989,945 55,000 1244.012 هزار میلیارد 1.448 میلیارد 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 84.646 میلیون 1.458 میلیون 68.224 میلیون 17.88 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 22,160 1,160.00 4.97 22,180 1,140.00 4.89 12:30 9,266 55.84 میلیون 1.238 هزار میلیارد 10,844.96 23,320 55.84 میلیون 22,160 1.238 هزار میلیارد 47 37,441 22,160 28 187,456 22,160 1230.99 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 18.926 میلیون 36.914 میلیون 36.909 میلیون 18.931 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,420 170.00 4.00 4,440 190.00 4.47 12:30 58,081 1.66 میلیارد 7.376 هزار میلیارد 34,998.17 4,250 1.66 میلیارد 4,460 7.376 هزار میلیارد 365 18.204 میلیون 4,420 2441 14.402 میلیون 4,420 778.572 هزار میلیارد 383.098 میلیون 715.444 میلیون 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.491 میلیارد 168.762 میلیون 997.015 میلیون 662.91 میلیون
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 13,900 660.00 4.98 13,900 660.00 4.98 12:30 820 8.108 میلیون 112.699 میلیارد 4,776.88 13,240 8.108 میلیون 13,900 112.699 میلیارد 8 13.485 میلیون 13,900 1473 11,369 13,900 55.6 هزار میلیارد 18.04 میلیون 8.341 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون - - - 8.108 میلیون - 2.651 میلیون 5.457 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 35,080 1,760.00 4.78 37,260 420.00 1.14 12:30 250,607 406.22 میلیون 15.136 هزار میلیارد 6,291.99 36,840 406.22 میلیون 37,700 15.136 هزار میلیارد 610 2.615 میلیون 35,100 2128 2.293 میلیون 35,100 3778.164 هزار میلیارد 57.391 میلیون 3.43 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 383.944 میلیون 22.276 میلیون 296.901 میلیون 109.319 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 12,210 430.00 3.40 12,260 380.00 3.01 12:29 13,690 50.903 میلیون 624.117 میلیارد 5,621.73 12,640 50.903 میلیون 12,300 624.117 میلیارد 22 142,432 12,200 57 230,116 12,200 73.56 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 49.903 میلیون 1,000,000 49.648 میلیون 1.255 میلیون
شپارس

بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

سهام بورس 32,400 800.00 2.41 31,820 1,380.00 4.16 12:29 2,426 4.374 میلیون 139.176 میلیارد 4,779.45 33,200 4.374 میلیون 31,550 139.176 میلیارد 4 4,775 32,390 5 1,945 32,390 16.387 هزار میلیارد 8.696 میلیون 2.356 میلیون 515,000 1.495 میلیون 860,258 3.411 میلیون 305,901 - - - 4.295 میلیون 79,578 4.374 میلیون -
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 49,250 2,590.00 5.00 50,230 1,610.00 3.11 12:29 8,360 9.765 میلیون 490.524 میلیارد 1,288.51 51,840 9.765 میلیون 50,020 490.524 میلیارد 102 19,348 49,250 24 964,452 49,250 180.828 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 9.255 میلیون 509,581 8.965 میلیون 800,000
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 60,130 1,440.00 2.34 62,370 800.00 1.30 12:29 6,265 17.069 میلیون 1.065 هزار میلیارد 2,032.85 61,570 17.069 میلیون 59,990 1.065 هزار میلیارد 1 85,912 60,010 7 2,000 60,010 318.087 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 7.084 میلیون 9.985 میلیون 13.321 میلیون 3.748 میلیون
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 23,980 1,140.00 4.99 22,690 150.00 0.66 12:29 4,519 16.813 میلیون 381.542 میلیارد 4,615.43 22,840 16.813 میلیون 21,700 381.542 میلیارد 8 290,229 23,980 65 76,471 23,980 31.437 هزار میلیارد 14.12 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 - - - 16.713 میلیون 100,000 16.813 میلیون -
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 15,590 60.00 0.39 15,350 180.00 1.16 12:29 2,330 6.831 میلیون 104.831 میلیارد 3,331.79 15,530 6.831 میلیون 15,500 104.831 میلیارد 3 4,394 15,400 5 1,760 15,400 21.933 هزار میلیارد 10.838 میلیون 2.559 میلیون 714,420 1.03 میلیون 1.529 میلیون 3.032 میلیون 248,887 - - - 6.831 میلیون - 6.831 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 11,920 560.00 4.93 11,620 260.00 2.29 12:29 7,300 28.566 میلیون 331.913 میلیارد 8,688.8 11,360 28.566 میلیون 11,670 331.913 میلیارد 13 284,715 11,920 51 47,310 11,920 46.48 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 47.536 میلیون 2.261 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 28.547 میلیون 19,030 28.36 میلیون 206,205
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 17,230 410.00 2.32 17,670 30.00 0.17 12:29 34,116 180.51 میلیون 3.19 هزار میلیارد 13,840.13 17,640 180.51 میلیون 17,470 3.19 هزار میلیارد 47 251,253 17,100 105 224,461 17,100 220.875 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 155.885 میلیون 24.625 میلیون 174.023 میلیون 6.487 میلیون
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 80,250 3,410.00 4.08 80,870 2,790.00 3.33 12:29 968 731,134 59.127 میلیارد 792.05 83,660 731,134 80,050 59.127 میلیارد 3 536 80,250 3 1,175 80,250 16.368 هزار میلیارد 9.171 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 - - - 705,216 25,918 731,134 -
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 13,330 630.00 4.96 12,830 130.00 1.02 12:29 4,209 22.766 میلیون 291.977 میلیارد 3,721.75 12,700 22.766 میلیون 12,090 291.977 میلیارد 8 488,333 13,330 114 24,800 13,330 8.233 هزار میلیارد 4.737 میلیون 1.986 میلیون 641,697 1.64 میلیون 346,239 1.239 میلیون 37,882 - - - 22.166 میلیون 600,000 22.697 میلیون 68,723
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,820 1,140.00 4.97 22,770 190.00 0.83 12:29 29,318 101.329 میلیون 2.308 هزار میلیارد 14,992.9 22,960 101.329 میلیون 23,000 2.308 هزار میلیارد 1991 175,309 21,820 119 42.81 میلیون 21,820 1855.755 هزار میلیارد 1.599 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 82.564 میلیون 18.765 میلیون 75.186 میلیون 26.143 میلیون
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 173,890 8,240.00 4.97 173,930 8,280.00 5.00 12:29 1,204 1.229 میلیون 213.794 میلیارد 2,321.48 165,650 1.229 میلیون 173,930 213.794 میلیارد 4 3,242 173,400 12 3,024 173,400 34.786 هزار میلیارد 3.835 میلیون 261,166 100,000 183,048 78,118 20,516 -20,874 - - - 905,078 324,128 509,976 719,230
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 64,980 1,040.00 1.63 63,330 610.00 0.95 12:29 2,282 3.244 میلیون 205.43 میلیارد 1,914.98 63,940 3.244 میلیون 60,750 205.43 میلیارد 13 12,668 65,000 4 9,270 65,000 275.486 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 2.831 میلیون 413,489 2.714 میلیون 530,460
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 9,930 520.00 4.98 10,010 440.00 4.21 12:29 40,349 205.441 میلیون 2.057 هزار میلیارد 7,250.78 10,450 205.441 میلیون 10,440 2.057 هزار میلیارد 231 536,765 9,930 134 1.82 میلیون 9,930 61.129 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 205.42 میلیون 21,750 204.272 میلیون 1.17 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,400 610.00 2.65 22,200 810.00 3.52 12:29 13,312 51.882 میلیون 1.152 هزار میلیارد 9,619.5 23,010 51.882 میلیون 21,960 1.152 هزار میلیارد 10 53,394 22,330 23 46,594 22,330 1651.68 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 24.504 میلیون 27.378 میلیون 38.984 میلیون 12.897 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 8,580 680.00 8.61 8,660 760.00 9.62 12:29 5,519 40.112 میلیون 347.415 میلیارد 5,769.15 7,900 40.112 میلیون 8,680 347.415 میلیارد 81 1.099 میلیون 8,570 444 595,624 8,570 77.94 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 40.104 میلیون 7,600 40.097 میلیون 15,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 14,570 750.00 4.90 15,080 240.00 1.57 12:29 18,878 73.242 میلیون 1.104 هزار میلیارد 4,211.39 15,320 73.242 میلیون 15,400 1.104 هزار میلیارد 38 1.827 میلیون 14,560 663 284,973 14,560 94.801 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 72.706 میلیون 536,197 71.525 میلیون 1.717 میلیون
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 58,700 2,790.00 4.99 57,150 1,240.00 2.22 12:29 1,608 1.832 میلیون 104.679 میلیارد 1,245.95 55,910 1.832 میلیون 54,500 104.679 میلیارد 4 5,160 58,700 8 1,262 58,700 40.748 هزار میلیارد 22.694 میلیون 5.551 میلیون 593,000 3.978 میلیون 1.574 میلیون 3.797 میلیون 1.372 میلیون - - - 1.51 میلیون 321,512 1.761 میلیون 70,767
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 59,150 3,110.00 5.00 59,150 3,110.00 5.00 12:29 1,980 2.355 میلیون 139.294 میلیارد 1,156.79 62,260 2.355 میلیون 59,150 139.294 میلیارد 395 5,573 59,150 6 809,484 59,150 354.9 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.022 میلیون 332,600 1.895 میلیون 460,000
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 24,910 1,310.00 5.00 25,270 950.00 3.62 12:29 40,312 104.374 میلیون 2.638 هزار میلیارد 3,272.68 26,220 104.374 میلیون 25,500 2.638 هزار میلیارد 142 336,642 24,910 310 901,606 24,910 146.566 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 97.608 میلیون 6.765 میلیون 102.857 میلیون 1.516 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 68,700 2,430.00 3.42 69,060 2,070.00 2.91 12:29 5,108 4.652 میلیون 321.253 میلیارد 1,245.23 71,130 4.652 میلیون 73,000 321.253 میلیارد 25 20,255 68,700 33 15,486 68,700 172.65 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 4.14 میلیون 511,879 4.602 میلیون 50,100
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 44,630 2,120.00 4.99 43,580 1,070.00 2.52 12:29 3,593 3.955 میلیون 172.386 میلیارد 1,565.28 42,510 3.955 میلیون 43,000 172.386 میلیارد 7 484,613 44,630 232 28,031 44,630 19.393 هزار میلیارد 5.25 میلیون 1.48 میلیون 445,000 1.226 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 - - - 3.955 میلیون - 3.955 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,550 10.00 0.04 26,990 450.00 1.70 12:29 61,821 175.261 میلیون 4.731 هزار میلیارد 18,119.93 26,540 175.261 میلیون 26,710 4.731 هزار میلیارد 146 657,389 26,590 267 277,950 26,590 1349.5 هزار میلیارد 112.059 میلیون 1.29 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 143.504 میلیون 31.757 میلیون 123.043 میلیون 52.218 میلیون
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 15,990 690.00 4.14 15,930 750.00 4.50 12:29 6,123 24.084 میلیون 383.568 میلیارد 9,304.42 16,680 24.084 میلیون 15,900 383.568 میلیارد 10 14,666 15,990 9 102,145 15,990 27.448 هزار میلیارد 8.289 میلیون 2.404 میلیون 19.17 27.977 میلیون 335.91 1.135 میلیون 68,439 - - - 23.724 میلیون 360,000 24.049 میلیون 35,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,190 220.00 1.57 14,160 190.00 1.36 12:29 16,028 172.24 میلیون 2.439 هزار میلیارد 20,984.95 13,970 172.24 میلیون 14,020 2.439 هزار میلیارد 21 1.644 میلیون 14,000 67 98,825 14,000 713.664 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 62.909 میلیون 109.33 میلیون 70.173 میلیون 102.067 میلیون
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 36,860 1,750.00 4.98 36,860 1,750.00 4.98 12:29 953 2.889 میلیون 106.499 میلیارد 4,051.63 35,110 2.889 میلیون 36,860 106.499 میلیارد 3 798,478 36,860 432 4,039 36,860 23.222 هزار میلیارد - - 630,000 3.181 میلیون 681,920 3.92 میلیون 5,126 - - - 2.836 میلیون 53,483 889,279 2 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 4,080 150.00 3.82 4,110 180.00 4.58 12:29 86,722 1.723 میلیارد 7.076 هزار میلیارد 29,964.11 3,930 1.723 میلیارد 4,120 7.076 هزار میلیارد 311 10.339 میلیون 4,080 1292 12.189 میلیون 4,080 920.336 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.475 میلیارد 248.251 میلیون 1.268 میلیارد 454.914 میلیون
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 48,320 2,250.00 4.45 49,060 1,510.00 2.99 12:29 2,680 2.727 میلیون 133.807 میلیارد 1,249.44 50,570 2.727 میلیون 49,250 133.807 میلیارد 10 3,289 48,500 4 7,096 48,500 12.265 هزار میلیارد 6.382 میلیون 981,134 250,000 916,362 59,147 1.032 میلیون -27,359 - - - 2.727 میلیون - 2.727 میلیون -
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 16,050 840.00 4.97 16,230 660.00 3.91 12:29 7,602 23.38 میلیون 379.507 میلیارد 10,394.33 16,890 23.38 میلیون 16,500 379.507 میلیارد 41 51,688 16,050 34 337,556 16,050 18.176 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 23.374 میلیون 6,323 23.38 میلیون -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 8,920 460.00 4.90 8,950 430.00 4.58 12:29 17,142 73.486 میلیون 657.43 میلیارد 918.25 9,380 73.486 میلیون 8,940 657.43 میلیارد 76 191,250 8,920 60 657,906 8,920 21.174 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - 72.995 میلیون 490,590 72.176 میلیون 1.31 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 40,160 1,910.00 4.99 40,160 1,910.00 4.99 12:29 6,226 87.487 میلیون 3.513 هزار میلیارد 8,186.86 38,250 87.487 میلیون 40,160 3.513 هزار میلیارد 406 53.133 میلیون 40,160 9999 21.209 میلیون 40,160 1767.04 هزار میلیارد 1.816 میلیارد 138.157 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 69.971 میلیون 17.517 میلیون 57.244 میلیون 30.244 میلیون
قزوین

کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 44,490 750.00 1.71 42,600 1,140.00 2.61 12:29 1,404 3.504 میلیون 149.291 میلیارد 1,432.15 43,740 3.504 میلیون 42,000 149.291 میلیارد 9 743,850 44,730 15 53,638 44,730 14.066 هزار میلیارد 6.924 میلیون 1.566 میلیون 330,197 899,452 667,020 1.731 میلیون 403,691 - - - 3.305 میلیون 199,740 3.304 میلیون 200,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 30,690 370.00 1.19 32,330 1,270.00 4.09 12:29 78,343 404.046 میلیون 13.062 هزار میلیارد 14,298.51 31,060 404.046 میلیون 32,180 13.062 هزار میلیارد 100 300,021 30,680 316 204,833 30,680 4639.355 هزار میلیارد 102.557 میلیون 4.088 میلیارد 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 274.369 میلیون 129.676 میلیون 183.686 میلیون 220.36 میلیون
کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 40,800 1,330.00 3.16 41,190 940.00 2.23 12:29 2,643 6.929 میلیون 285.435 میلیارد 1,609.17 42,130 6.929 میلیون 43,000 285.435 میلیارد 4 36,769 40,500 5 1,532 40,500 18.536 هزار میلیارد 7.508 میلیون 1.321 میلیون 450,000 640,213 680,743 1.441 میلیون 365,649 - - - 5.229 میلیون 1.7 میلیون 3.52 میلیون 3.409 میلیون
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 53,000 960.00 1.84 52,500 460.00 0.88 12:29 7,162 11.449 میلیون 601.132 میلیارد 1,335.89 52,040 11.449 میلیون 49,700 601.132 میلیارد 11 10,660 53,000 12 42,686 53,000 26.25 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 7.932 میلیون 3.517 میلیون 11.008 میلیون 441,172
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 12,900 100.00 0.78 12,600 200.00 1.56 12:29 5,977 18.304 میلیون 230.621 میلیارد 903.29 12,800 18.304 میلیون 12,690 230.621 میلیارد 8 7,837 12,900 9 32,659 12,900 10.322 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 181,784 1.026 میلیون - - - 17.514 میلیون 790,000 18.304 میلیون -
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 41,990 2,200.00 4.98 42,090 2,100.00 4.75 12:29 3,193 6.475 میلیون 272.554 میلیارد 2,967.48 44,190 6.475 میلیون 41,990 272.554 میلیارد 12 5,334 41,990 11 137,694 41,990 26.5 هزار میلیارد 6.459 میلیون 1.531 میلیون 629,607 818,042 712,618 1.806 میلیون 65,892 - - - 6.145 میلیون 330,000 6.352 میلیون 123,146
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 17,540 720.00 3.94 17,460 800.00 4.38 12:29 16,566 70.049 میلیون 1.223 هزار میلیارد 3,909.57 18,260 70.049 میلیون 17,800 1.223 هزار میلیارد 29 38,568 17,540 37 75,089 17,540 31.428 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 69.713 میلیون 336,050 69.195 میلیون 854,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 18,270 870.00 5.00 18,130 730.00 4.20 12:29 309 2.767 میلیون 50.562 میلیارد 7,633.86 17,400 2.767 میلیون 18,270 50.562 میلیارد 1 25.587 میلیون 18,270 793 500 18,270 72.52 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 1.767 میلیون 1,000,000 687,223 2.08 میلیون
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 9,520 500.00 4.99 9,600 420.00 4.19 12:29 30,547 121.823 میلیون 1.169 هزار میلیارد 370.39 10,020 121.823 میلیون 9,550 1.169 هزار میلیارد 68 327,900 9,520 125 240,338 9,520 43.046 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 120.711 میلیون 1.112 میلیون 121.249 میلیون 573,973
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 27,460 1,240.00 4.32 27,440 1,260.00 4.39 12:29 9,329 35.998 میلیون 987.947 میلیارد 3,006.26 28,700 35.998 میلیون 27,270 987.947 میلیارد 14 12,552 27,470 15 61,624 27,470 131.715 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 20.168 میلیون 15.83 میلیون 26.258 میلیون 9.74 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 16,930 890.00 4.99 17,000 820.00 4.60 12:29 34,202 156.122 میلیون 2.654 هزار میلیارد 4,767.08 17,820 156.122 میلیون 17,100 2.654 هزار میلیارد 680 167,474 16,930 109 9.554 میلیون 16,930 1224 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 131.492 میلیون 24.63 میلیون 142.828 میلیون 13.293 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,930 230.00 4.46 5,210 50.00 0.97 12:29 47,871 448.746 میلیون 2.338 هزار میلیارد 23,617.03 5,160 448.746 میلیون 5,160 2.338 هزار میلیارد 145 2.469 میلیون 4,950 311 3.372 میلیون 4,950 123.79 هزار میلیارد 1.948 میلیارد 1.63 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 164.324 میلیون -10,997,712 - - - 432.289 میلیون 16.456 میلیون 403.624 میلیون 45.122 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 31,000 1,340.00 4.14 30,880 1,460.00 4.51 12:29 1,349 4.75 میلیون 146.698 میلیارد 2,189.73 32,340 4.75 میلیون 30,730 146.698 میلیارد 4 176 31,000 1 5,903 31,000 38.909 هزار میلیارد 19.241 میلیون 2.758 میلیون 1.26 میلیون 838,755 1.92 میلیون 1.504 میلیون 1.015 میلیون - - - 2.025 میلیون 2.725 میلیون 4.64 میلیون 109,691
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 80,430 4,230.00 5.00 80,900 3,760.00 4.44 12:29 8,599 6.159 میلیون 498.268 میلیارد 752.34 84,660 6.159 میلیون 80,430 498.268 میلیارد 48 7,489 80,430 20 119,551 80,430 80.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.385 میلیون 1.774 میلیون 5.292 میلیون 866,872
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 11,530 540.00 4.91 11,100 110.00 1.00 12:29 6,824 43.785 میلیون 486.133 میلیارد 6,517.12 10,990 43.785 میلیون 10,460 486.133 میلیارد 17 3.609 میلیون 11,530 201 60,512 11,530 29.193 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 40.338 میلیون 3.447 میلیون 43.694 میلیون 90,740
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 32,740 1,550.00 4.97 31,890 700.00 2.24 12:29 4,314 8.697 میلیون 277.323 میلیارد 2,426.62 31,190 8.697 میلیون 31,190 277.323 میلیارد 5 1.234 میلیون 32,740 401 6,393 32,740 41.457 هزار میلیارد 23.973 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 - - - 8.695 میلیون 1,528 8.696 میلیون 1,000
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 17,150 810.00 4.96 17,150 810.00 4.96 12:29 2,704 10.802 میلیون 185.256 میلیارد 4,845.08 16,340 10.802 میلیون 17,150 185.256 میلیارد 9 4.657 میلیون 17,150 182 15,259 17,150 34.3 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 - - - 10.755 میلیون 47,800 10.702 میلیون 100,000
سرود

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 22,820 1,080.00 4.97 21,730 10.00 0.05 12:29 2,302 8.352 میلیون 181.483 میلیارد 4,485.13 21,740 8.352 میلیون 20,660 181.483 میلیارد 4 754,646 22,820 71 5,754 22,820 17.601 هزار میلیارد 6.958 میلیون 2.31 میلیون 810,000 1.144 میلیون 1.166 میلیون 1.8 میلیون 292,845 - - - 7.099 میلیون 1.253 میلیون 8.287 میلیون 65,200
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 32,090 1,680.00 4.97 32,200 1,570.00 4.65 12:29 1,986 3.006 میلیون 96.816 میلیارد 1,774.5 33,770 3.006 میلیون 32,090 96.816 میلیارد 15 2,556 32,090 6 32,181 32,090 70.84 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 2.946 میلیون 60,000 2.94 میلیون 66,577
فمراد

آلومراد

سهام بورس 105,000 11,420.00 12.20 102,690 9,110.00 9.73 12:29 1,919 1.498 میلیون 153.88 میلیارد 527.93 93,580 1.498 میلیون 100,000 153.88 میلیارد 4 78,403 105,000 118 1,688 105,000 5.087 هزار میلیارد 1.888 میلیون 176,044 49,535 157,597 18,447 619,624 -15,378 - - - 1.411 میلیون 87,011 1.198 میلیون 300,000
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 16,760 780.00 4.88 16,640 660.00 4.13 12:29 16,617 36.492 میلیون 607.357 میلیارد 980.59 15,980 36.492 میلیون 16,060 607.357 میلیارد 119 138,014 16,770 54 285,575 16,770 66.56 هزار میلیارد 74.383 میلیون 14.829 میلیون - - - 4.644 میلیون 4.086 میلیون - - - 34.147 میلیون 2.345 میلیون 29.343 میلیون 7.149 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 49,900 1,450.00 2.82 49,060 2,290.00 4.46 12:29 3,434 7.908 میلیون 387.956 میلیارد 1,563.95 51,350 7.908 میلیون 49,000 387.956 میلیارد 7 3,804 49,280 8 8,702 49,280 42.093 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 3.942 میلیون 3.967 میلیون 6.304 میلیون 1.605 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 26,540 1,260.00 4.98 26,030 750.00 2.97 12:29 3,816 8.759 میلیون 228.031 میلیارد 1,976.07 25,280 8.759 میلیون 25,300 228.031 میلیارد 8 55,774 26,490 13 4,109 26,490 8.59 هزار میلیارد - - 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 - - - 8.759 میلیون - 8.701 میلیون 57,627
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,360 1,520.00 4.92 29,560 1,320.00 4.27 12:29 7,723 18.243 میلیون 539.306 میلیارد 7,847.65 30,880 18.243 میلیون 29,380 539.306 میلیارد 22 8,233 29,360 12 15,728 29,360 238.372 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 15.278 میلیون 2.965 میلیون 17.715 میلیون 527,682
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,600 2,030.00 5.00 38,600 2,030.00 5.00 12:29 4,417 14.97 میلیون 577.855 میلیارد 8,168.62 40,630 14.97 میلیون 38,600 577.855 میلیارد 3236 25,255 38,600 41 42.352 میلیون 38,600 1563.3 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 11.386 میلیون 3.585 میلیون 13.17 میلیون 1.8 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 11,670 550.00 4.95 11,520 400.00 3.60 12:29 3,014 16.448 میلیون 189.53 میلیارد 6,829.18 11,120 16.448 میلیون 11,120 189.53 میلیارد 11 4.217 میلیون 11,670 416 14,760 11,670 55.296 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 16.448 میلیون - 9.964 میلیون 6.484 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 42,400 1,340.00 3.06 41,580 2,160.00 4.94 12:29 16,641 43.723 میلیون 1.818 هزار میلیارد 3,572.69 43,740 43.723 میلیون 41,560 1.818 هزار میلیارد 89 207,188 43,040 30 249,902 43,040 335.393 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 35.787 میلیون 7.936 میلیون 35.117 میلیون 8.606 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 15,210 720.00 4.97 15,050 560.00 3.86 12:29 3,415 27.556 میلیون 414.659 میلیارد 10,103.98 14,490 27.556 میلیون 14,170 414.659 میلیارد 5 382,308 15,210 32 2,833 15,210 142.975 هزار میلیارد 22.186 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون - - - 27.541 میلیون 15,000 16.146 میلیون 11.41 میلیون
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 25,250 910.00 3.48 26,310 150.00 0.57 12:29 2,312 3.627 میلیون 95.436 میلیارد 1,365.53 26,160 3.627 میلیون 27,000 95.436 میلیارد 9 14,359 25,210 10 22,239 25,210 14.813 هزار میلیارد 9.609 میلیون 2.091 میلیون 213,000 1.512 میلیون 578,569 3.599 میلیون 349,939 - - - 3.61 میلیون 16,977 3.617 میلیون 10,000
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 49,680 2,610.00 4.99 51,660 630.00 1.20 12:29 696 434,009 21.562 میلیارد 877.7 52,290 434,009 49,680 21.562 میلیارد 2204 2,231 49,680 11 4.81 میلیون 49,680 232.47 هزار میلیارد 87.493 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون - - - 424,654 9,355 334,009 100,000
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 14,430 670.00 4.87 14,430 670.00 4.87 12:29 9,767 135.502 میلیون 1.956 هزار میلیارد 14,400.23 13,760 135.502 میلیون 14,440 1.956 هزار میلیارد 62 288,397 14,430 55 4.554 میلیون 14,430 144.3 هزار میلیارد - - 10 میلیون 227.463 میلیون 14.709 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 120.808 میلیون 14.694 میلیون 43.806 میلیون 91.696 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 17,370 910.00 4.98 17,480 800.00 4.38 12:29 17,280 61.069 میلیون 1.067 هزار میلیارد 8,476.25 18,280 61.069 میلیون 17,380 1.067 هزار میلیارد 146 126,250 17,370 71 2.087 میلیون 17,370 91.085 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 59.94 میلیون 1.129 میلیون 51.864 میلیون 9.205 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 36,370 750.00 2.02 37,170 50.00 0.13 12:29 11,643 33.492 میلیون 1.245 هزار میلیارد 3,462.2 37,120 33.492 میلیون 37,320 1.245 هزار میلیارد 25 292,884 36,000 57 23,871 36,000 708.04 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 18.595 میلیون 14.897 میلیون 23.636 میلیون 9.856 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 46,000 170.00 0.37 45,440 730.00 1.58 12:29 788 841,474 38.047 میلیارد 2,276.98 46,170 841,474 45,990 38.047 میلیارد 11 10,000 47,280 1 11,852 47,280 65.888 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 668,546 172,928 829,303 12,171
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 171,000 4,680.00 2.81 168,630 2,310.00 1.39 12:29 9,286 3.79 میلیون 639.124 میلیارد 2,035.16 166,320 3.79 میلیون 160,130 639.124 میلیارد 12 2,525 171,900 16 1,409 171,900 505.89 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 3.594 میلیون 196,436 3.405 میلیون 384,839
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 35,300 330.00 0.94 35,510 540.00 1.54 12:29 1,151 1.838 میلیون 65.291 میلیارد 1,149.07 34,970 1.838 میلیون 34,970 65.291 میلیارد 5 7,967 35,300 6 83,889 35,300 20.454 هزار میلیارد 9.195 میلیون 2.85 میلیون 576,000 1.61 میلیون 1.24 میلیون 1.603 میلیون 715,525 - - - 1.808 میلیون 30,000 1.712 میلیون 126,128
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 22,600 330.00 1.44 22,380 550.00 2.40 12:29 3,583 7.199 میلیون 161.1 میلیارد 2,000.36 22,930 7.199 میلیون 22,000 161.1 میلیارد 6 27,397 22,890 17 13,359 22,890 30.213 هزار میلیارد 15.695 میلیون 4.267 میلیون 829,400 2.088 میلیون 2.179 میلیون 3.561 میلیون 1.344 میلیون - - - 6.51 میلیون 689,045 7.199 میلیون -
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 26,670 1,400.00 4.99 26,890 1,180.00 4.20 12:29 3,339 6.675 میلیون 179.475 میلیارد 1,753.29 28,070 6.675 میلیون 26,750 179.475 میلیارد 27 3,441 26,670 9 52,728 26,670 12.583 هزار میلیارد 5.365 میلیون 592,687 200,000 339,386 234,704 560,743 51,412 - - - 6.175 میلیون 500,000 6.663 میلیون 12,621
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 10,250 480.00 4.91 9,800 30.00 0.31 12:29 12,701 63.201 میلیون 619.492 میلیارد 4,822.39 9,770 63.201 میلیون 9,360 619.492 میلیارد 24 18.793 میلیون 10,250 1413 147,045 10,250 64.9 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 - - - 57.305 میلیون 5.896 میلیون 61.652 میلیون 1.549 میلیون
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 13,790 650.00 4.95 13,390 250.00 1.90 12:29 7,061 32.413 میلیون 434.131 میلیارد 4,896.87 13,140 32.413 میلیون 12,670 434.131 میلیارد 20 9.074 میلیون 13,790 952 41,000 13,790 35.531 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 30.593 میلیون 1.821 میلیون 31.393 میلیون 1.02 میلیون
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 56,690 2,980.00 4.99 58,080 1,590.00 2.66 12:29 574 446,115 25.29 میلیارد 544.89 59,670 446,115 56,690 25.29 میلیارد 300 209 53,000 1 512,509 56,690 8.712 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 - - - 446,115 - 446,115 -
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 132,040 6,030.00 4.37 137,130 940.00 0.68 12:29 3,545 2.726 میلیون 373.861 میلیارد 866.41 138,070 2.726 میلیون 131,170 373.861 میلیارد 5 5,124 132,000 12 19,391 132,000 27.426 هزار میلیارد 10.898 میلیون 1.622 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,153 1.314 میلیون 81,069 - - - 2.426 میلیون 300,000 2.686 میلیون 40,000
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 37,280 1,960.00 4.99 37,970 1,270.00 3.24 12:29 6,600 9.914 میلیون 376.426 میلیارد 8,301 39,240 9.914 میلیون 39,700 376.426 میلیارد 320 13,446 37,280 13 2.059 میلیون 37,280 227.82 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 7.304 میلیون 2.61 میلیون 9.842 میلیون 71,971
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 28,370 1,490.00 4.99 29,030 830.00 2.78 12:29 1,021 1.517 میلیون 43.731 میلیارد 2,265.16 29,860 1.517 میلیون 29,900 43.731 میلیارد 565 5,289 28,370 6 2.512 میلیون 28,370 6.443 هزار میلیارد 2.326 میلیون 648,641 221,941 152,501 496,140 58,961 30,215 - - - 1.517 میلیون - 1.517 میلیون -
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 30,730 990.00 3.12 30,700 1,020.00 3.22 12:29 3,087 7.089 میلیون 217.643 میلیارد 2,747.79 31,720 7.089 میلیون 32,400 217.643 میلیارد 333 5.321 میلیون 33,300 61 1.257 میلیون 33,300 92.1 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 5.535 میلیون 1.553 میلیون 6.067 میلیون 1.022 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 42,680 640.00 1.48 41,910 1,410.00 3.25 12:29 9,690 25.604 میلیون 1.073 هزار میلیارد 4,108.66 43,320 25.604 میلیون 41,170 1.073 هزار میلیارد 18 23,404 42,680 19 41,381 42,680 352.044 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 16.876 میلیون 8.728 میلیون 24.6 میلیون 1.003 میلیون
کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 63,740 3,030.00 4.99 63,740 3,030.00 4.99 12:29 263 1.117 میلیون 71.171 میلیارد 1,303.77 60,710 1.117 میلیون 63,740 71.171 میلیارد 0 1.531 میلیون 63,740 464 - - 11.792 هزار میلیارد 3.955 میلیون 888,456 185,000 535,716 352,740 730,754 207,386 - - - 234,648 881,931 416,579 700,000
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 28,620 1,360.00 4.99 28,610 1,350.00 4.95 12:29 6,034 14.363 میلیون 410.908 میلیارد 1,995.75 27,260 14.363 میلیون 28,620 410.908 میلیارد 16 942,492 28,620 327 19,410 28,620 71.639 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 14.076 میلیون 286,911 10.355 میلیون 4.008 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 44,610 2,120.00 4.99 43,260 770.00 1.81 12:29 8,679 18.884 میلیون 816.85 میلیارد 3,965.09 42,490 18.884 میلیون 41,960 816.85 میلیارد 13 10,752 44,610 20 18,615 44,610 118.53 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 17.325 میلیون 1.559 میلیون 16.848 میلیون 2.036 میلیون
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 42,480 1,800.00 4.07 42,370 1,910.00 4.31 12:29 5,957 6.046 میلیون 256.145 میلیارد 1,400.14 44,280 6.046 میلیون 42,090 256.145 میلیارد 14 24,503 42,480 23 22,629 42,480 51.48 هزار میلیارد 22.172 میلیون 49.827 میلیون 202,500 365,487 2.297 میلیون 1.353 میلیون 1.058 میلیون - - - 6.041 میلیون 5,120 5.93 میلیون 115,635
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 18,000 490.00 2.80 18,160 650.00 3.71 12:29 17,445 79.644 میلیون 1.446 هزار میلیارد 18,428.76 17,510 79.644 میلیون 17,900 1.446 هزار میلیارد 23 167,233 17,860 83 68,882 17,860 144.554 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 78.251 میلیون 1.393 میلیون 72.875 میلیون 6.768 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 31,990 1,520.00 4.99 31,920 1,450.00 4.76 12:29 7,912 24.973 میلیون 797.018 میلیارد 3,497.88 30,470 24.973 میلیون 31,990 797.018 میلیارد 14 3.958 میلیون 31,990 1496 19,196 31,990 127.68 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 23.683 میلیون 1.289 میلیون 21.809 میلیون 3.164 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 90,960 4,780.00 4.99 92,400 3,340.00 3.49 12:29 4,147 4.749 میلیون 438.819 میلیارد 2,048.99 95,740 4.749 میلیون 92,000 438.819 میلیارد 47 2,291 90,960 7 473,952 90,960 240.24 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 4.699 میلیون 50,000 2.589 میلیون 2.16 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی