شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,517 0.16
قیمت پایانی: 7,501 0.37

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

ملت

413.00 8,688 4.498 میلیون 39.076 میلیارد 24.407 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ما

335.00 7,039 8.159 میلیون 57.432 میلیارد 10.559 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دانا

261.00 5,481 38.345 میلیون 210.161 میلیارد 21.924 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

آسیا

263.00 9,920 13.605 میلیون 132.517 میلیارد 22.402 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

البرز

312.00 6,556 35.936 میلیون 230.058 میلیارد 25.608 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کوثر

403.00 17,391 1.658 میلیون 28.704 میلیارد 61.793 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

میهن

163.00 3,442 12.175 میلیون 41.016 میلیارد 5.022 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

اتکای

115.00 4,800 8.994 میلیون 42.904 میلیارد 15.454 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بساما

357.00 7,499 1.654 میلیون 12.401 میلیارد 12.647 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ودی

227.00 9,730 9.491 میلیون 90.842 میلیارد 23.928 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

اتکام

239.00 5,028 7.25 میلیون 36.226 میلیارد 16.246 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بپاس

156.00 13,400 161,300 2.159 میلیارد 67.615 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وحافظ

1,005 34,538 1.396 میلیون 48.127 میلیارد 4.207 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کوثر

- 17,391 2.215 میلیون 39.75 میلیارد 24.874 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وآفری

94.00 5,275 3.105 میلیون 16.2 میلیارد 9.182 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وتعاون

248.00 5,216 4.03 میلیون 21.021 میلیارد 7.806 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بنو

80.00 4,741 2.773 میلیون 12.771 میلیارد 7.263 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

آرمان

47.00 2,428 2.913 میلیون 7.01 میلیارد 3.597 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

نوین

59.00 990 2.518 میلیون 2.491 میلیارد 5.672 هزار میلیارد سهام 1398/11/30

وسرمد

445.00 9,359 10.727 میلیون 99.264 میلیارد 19.433 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

اتکای

- 4,800 10.817 میلیون 50.68 میلیارد 7.191 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وسین

219.00 7,523 44.629 میلیون 335.716 میلیارد 11.283 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ورازی

16.00 3,029 2.998 میلیون 8.983 میلیارد 9 هزار میلیارد سهام 1398/12/29

نوین

203.00 4,281 18.052 میلیون 77.28 میلیارد 6.422 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وحکمت

126.00 4,230 14.386 میلیون 60.935 میلیارد 6.354 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

بخاور

139.00 4,499 8.663 میلیون 39.029 میلیارد 5.406 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ومعلم

332.00 6,977 6.378 میلیون 44.37 میلیارد 10.338 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

باران

- 500 467.254 میلیون 233.627 میلیارد 600 میلیارد سهام 1398/04/5
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی