شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌زهراوی‌

دزهراوی | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,590 4.92
قیمت پایانی: 11,760 3.53

سود و زیان

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.068 هزار میلیارد 2.73 هزار میلیارد 3.5 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.068 هزار میلیارد 2.73 هزار میلیارد 3.5 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.341 هزار میلیارد 2.197 هزار میلیارد 1.993 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
727.88 میلیارد 532.6 میلیارد 1.507 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
144.71 میلیارد 154.52 میلیارد 129.35 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
16.54 میلیارد 31.82 - میلیارد 6.82 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
599.71 میلیارد 346.26 میلیارد 1.384 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
442.73 - میلیارد 571.22 - میلیارد 799.27 میلیارد

مالیات

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
- 32.69 میلیارد 175.39 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
442.73 - میلیارد 603.91 - میلیارد 623.88 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.017 - هزار میلیارد 716.1 میلیارد 602.28 میلیارد

تعدیلات سنواتی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
27.49 - میلیارد 577.29 - میلیارد 15.76 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
- 552 - میلیارد 504 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.487 - هزار میلیارد 1.017 - هزار میلیارد 706.39 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
- - 552 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.487 - هزار میلیارد 1.017 - هزار میلیارد 154.39 میلیارد

سرمایه

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.504 هزار میلیارد 240 میلیارد 240 میلیارد

EPS خالص

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
176.81 - 2,516.28 - 2,599.48
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
673.21 میلیارد 2.068 هزار میلیارد 2.068 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
673.21 میلیارد 2.068 هزار میلیارد 2.068 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
505.63 میلیارد 1.341 هزار میلیارد 1.341 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
167.58 میلیارد 727.88 میلیارد 727.88 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
51.45 میلیارد 144.71 میلیارد 144.71 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.65 میلیارد 16.54 میلیارد 16.54 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
118.78 میلیارد 599.71 میلیارد 599.71 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
109.46 - میلیارد 442.73 - میلیارد 442.73 - میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
109.46 - میلیارد 442.73 - میلیارد 442.73 - میلیارد

سرمایه

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.504 هزار میلیارد 2.504 هزار میلیارد 2.504 هزار میلیارد

EPS خالص

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
43.71 - 176.81 - 176.81 -

درآمدها و هزینه های استثنایی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
4.78 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
84.08 - میلیارد - -
1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
2.73 هزار میلیارد 3.485 هزار میلیارد 3.851 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
2.73 هزار میلیارد 3.485 هزار میلیارد 3.851 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
2.197 هزار میلیارد 2.002 هزار میلیارد 2.101 هزار میلیارد

سود ناویژه

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
532.6 میلیارد 1.484 هزار میلیارد 1.75 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
154.52 میلیارد 151.76 میلیارد 131.06 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
31.82 - میلیارد 835 - میلیون 25.25 - میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
- - 25.25 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
346.26 میلیارد 1.331 هزار میلیارد 1.594 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
571.22 - میلیارد 655.26 میلیارد 909.02 میلیارد

مالیات

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
32.69 میلیارد 137.65 میلیارد 180.75 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
603.91 - میلیارد 517.61 میلیارد 728.28 میلیارد

سرمایه

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
240 میلیارد 240 میلیارد 240 میلیارد

EPS خالص

1397/03/21
سال مالی 1396/12/29
1396/10/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
2,516.28 - 2,156.71 3,034.49
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی