شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,897 1.51
قیمت پایانی: 8,992 0.45
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,980 پایانی 8,992 41.00
بیشترین 9,091 کمترین 8,700
حجم 8.769 میلیون دفعات 1,862
حد قیمت 8,582 - 9,484 ارزش 78.85 میلیارد
حجم مبنا 6.666 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 4,315 8,897 8,897 6,047 2
2 2,047 8,853 8,997 5,000 1
1 11,294 8,813 8,998 34,832 1
1 10,275 8,812 8,999 60,000 1
2 2,000 8,811 9,000 126,971 5

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/05/16

33%

افزایش

سرمایه قبلی : 3 هزار میلیارد آورده : 700 میلیارد (70 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/07/16
سرمایه جدید : 4 هزار میلیارد اندوخته : 300 میلیارد تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 1000 میلیارد صرف سهام : -

1395/09/15

50%

افزایش

سرمایه قبلی : 2 هزار میلیارد آورده : 300 میلیارد (30 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/12/4
سرمایه جدید : 3 هزار میلیارد اندوخته : 700 میلیارد تاریخ ثبت : 1396/04/21
تغییر سرمایه : 1000 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/27
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 686.03 میلیارد 450.43 میلیارد 448.26 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 5.865 هزار میلیارد 5 هزار میلیارد 3.502 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 4.533 هزار میلیارد
طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته - - 194.2 میلیارد
مطالبات از بانک مرکزی - - 8.746 هزار میلیارد
مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان 13.422 هزار میلیارد 11.6 هزار میلیارد 8.796 هزار میلیارد
مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی 498.71 میلیارد 204.16 میلیارد 194.2 میلیارد
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 3.124 هزار میلیارد 1.436 هزار میلیارد 4.583 هزار میلیارد
سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی 7.12 هزار میلیارد 5.591 هزار میلیارد 4.84 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 818.76 میلیارد 25.6 میلیارد 315.15 میلیارد
جمع دارایی های جاری 30.717 هزار میلیارد 24.282 هزار میلیارد 22.364 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 1.567 هزار میلیارد 4.616 هزار میلیارد 1.634 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - - 499.82 میلیارد
دارایی های نامشهود 26.23 میلیارد 20.8 میلیارد 10.05 میلیارد
سایر دارایی ها - - 44 میلیارد
مطالبات بلند مدت 586.67 میلیارد 446.79 میلیارد 499.82 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.799 هزار میلیارد 1.608 هزار میلیارد 1.609 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت - - -
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 35.514 هزار میلیارد 31 هزار میلیارد 26.475 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 2.593 هزار میلیارد 1.967 هزار میلیارد 2.848 هزار میلیارد
بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته - - 757.33 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد - 17.24 میلیارد -
تسهیلات جاری مالی دریافتی - - 13.328 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 187.87 میلیارد 162.27 میلیارد 61.52 میلیارد
بدهی به بانک مرکزی - - 640.77 میلیارد
سایر سپرده ها - - 2.853 هزار میلیارد
بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان 458.89 میلیارد 748.63 میلیارد 640.77 میلیارد
بدهی به بیمه گذاران اتکایی 856.64 میلیارد 1.265 هزار میلیارد 757.33 میلیارد
ذخیره حق بیمه 19.244 هزار میلیارد 16.572 هزار میلیارد 13.328 هزار میلیارد
ذخیره خسارت معوق 4.297 هزار میلیارد 3.35 هزار میلیارد 2.775 هزار میلیارد
سایر ذخائر فنی 2.507 هزار میلیارد 2.058 هزار میلیارد 1.579 هزار میلیارد
بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش - - 2.36 میلیون
جمع بدهی های جاری 30.143 هزار میلیارد 26.139 هزار میلیارد 21.99 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 206.6 میلیارد 165.51 میلیارد 124.96 میلیارد
حق بیمه سالهای آینده 573.95 میلیارد 421.94 میلیارد 348.81 میلیارد
سایر بدهی ها - - 12 میلیون
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 30.924 هزار میلیارد 26.726 هزار میلیارد 22.463 هزار میلیارد
سرمایه 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 990.43 میلیارد 788.85 میلیارد 629.63 میلیارد
اندوخته قانونی 270.6 میلیارد 232.27 میلیارد 200 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - - 994.35 میلیارد
اندوخته سرمایه ای 328.92 میلیارد 252.26 میلیارد 187.72 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 4.59 هزار میلیارد 4.273 هزار میلیارد 4.012 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 35.514 هزار میلیارد 31 هزار میلیارد 26.475 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 140.43 میلیارد 338.85 میلیارد 179.63 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 270.6 میلیارد 232.27 میلیارد 200 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب - - 994.35 میلیارد
اندوخته سرمایه ای مصوب 328.92 میلیارد 252.26 میلیارد 187.72 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 3.74 هزار میلیارد 3.823 هزار میلیارد 3.562 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 686.03 میلیارد 450.43 میلیارد 448.26 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 4.533 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 3.124 هزار میلیارد 1.436 هزار میلیارد 4.583 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حق بیمه سال های آینده 573.95 میلیارد 421.94 میلیارد 348.81 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 4.59 هزار میلیارد 4.273 هزار میلیارد 4.012 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 3.74 هزار میلیارد 3.823 هزار میلیارد 3.562 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 1.158 هزار میلیارد 686.03 میلیارد 686.03 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 6.249 هزار میلیارد 5.865 هزار میلیارد 5.865 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 2.738 هزار میلیارد - -
طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته 852.62 میلیارد - -
مطالبات از بانک مرکزی 13.977 هزار میلیارد - -
مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان 13.977 هزار میلیارد 13.422 هزار میلیارد 13.422 هزار میلیارد
مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی 852.62 میلیارد 498.71 میلیارد 498.71 میلیارد
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 2.738 هزار میلیارد 3.124 هزار میلیارد 3.124 هزار میلیارد
سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی 7.314 هزار میلیارد 7.12 هزار میلیارد 7.12 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 820.3 میلیارد 818.76 میلیارد 818.76 میلیارد
جمع دارایی های جاری 32.289 هزار میلیارد 30.717 هزار میلیارد 30.717 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 1.567 هزار میلیارد 1.567 هزار میلیارد 1.567 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 944.3 میلیارد - -
دارایی های نامشهود 26.53 میلیارد 26.23 میلیارد 26.23 میلیارد
مطالبات بلند مدت 944.3 میلیارد 586.67 میلیارد 586.67 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.785 هزار میلیارد 1.799 هزار میلیارد 1.799 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت - - -
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 37.432 هزار میلیارد 35.514 هزار میلیارد 35.514 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 2.758 هزار میلیارد 2.593 هزار میلیارد 2.593 هزار میلیارد
بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته 1.084 هزار میلیارد - -
تسهیلات جاری مالی دریافتی 19.923 هزار میلیارد - -
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 965.22 میلیارد 187.87 میلیارد 187.87 میلیارد
بدهی به بانک مرکزی 434.29 میلیارد - -
سایر سپرده ها 2.758 هزار میلیارد - -
بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان 434.29 میلیارد 458.89 میلیارد 458.89 میلیارد
بدهی به بیمه گذاران اتکایی 1.084 هزار میلیارد 856.64 میلیارد 856.64 میلیارد
ذخیره حق بیمه 19.923 هزار میلیارد 19.244 هزار میلیارد 19.244 هزار میلیارد
ذخیره خسارت معوق 4.811 هزار میلیارد 4.297 هزار میلیارد 4.297 هزار میلیارد
سایر ذخائر فنی 2.63 هزار میلیارد 2.507 هزار میلیارد 2.507 هزار میلیارد
بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش 4.03 میلیون - -
جمع بدهی های جاری 32.606 هزار میلیارد 30.143 هزار میلیارد 30.143 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 266.92 میلیارد 206.6 میلیارد 206.6 میلیارد
حق بیمه سالهای آینده 526.4 میلیارد 573.95 میلیارد 573.95 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 33.399 هزار میلیارد 30.924 هزار میلیارد 30.924 هزار میلیارد
سرمایه 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 388.85 میلیارد 990.43 میلیارد 990.43 میلیارد
اندوخته قانونی 285.21 میلیارد 270.6 میلیارد 270.6 میلیارد
اندوخته سرمایه ای 358.14 میلیارد 328.92 میلیارد 328.92 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 4.032 هزار میلیارد 4.59 هزار میلیارد 4.59 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 37.432 هزار میلیارد 35.514 هزار میلیارد 35.514 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 1.158 هزار میلیارد 686.03 میلیارد 686.03 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 2.738 هزار میلیارد 3.124 هزار میلیارد 3.124 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حق بیمه سال های آینده 526.4 میلیارد 573.95 میلیارد 573.95 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 4.032 هزار میلیارد 4.59 هزار میلیارد 4.59 هزار میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 455.71 میلیارد - -
سایر دارایی ها 79 میلیون - -
ذخیره مالیات بر درآمد 150 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 85.98 % رتبه 424
۶ ماهه 195 % رتبه 341
۹ ماهه 289.86 % رتبه 354
۱ ساله 600.66 % رتبه 360
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
35.968 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

