شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه پارسیان

پارسیان | سهام - بورس
گروه:

بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

زیر گروه:

بیمه غیرزندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,700 0.40
قیمت پایانی: 9,033 4.25

ترازنامه

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/13
سال مالی 1396/12/29
1396/04/27
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

686.03 میلیارد 450.43 میلیارد 448.26 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

5.865 هزار میلیارد 5 هزار میلیارد 3.502 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 4.533 هزار میلیارد

طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

- - 194.2 میلیارد

مطالبات از بانک مرکزی

- - 8.746 هزار میلیارد

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

13.422 هزار میلیارد 11.6 هزار میلیارد 8.796 هزار میلیارد

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

498.71 میلیارد 204.16 میلیارد 194.2 میلیارد

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

3.124 هزار میلیارد 1.436 هزار میلیارد 4.583 هزار میلیارد

سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی

7.12 هزار میلیارد 5.591 هزار میلیارد 4.84 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

818.76 میلیارد 25.6 میلیارد 315.15 میلیارد

جمع دارایی های جاری

30.717 هزار میلیارد 24.282 هزار میلیارد 22.364 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1.567 هزار میلیارد 4.616 هزار میلیارد 1.634 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

- - 499.82 میلیارد

دارایی های نامشهود

26.23 میلیارد 20.8 میلیارد 10.05 میلیارد

سایر دارایی ها

- - 44 میلیارد

مطالبات بلند مدت

586.67 میلیارد 446.79 میلیارد 499.82 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.799 هزار میلیارد 1.608 هزار میلیارد 1.609 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

- - -

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

35.514 هزار میلیارد 31 هزار میلیارد 26.475 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

2.593 هزار میلیارد 1.967 هزار میلیارد 2.848 هزار میلیارد

بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

- - 757.33 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- 17.24 میلیارد -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

- - 13.328 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

187.87 میلیارد 162.27 میلیارد 61.52 میلیارد

بدهی به بانک مرکزی

- - 640.77 میلیارد

سایر سپرده ها

- - 2.853 هزار میلیارد

بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

458.89 میلیارد 748.63 میلیارد 640.77 میلیارد

بدهی به بیمه گذاران اتکایی

856.64 میلیارد 1.265 هزار میلیارد 757.33 میلیارد

ذخیره حق بیمه

19.244 هزار میلیارد 16.572 هزار میلیارد 13.328 هزار میلیارد

ذخیره خسارت معوق

4.297 هزار میلیارد 3.35 هزار میلیارد 2.775 هزار میلیارد

سایر ذخائر فنی

2.507 هزار میلیارد 2.058 هزار میلیارد 1.579 هزار میلیارد

بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

- - 2.36 میلیون

جمع بدهی های جاری

30.143 هزار میلیارد 26.139 هزار میلیارد 21.99 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

206.6 میلیارد 165.51 میلیارد 124.96 میلیارد

حق بیمه سالهای آینده

573.95 میلیارد 421.94 میلیارد 348.81 میلیارد

سایر بدهی ها

- - 12 میلیون

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

30.924 هزار میلیارد 26.726 هزار میلیارد 22.463 هزار میلیارد

سرمایه

3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

990.43 میلیارد 788.85 میلیارد 629.63 میلیارد

اندوخته قانونی

270.6 میلیارد 232.27 میلیارد 200 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

- - 994.35 میلیارد

اندوخته سرمایه ای

328.92 میلیارد 252.26 میلیارد 187.72 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

4.59 هزار میلیارد 4.273 هزار میلیارد 4.012 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

35.514 هزار میلیارد 31 هزار میلیارد 26.475 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

140.43 میلیارد 338.85 میلیارد 179.63 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

270.6 میلیارد 232.27 میلیارد 200 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

- - 994.35 میلیارد

اندوخته سرمایه ای مصوب

328.92 میلیارد 252.26 میلیارد 187.72 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

3.74 هزار میلیارد 3.823 هزار میلیارد 3.562 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

686.03 میلیارد 450.43 میلیارد 448.26 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 4.533 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

3.124 هزار میلیارد 1.436 هزار میلیارد 4.583 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حق بیمه سال های آینده

573.95 میلیارد 421.94 میلیارد 348.81 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

4.59 هزار میلیارد 4.273 هزار میلیارد 4.012 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

3.74 هزار میلیارد 3.823 هزار میلیارد 3.562 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/1
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1.158 هزار میلیارد 686.03 میلیارد 686.03 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

6.249 هزار میلیارد 5.865 هزار میلیارد 5.865 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

2.738 هزار میلیارد - -

طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

852.62 میلیارد - -

مطالبات از بانک مرکزی

13.977 هزار میلیارد - -

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان

13.977 هزار میلیارد 13.422 هزار میلیارد 13.422 هزار میلیارد

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی

852.62 میلیارد 498.71 میلیارد 498.71 میلیارد

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2.738 هزار میلیارد 3.124 هزار میلیارد 3.124 هزار میلیارد

سهم بیمه گران اتکایی از ذخائر فنی

7.314 هزار میلیارد 7.12 هزار میلیارد 7.12 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

820.3 میلیارد 818.76 میلیارد 818.76 میلیارد

جمع دارایی های جاری

32.289 هزار میلیارد 30.717 هزار میلیارد 30.717 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1.567 هزار میلیارد 1.567 هزار میلیارد 1.567 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

944.3 میلیارد - -

دارایی های نامشهود

26.53 میلیارد 26.23 میلیارد 26.23 میلیارد

مطالبات بلند مدت

944.3 میلیارد 586.67 میلیارد 586.67 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.785 هزار میلیارد 1.799 هزار میلیارد 1.799 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

- - -

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

37.432 هزار میلیارد 35.514 هزار میلیارد 35.514 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

2.758 هزار میلیارد 2.593 هزار میلیارد 2.593 هزار میلیارد

بدهی به شرکتهای گروه و شرکت های وابسته

1.084 هزار میلیارد - -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

19.923 هزار میلیارد - -

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

965.22 میلیارد 187.87 میلیارد 187.87 میلیارد

بدهی به بانک مرکزی

434.29 میلیارد - -

سایر سپرده ها

2.758 هزار میلیارد - -

بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان

434.29 میلیارد 458.89 میلیارد 458.89 میلیارد

بدهی به بیمه گذاران اتکایی

1.084 هزار میلیارد 856.64 میلیارد 856.64 میلیارد

ذخیره حق بیمه

19.923 هزار میلیارد 19.244 هزار میلیارد 19.244 هزار میلیارد

ذخیره خسارت معوق

4.811 هزار میلیارد 4.297 هزار میلیارد 4.297 هزار میلیارد

سایر ذخائر فنی

2.63 هزار میلیارد 2.507 هزار میلیارد 2.507 هزار میلیارد

بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

4.03 میلیون - -

جمع بدهی های جاری

32.606 هزار میلیارد 30.143 هزار میلیارد 30.143 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

266.92 میلیارد 206.6 میلیارد 206.6 میلیارد

حق بیمه سالهای آینده

526.4 میلیارد 573.95 میلیارد 573.95 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

33.399 هزار میلیارد 30.924 هزار میلیارد 30.924 هزار میلیارد

سرمایه

3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

388.85 میلیارد 990.43 میلیارد 990.43 میلیارد

اندوخته قانونی

285.21 میلیارد 270.6 میلیارد 270.6 میلیارد

اندوخته سرمایه ای

358.14 میلیارد 328.92 میلیارد 328.92 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

4.032 هزار میلیارد 4.59 هزار میلیارد 4.59 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

37.432 هزار میلیارد 35.514 هزار میلیارد 35.514 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.158 هزار میلیارد 686.03 میلیارد 686.03 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

2.738 هزار میلیارد 3.124 هزار میلیارد 3.124 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حق بیمه سال های آینده

526.4 میلیارد 573.95 میلیارد 573.95 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

4.032 هزار میلیارد 4.59 هزار میلیارد 4.59 هزار میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

455.71 میلیارد - -

سایر دارایی ها

79 میلیون - -

ذخیره مالیات بر درآمد

150 میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی