شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,517 0.16
قیمت پایانی: 7,510 0.25

سود و زیان

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/27
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

- - 11.597 هزار میلیارد

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

- - 2.193 - هزار میلیارد

تفاوت قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

- - 453.82 میلیارد

جمع درآمد های مشاع

- - -

درآمد کارمزد

- - 224.58 میلیارد

سایر درآمدهای غیرمشاع

- - 78.02 میلیارد

جمع درآمد های غیر مشاع

- - -

جمع درآمدها

- - -

درآمد حق بیمه صادره

20.51 هزار میلیارد 19.998 هزار میلیارد 17.535 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

2.672 - هزار میلیارد 3.243 - هزار میلیارد 3.263 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

17.838 هزار میلیارد 16.754 هزار میلیارد 14.272 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

3.939 هزار میلیارد 3.634 هزار میلیارد 3.682 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

1.286 - هزار میلیارد 704.61 - میلیارد 1.116 - هزار میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

2.653 هزار میلیارد 2.929 هزار میلیارد 2.566 هزار میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

15.185 هزار میلیارد 13.825 هزار میلیارد 11.706 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

14.023 هزار میلیارد 11.609 هزار میلیارد 9.626 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

946.76 میلیارد 575.38 میلیارد 841.94 میلیارد

هزینه خسارت

14.97 هزار میلیارد 12.184 هزار میلیارد 10.468 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

2.314 هزار میلیارد 1.987 هزار میلیارد 1.885 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

243.32 میلیارد 46.35 میلیارد 132.73 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

2.557 هزار میلیارد 2.033 هزار میلیارد 2.018 هزار میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

12.412 - هزار میلیارد 10.151 - هزار میلیارد 8.45 - هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

- - 1.705 هزار میلیارد

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

1.766 هزار میلیارد 1.403 هزار میلیارد 1.28 هزار میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

451.66 میلیارد 374.63 میلیارد 383.98 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

1.314 - هزار میلیارد 1.029 - هزار میلیارد 895.81 - میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

449.06 - میلیارد 428.75 - میلیارد 340.34 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

517.31 میلیارد 476.53 میلیارد 417.33 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

625.25 میلیارد 658.03 - میلیارد 724.09 - میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

341.11 - میلیارد 1.563 - هزار میلیارد 1.482 - هزار میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

668.01 میلیارد 418.33 میلیارد 451.63 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

668.01 میلیارد 418.33 میلیارد 451.63 میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

1.785 هزار میلیارد 1.5 هزار میلیارد 1.33 هزار میلیارد

سود ناویژه

- - 1.301 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

- - 710.1 میلیارد

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

- - 906.45 میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

53.23 میلیارد 132.15 میلیارد 49.96 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

1.385 هزار میلیارد 1.214 هزار میلیارد 938.85 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

53.23 میلیارد 132.15 میلیارد 49.96 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

453.21 میلیارد 418.77 میلیارد 441.27 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

771.4 میلیارد 654.59 میلیارد 628.8 میلیارد

مالیات

4.84 میلیارد 9.21 میلیارد -

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

766.56 میلیارد 645.38 میلیارد 628.8 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

788.85 میلیارد 629.63 میلیارد 1.003 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 60.65 میلیارد 407.5 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

450 - میلیارد 450 - میلیارد 500 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1.105 هزار میلیارد 885.66 میلیارد 723.95 میلیارد

اندوخته قانونی

38.33 میلیارد 32.27 میلیارد -

سایر اندوخته ها

76.66 میلیارد 64.54 میلیارد 94.32 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

850 میلیارد 450 میلیارد 450 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

140.43 میلیارد 338.85 میلیارد 179.63 میلیارد

سرمایه

3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد

EPS خالص

255.52 215.13 209.60
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

5.04 هزار میلیارد - -

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

857.79 - میلیارد - -

تفاوت قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

160.95 میلیارد - -

جمع درآمد های مشاع

- - -

درآمد کارمزد

88.35 میلیارد - -

سایر درآمدهای غیرمشاع

22.82 میلیارد - -

جمع درآمد های غیر مشاع

- - -

جمع درآمدها

- - -

درآمد حق بیمه صادره

5.04 هزار میلیارد 20.51 هزار میلیارد 20.51 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

679.48 - میلیارد 2.672 - هزار میلیارد 2.672 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

4.36 هزار میلیارد 17.838 هزار میلیارد 17.838 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

857.79 میلیارد 3.939 هزار میلیارد 3.939 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

160.95 - میلیارد 1.286 - هزار میلیارد 1.286 - هزار میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

696.84 میلیارد 2.653 هزار میلیارد 2.653 هزار میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

3.663 هزار میلیارد 15.185 هزار میلیارد 15.185 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

3.151 هزار میلیارد 14.023 هزار میلیارد 14.023 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

514.21 میلیارد 946.76 میلیارد 946.76 میلیارد

هزینه خسارت

3.665 هزار میلیارد 14.97 هزار میلیارد 14.97 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

505.54 میلیارد 2.314 هزار میلیارد 2.314 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

33.11 میلیارد 243.32 میلیارد 243.32 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

538.66 میلیارد 2.557 هزار میلیارد 2.557 هزار میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

3.126 - هزار میلیارد 12.412 - هزار میلیارد 12.412 - هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

679.48 میلیارد - -

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

410.62 میلیارد 1.766 هزار میلیارد 1.766 هزار میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

88.35 میلیارد 451.66 میلیارد 451.66 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

322.27 - میلیارد 1.314 - هزار میلیارد 1.314 - هزار میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

123.51 - میلیارد 449.06 - میلیارد 449.06 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

121.92 میلیارد 517.31 میلیارد 517.31 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

451.32 میلیارد 625.25 میلیارد 625.25 میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

205.88 میلیارد 341.11 - میلیارد 341.11 - میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

286.36 میلیارد 668.01 میلیارد 668.01 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

286.36 میلیارد 668.01 میلیارد 668.01 میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

706.98 میلیارد 1.785 هزار میلیارد 1.785 هزار میلیارد

سود ناویژه

706.98 میلیارد - -

هزینه های عمومی و اداری

442.64 میلیارد - -

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

410.62 میلیارد - -

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

22.82 میلیارد 53.23 میلیارد 53.23 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

442.64 میلیارد 1.385 هزار میلیارد 1.385 هزار میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

22.82 میلیارد 53.23 میلیارد 53.23 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

287.15 میلیارد 453.21 میلیارد 453.21 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

292.26 میلیارد 771.4 میلیارد 771.4 میلیارد

مالیات

- 4.84 میلیارد 4.84 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

292.26 میلیارد 766.56 میلیارد 766.56 میلیارد

سرمایه

3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد

EPS خالص

97.42 255.52 255.52
1395/12/25
سال مالی 1396/12/29
1395/12/11
سال مالی 1396/12/29
1395/12/11
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

11.597 هزار میلیارد 11.597 هزار میلیارد 16.431 هزار میلیارد

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

2.193 - هزار میلیارد 2.193 - هزار میلیارد -

تفاوت قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

453.82 میلیارد 453.82 میلیارد -

جمع درآمد های مشاع

- - -

درآمد کارمزد

224.58 میلیارد 224.58 میلیارد -

سایر درآمدهای غیرمشاع

78.02 میلیارد 78.02 میلیارد -

جمع درآمد های غیر مشاع

- - -

جمع درآمدها

- - -

درآمد حق بیمه صادره

18.656 هزار میلیارد 18.656 هزار میلیارد 17.611 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه

3.232 - هزار میلیارد 3.449 - هزار میلیارد 3.466 - هزار میلیارد

درآمد حق بیمه

15.424 هزار میلیارد 15.207 هزار میلیارد 14.145 هزار میلیارد

حق بیمه اتکائی واگذاری

3.91 هزار میلیارد 3.595 هزار میلیارد 3.423 هزار میلیارد

کاهش (افزایش) ذخیره حق بیمه اتکائی واگذاری

1.594 - هزار میلیارد 1.233 - هزار میلیارد 860.78 - میلیارد

هزینه حق بیمه اتکائی واگذاری

2.317 هزار میلیارد 2.362 هزار میلیارد 2.562 هزار میلیارد

درآمد حق بیمه سهم نگهداری

13.108 هزار میلیارد 12.845 هزار میلیارد 11.583 هزار میلیارد

خسارت پرداختی

10.255 هزار میلیارد 9.982 هزار میلیارد 8.959 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخایر خسارت

972.09 میلیارد 999.77 میلیارد 292.27 میلیارد

هزینه خسارت

11.227 هزار میلیارد 10.981 هزار میلیارد 9.252 هزار میلیارد

خسارت دریافتی از بیمه گران اتکائی

2.162 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد 1.85 هزار میلیارد

افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکائی واگذاری

260.85 میلیارد 152.79 میلیارد 57.26 میلیارد

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

2.423 هزار میلیارد 2.253 هزار میلیارد 1.907 هزار میلیارد

هزینه خسارت سهم نگهداری

8.804 - هزار میلیارد 8.728 - هزار میلیارد 7.344 - هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.705 هزار میلیارد 1.705 هزار میلیارد 2.618 هزار میلیارد

هزینه کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

1.652 هزار میلیارد 1.652 هزار میلیارد 1.46 هزار میلیارد

درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

330.85 میلیارد 330.85 میلیارد 328.23 میلیارد

خالص درآمد (هزینه) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

1.321 - هزار میلیارد 1.321 - هزار میلیارد 1.132 - هزار میلیارد

کاهش (افزایش) سایر ذخایر فنی

441.67 - میلیارد 432.31 - میلیارد 329.49 - میلیارد

هزینه سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی

473.78 میلیارد 473.78 میلیارد 447.03 میلیارد

سایر هزینه های بیمه ای

740.46 - میلیارد 755.94 - میلیارد 776.59 - میلیارد

خالص سایر درآمد ها و هزینه های بیمه ای

1.656 - هزار میلیارد 1.662 - هزار میلیارد 1.553 - هزار میلیارد

درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

736.23 میلیارد 834.92 میلیارد 329.72 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل ذخائر فنی

736.23 میلیارد 834.92 میلیارد 329.72 میلیارد

سود ناخالص فعالیت بیمه ای

2.063 هزار میلیارد 1.968 هزار میلیارد 1.883 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.301 هزار میلیارد 1.301 هزار میلیارد 1.928 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

710.1 میلیارد 710.1 میلیارد 868.07 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

- - 9 - هزار میلیارد

کارمزد پرداختی (هزینه کارمزد)

906.45 میلیارد 906.45 میلیارد -

درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

382.73 میلیارد 434.04 میلیارد 152.81 میلیارد

هزینه های اداری و عمومی و پرسنلی

1.066 هزار میلیارد 1.066 هزار میلیارد 921.44 میلیارد

خالص درآمد سرمایه گذاریها از محل سایر منابع

382.73 میلیارد 434.04 میلیارد 152.81 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.379 هزار میلیارد 1.336 هزار میلیارد 1.115 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.486 هزار میلیارد 1.443 هزار میلیارد 1.206 هزار میلیارد

مالیات

82.68 میلیارد 39.14 میلیارد 115.88 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.404 هزار میلیارد 1.404 هزار میلیارد 1.091 هزار میلیارد

سرمایه

3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

EPS خالص

467.91 467.92 545.31
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی