شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,517 0.16
قیمت پایانی: 7,510 0.25

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:324
حجم:1.124 میلیون
ارزش:8.331 میلیارد
اولین:7,500
کمترین:7,268
بیشترین:7,570
قیمت:7,517
تغییر:157.00
درصد تغییر:2.13
قیمت:7,510
تغییر:19.00
درصد تغییر:0.25
1399/01/10
تعداد:951
حجم:3.822 میلیون
ارزش:29.282 میلیارد
اولین:7,664
کمترین:7,300
بیشترین:7,736
قیمت:7,360
تغییر:159.00
درصد تغییر:2.12
قیمت:7,529
تغییر:161.00
درصد تغییر:2.19
1399/01/9
تعداد:1,506
حجم:6.262 میلیون
ارزش:46.274 میلیارد
اولین:7,180
کمترین:7,151
بیشترین:7,540
قیمت:7,519
تغییر:269.00
درصد تغییر:3.71
قیمت:7,368
تغییر:195.00
درصد تغییر:2.72
1399/01/6
تعداد:631
حجم:2.723 میلیون
ارزش:19.83 میلیارد
اولین:6,997
کمترین:6,925
بیشترین:7,437
قیمت:7,250
تغییر:246.00
درصد تغییر:3.51
قیمت:7,173
تغییر:69.00
درصد تغییر:0.97
1399/01/5
تعداد:545
حجم:2.821 میلیون
ارزش:19.56 میلیارد
اولین:7,200
کمترین:6,861
بیشترین:7,250
قیمت:7,004
تغییر:47.00
درصد تغییر:0.67
قیمت:7,104
تغییر:118.00
درصد تغییر:1.63
1398/12/29
تعداد:875
حجم:3.727 میلیون
ارزش:26.368 میلیارد
اولین:7,145
کمترین:7,049
بیشترین:7,390
قیمت:7,051
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:7,222
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:875
حجم:3.727 میلیون
ارزش:26.368 میلیارد
اولین:7,145
کمترین:7,049
بیشترین:7,390
قیمت:7,051
تغییر:56.00
درصد تغییر:0.79
قیمت:7,222
تغییر:200.00
درصد تغییر:2.70
1398/12/27
تعداد:172
حجم:1.036 میلیون
ارزش:7.364 میلیارد
اولین:7,107
کمترین:7,107
بیشترین:7,107
قیمت:7,107
تغییر:104.00
درصد تغییر:1.44
قیمت:7,422
تغییر:75.00
درصد تغییر:1.00
1398/12/26
تعداد:553
حجم:1.908 میلیون
ارزش:13.881 میلیارد
اولین:7,211
کمترین:7,211
بیشترین:7,560
قیمت:7,211
تغییر:38.00
درصد تغییر:0.52
قیمت:7,497
تغییر:96.00
درصد تغییر:1.26
1398/12/25
تعداد:61
حجم:640,960
ارزش:4.646 میلیارد
اولین:7,249
کمترین:7,249
بیشترین:7,249
قیمت:7,249
تغییر:43.00
درصد تغییر:0.59
قیمت:7,593
تغییر:37.00
درصد تغییر:0.49
1398/12/24
تعداد:113
حجم:812,262
ارزش:5.939 میلیارد
اولین:7,600
کمترین:7,292
بیشترین:7,600
قیمت:7,292
تغییر:85.00
درصد تغییر:1.15
قیمت:7,630
تغییر:45.00
درصد تغییر:0.59
1398/12/22
تعداد:458
حجم:1.568 میلیون
ارزش:11.713 میلیارد
اولین:7,473
کمترین:7,356
بیشترین:7,700
قیمت:7,377
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:7,675
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:458
حجم:1.568 میلیون
ارزش:11.713 میلیارد
اولین:7,473
کمترین:7,356
بیشترین:7,700
قیمت:7,377
تغییر:58.00
درصد تغییر:0.78
قیمت:7,675
تغییر:68.00
درصد تغییر:0.88
1398/12/20
تعداد:348
حجم:1.519 میلیون
ارزش:11.361 میلیارد
اولین:7,435
کمترین:7,435
بیشترین:7,768
قیمت:7,435
تغییر:71.00
درصد تغییر:0.95
قیمت:7,743
تغییر:86.00
درصد تغییر:1.10
1398/12/19
تعداد:212
حجم:1.295 میلیون
ارزش:9.775 میلیارد
اولین:7,700
کمترین:7,506
بیشترین:8,020
قیمت:7,506
تغییر:168.00
درصد تغییر:2.19
قیمت:7,829
تغییر:72.00
درصد تغییر:0.91
1398/12/18
تعداد:379
حجم:1.044 میلیون
ارزش:8.171 میلیارد
اولین:7,758
کمترین:7,657
بیشترین:8,000
قیمت:7,674
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:7,901
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:379
حجم:1.044 میلیون
ارزش:8.171 میلیارد
اولین:7,758
کمترین:7,657
بیشترین:8,000
قیمت:7,674
تغییر:326.00
درصد تغییر:4.08
قیمت:7,901
تغییر:14.00
درصد تغییر:0.18
1398/12/14
تعداد:572
حجم:2.14 میلیون
ارزش:16.907 میلیارد
اولین:8,040
کمترین:7,743
بیشترین:8,093
قیمت:8,000
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.63
قیمت:7,915
تغییر:7.00
درصد تغییر:0.09
1398/12/13
تعداد:558
حجم:2.549 میلیون
ارزش:20.468 میلیارد
اولین:8,166
کمترین:7,928
بیشترین:8,240
قیمت:7,950
تغییر:101.00
درصد تغییر:1.26
قیمت:7,922
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.89
1398/12/12
تعداد:584
حجم:4.265 میلیون
ارزش:33.898 میلیارد
اولین:7,950
کمترین:7,701
بیشترین:8,051
قیمت:8,051
تغییر:367.00
درصد تغییر:4.78
قیمت:7,852
تغییر:184.00
درصد تغییر:2.40
1398/12/11
تعداد:342
حجم:4.533 میلیون
ارزش:34.756 میلیارد
اولین:7,101
کمترین:7,101
بیشترین:7,684
قیمت:7,684
تغییر:334.00
درصد تغییر:4.54
قیمت:7,668
تغییر:349.00
درصد تغییر:4.77
1398/12/10
تعداد:573
حجم:6.34 میلیون
ارزش:46.401 میلیارد
اولین:7,296
کمترین:7,296
بیشترین:7,599
قیمت:7,350
تغییر:180.00
درصد تغییر:2.39
قیمت:7,319
تغییر:360.00
درصد تغییر:4.69
1398/12/7
تعداد:581
حجم:2.777 میلیون
ارزش:21.323 میلیارد
اولین:7,999
کمترین:7,516
بیشترین:8,004
قیمت:7,530
تغییر:340.00
درصد تغییر:4.32
قیمت:7,679
تغییر:92.00
درصد تغییر:1.18
1398/12/6
تعداد:766
حجم:9.066 میلیون
ارزش:70.459 میلیارد
اولین:7,300
کمترین:7,300
بیشترین:7,870
قیمت:7,870
تغییر:305.00
درصد تغییر:4.03
قیمت:7,771
تغییر:275.00
درصد تغییر:3.67
1398/12/5
تعداد:688
حجم:3.051 میلیون
ارزش:22.868 میلیارد
اولین:7,600
کمترین:7,376
بیشترین:7,601
قیمت:7,565
تغییر:189.00
درصد تغییر:2.56
قیمت:7,496
تغییر:146.00
درصد تغییر:1.99
1398/12/4
تعداد:387
حجم:4.215 میلیون
ارزش:30.981 میلیارد
اولین:7,200
کمترین:7,151
بیشترین:7,376
قیمت:7,376
تغییر:375.00
درصد تغییر:5.36
قیمت:7,350
تغییر:325.00
درصد تغییر:4.63
1398/12/3
تعداد:758
حجم:5.261 میلیون
ارزش:36.956 میلیارد
اولین:6,886
کمترین:6,886
بیشترین:7,151
قیمت:7,001
تغییر:244.00
درصد تغییر:3.37
قیمت:7,025
تغییر:220.00
درصد تغییر:3.04
1398/11/30
تعداد:558
حجم:5.559 میلیون
ارزش:40.273 میلیارد
اولین:7,312
کمترین:7,151
بیشترین:7,312
قیمت:7,245
تغییر:55.00
درصد تغییر:0.75
قیمت:7,245
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.07
1398/11/29
تعداد:617
حجم:3.831 میلیون
ارزش:27.737 میلیارد
اولین:7,232
کمترین:7,111
بیشترین:7,439
قیمت:7,300
تغییر:200.00
درصد تغییر:2.67
قیمت:7,240
تغییر:245.00
درصد تغییر:3.27
1398/11/28
تعداد:710
حجم:5.503 میلیون
ارزش:41.192 میلیارد
اولین:7,690
کمترین:7,429
بیشترین:7,800
قیمت:7,500
تغییر:200.00
درصد تغییر:2.60
قیمت:7,485
تغییر:334.00
درصد تغییر:4.27
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی