شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی زهراوی

دزهراوی | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,810 4.93
قیمت پایانی: 11,340 0.26
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 11:36

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,810 پایانی 11,340 30.00
بیشترین 10,810 کمترین 10,810
حجم 216,100 دفعات 128
حد قیمت 10,810 - 11,930 ارزش 2.336 میلیارد
حجم مبنا 4.252 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 11:36

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 5,147 4,070 10,810 5.594 میلیون 628
0 - - 10,820 11,485 8
0 - - 10,830 29,199 8
0 - - 11,000 9,135 7
0 - - 11,200 20,451 2

معاملات حقیقی و حقوقی 11:36

حقیقی حقوقی
110 تعداد خریدار -
216,100 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
216,100 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1397/12/19

943%

افزایش

سرمایه قبلی : 240 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 2.504 هزار میلیارد اندوخته : 2.264 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1397/12/19
تغییر سرمایه : 2.264 هزار میلیارد صرف سهام : -

1394/11/04

200%

افزایش

سرمایه قبلی : 80 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 240 میلیارد اندوخته : 160 میلیارد تاریخ ثبت : 1395/02/19
تغییر سرمایه : 160 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 12.08 میلیارد 39.79 میلیارد 16.2 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 2.423 هزار میلیارد 4.124 هزار میلیارد 4.681 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 465.99 میلیارد 167.82 میلیارد 216.99 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 724.46 میلیارد 609.12 میلیارد 458.8 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 6.66 میلیارد 27.02 میلیارد 8.6 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 87.43 میلیارد 55.63 میلیارد 45.46 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 29.25 میلیارد 29.46 میلیارد 22.24 میلیارد
کالای در راه 124.11 میلیارد 92.91 میلیارد 367.37 میلیارد
سایر موجودی ها 7.31 میلیارد 1.83 میلیارد 12.4 میلیارد
موجودی مواد و کالا 979.21 میلیارد 815.96 میلیارد 914.88 میلیارد
جمع دارایی های جاری 3.88 هزار میلیارد 5.148 هزار میلیارد 5.829 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 150 میلیون 150 میلیون 111.99 میلیارد
دارایی های نامشهود 40.71 میلیارد 40.86 میلیارد 40.86 میلیارد
سایر دارایی ها 7.36 میلیارد 6.61 میلیارد 4.39 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.545 هزار میلیارد 306.07 میلیارد 337.38 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.545 هزار میلیارد 306.07 میلیارد 337.38 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 6.473 هزار میلیارد 5.501 هزار میلیارد 6.324 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 795.03 میلیارد 1.031 هزار میلیارد 1.005 هزار میلیارد
پیش دریافت ها 3.88 میلیارد 729 میلیون 2.77 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 2.23 میلیارد 69.81 میلیارد 224.3 میلیارد
سایر ذخائر 20.62 میلیارد 26.72 میلیارد -
تسهیلات جاری مالی دریافتی 3.472 هزار میلیارد 4.111 هزار میلیارد 3.502 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 578.08 میلیارد 992.38 میلیارد 595.67 میلیارد
جمع بدهی های جاری 4.872 هزار میلیارد 6.231 هزار میلیارد 5.33 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 537.47 میلیارد - -
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 23.35 میلیارد 23.18 میلیارد 23.15 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 5.433 هزار میلیارد 6.254 هزار میلیارد 5.353 هزار میلیارد
سرمایه 2.504 هزار میلیارد 240 میلیارد 240 میلیارد
سود و زیان انباشته 1.487 هزار میلیارد 1.017 هزار میلیارد 706.39 میلیارد
اندوخته قانونی 24 میلیارد 24 میلیارد 24 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 1.041 هزار میلیارد 753.1 میلیارد 970.39 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 6.473 هزار میلیارد 5.501 هزار میلیارد 6.324 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 2.504 هزار میلیارد 240 میلیارد 240 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 1.487 هزار میلیارد 1.017 هزار میلیارد 154.39 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 24 میلیارد 24 میلیارد 24 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 1.041 هزار میلیارد 753.1 میلیارد 418.39 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 12.08 میلیارد 39.79 میلیارد 16.2 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 2.423 هزار میلیارد 4.124 هزار میلیارد 4.681 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 795.03 میلیارد 1.031 هزار میلیارد 1.005 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.041 هزار میلیارد 753.1 میلیارد 970.39 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 1.041 هزار میلیارد 753.1 میلیارد 418.39 میلیارد
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 30.95 میلیارد 12.08 میلیارد 12.08 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 2.459 هزار میلیارد 2.423 هزار میلیارد 2.423 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 739.65 میلیارد 465.99 میلیارد 465.99 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی - 724.46 میلیارد 724.46 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 6.66 میلیارد 6.66 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 87.43 میلیارد 87.43 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 29.25 میلیارد 29.25 میلیارد
کالای در راه - 124.11 میلیارد 124.11 میلیارد
سایر موجودی ها - 7.31 میلیارد 7.31 میلیارد
موجودی مواد و کالا 794.32 میلیارد 979.21 میلیارد 979.21 میلیارد
جمع دارایی های جاری 4.024 هزار میلیارد 3.88 هزار میلیارد 3.88 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 450 میلیون 150 میلیون 150 میلیون
دارایی های نامشهود 40.86 میلیارد 40.71 میلیارد 40.71 میلیارد
سایر دارایی ها 6.83 میلیارد 7.36 میلیارد 7.36 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.518 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.518 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 6.59 هزار میلیارد 6.473 هزار میلیارد 6.473 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 809.42 میلیارد 795.03 میلیارد 795.03 میلیارد
پیش دریافت ها 3.88 میلیارد 3.88 میلیارد 3.88 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 2.23 میلیارد 2.23 میلیارد 2.23 میلیارد
سایر ذخائر 20.08 میلیارد 20.62 میلیارد 20.62 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 3.694 هزار میلیارد 3.472 هزار میلیارد 3.472 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 575.08 میلیارد 578.08 میلیارد 578.08 میلیارد
جمع بدهی های جاری 5.105 هزار میلیارد 4.872 هزار میلیارد 4.872 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 537.47 میلیارد 537.47 میلیارد 537.47 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 24.95 میلیارد 23.35 میلیارد 23.35 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 5.667 هزار میلیارد 5.433 هزار میلیارد 5.433 هزار میلیارد
سرمایه 2.504 هزار میلیارد 2.504 هزار میلیارد 2.504 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 1.605 هزار میلیارد 1.487 هزار میلیارد 1.487 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 24 میلیارد 24 میلیارد 24 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 923.18 میلیارد 1.041 هزار میلیارد 1.041 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 6.59 هزار میلیارد 6.473 هزار میلیارد 6.473 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 30.95 میلیارد 12.08 میلیارد 12.08 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 2.459 هزار میلیارد 2.423 هزار میلیارد 2.423 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 809.42 میلیارد 795.03 میلیارد 795.03 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 923.18 میلیارد 1.041 هزار میلیارد 1.041 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 2.684 هزار میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 384.23 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 55.58 % رتبه 102
۶ ماهه 34.76 % رتبه 78
۹ ماهه 8.78 % رتبه 72
۱ ساله 28.16 % رتبه 62
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.47 هزار میلیارد

ارزش بازار

22.25

P/B

18.97 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰۹:۵۶:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ - ۰۹:۵۶:۴۵
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ - ۱۹:۰۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ - ۱۹:۰۱:۰۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۹:۰۳:۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۹:۰۳:۵۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۲۰:۰۹:۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۲۰:۰۹:۰۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۹:۰۴:۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۹:۰۴:۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۱۴:۴۶:۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۱۴:۴۶:۲۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۲:۵۹:۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۲:۵۹:۳۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۱۹:۰۲:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۱۹:۰۲:۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۴:۰۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۴:۰۳:۴۱
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۷:۳۹:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ - ۱۷:۳۹:۵۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۰:۰۱:۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۰:۰۱:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۱۵:۰۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۱۵:۰۰:۱۲
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۲:۱۶:۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۱۲:۱۶:۱۷
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۲۰:۰۷:۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۲۰:۰۷:۲۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۹:۵۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۹:۵۲:۳۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۵:۲۱:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۵:۲۱:۲۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۵:۳۸:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۵:۳۸:۰۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ساماندهی تسهیلات بانک رفاه کارگران و اخذ بخشودگی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۰۱:۰۴:۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۰۱:۰۴:۳۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اخذ مجوز شرکت دانش بنیان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۲۱:۲۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۲۱:۲۳:۱۱
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۲۰:۵۴:۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۲۰:۵۴:۲۴
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
2.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 104.08
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,147 4,070 10,810 5.594 میلیون 628
0 - - 10,820 11,485 8
0 - - 10,830 29,199 8

داده ها

آخرین معامله 10,810 560.00 4.93
قیمت پایانی 11,340 30.00 0.26
اولین قیمت 10,810
قیمت دیروز 11,370
بازه روز 10,810 10,810
قیمت مجاز 11,930 10,810
بازه هفته 12,500 10,830
بازه سال - -
P/E 104.08
تعداد سهام 2.504 میلیارد
سهام شناور 18.97 %
حجم مبنا 4.252 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 128
حجم معاملات 216,100
ارزش معاملات 2.336 میلیارد
ارزش بازار 28.47 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 216,100 216,100
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع 110 3
حقیقی 110 3
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,147 4,070 10,810 5.594 میلیون 628
0 - - 10,820 11,485 8
0 - - 10,830 29,199 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/07/08)