16.03 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
ملت 489.00 10,282 3.602 میلیون 37.04 میلیارد 28.771 هزار میلیارد 12:27
ما 253.00 8,204 10.955 میلیون 90.14 میلیارد 12.342 هزار میلیارد 12:29
دانا 138.00 6,589 36.057 میلیون 241.63 میلیارد 26.804 هزار میلیارد 12:29
آسیا 566.00 11,898 10.965 میلیون 129.84 میلیارد 27.234 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۱:۳۵:۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۱:۳۵:۰۲
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۴:۵۱:۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۴:۵۱:۰۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۵:۳۲:۵۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ - ۱۵:۳۲:۵۷
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰۸:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۶:۰۸:۳۱
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۹:۵۸:۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۹:۵۸:۱۱
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۱:۱۴:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۱:۱۴:۱۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (شرکت شرکت آتیه پارسیس پارس) ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۶:۵۶:۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۶:۵۶:۳۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۶:۵۴:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۶:۵۴:۱۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۹:۰۶:۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۹:۰۶:۵۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۷:۳۲:۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۷:۳۲:۵۸
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ - ۱۱:۳۲:۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ - ۱۱:۳۲:۰۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۰:۰۵:۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۰:۰۵:۰۴
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (شرکت شرکت آتیه پارسیس پارس) ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۲۱:۱۴:۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۲۱:۱۴:۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۲۱:۱۴:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۲۱:۱۴:۰۸
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ - ۱۵:۳۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ - ۱۵:۳۹:۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۷:۱۱:۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۷:۱۱:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۷:۰۷:۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۷:۰۷:۴۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت آتیه پارسیس پارس) ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ - ۱۶:۲۰:۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ - ۱۶:۲۰:۵۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ - ۱۶:۲۰:۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ - ۱۶:۲۰:۲۵
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۰۹:۵۲:۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۰۹:۵۲:۵۹
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
4.49
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,315 8,897 8,897 6,047 2
2 2,047 8,853 8,997 5,000 1
1 11,294 8,813 8,998 34,832 1

داده ها

آخرین معامله 8,897 136.00 1.51
قیمت پایانی 8,992 41.00 0.45
اولین قیمت 8,980
قیمت دیروز 9,033
بازه روز 9,091 8,700
قیمت مجاز 9,484 8,582
بازه هفته 9,098 7,810
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور 16.03 %
حجم مبنا 6.666 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,862
حجم معاملات 8.769 میلیون
ارزش معاملات 78.85 میلیارد
ارزش بازار 35.968 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی - -
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع - -
حقیقی - -
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,315 8,897 8,897 6,047 2
2 2,047 8,853 8,997 5,000 1
1 11,294 8,813 8,998 34,832 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/21)