شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 3,258 155.00 5.00 3,103 0.00 0.00 17:09 1 19,077 62.153 میلیون 6,252.04 3,103 3,258 3,258 3,258 1 18.422 میلیون 3,258 318 1,000 3,260 18.618 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - - - - -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 12,521 596.00 5.00 12,280 355.00 2.98 15:30 213 6.226 میلیون 77.961 میلیارد 6,786.51 11,925 11,930 12,521 12,521 1 13.099 میلیون 12,521 247 10,000 15,000 357.75 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 5.224 میلیون 1.002 میلیون 664,483 5.562 میلیون
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 8,975 427.00 5.00 8,870 322.00 3.77 15:00 196 5.031 میلیون 45.156 میلیارد 5,400.33 8,548 8,550 8,975 8,975 0 45.04 میلیون 8,975 1847 - - 14.24 هزار میلیارد 11.275 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 - - - 4.68 میلیون 350,989 178,046 4.853 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,095 385.00 4.99 8,055 345.00 4.47 14:49 792 14.41 میلیون 116.647 میلیارد 15,108.7 7,710 7,712 8,095 8,095 0 26.627 میلیون 8,095 1222 - - 463.86 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 13.51 میلیون 900,000 1.698 میلیون 12.712 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 9,793 466.00 5.00 9,793 466.00 5.00 14:32 409 8.915 میلیون 87.303 میلیارد 8,017.1 9,327 9,331 9,793 9,793 0 13.964 میلیون 9,793 361 - - 26.65 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 8.215 میلیون 700,000 864,881 8.05 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,448 168.00 2.68 6,297 17.00 0.27 14:10 839 2.839 میلیون 17.966 میلیارد 23,169.52 6,280 6,280 6,153 6,470 2 1,000 6,449 1 5,535 6,449 17.27 هزار میلیارد 19.188 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 - - - 2.487 میلیون 352,461 2.71 میلیون 129,343
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 24,890 281.00 1.12 25,129 42.00 0.17 14:05 540 421,277 10.452 میلیارد 1,088.64 25,171 25,171 24,625 25,200 1 100 24,890 1 1,049 24,890 226.548 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 421,277 - 414,477 6,800
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 121,550 3.00 0.00 121,553 0.00 0.00 13:47 3 160 19.448 میلیون 321.26 121,553 121,553 121,550 121,553 1 16 121,003 1 1,525 121,550 121.551 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - - - - -
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 947 45.00 4.99 940 38.00 4.21 13:00 42,793 1.218 میلیارد 1.144 هزار میلیارد 32,012.42 902 902 908 947 26 3.868 میلیون 947 89 697,132 947 201.981 هزار میلیارد 2.147 میلیارد 185.411 میلیون 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 870.264 میلیون 347.345 میلیون 957.106 میلیون 260.504 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 919 34.00 3.84 913 28.00 3.16 12:59 21,290 543.856 میلیون 496.333 میلیارد 27,685.51 885 885 898 923 15 140,449 918 16 433,717 918 155.188 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 451.249 میلیون 92.607 میلیون 333.098 میلیون 210.758 میلیون
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 23,200 706.00 2.95 23,460 446.00 1.87 12:58 2,351 5.375 میلیون 126.1 میلیارد 3,522.84 23,906 23,901 22,711 25,100 4 6,843 23,201 4 1,949 23,201 5.498 هزار میلیارد 2.883 میلیون 568,215 230,000 423,071 145,144 638,864 21,386 - - - 5.325 میلیون 50,000 4.505 میلیون 870,045
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 40,902 213.00 0.52 40,853 164.00 0.40 12:58 1,111 883,864 36.169 میلیارد 544.89 40,689 40,686 39,000 42,687 3 70 40,755 1 612 40,755 6.104 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 - - - 716,604 167,260 883,864 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 76,800 3,677.00 4.57 78,859 1,618.00 2.01 12:58 18,183 13.076 میلیون 1.031 هزار میلیارد 825.77 80,477 80,044 76,454 84,000 4 21,300 76,700 82 19,716 76,700 149.687 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 12.329 میلیون 747,787 12.956 میلیون 120,091
فلامی

لامیران‌

سهام بورس 81,992 41.00 0.05 82,272 321.00 0.39 12:57 527 231,290 19.158 میلیارد 1,918.72 81,951 81,953 80,000 85,303 43 58,185 85,500 2 58,380 85,500 4.917 هزار میلیارد 3.146 میلیون 396,675 60,000 95,935 293,924 332,574 144,845 - - - 201,290 30,000 231,290 -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,797 418.00 4.99 8,688 309.00 3.69 12:56 4,155 45.683 میلیون 396.898 میلیارد 7,219.47 8,379 8,379 8,354 8,797 5 483,749 8,797 72 72,165 8,797 1202.387 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 30.511 میلیون 15.172 میلیون 10.466 میلیون 35.216 میلیون
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 61,280 1,477.00 2.35 62,263 494.00 0.79 12:56 792 273,850 16.781 میلیارد 457.79 62,757 62,755 60,810 62,649 5 47 61,280 1 2,349 61,300 3.765 هزار میلیارد 3.213 میلیون 224,127 60,000 89,550 134,577 181,589 129,405 - - - 273,850 - 273,850 -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,520 61.00 1.12 5,491 32.00 0.59 12:56 19,000 145.544 میلیون 799.149 میلیارد 6,487.13 5,459 5,459 5,420 5,594 71 808,988 5,579 10 773,358 5,579 278.409 هزار میلیارد 428.374 میلیون 219.851 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 138.533 میلیون 7.011 میلیون 66.842 میلیون 78.702 میلیون
دکوثر

داروسازی‌ کوثر

سهام بورس 19,950 330.00 1.68 19,815 195.00 0.99 12:55 2,422 4.281 میلیون 84.837 میلیارد 2,938.74 19,620 19,620 19,004 20,500 3 2,694 19,900 2 3,900 19,900 10.595 هزار میلیارد 8.729 میلیون 2.78 میلیون 540,000 1.579 میلیون 1.2 میلیون 2.526 میلیون 242,457 - - - 4.131 میلیون 150,000 4.281 میلیون -
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 22,214 377.00 1.73 22,221 384.00 1.76 12:54 2,074 2.648 میلیون 58.833 میلیارد 1,763.47 21,837 21,833 21,311 22,782 3 1,929 22,201 4 2,160 22,201 22.492 هزار میلیارد - - 1.03 میلیون 2.028 میلیون 1.666 میلیون 3.049 میلیون 934,741 - - - 2.613 میلیون 34,851 2.648 میلیون -
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,469 354.00 4.98 7,423 308.00 4.33 12:30 15,586 157.968 میلیون 1.173 هزار میلیارد 6,642.12 7,115 7,117 7,240 7,470 21 33,764 7,470 10 134,393 7,470 721.36 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 93.94 میلیون 64.028 میلیون 50.03 میلیون 107.937 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 10,700 135.00 1.28 11,016 451.00 4.27 12:30 11,568 62.48 میلیون 688.306 میلیارد 7,910.34 10,565 10,575 10,566 11,093 6 64,186 10,650 15 45,398 10,650 55.052 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 60.689 میلیون 1.791 میلیون 42.264 میلیون 20.215 میلیون
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 8,150 69.00 0.85 8,146 65.00 0.80 12:30 1,668 5.072 میلیون 41.393 میلیارد 3,356.66 8,081 8,081 8,000 8,356 8 13,315 8,150 7 76,414 8,150 6.465 هزار میلیارد 5.216 میلیون 1.159 میلیون 499,997 501,647 657,743 711,732 68,249 - - - 5.011 میلیون 61,238 5.072 میلیون -
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

سهام بورس 45,674 2,403.00 5.00 45,674 2,403.00 5.00 12:30 1,307 1.208 میلیون 55.164 میلیارد 2,024.34 48,077 48,010 45,674 45,674 2107 805 45,674 4 4.174 میلیون 45,674 48.078 هزار میلیارد 17.135 میلیون 2.344 میلیون 1,000,000 479,299 1.864 میلیون 771,892 915,373 - - - 1.137 میلیون 70,748 920,135 287,649
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 16,399 575.00 3.39 16,813 161.00 0.95 12:30 10,016 30.101 میلیون 506.084 میلیارد 2,869.87 16,974 16,978 16,290 17,400 10 39,254 16,380 20 32,373 16,380 136.916 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 26.033 میلیون 4.068 میلیون 24.959 میلیون 5.143 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 14,416 686.00 5.00 14,245 515.00 3.75 12:30 2,441 11.59 میلیون 165.107 میلیارد 2,535.8 13,730 13,733 13,710 14,416 3 1.459 میلیون 14,416 152 2,290 14,416 82.38 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 6.731 میلیون 4.859 میلیون 9.571 میلیون 2.019 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 14,703 38.00 0.26 14,714 49.00 0.33 12:30 2,786 5.288 میلیون 77.807 میلیارد 2,359.92 14,665 14,665 14,511 15,000 12 172,371 14,750 5 26,859 14,750 146.65 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.969 میلیون 1.319 میلیون 3.286 میلیون 2.002 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 28,967 1,379.00 5.00 28,571 983.00 3.56 12:30 3,562 8.259 میلیون 235.979 میلیارد 6,203.13 27,588 27,588 27,580 28,967 1 1.491 میلیون 28,967 526 50,000 28,967 16.553 هزار میلیارد 9.342 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 - - - 8.1 میلیون 159,278 8.255 میلیون 4,700
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 18,280 632.00 3.58 18,314 666.00 3.77 12:30 5,514 21.555 میلیون 394.752 میلیارد 6,595.6 17,648 17,649 17,011 18,530 1 3,418 18,265 5 15,000 18,265 21.178 هزار میلیارد 11.433 میلیون 2.896 میلیون 850,000 1.159 میلیون 1.737 میلیون 1.688 میلیون 742,963 - - - 15.368 میلیون 6.187 میلیون 19.155 میلیون 2.4 میلیون
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 34,653 1,650.00 5.00 34,589 1,586.00 4.81 12:30 1,204 1.484 میلیون 51.368 میلیارد 2,034.31 33,003 33,013 34,130 34,653 1 272,785 34,653 180 100 35,880 8.251 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 - - - 1.484 میلیون - 787,540 696,423
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 60,331 3,175.00 5.00 61,136 2,370.00 3.73 12:30 6,706 5.163 میلیون 315.645 میلیارد 1,292.58 63,506 63,440 60,331 63,850 12 9,454 60,331 22 202,150 60,331 24.641 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.039 میلیون 388,000 2.865 میلیون 1.174 میلیون 3.344 میلیون 1.002 میلیون - - - 5.163 میلیون - 5.162 میلیون 560
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 38,931 1,362.00 3.63 38,543 974.00 2.59 12:30 1,420 981,388 38.087 میلیارد 2,578.42 37,569 37,572 38,000 39,400 2 1,550 38,931 2 3,285 38,931 4.131 هزار میلیارد - - 109,957 367,264 185,090 385,293 89,591 - - - 981,388 - 981,388 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 42,601 1,593.00 3.60 42,965 1,229.00 2.78 12:30 7,964 4.685 میلیون 201.29 میلیارد 944.97 44,194 44,197 42,077 44,690 8 7,408 42,602 10 7,792 42,602 176.776 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 4.608 میلیون 77,334 4.356 میلیون 328,668
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 12,880 613.00 5.00 12,880 613.00 5.00 12:30 1,561 6.739 میلیون 86.804 میلیارد 4,252.94 12,267 12,274 12,878 12,880 3 595,891 12,880 117 1,401 12,880 63.762 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 6.739 میلیون - 4.518 میلیون 2.221 میلیون
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 6,627 315.00 4.99 6,559 247.00 3.91 12:30 1,753 10.009 میلیون 65.652 میلیارد 9,588.78 6,312 6,313 6,402 6,627 0 1.486 میلیون 6,627 116 - - 10.099 هزار میلیارد - - 1.6 میلیون 525,995 2.129 میلیون 288,067 194,522 - - - 9.686 میلیون 323,301 7.709 میلیون 2.3 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 24,510 150.00 0.61 24,630 30.00 0.12 12:30 6,767 14.269 میلیون 351.444 میلیارد - 24,660 24,663 24,000 25,500 7 3,965 24,520 12 6,459 24,520 472.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.909 میلیون 6.36 میلیون 11.554 میلیون 2.715 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 25,650 332.00 1.28 25,509 473.00 1.82 12:30 2,487 2.827 میلیون 72.122 میلیارد 1,156.79 25,982 25,970 25,000 25,924 5 4,300 25,655 1 3,307 25,655 155.892 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.827 میلیون - 2.827 میلیون -
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 90,119 3,430.00 3.67 92,666 883.00 0.94 12:30 20,867 13.927 میلیون 1.291 هزار میلیارد - 93,549 93,522 88,872 98,000 10 18,791 90,120 37 7,976 90,120 185.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.302 میلیون 1.625 میلیون 12.296 میلیون 1.631 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,100 11.00 0.16 7,175 86.00 1.21 12:30 16,150 112.491 میلیون 807.074 میلیارد 6,455.77 7,089 7,089 7,084 7,380 17 214,052 7,100 60 130,910 7,100 311.916 هزار میلیارد 416.035 میلیون 161.561 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 108.06 میلیون 4.431 میلیون 99.123 میلیون 13.368 میلیون
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 29,744 1,416.00 5.00 29,514 1,186.00 4.19 12:30 1,605 2.405 میلیون 70.981 میلیارد 3,723.47 28,328 28,323 28,003 29,744 2 68,336 29,744 5 801 29,744 33.399 هزار میلیارد 22.694 میلیون 6.122 میلیون 1.179 میلیون 3.618 میلیون 2.504 میلیون 1.165 میلیون 1.087 میلیون - - - 1.821 میلیون 583,746 1.869 میلیون 536,064
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 49,647 2,613.00 5.00 50,196 2,064.00 3.95 12:30 9,203 11.276 میلیون 566.031 میلیارد 1,794.98 52,260 52,266 49,647 53,000 190 9,945 49,647 11 796,587 49,647 26.652 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 11.012 میلیون 263,942 11.13 میلیون 146,506
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 28,646 1,364.00 5.00 28,316 1,034.00 3.79 12:30 6,636 19.808 میلیون 560.879 میلیارد 2,982.62 27,282 27,318 27,500 28,646 7 23,676 28,646 15 12,251 28,646 102.308 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 14.418 میلیون 5.39 میلیون 19.565 میلیون 243,000
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,141 351.00 4.13 8,297 195.00 2.30 12:30 6,473 24.669 میلیون 204.68 میلیارد 10,394.33 8,492 8,493 8,068 8,799 10 56,900 8,150 7 62,605 8,150 9.51 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 24.665 میلیون 3,200 24.668 میلیون 1,000
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 15,168 722.00 5.00 14,769 323.00 2.24 12:30 17,853 106.955 میلیون 1.58 هزار میلیارد 3,152.92 14,446 14,455 13,901 15,168 19 3.644 میلیون 15,168 303 74,086 15,168 57.784 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 94.751 میلیون 12.204 میلیون 80.128 میلیون 26.827 میلیون
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 5,979 125.00 2.14 5,925 71.00 1.21 12:30 1,293 5.281 میلیون 31.579 میلیارد 4,242.49 5,854 5,854 5,854 6,140 4 1,500 5,981 1 7,750 5,981 26.343 هزار میلیارد 21.958 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 4.32 میلیون 4.238 میلیون - - - 5.231 میلیون 50,000 5.181 میلیون 100,000
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 35,467 1,477.00 4.00 36,189 755.00 2.04 12:30 6,273 10.452 میلیون 378.245 میلیارد 3,886.35 36,944 36,944 35,200 37,675 8 14,050 35,467 4 10,594 35,467 39.9 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 8.592 میلیون 1.86 میلیون 8.96 میلیون 1.492 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 54,850 918.00 1.70 55,456 1,524.00 2.83 12:30 176,941 38.441 میلیون 2.132 هزار میلیارد - 53,932 53,932 51,236 56,628 355 23,578 54,845 39 23,109 54,845 53.857 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34 میلیون 4.442 میلیون 32.863 میلیون 5.578 میلیون
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 15,317 729.00 5.00 15,234 646.00 4.43 12:30 2,235 8.422 میلیون 128.296 میلیارد 3,651.84 14,588 14,591 14,890 15,317 1 230,381 15,317 44 2,668 15,318 28.445 هزار میلیارد 25.208 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون - - - 8.048 میلیون 373,501 7.122 میلیون 1.3 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 7,350 47.00 0.64 7,375 22.00 0.30 12:30 2,769 15.288 میلیون 112.723 میلیارد 10,844.96 7,397 7,397 7,220 7,500 5 700 7,365 3 63,658 7,365 410.589 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 9.81 میلیون 5.479 میلیون 11.937 میلیون 3.351 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 3,765 60.00 1.62 3,792 87.00 2.35 12:30 6,605 57.699 میلیون 218.799 میلیارد 11,725.54 3,705 3,705 3,580 3,887 2 35,662 3,767 14 102,000 3,767 39.551 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 55.41 میلیون 2.289 میلیون 55.892 میلیون 1.807 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 25,500 360.00 1.43 25,974 834.00 3.32 12:30 2,821 6.781 میلیون 176.128 میلیارد 6,140.87 25,140 25,148 25,140 26,397 1 490 25,556 2 1,000 25,556 25.14 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 4.461 میلیون 2.32 میلیون 6.731 میلیون 50,000
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 9,999 223.00 2.28 9,775 1.00 0.01 12:30 2,619 11.077 میلیون 108.277 میلیارد 4,423.92 9,776 9,777 9,323 10,180 2 1,000 9,971 1 2,000 9,971 9.309 هزار میلیارد - - 952,095 1.604 میلیون 1.009 میلیون 1.642 میلیون 7,112 - - - 10.933 میلیون 144,700 10.629 میلیون 448,154
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,252 440.00 4.99 8,954 142.00 1.61 12:30 528 2.012 میلیون 18.612 میلیارد 3,965.09 8,812 8,816 9,252 9,252 1 10.571 میلیون 9,252 1180 500 9,252 24.144 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 2.012 میلیون - 2.012 میلیون -
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 44,750 2,121.00 4.53 45,117 1,754.00 3.74 12:30 15,854 20.581 میلیون 928.568 میلیارد 4,822.39 46,871 46,915 44,528 47,800 2 27,319 44,700 28 10,700 44,700 59.057 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 - - - 19.877 میلیون 704,579 20.431 میلیون 150,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 8,700 35.00 0.40 9,033 368.00 4.25 12:30 2,304 14.329 میلیون 129.429 میلیارد 7,633.86 8,665 8,671 8,663 9,098 1 2,000 8,889 1 5,000 8,900 34.66 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 14.019 میلیون 310,000 6.09 میلیون 8.239 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 4,800 6.00 0.12 4,858 52.00 1.08 12:30 11,055 81.065 میلیون 393.778 میلیارد 8,471.81 4,806 4,806 4,760 5,015 7 127,079 4,790 23 130,928 4,790 43.446 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 76.081 میلیون 4.984 میلیون 75.076 میلیون 5.989 میلیون
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 4,905 233.00 4.99 4,790 118.00 2.53 12:30 333 5.64 میلیون 27.663 میلیارد 10,103.98 4,672 4,673 4,905 4,905 1 8.976 میلیون 4,905 353 6,666 6,666 32.914 هزار میلیارد 22.186 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون - - - 3.24 میلیون 2.4 میلیون 3.137 میلیون 2.503 میلیون
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 27,377 1,303.00 5.00 26,827 753.00 2.89 12:30 452 1.249 میلیون 34.189 میلیارد 3,049.67 26,074 26,104 27,377 27,377 1 750,784 27,377 305 500 27,377 11.603 هزار میلیارد 5.25 میلیون 1.48 میلیون 445,000 1.226 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 - - - 1.249 میلیون - 1.249 میلیون -
کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 38,900 903.00 2.38 39,868 1,871.00 4.92 12:30 1,083 3.878 میلیون 154.587 میلیارد 2,571.79 37,997 38,060 38,000 39,896 3 87,583 38,000 16 21,080 38,000 17.099 هزار میلیارد 7.508 میلیون 1.321 میلیون 450,000 640,213 680,743 1.441 میلیون 365,649 - - - 3.878 میلیون - 2.895 میلیون 982,008
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 51,708 2,462.00 5.00 50,670 1,424.00 2.89 12:30 1,509 2.745 میلیون 139.07 میلیارد 1,595.43 49,246 49,251 48,500 51,708 1 832,595 51,708 88 184 51,708 15.857 هزار میلیارد 10.966 میلیون 1.752 میلیون 322,000 1.004 میلیون 748,498 2.454 میلیون 450,988 - - - 2.672 میلیون 72,303 2.356 میلیون 388,243
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,390 93.00 2.16 4,436 139.00 3.23 12:30 4,925 58.551 میلیون 259.738 میلیارد 20,984.95 4,297 4,297 4,282 4,511 6 43,025 4,414 7 22,867 4,414 216.569 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 32.999 میلیون 25.552 میلیون 38.51 میلیون 20.041 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 6,620 46.00 0.70 6,710 136.00 2.07 12:30 10,872 74.701 میلیون 501.259 میلیارد 8,246.02 6,574 6,574 6,550 6,900 2 91,954 6,599 24 75,620 6,599 29.583 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 72.313 میلیون 2.388 میلیون 51.625 میلیون 23.076 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 17,682 842.00 5.00 17,598 758.00 4.50 12:30 4,462 19.566 میلیون 344.323 میلیارد 3,598.12 16,840 16,851 17,150 17,682 7 4.475 میلیون 17,682 730 3,537 17,682 276.058 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 178.539 میلیون 22.627 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 10.58 میلیون 8.986 میلیون 14.891 میلیون 4.675 میلیون
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 88,461 4,212.00 5.00 83,272 977.00 1.16 12:30 6,546 6.23 میلیون 518.768 میلیارد 1,653.73 84,249 84,165 80,037 88,461 5 78,425 88,461 78 4,356 88,461 16.854 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 - - - 6.229 میلیون 800 6.225 میلیون 5,305
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 91,000 1,757.00 1.89 90,466 2,291.00 2.47 12:30 510 529,762 47.908 میلیارد 260.79 92,757 92,756 88,201 91,925 3 72,871 90,250 7 10,513 90,250 8.679 هزار میلیارد 6.311 میلیون 1.882 میلیون 93,558 1.691 میلیون 191,211 3.354 میلیون 126,233 - - - 407,678 122,084 527,189 2,573
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 39,500 1,348.00 3.53 39,899 1,747.00 4.58 12:30 7,302 16.209 میلیون 646.721 میلیارد 1,872.5 38,152 38,228 39,050 40,059 9 12,760 39,500 23 96,794 39,500 19.072 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 14.679 میلیون 1.53 میلیون 15.979 میلیون 230,000
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 60,000 2,083.00 3.60 60,483 2,566.00 4.43 12:30 3,353 2.798 میلیون 169.251 میلیارد 1,563.31 57,917 58,087 59,000 60,812 8 21,643 60,214 7 72,042 60,214 26.063 هزار میلیارد 14.493 میلیون 2.482 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 - - - 2.23 میلیون 568,047 2.58 میلیون 218,117
کاما

باما

سهام بورس 35,382 1,684.00 5.00 34,995 1,297.00 3.85 12:30 630 1.308 میلیون 46.281 میلیارد 2,790.01 33,698 33,698 35,382 35,382 2 439,866 35,382 209 2,767 35,382 33.697 هزار میلیارد 24.749 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون - - - 1.308 میلیون - 553,051 755,000
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 5,985 283.00 4.96 5,934 232.00 4.07 12:30 2,113 16.053 میلیون 95.257 میلیارد 17,596.89 5,702 5,704 5,712 5,987 2 34,500 5,986 4 43,098 5,986 22.846 هزار میلیارد 12.404 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 - - - 16.053 میلیون - 16.053 میلیون -
ساراب

سیمان‌ داراب‌

سهام بورس 10,493 499.00 4.99 10,151 157.00 1.57 12:30 321 1.678 میلیون 17.606 میلیارد 4,034.76 9,994 9,995 10,493 10,493 0 368,438 10,493 105 - - 8.995 هزار میلیارد 6.105 میلیون 2.439 میلیون 900,000 744,914 1.694 میلیون 1.374 میلیون 529,499 - - - 386,360 1.292 میلیون 1.67 میلیون 8,000
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 27,800 1,151.00 4.32 26,933 284.00 1.07 12:30 2,514 5.013 میلیون 135.021 میلیارد 2,556.63 26,649 26,649 25,500 27,914 5 2,100 27,800 2 5,963 27,800 30 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 4.513 میلیون 500,000 4.963 میلیون 50,000
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 18,736 892.00 5.00 18,662 818.00 4.58 12:30 2,974 32.955 میلیون 614.999 میلیارد 8,213.39 17,844 17,844 17,815 18,736 2 1.297 میلیون 18,736 68 1,059 18,736 481.788 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 14.595 میلیون 18.359 میلیون 15.577 میلیون 17.377 میلیون
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 20,105 830.00 3.96 20,488 447.00 2.14 12:30 5,690 9.562 میلیون 195.895 میلیارد 2,260.13 20,935 20,940 19,900 21,490 9 7,681 20,120 7 12,154 20,120 12.142 هزار میلیارد 6.259 میلیون 1.825 میلیون 530,000 1.156 میلیون 669,538 1.012 میلیون 150,256 - - - 9.487 میلیون 75,000 9.561 میلیون 492
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 7,240 44.00 0.61 7,276 80.00 1.11 12:30 7,028 39.188 میلیون 285.142 میلیارد 18,639.56 7,196 7,199 6,870 7,500 4 24,013 7,240 20 29,503 7,240 28.784 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 3.07 17.148 میلیون 22.41 24.099 میلیون 765,355 - - - 39.083 میلیون 105,670 39.188 میلیون -
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 6,517 310.00 4.99 6,445 238.00 3.83 12:30 2,173 28.958 میلیون 186.622 میلیارد 4,895.83 6,207 6,210 6,225 6,517 1 1.109 میلیون 6,517 34 50,000 6,517 41.531 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 21.288 میلیون 7.67 میلیون 17.478 میلیون 11.48 میلیون
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 23,931 0.00 0.00 22,792 0.00 0.00 12:30 17,272 3.131 میلیون 71.36 میلیارد 819.3 - 23,931 23,931 23,931 21 43.429 میلیون 22,792 5095 3,749 22,792 62.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 14,168 445.00 3.24 14,467 744.00 5.42 12:30 7,140 23.003 میلیون 332.773 میلیارد 3,594.69 13,723 14,808 14,068 15,094 15 125,290 14,168 16 43,369 14,168 65.872 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 22.641 میلیون 361,772 20.869 میلیون 2.133 میلیون
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 39,500 288.00 0.73 39,866 654.00 1.67 12:30 4,630 4.268 میلیون 170.166 میلیارد 801.76 39,212 39,211 38,202 40,945 8 1,915 39,556 7 3,537 39,556 11.764 هزار میلیارد 8.293 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 - - - 4.262 میلیون 6,193 4.248 میلیون 20,363
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 16,240 402.00 2.54 16,165 327.00 2.06 12:30 1,384 2.675 میلیون 43.36 میلیارد 2,362.19 15,838 15,839 15,839 16,500 2 2,000 16,195 1 738 16,195 43.317 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - 2.072 میلیون 602,067 2.675 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,000 555.00 4.13 13,940 495.00 3.68 12:30 4,089 14.16 میلیون 197.395 میلیارد 3,462.2 13,445 13,451 13,550 14,117 14 11,500 14,110 2 62,689 14,110 256.11 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 10.94 میلیون 3.22 میلیون 9.18 میلیون 4.98 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 64,100 1,229.00 1.95 63,984 1,113.00 1.77 12:30 4,239 2.822 میلیون 180.537 میلیارد 1,022.99 62,871 62,871 63,200 64,740 4 734 64,200 3 888 64,200 188.613 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 1.851 میلیون 970,697 2.108 میلیون 713,418
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 44,110 97.00 0.22 44,193 14.00 0.03 12:30 1,068 745,031 32.92 میلیارد 1,450.82 44,207 44,208 43,012 45,000 2 743 44,000 2 994 44,000 26.215 هزار میلیارد 22.694 میلیون 5.551 میلیون 593,000 3.978 میلیون 1.574 میلیون 3.797 میلیون 1.372 میلیون - - - 675,031 70,000 625,354 119,677
کساوه

صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا

سهام بورس 24,876 1,184.00 5.00 24,783 1,091.00 4.60 12:30 820 2.208 میلیون 54.882 میلیارد 2,070.4 23,692 23,705 24,228 24,876 2 62,659 24,876 12 200 24,876 12.546 هزار میلیارد 8.77 میلیون 2.306 میلیون 529,550 1.347 میلیون 959,353 2.447 میلیون 488,592 - - - 2.206 میلیون 2,000 1.154 میلیون 1.054 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 42,098 1,203.00 2.94 42,368 1,473.00 3.60 12:30 3,396 4.153 میلیون 175.943 میلیارد 1,101.42 40,895 40,883 40,245 42,939 12 14,000 42,150 1 12,911 42,150 71.566 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 4.153 میلیون - 4.114 میلیون 38,925
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,945 648.00 15.08 4,930 633.00 14.73 12:30 4,022 51.23 میلیون 252.559 میلیارد 8,069.52 4,297 4,770 4,770 5,008 17 56,085 4,970 10 84,190 4,970 350.206 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون 9.37 3.13 9.07 42.987 میلیون 8.243 میلیون 20.257 میلیون 30.973 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 5,106 172.00 3.49 5,021 87.00 1.76 12:30 5,649 64.138 میلیون 322.046 میلیارد 9,498.84 4,934 4,934 4,901 5,176 54 700,200 5,179 8 807,515 5,179 355.248 هزار میلیارد 388.413 میلیون 151.103 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 36.516 میلیون 27.623 میلیون 50.194 میلیون 13.944 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 42,680 862.00 1.98 43,139 403.00 0.93 12:30 3,378 2.785 میلیون 120.15 میلیارد 954.44 43,542 43,540 42,231 44,141 11 8,458 42,700 9 9,737 42,700 86.278 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.75 میلیون 35,000 2.779 میلیون 6,000
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 7,259 345.00 4.99 7,031 117.00 1.69 12:30 396 2.65 میلیون 19.236 میلیارد 7,114.71 6,914 6,915 7,259 7,259 2 5.324 میلیون 7,259 239 1,200 7,259 3.664 هزار میلیارد 3.052 میلیون 1.11 میلیون 530,000 405,139 704,555 103,258 129,958 - - - 2.65 میلیون - 2.645 میلیون 5,000
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,150 26.00 0.26 10,139 15.00 0.15 12:30 1,523 24.787 میلیون 251.302 میلیارد - 10,124 10,127 10,127 10,150 1 1,000 10,140 1 1,000 10,153 1.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.379 میلیون 20.408 میلیون 21.157 میلیون 3.63 میلیون
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 24,832 684.00 2.68 24,994 522.00 2.05 12:30 5,709 11.242 میلیون 280.979 میلیارد 5,092.42 25,516 25,516 24,400 25,650 5 11,260 24,752 13 11,018 24,752 27.82 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون - - - 10.422 میلیون 819,834 10.982 میلیون 259,837
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 41,301 214.00 0.52 41,267 180.00 0.44 12:30 3,324 2.233 میلیون 92.135 میلیارد 825.41 41,087 41,090 40,500 42,599 4 7,258 41,351 6 8,246 41,351 9.861 هزار میلیارد 7.548 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 - - - 2.161 میلیون 71,758 2.078 میلیون 154,495
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 37,879 1,800.00 4.99 36,952 873.00 2.42 12:30 2,841 8.807 میلیون 325.431 میلیارد - 36,079 36,102 34,500 37,882 2 1,930 37,879 4 37,427 37,879 221.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.29 میلیون 4.517 میلیون 8.072 میلیون 734,577
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 16,863 341.00 2.06 16,667 145.00 0.88 12:30 1,010 904,901 15.405 میلیارد 1,523.8 16,522 16,526 16,751 17,345 1 3,881 16,855 6 1,577 16,855 11.563 هزار میلیارد 8.438 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 - - - 904,901 - 904,901 -
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 4,822 229.00 4.99 4,816 223.00 4.86 12:30 9,164 142.613 میلیون 686.758 میلیارد - 4,593 4,595 4,700 4,822 2 65.075 میلیون 4,822 2108 2,497 4,822 96.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 109.779 میلیون 32.834 میلیون 85.963 میلیون 56.65 میلیون
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 91,460 55.00 0.06 91,458 57.00 0.06 12:30 782 141,147 12.886 میلیارد 982.04 91,515 91,516 90,300 92,500 1 54 91,500 1 64 91,500 21.323 هزار میلیارد 23.666 میلیون 1.436 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 - - - 141,147 - 136,147 5,000
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 16,026 763.00 5.00 15,806 543.00 3.56 12:30 895 2.234 میلیون 35.79 میلیارد 3,820.74 15,263 15,272 15,850 16,026 1 1.468 میلیون 16,026 247 10 16,026 4.502 هزار میلیارد 3.839 میلیون 935,161 294,981 574,576 360,585 715,898 96,074 - - - 2.234 میلیون - 2.077 میلیون 156,821
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 8,500 55.00 0.65 8,482 37.00 0.44 12:30 1,726 5.389 میلیون 45.742 میلیارد 3,331.79 8,445 8,445 8,327 8,650 1 1,500 8,500 1 492 8,500 12.067 هزار میلیارد 10.838 میلیون 2.559 میلیون 714,420 1.03 میلیون 1.529 میلیون 3.032 میلیون 248,887 - - - 5.08 میلیون 308,367 5.196 میلیون 192,577
کپارس

کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 50,000 1,179.00 2.41 49,226 405.00 0.83 12:30 1,265 1.12 میلیون 55.142 میلیارد 1,121.36 48,821 48,821 46,380 51,098 1 100 49,980 1 278 49,980 6.083 هزار میلیارد 4.517 میلیون 840,897 124,605 608,525 232,372 1.24 میلیون 201,145 - - - 1.12 میلیون - 1.113 میلیون 6,900
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 9,506 100.00 1.06 9,522 116.00 1.23 12:30 10,092 34.121 میلیون 324.89 میلیارد 2,701.44 9,406 9,406 9,409 9,700 11 23,033 9,520 18 38,689 9,520 269.839 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 33.82 میلیون 300,898 24.921 میلیون 9.2 میلیون
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 17,700 548.00 3.00 18,178 70.00 0.38 12:30 807 1.701 میلیون 30.845 میلیارد 15,021.95 18,248 18,247 17,473 18,890 1 174,009 17,682 2 250 17,682 27.372 هزار میلیارد - - 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.206 میلیون - - - 1.364 میلیون 337,268 1.69 میلیون 11,689
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 37,146 1,768.00 5.00 36,487 1,109.00 3.13 12:29 1,896 1.705 میلیون 62.216 میلیارد 853.28 35,378 35,383 35,500 37,146 1 203,246 37,146 165 120 37,146 12.737 هزار میلیارد 11.416 میلیون 2.246 میلیون 360,000 1.363 میلیون 883,644 2.103 میلیون 449,187 - - - 1.705 میلیون - 1.705 میلیون -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی