شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,897 1.51
قیمت پایانی: 8,992 0.45

نسبت های مالی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/27
سال مالی 1395/12/29

سود به سود ناویژه

- - 48.32

بازده دارایی ها ROA

2.16 2.08 2.38

درصد بازده سرمایه

25.55 21.51 20.96

بازدهی سرمایه ROE

16.70 15.10 15.67

بازده سرمایه در گردش

133.71 34.76 - 167.99

سنجش سودمندی وام

7.74 7.25 6.60

نسبت جاری

1.02 0.93 1.02

نسبت آنی

1.02 0.93 1.02

نسبت نقدینگی

0.22 0.21 0.18

نسبت کفایت نقد

1.17 - 0.63 - 2.14 -

نسبت گردش نقد

0.02 0.01 0.04

سرمایه در گردش خالص

573.32 1.86 - میلیون 374.31

نسبت دارایی های جاری

0.86 0.78 0.84

نسبت بدهی

0.87 0.86 0.85

نسبت بدهی به ارزش ویژه

6.74 6.25 5.60

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.05 0.04 0.03

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

6.57 6.12 5.48

نسبت مالکانه

12.92 13.79 15.15
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

سود به سود ناویژه

41.34 - -

بازده دارایی ها ROA

0.78 2.16 2.16

درصد بازده سرمایه

9.74 25.55 25.55

بازدهی سرمایه ROE

7.25 16.70 16.70

بازده سرمایه در گردش

92.09 - 133.71 133.71

سنجش سودمندی وام

9.28 7.74 7.74

نسبت جاری

0.99 1.02 1.02

نسبت آنی

0.99 1.02 1.02

نسبت نقدینگی

0.23 0.22 0.22

نسبت کفایت نقد

6.39 - 1.17 - 1.17 -

نسبت گردش نقد

0.02 0.02 0.02

سرمایه در گردش خالص

317.36 - 573.32 573.32

نسبت دارایی های جاری

0.86 0.86 0.86

نسبت بدهی

0.89 0.87 0.87

نسبت بدهی به ارزش ویژه

8.28 6.74 6.74

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.07 0.05 0.05

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

8.09 6.57 6.57

نسبت مالکانه

10.77 12.92 12.92
1395/12/25
سال مالی 1396/12/29
1395/09/23
سال مالی 1395/12/29
1394/12/18
سال مالی 1394/12/29

سود به سود ناویژه

107.86 70.28 -

درصد بازده سرمایه

46.79 67.77 59.44

بازده دارایی ها ROA

2.16 2.08 2.38

بازدهی سرمایه ROE

16.70 15.10 15.67

بازده سرمایه در گردش

133.71 34.76 - 167.99

سنجش سودمندی وام

7.74 7.25 6.60

نسبت جاری

1.02 0.93 1.02

نسبت آنی

1.02 0.93 1.02

نسبت نقدینگی

0.22 0.21 0.18

نسبت کفایت نقد

1.17 - 0.63 - 2.14 -

نسبت گردش نقد

0.02 0.01 0.04

سرمایه در گردش خالص

573.32 1.86 - میلیون 374.31

نسبت دارایی های جاری

0.86 0.78 0.84

نسبت بدهی

0.87 0.86 0.85

نسبت بدهی به ارزش ویژه

6.74 6.25 5.60

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.05 0.04 0.03

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

6.57 6.12 5.48

نسبت مالکانه

12.92 13.79 15.15
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی