شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 49,010 45,263.00 1.00 17:05 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 7.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 -
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 13,890 126.00 0.92 14,098 334.00 2.43 12:50 2,255 5.421 میلیون 76.43 میلیارد 3,762.92 13,764 14,452 13,500 14,452 1 1,200 13,830 2 20,728 13,890 3.001 هزار میلیارد 3.611 میلیون 911,905 218,000 614,946 296,959 592,288 80,346 - - - 5.414 میلیون 7,500 5.421 میلیون -
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 42,300 55.00 0.13 42,849 494.00 1.17 12:49 706 707,183 30.302 میلیارد 1,412.16 42,355 42,893 42,000 44,000 1 1,000 42,250 1 7,826 42,300 8.573 هزار میلیارد 9.171 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 - - - 707,183 - 561,269 145,914
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 6,409 302.00 4.50 6,504 207.00 3.08 12:49 2,189 9.764 میلیون 63.504 میلیارد 4,423.92 6,711 6,540 6,376 6,780 2 51,400 6,407 3 19,886 6,409 6.39 هزار میلیارد - - 952,095 1.604 میلیون 1.009 میلیون 1.642 میلیون 7,112 - - - 9.733 میلیون 31,553 9.724 میلیون 40,114
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 8,747 152.00 1.77 8,979 384.00 4.47 12:49 1,007 4.76 میلیون 42.742 میلیارد 8,695.26 8,595 9,000 8,608 9,024 1 2,000 8,745 1 4,211 8,747 2.063 هزار میلیارد - - 240,000 73,571 283,275 14,919 630 - - - 4.76 میلیون - 4.74 میلیون 20,000
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 4,502 127.00 2.90 4,563 188.00 4.30 12:40 1,968 10.167 میلیون 46.392 میلیارد 6,608.14 4,375 4,498 4,460 4,593 3 11,306 4,500 3 21,284 4,534 3.998 هزار میلیارد 5.694 میلیون 2.025 میلیون 913,939 1.551 میلیون 474,210 4.408 میلیون -123,198 - - - 10.167 میلیون - 9.627 میلیون 539,654
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 9,230 413.00 4.68 9,211 394.00 4.47 12:39 1,951 23.632 میلیون 217.679 میلیارد 5,389.71 8,817 9,257 8,850 9,257 2 850 9,169 1 39,000 9,230 61.719 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 17.812 میلیون 5.82 میلیون 18.875 میلیون 4.757 میلیون
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,720 26.00 0.95 2,739 7.00 0.25 12:39 3,216 37.234 میلیون 101.979 میلیارد 6,252.04 2,746 2,730 2,650 2,850 1 1,723 2,720 1 39,950 2,720 16.476 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - 37.052 میلیون 182,130 36.471 میلیون 762,930
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,370 229.00 4.98 4,439 160.00 3.48 12:39 6,307 28.117 میلیون 124.799 میلیارد 4,020.87 4,599 4,599 4,370 4,599 35 5,000 4,310 1 255,263 4,370 9.198 هزار میلیارد - - 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 - - - 27.755 میلیون 362,274 27.937 میلیون 180,000
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,080 355.00 4.21 8,184 251.00 2.98 12:38 422 2.076 میلیون 16.99 میلیارد 6,786.51 8,435 8,430 8,020 8,430 3 30,000 8,055 1 65,065 8,100 253.05 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 821,310 1.255 میلیون 1.934 میلیون 141,952
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,050 228.00 1.40 16,104 174.00 1.07 12:38 1,844 4.36 میلیون 70.213 میلیارد - 16,278 16,281 15,860 16,500 4 10,824 16,060 1 6,927 16,060 309.197 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.062 میلیون 298,290 3.136 میلیون 1.224 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 7,800 404.00 4.92 7,959 245.00 2.99 12:37 3,117 14.682 میلیون 116.855 میلیارد 3,359.53 8,204 8,202 7,800 8,202 2 16,490 7,800 3 2,000 7,800 4.102 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 - - - 14.082 میلیون 600,000 13.682 میلیون 999,409
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 25,513 949.00 3.59 25,494 968.00 3.66 12:37 1,195 1.501 میلیون 38.264 میلیارد 903.74 26,462 26,474 25,139 26,474 1 67 25,500 1 1,333 25,510 7.939 هزار میلیارد 8.123 میلیون 1.109 میلیون 300,000 318,888 790,564 289,882 193,391 - - - 1.501 میلیون - 1.501 میلیون -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,356 179.00 3.95 4,414 121.00 2.67 12:37 566 2.628 میلیون 11.599 میلیارد 4,253.88 4,535 4,535 4,310 4,535 1 205,800 4,340 4 4,545 4,340 27.21 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 2.328 میلیون 300,000 2.484 میلیون 143,869
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 28,928 343.00 1.20 29,236 651.00 2.28 12:36 1,477 1.094 میلیون 31.978 میلیارد 853.28 28,585 30,000 28,600 30,000 1 712 28,928 2 2,793 28,929 10.291 هزار میلیارد 11.416 میلیون 2.246 میلیون 360,000 1.363 میلیون 883,644 2.103 میلیون 449,187 - - - 1.094 میلیون - 1.082 میلیون 11,987
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 11,231 534.00 4.99 11,224 527.00 4.93 12:36 1,016 5.81 میلیون 65.208 میلیارد 3,522.84 10,697 11,231 11,002 11,231 1 316,605 11,231 47 489 11,233 2.46 هزار میلیارد 2.883 میلیون 568,215 230,000 423,071 145,144 638,864 21,386 - - - 5.81 میلیون - 5.574 میلیون 236,254
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 18,170 290.00 1.62 18,513 633.00 3.54 12:36 769 1.944 میلیون 35.99 میلیارد 2,830.84 17,880 18,767 17,898 18,774 1 4,654 18,100 1 605 18,100 7.152 هزار میلیارد 7.493 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 - - - 1.944 میلیون - 1.845 میلیون 99,116
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 29,740 1,262.00 4.07 30,006 996.00 3.21 12:35 1,026 927,707 27.837 میلیارد 937.81 31,002 31,300 29,452 31,300 1 3,346 29,740 1 1,000 29,750 3.72 هزار میلیارد 3.933 میلیون 421,913 120,000 207,055 214,858 424,409 115,041 - - - 927,707 - 927,707 -
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 26,240 566.00 2.20 25,755 81.00 0.32 12:35 1,102 1.51 میلیون 38.895 میلیارد 1,092.12 25,674 26,444 25,000 26,444 2 500 26,116 1 1,769 26,240 5.135 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 - - - 1.51 میلیون - 1.51 میلیون -
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 6,568 312.00 4.99 6,536 280.00 4.48 12:34 1,252 8.603 میلیون 56.229 میلیارد 5,400.33 6,256 6,470 6,380 6,568 1 25,000 6,568 1 1,140 6,659 10.285 هزار میلیارد 11.275 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 - - - 8.603 میلیون - 8.603 میلیون -
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 7,350 110.00 1.52 7,486 246.00 3.40 12:34 1,487 6.208 میلیون 46.473 میلیارد 4,051.63 7,240 7,590 7,300 7,602 1 1,000 7,330 1 10,500 7,350 4.561 هزار میلیارد - - 630,000 3.181 میلیون 681,920 3.92 میلیون 5,126 - - - 6.208 میلیون 150 5.474 میلیون 733,811
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 11,618 553.00 5.00 11,510 445.00 4.02 12:33 3,049 21.458 میلیون 246.97 میلیارد 3,651.84 11,065 11,150 10,780 11,618 1 2.044 میلیون 11,618 109 1,000 11,619 21.577 هزار میلیارد 25.208 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون - - - 19.83 میلیون 1.628 میلیون 7.884 میلیون 13.574 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 14,895 783.00 4.99 15,258 420.00 2.68 12:33 4,167 16.943 میلیون 258.513 میلیارد - 15,678 15,678 14,895 15,678 44 101 14,801 1 2.254 میلیون 14,895 210.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.16 میلیون 1.783 میلیون 11.532 میلیون 5.411 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 12,516 2.00 0.02 12,723 209.00 1.67 12:33 1,636 11.692 میلیون 148.757 میلیارد 3,617.83 12,514 13,000 12,508 13,080 1 80 12,516 1 2,094 12,545 81.341 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 9.758 میلیون 1.935 میلیون 5.746 میلیون 5.947 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 12,250 182.00 1.46 12,409 23.00 0.19 12:32 5,612 21.71 میلیون 269.389 میلیارد 4,258.27 12,432 12,800 12,070 12,800 1 5,000 12,260 1 300 12,300 46.62 هزار میلیارد - - 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 19.544 میلیون 2.166 میلیون 21.228 میلیون 482,000
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام بورس 3,432 85.00 2.42 3,539 22.00 0.63 12:30 1,946 18.314 میلیون 64.804 میلیارد - 3,517 3,680 3,404 3,680 5 100,000 3,450 2 118,109 3,450 3.185 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.1 میلیون 1.214 میلیون 17.664 میلیون 650,000
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 26,103 1,170.00 4.69 26,162 1,229.00 4.93 12:30 5,263 16.446 میلیون 430.247 میلیارد 2,181.64 24,933 26,179 25,555 26,179 3 4,076 26,103 3 7,400 26,103 12.716 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 15.782 میلیون 663,500 14.923 میلیون 1.523 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,750 94.00 2.45 3,791 53.00 1.38 12:30 13,167 116.697 میلیون 442.447 میلیارد 7,949 3,844 3,815 3,748 3,828 2 88,862 3,750 7 200,000 3,750 803.396 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 64.326 میلیون 52.371 میلیون 82.54 میلیون 34.157 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 21,300 141.00 0.66 20,489 952.00 4.44 12:30 6,811 66.358 میلیون 1.36 هزار میلیارد 6,270.3 21,441 20,369 20,369 21,420 33 7.55 میلیون 21,513 162 478,158 21,513 18.396 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 54.541 میلیون 11.817 میلیون 62.6 میلیون 3.758 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 3,381 38.00 1.14 3,429 86.00 2.57 12:30 5,658 78.31 میلیون 268.514 میلیارد - 3,343 3,419 3,353 3,529 1 178,245 3,381 8 5,000 3,381 68.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 76.433 میلیون 1.878 میلیون 53.19 میلیون 25.121 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 8,967 1.00 0.01 9,199 233.00 2.60 12:30 3,083 12.241 میلیون 112.613 میلیارد 6,314.9 8,966 9,410 8,700 9,412 1 2,500 8,967 1 8,680 8,967 53.796 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 11.976 میلیون 265,481 10.964 میلیون 1.278 میلیون
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 45,757 2,178.00 5.00 43,678 99.00 0.23 12:30 1,025 2.381 میلیون 104.018 میلیارد 2,179.79 43,579 42,460 42,000 45,757 2 20,161 45,757 26 1,250 47,161 7.06 هزار میلیارد - - 162,000 1.989 میلیون 440,426 2.039 میلیون 279,124 - - - 2.381 میلیون - 2.381 میلیون -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,944 128.00 1.27 9,963 109.00 1.08 12:30 360 685,913 6.834 میلیارد 1,523.8 10,072 10,001 9,802 10,109 1 2,860 9,897 2 1,802 9,945 7.049 هزار میلیارد 8.438 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 - - - 685,913 - 685,913 -
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 9,530 150.00 1.55 9,665 15.00 0.15 12:30 1,001 2.392 میلیون 23.121 میلیارد 2,884.27 9,680 9,796 9,502 9,799 1 5,732 9,516 1 7,000 9,516 30.976 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 2.392 میلیون - 2.127 میلیون 265,389
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 35,499 117.00 0.33 35,218 164.00 0.46 12:30 1,372 1.21 میلیون 42.63 میلیارد 1,292.58 35,382 34,929 34,500 35,750 1 40 35,499 1 2,890 35,499 13.728 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.039 میلیون 388,000 2.865 میلیون 1.174 میلیون 3.344 میلیون 1.002 میلیون - - - 1.21 میلیون - 1.21 میلیون -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 18,403 46.00 0.25 18,886 437.00 2.37 12:30 1,995 5.913 میلیون 111.676 میلیارد 5,092.42 18,449 19,371 18,403 19,371 18 500 18,403 1 119,034 18,403 20.115 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون - - - 5.865 میلیون 47,882 4.801 میلیون 1.112 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,008 165.00 2.67 6,092 81.00 1.31 12:30 3,341 12.761 میلیون 77.735 میلیارد 3,965.09 6,173 6,219 6,000 6,280 1 1,538 6,006 2 5,000 6,006 16.914 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 12.761 میلیون - 12.761 میلیون -
فنوال

نورد آلومینیوم‌

سهام بورس 6,986 332.00 4.99 6,805 151.00 2.27 12:30 3,285 17.758 میلیون 120.851 میلیارد 3,253.21 6,654 6,980 6,400 6,986 1 1.372 میلیون 6,986 72 2,000 6,986 4.514 هزار میلیارد 4.82 میلیون 1.939 میلیون 678,347 993,006 945,642 3.235 میلیون 185,168 - - - 11.456 میلیون 6.302 میلیون 17.258 میلیون 500,000
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,085 523.00 4.51 11,088 520.00 4.48 12:30 10,168 27.763 میلیون 307.849 میلیارد 3,014.55 11,608 11,050 11,028 11,399 1 1,795 11,085 1 555 11,085 333.01 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 27.532 میلیون 231,750 17.125 میلیون 10.638 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 10,600 408.00 4.00 10,699 507.00 4.97 12:30 3,065 30.282 میلیون 323.988 میلیارد 3,214.79 10,192 10,701 10,500 10,701 10 400,000 10,701 8 320,188 10,701 6.115 هزار میلیارد 9.342 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 - - - 29.032 میلیون 1.25 میلیون 3.74 میلیون 26.543 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,185 220.00 4.99 4,251 154.00 3.50 12:30 6,809 54.293 میلیون 230.781 میلیارد 9,042.08 4,405 4,437 4,185 4,437 86 10,000 4,150 1 5.305 میلیون 4,185 27.692 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 53.505 میلیون 788,741 54.293 میلیون -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 22,629 1,077.00 5.00 22,528 976.00 4.53 12:30 2,193 3.572 میلیون 80.461 میلیارد 1,159.7 21,552 22,599 21,930 22,629 1 28,108 22,629 23 250 23,451 4.31 هزار میلیارد 5.185 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 64,844 - - - 3.565 میلیون 6,944 3.472 میلیون 100,000
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 10,250 12.00 0.12 10,505 243.00 2.37 12:30 1,090 2.068 میلیون 21.727 میلیارد 2,265.16 10,262 10,775 10,006 10,775 1 204 10,181 2 300 10,292 2.278 هزار میلیارد 2.326 میلیون 648,641 221,941 152,501 496,140 58,961 30,215 - - - 2.068 میلیون - 2.068 میلیون -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 10,047 477.00 4.98 10,044 474.00 4.95 12:30 4,374 75.464 میلیون 757.997 میلیارد 2,764.84 9,570 10,048 9,900 10,048 22 143,754 10,048 2 333,496 10,048 77.172 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 47.214 میلیون 28.25 میلیون 41.949 میلیون 33.515 میلیون
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 31,199 819.00 2.56 31,589 429.00 1.34 12:30 1,340 1.502 میلیون 47.451 میلیارد 1,595.43 32,018 33,480 30,991 33,480 1 1,681 30,992 1 500 30,992 10.31 هزار میلیارد 10.966 میلیون 1.752 میلیون 322,000 1.004 میلیون 748,498 2.454 میلیون 450,988 - - - 1.497 میلیون 5,000 1.439 میلیون 62,836
فرآور

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

سهام بورس 14,650 3,384.00 30.04 14,480 3,214.00 28.53 12:30 5,118 16.933 میلیون 245.184 میلیارد 961.43 11,266 14,598 13,869 15,300 6 1,178 14,660 2 18,534 14,660 6.058 هزار میلیارد 14.423 میلیون 1.481 میلیون 120,000 563,300 917,816 1.183 میلیون 441,346 15.02 7.22 5.6 16.919 میلیون 13,302 13.119 میلیون 3.813 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 13,308 700.00 5.00 13,545 463.00 3.31 12:30 8,882 36.769 میلیون 498.053 میلیارد 8,721.77 14,008 14,400 13,308 14,400 33 15,336 13,308 2 1.056 میلیون 13,308 33.619 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 34 میلیون 2.769 میلیون 34.991 میلیون 1.778 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,669 156.00 4.08 3,744 81.00 2.12 12:30 16,412 163.91 میلیون 613.688 میلیارد 10,913.9 3,825 3,880 3,634 3,880 1 30,700 3,661 2 5,000 3,661 50.226 هزار میلیارد - - -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 147.944 میلیون 15.966 میلیون 158.368 میلیون 5.542 میلیون
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 4,380 582.00 15.32 4,394 596.00 15.69 12:30 10,018 144.273 میلیون 633.908 میلیارد 18,889.45 3,798 4,300 4,200 4,515 9 30,000 4,390 1 419,875 4,390 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 142.803 میلیون 1.47 میلیون 108.098 میلیون 36.175 میلیون
سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

سهام بورس 6,050 293.00 5.09 6,044 287.00 4.99 12:30 905 5.343 میلیون 32.293 میلیارد 5,528.18 5,757 6,044 5,900 6,195 2 350 6,059 1 4,600 6,067 6.333 هزار میلیارد 8.003 میلیون 3.022 میلیون 550,000 1.689 میلیون 1.334 میلیون 2.277 میلیون 254,485 - - - 5.343 میلیون - 5.343 میلیون -
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 25,078 1,319.00 5.00 25,142 1,255.00 4.75 12:30 1,376 2.405 میلیون 60.462 میلیارد 1,295.88 26,397 25,078 25,078 26,500 2 500 24,469 1 32,487 25,078 9.843 هزار میلیارد 11.687 میلیون 2.727 میلیون 372,886 1.769 میلیون 957,987 2.681 میلیون 823,544 - - - 1.996 میلیون 409,001 2.405 میلیون -
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,300 2.00 0.05 4,310 8.00 0.19 12:30 2,814 53.932 میلیون 232.456 میلیارد 8,069.52 4,302 4,277 4,250 4,388 1 1,000 4,271 1 11,892 4,300 350.613 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 7.205 میلیون 46.727 میلیون 16.233 میلیون 37.7 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 75,500 15,754.00 26.37 75,495 15,749.00 26.36 12:30 8,004 9.491 میلیون 716.532 میلیارد 603.53 59,746 74,999 71,250 78,200 1 3,540 75,500 6 1,311 75,500 12.479 هزار میلیارد 13.645 میلیون 2.306 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 20.86 15.45 3.15 9.391 میلیون 100,322 8.641 میلیون 850,000
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 3,572 45.00 1.24 3,755 138.00 3.82 12:30 4,198 53.342 میلیون 200.324 میلیارد 7,376.59 3,617 3,797 3,437 3,797 2 9,704 3,568 1 72,335 3,568 4.521 هزار میلیارد 4.888 میلیون 2.38 میلیون 1.25 میلیون 367,605 2.012 میلیون 795,715 765,769 - - - 53.074 میلیون 268,450 50.693 میلیون 2.649 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,249 35.00 1.53 2,283 1.00 0.04 12:30 4,427 64.758 میلیون 147.846 میلیارد 18,274.89 2,284 2,320 2,200 2,341 11 93,816 2,269 1 101,538 2,269 12.63 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 61.544 میلیون 3.215 میلیون 64.257 میلیون 501,500
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,324 174.00 4.97 3,389 109.00 3.12 12:30 13,936 157.511 میلیون 533.829 میلیارد 17,439.86 3,498 3,630 3,324 3,630 63 4,000 3,324 1 1.364 میلیون 3,324 5.465 هزار میلیارد 6.082 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 - - - 154.771 میلیون 2.74 میلیون 157.511 میلیون -
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 3,940 121.00 2.98 3,969 92.00 2.27 12:30 2,843 34.237 میلیون 135.892 میلیارد 11,656.36 4,061 4,001 3,935 4,010 1 64,847 3,940 1 613 3,941 81.22 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 11.939 میلیون 22.298 میلیون 22.718 میلیون 11.519 میلیون
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 29,900 991.00 3.21 30,005 886.00 2.87 12:30 2,255 3.445 میلیون 103.368 میلیارد 2,521.88 30,891 31,700 29,560 31,700 1 1,100 29,657 2 1,000 29,657 5.004 هزار میلیارد 4.649 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 - - - 3.293 میلیون 152,000 3.415 میلیون 30,000
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 25,510 668.00 2.55 26,051 127.00 0.49 12:30 2,250 1.67 میلیون 43.512 میلیارد 801.76 26,178 27,300 25,438 27,300 1 7,846 25,510 1 600 25,547 7.853 هزار میلیارد 8.293 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 - - - 1.67 میلیون 45 1.493 میلیون 177,339
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,803 94.00 4.96 1,844 53.00 2.79 12:30 9,281 147.244 میلیون 271.506 میلیارد 18,630.26 1,897 1,888 1,803 1,919 1 23,566 1,803 4 15,702 1,803 43.1 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 143.558 میلیون 3.686 میلیون 142.993 میلیون 4.251 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 502 13.00 2.52 503 12.00 2.33 12:30 24,078 887.278 میلیون 446.318 میلیارد 32,012.42 515 518 497 518 4 344,870 501 7 304,876 501 115.322 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 547.739 میلیون 339.539 میلیون 855.819 میلیون 31.459 میلیون
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,970 64.00 2.11 3,090 56.00 1.85 12:30 2,497 27.078 میلیون 83.658 میلیارد 17,596.89 3,034 3,184 2,951 3,184 1 2,000 2,966 1 3,500 2,977 12.156 هزار میلیارد 12.404 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 - - - 26.678 میلیون 400,000 26.678 میلیون 400,000
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 9,900 432.00 4.18 10,129 203.00 1.96 12:30 7,553 33.303 میلیون 337.336 میلیارد 12,069.44 10,332 10,200 9,889 10,451 7 3,000 9,900 1 22,721 9,900 158.08 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 32.403 میلیون 900,000 26.603 میلیون 6.7 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,120 427.00 5.00 8,207 340.00 3.98 12:30 1,358 5.859 میلیون 48.08 میلیارد 5,119.23 8,547 8,499 8,120 8,499 1 3,500 8,105 1 4,866 8,120 19.658 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 5.459 میلیون 400,000 5.798 میلیون 60,714
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,860 34.00 0.89 3,969 143.00 3.74 12:29 8,212 64.511 میلیون 256.016 میلیارد 7,351.46 3,826 4,017 3,800 4,017 2 90,741 3,858 6 63,712 3,858 9.656 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 63.97 میلیون 540,810 64.354 میلیون 156,654
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,281 83.00 3.51 2,306 58.00 2.45 12:29 2,728 35.674 میلیون 82.253 میلیارد 18,428.76 2,364 2,401 2,281 2,401 2 10,600 2,281 2 59,161 2,281 18.817 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 33.674 میلیون 2 میلیون 29.373 میلیون 6.301 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,543 120.00 2.12 5,517 146.00 2.58 12:29 1,396 10.617 میلیون 58.58 میلیارد 10,075.44 5,663 5,650 5,451 5,650 3 160,726 5,543 3 43,599 5,543 84.945 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 5.495 میلیون 5.122 میلیون 9.016 میلیون 1.601 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,447 18.00 0.73 2,421 44.00 1.78 12:29 6,460 122.648 میلیون 296.975 میلیارد 15,041.87 2,465 2,490 2,397 2,500 1 15,000 2,444 1 10,000 2,444 30.813 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 92.877 میلیون 29.771 میلیون 52.184 میلیون 70.464 میلیون
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 17,800 891.00 4.77 18,031 660.00 3.53 12:29 1,091 2.745 میلیون 49.5 میلیارد 3,886.35 18,691 18,009 17,790 18,600 1 2,070 17,781 3 7,905 17,800 20.186 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 2.12 میلیون 624,968 2.554 میلیون 191,420
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 62,949 6,800.00 9.75 69,831 82.00 0.12 12:29 1,568 1.307 میلیون 91.243 میلیارد 2,317.22 69,749 73,236 62,949 73,236 5 1,831 62,949 3 122,000 62,949 20.925 هزار میلیارد 18.411 میلیون 1.247 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 1.297 میلیون 10,000 1.128 میلیون 178,429
فمراد

آلومراد

سهام بورس 36,707 1,747.00 5.00 35,457 497.00 1.42 12:29 1,662 2.254 میلیون 79.923 میلیارد 638.44 34,960 35,825 33,212 36,708 1 2,234 36,706 2 680 36,706 1.732 هزار میلیارد 1.888 میلیون 176,044 49,535 157,597 18,447 619,624 -15,378 - - - 2.254 میلیون - 2.211 میلیون 43,095
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 10,801 135.00 1.27 11,027 361.00 3.38 12:29 4,928 15.863 میلیون 174.93 میلیارد 3,113.81 10,666 10,709 10,660 11,198 1 500 10,829 1 86,355 10,829 26.708 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 15.854 میلیون 9,000 15.863 میلیون -
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 26,247 1,125.00 4.11 26,083 1,289.00 4.71 12:29 8,077 16.871 میلیون 440.043 میلیارد 3,085.25 27,372 26,550 26,004 26,933 6 1,412 26,200 5 7,146 26,200 65.693 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 14.907 میلیون 1.964 میلیون 15.344 میلیون 1.527 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,459 280.00 4.88 5,517 222.00 3.87 12:29 5,667 58.077 میلیون 320.437 میلیارد 15,108.7 5,739 5,671 5,453 5,702 1 1,300 5,459 2 80,189 5,459 344.34 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 30.988 میلیون 27.089 میلیون 47.812 میلیون 10.265 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,743 93.00 3.28 2,808 28.00 0.99 12:29 5,484 78.326 میلیون 219.908 میلیارد 16,838.3 2,836 2,935 2,731 2,935 4 20,000 2,743 2 399,000 2,743 142.934 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون - - - 38.069 میلیون 40.257 میلیون 71.839 میلیون 6.487 میلیون
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 12,540 531.00 4.42 12,366 357.00 2.97 12:29 1,878 5.096 میلیون 63.015 میلیارد 1,763.47 12,009 12,140 11,951 12,601 2 584 12,461 1 21,258 12,550 12.369 هزار میلیارد - - 1.03 میلیون 2.028 میلیون 1.666 میلیون 3.049 میلیون 934,741 - - - 4.666 میلیون 430,089 5.076 میلیون 20,000
وبوعلی

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سهام بورس 4,114 195.00 4.98 4,107 188.00 4.80 12:29 732 7.757 میلیون 31.857 میلیارد 5,176.99 3,919 4,050 4,040 4,114 1 324,261 4,114 30 500 4,114 6.27 هزار میلیارد 6.625 میلیون 3.632 میلیون 1.6 میلیون 407,252 3.225 میلیون 1.057 میلیون 999,292 - - - 7.757 میلیون - 7.457 میلیون 300,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 83,301 72.00 0.09 82,603 770.00 0.92 12:29 234 177,250 14.641 میلیارد 318.37 83,373 83,580 82,300 83,580 1 5,000 83,000 1 360 83,000 83.373 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 164,870 12,380 56,855 120,395
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,739 108.00 3.79 2,796 51.00 1.79 12:29 21,654 275.809 میلیون 771.19 میلیارد 30,505.2 2,847 2,860 2,710 2,938 1 118,371 2,724 5 100,000 2,724 111.792 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 273.218 میلیون 2.591 میلیون 257.619 میلیون 18.19 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,140 303.00 3.08 10,287 450.00 4.57 12:29 17,978 160.067 میلیون 1.647 هزار میلیارد 5,296.32 9,837 10,325 10,000 10,328 1 63,584 10,103 8 50,000 10,103 39.348 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 150.296 میلیون 9.771 میلیون 114.191 میلیون 45.876 میلیون
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 12,655 8.00 0.06 12,865 218.00 1.72 12:29 2,475 5.061 میلیون 65.105 میلیارد 2,614.58 12,647 12,979 12,401 13,240 1 65,045 12,655 8 19,613 12,660 4.426 هزار میلیارد 5.307 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 - - - 5.051 میلیون 10,010 5.061 میلیون -
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 24,000 1,163.00 4.62 24,529 634.00 2.52 12:29 1,549 2.202 میلیون 54.009 میلیارد 1,202.01 25,163 26,000 24,000 26,000 2 10,000 24,001 1 1,200 24,200 7.208 هزار میلیارد 8.455 میلیون 2.607 میلیون 286,469 1.926 میلیون 681,575 5.388 میلیون 784,340 - - - 2.19 میلیون 12,000 2.202 میلیون -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 21,400 1,032.00 4.60 21,407 1,025.00 4.57 12:29 784 1.171 میلیون 25.067 میلیارد 995.6 22,432 22,000 21,311 22,000 2 200 21,320 1 30,728 21,400 32.526 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 768,009 403,000 1.071 میلیون 100,000
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 11,378 313.00 2.68 11,466 225.00 1.92 12:29 661 1.947 میلیون 22.318 میلیارد 1,699.55 11,691 11,800 11,356 11,800 1 218 11,378 1 500 11,480 41.26 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 935,458 1.011 میلیون 1.862 میلیون 84,947
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,490 81.00 3.15 2,555 16.00 0.62 12:29 8,535 121.328 میلیون 309.949 میلیارد 16,871.1 2,571 2,659 2,450 2,659 8 283,813 2,490 6 397,237 2,490 27.445 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 120.007 میلیون 1.321 میلیون 116.338 میلیون 4.99 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 10,090 187.00 1.82 10,154 123.00 1.20 12:29 1,477 4.712 میلیون 47.844 میلیارد 6,516.15 10,277 10,490 9,980 10,490 2 8,925 10,061 1 1,140 10,150 30.831 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 4.674 میلیون 38,476 3.951 میلیون 760,585
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 53,999 1,276.00 2.31 56,259 984.00 1.78 12:29 594 920,204 51.77 میلیارد 2,137.76 55,275 55,361 52,845 57,890 2 155 53,911 1 1,094 54,000 10.779 هزار میلیارد 9.918 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.517 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 - - - 378,761 541,443 730,082 190,122
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,792 225.00 3.74 5,837 180.00 2.99 12:29 8,393 39.931 میلیون 233.061 میلیارد 4,515.33 6,017 5,900 5,770 5,950 2 5,059 5,792 1 41,340 5,792 264.748 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 37.588 میلیون 2.342 میلیون 26.647 میلیون 13.283 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 19,832 892.00 4.71 19,743 803.00 4.24 12:29 3,583 5.981 میلیون 118.088 میلیارد 1,697.42 18,940 19,450 19,450 19,880 1 150 19,805 1 200 19,829 18.94 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون - - - 5.781 میلیون 200,000 5.191 میلیون 790,261
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,990 420.00 1.72 24,298 112.00 0.46 12:29 779 994,291 24.159 میلیارد - 24,410 24,745 23,930 24,745 1 2,000 23,930 1 13,521 24,000 145.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 817,791 176,500 795,157 199,134
کاما

باما

سهام بورس 24,079 46.00 0.19 24,716 683.00 2.84 12:29 3,361 18.766 میلیون 463.808 میلیارد 2,790.01 24,033 24,480 23,062 25,234 1 800 24,070 1 50,000 24,070 24.033 هزار میلیارد 24.749 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون - - - 14.28 میلیون 4.486 میلیون 6.781 میلیون 11.984 میلیون
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 23,717 1,218.00 4.88 24,490 445.00 1.78 12:29 4,055 5.599 میلیون 137.132 میلیارد 1,444.15 24,935 25,860 23,689 25,860 1 2,580 23,703 3 11,068 23,703 4.987 هزار میلیارد 5.669 میلیون 858,679 90,000 684,024 174,655 710,651 -66,816 - - - 5.506 میلیون 93,598 5.579 میلیون 20,110
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 4,412 153.00 3.35 4,554 11.00 0.24 12:29 1,825 11.871 میلیون 54.065 میلیارد 9,588.78 4,565 4,740 4,400 4,740 1 41,884 4,412 2 2,000 4,412 7.304 هزار میلیارد - - 1.6 میلیون 525,995 2.129 میلیون 288,067 194,522 - - - 10.431 میلیون 1.439 میلیون 10.847 میلیون 1.024 میلیون
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,830 230.00 5.00 4,820 220.00 4.78 12:29 3,875 39.976 میلیون 192.688 میلیارد 10,394.33 4,600 4,830 4,701 4,830 1 587,758 4,830 30 30,000 4,830 5.151 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 39.976 میلیون - 39.976 میلیون -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 17,955 625.00 3.36 18,225 355.00 1.91 12:29 3,008 4.676 میلیون 85.216 میلیارد 5,015.68 18,580 18,800 17,880 19,100 1 1,000 17,955 1 7,472 17,955 16.248 هزار میلیارد 17.264 میلیون 2.73 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 - - - 4.621 میلیون 55,000 4.676 میلیون -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 32,800 1,609.00 4.68 33,026 1,383.00 4.02 12:29 4,420 4.424 میلیون 146.11 میلیارد 1,202.3 34,409 34,000 32,689 34,000 1 303 32,800 1 150 32,800 66.052 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 3.894 میلیون 530,000 4.074 میلیون 350,446
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 6,901 78.00 1.12 7,031 52.00 0.75 12:29 6,624 52.934 میلیون 372.183 میلیارد 17,989.04 6,979 7,090 6,666 7,200 1 264,600 6,901 3 4,000 6,901 18.145 هزار میلیارد 19.555 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 - - - 44.324 میلیون 8.611 میلیون 48.738 میلیون 4.196 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,999 48.00 1.21 4,080 129.00 3.26 12:29 766 7.073 میلیون 28.855 میلیارد 7,779.67 3,951 3,998 3,990 4,139 2 259 3,920 1 20,644 4,000 18.965 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 6.902 میلیون 170,975 6.766 میلیون 306,310
کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 16,320 411.00 2.58 16,426 517.00 3.25 12:29 772 1.354 میلیون 22.239 میلیارد 2,571.79 15,909 16,602 16,130 16,650 1 250 16,227 1 25,723 16,320 7.159 هزار میلیارد 7.508 میلیون 1.321 میلیون 450,000 640,213 680,743 1.441 میلیون 365,649 - - - 1.264 میلیون 90,000 1.354 میلیون -
سیلام

سیمان‌ ایلام‌

سهام بورس 14,131 672.00 4.99 14,131 672.00 4.99 12:29 1,822 8.427 میلیون 119.082 میلیارد 2,387.68 13,459 14,131 14,001 14,131 1 202,241 14,131 14 740 14,131 5.552 هزار میلیارد 7.818 میلیون 2.157 میلیون 412,500 2.266 میلیون -108,883 1.431 میلیون -9,637 - - - 8.427 میلیون - 8.427 میلیون -