شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,897 1.51
قیمت پایانی: 8,992 0.45

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

513.99 میلیارد 580.82 میلیارد 213.63 میلیارد

سود سهام پرداختی

72.65 - میلیارد 415.48 - میلیارد 113.24 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

72.65 - میلیارد 415.48 - میلیارد 113.24 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

- 1.14 - میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود

- 198.54 میلیارد 5.89 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

7.78 - میلیارد 81.96 - میلیارد 29.43 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1.54 - میلیارد - -

خرید دارایی های نامشهود

2.41 - میلیارد 11.86 - میلیارد 5.37 - میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

- 128 میلیون

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- 154.26 - میلیارد 5.35 - میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

- 56.62 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

11.73 - میلیارد 7.21 میلیارد 34.26 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

429.61 میلیارد 171.43 میلیارد 66.13 میلیارد

تعدیلات تلفیقی

- 73.64 میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- - 80 میلیون

خالص افزایش کاهش وجه نقد

429.61 میلیارد 171.43 میلیارد 66.13 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

686.03 میلیارد 440.98 میلیارد 686.03 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

42.37 میلیارد - 42.37 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1.158 هزار میلیارد 686.03 میلیارد 794.53 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1.96 میلیارد 317.48 میلیارد 155.72 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

80 میلیون - -

دریافت وجوه بابت تامین مالی

- 80 میلیون -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی