شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌زهراوی‌

دزهراوی | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,590 4.92
قیمت پایانی: 11,760 3.53

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/07/02
تعداد:2,789
حجم:10.726 میلیون
ارزش:126.141 میلیارد
اولین:11,810
کمترین:11,590
بیشترین:12,500
قیمت:11,590
تغییر:560.00
درصد تغییر:4.61
قیمت:11,760
تغییر:430.00
درصد تغییر:3.53
تاریخ : 1399/07/01
تعداد:714
حجم:3.472 میلیون
ارزش:42.243 میلیارد
اولین:12,150
کمترین:12,150
بیشترین:12,500
قیمت:12,150
تغییر:210.00
درصد تغییر:1.70
قیمت:12,190
تغییر:590.00
درصد تغییر:4.62
تاریخ : 1399/06/31
تعداد:232
حجم:1.309 میلیون
ارزش:16.179 میلیارد
اولین:12,360
کمترین:12,360
بیشترین:12,360
قیمت:12,360
تغییر:150.00
درصد تغییر:1.20
قیمت:12,780
تغییر:230.00
درصد تغییر:1.77
تاریخ : 1399/06/30
تعداد:395
حجم:815,048
ارزش:10.196 میلیارد
اولین:12,510
کمترین:12,510
بیشترین:12,510
قیمت:12,510
تغییر:600.00
درصد تغییر:4.58
قیمت:13,010
تغییر:150.00
درصد تغییر:1.14
تاریخ : 1399/06/29
تعداد:2,444
حجم:6.264 میلیون
ارزش:82.431 میلیارد
اولین:13,210
کمترین:13,110
بیشترین:13,570
قیمت:13,110
تغییر:140.00
درصد تغییر:1.06
قیمت:13,160
تغییر:640.00
درصد تغییر:4.64
تاریخ : 1399/06/26
تعداد:4,634
حجم:13.413 میلیون
ارزش:185.028 میلیارد
اولین:14,530
کمترین:13,150
بیشترین:14,530
قیمت:13,250
تغییر:830.00
درصد تغییر:5.90
قیمت:13,800
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.29
تاریخ : 1399/06/25
تعداد:3,439
حجم:10.478 میلیون
ارزش:145.009 میلیارد
اولین:13,670
کمترین:13,040
بیشترین:14,080
قیمت:14,080
تغییر:590.00
درصد تغییر:4.37
قیمت:13,840
تغییر:430.00
درصد تغییر:3.21
تاریخ : 1399/06/24
تعداد:5,081
حجم:18.36 میلیون
ارزش:246.199 میلیارد
اولین:13,360
کمترین:13,360
بیشترین:13,900
قیمت:13,490
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.45
قیمت:13,410
تغییر:650.00
درصد تغییر:4.62
تاریخ : 1399/06/23
تعداد:157
حجم:333,017
ارزش:4.472 میلیارد
اولین:13,430
کمترین:13,430
بیشترین:13,430
قیمت:13,430
تغییر:510.00
درصد تغییر:3.66
قیمت:14,060
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.50
تاریخ : 1399/06/22
تعداد:1,417
حجم:4.264 میلیون
ارزش:60.237 میلیارد
اولین:14,400
کمترین:13,940
بیشترین:14,790
قیمت:13,940
تغییر:170.00
درصد تغییر:1.21
قیمت:14,130
تغییر:540.00
درصد تغییر:3.68
تاریخ : 1399/06/19
تعداد:402
حجم:740,536
ارزش:10.449 میلیارد
اولین:14,110
کمترین:14,110
بیشترین:14,110
قیمت:14,110
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.14
قیمت:14,670
تغییر:180.00
درصد تغییر:1.21
تاریخ : 1399/06/18
تعداد:65
حجم:90,550
ارزش:1.279 میلیارد
اولین:14,130
کمترین:14,130
بیشترین:14,130
قیمت:14,130
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.35
قیمت:14,850
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/06/17
تعداد:112
حجم:209,262
ارزش:2.967 میلیارد
اولین:14,180
کمترین:14,180
بیشترین:14,180
قیمت:14,180
تغییر:360.00
درصد تغییر:2.48
قیمت:14,870
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.34
تاریخ : 1399/06/16
تعداد:1,822
حجم:5.542 میلیون
ارزش:82.655 میلیارد
اولین:15,300
کمترین:14,540
بیشترین:15,950
قیمت:14,540
تغییر:760.00
درصد تغییر:4.97
قیمت:14,920
تغییر:380.00
درصد تغییر:2.48
تاریخ : 1399/06/15
تعداد:927
حجم:3.369 میلیون
ارزش:51.551 میلیارد
اولین:15,300
کمترین:15,300
بیشترین:15,450
قیمت:15,300
تغییر:150.00
درصد تغییر:0.97
قیمت:15,300
تغییر:800.00
درصد تغییر:4.97
تاریخ : 1399/06/13
تعداد:244
حجم:599,580
ارزش:9.264 میلیارد
اولین:599,580
کمترین:15,450
بیشترین:9.264 میلیارد
قیمت:15,450
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,100
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/12
تعداد:244
حجم:599,580
ارزش:9.264 میلیارد
اولین:15,450
کمترین:15,450
بیشترین:15,450
قیمت:15,450
تغییر:270.00
درصد تغییر:1.72
قیمت:16,100
تغییر:160.00
درصد تغییر:0.98
تاریخ : 1399/06/11
تعداد:419
حجم:1.008 میلیون
ارزش:15.848 میلیارد
اولین:15,720
کمترین:15,720
بیشترین:15,720
قیمت:15,720
تغییر:470.00
درصد تغییر:2.90
قیمت:16,260
تغییر:280.00
درصد تغییر:1.69
تاریخ : 1399/06/10
تعداد:4,740
حجم:13.389 میلیون
ارزش:221.504 میلیارد
اولین:17,510
کمترین:15,850
بیشترین:17,510
قیمت:16,190
تغییر:570.00
درصد تغییر:3.40
قیمت:16,540
تغییر:140.00
درصد تغییر:0.84
تاریخ : 1399/06/06
تعداد:2,184
حجم:8.356 میلیون
ارزش:139.414 میلیارد
اولین:8.356 میلیون
کمترین:16,000
بیشترین:139.414 میلیارد
قیمت:16,760
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,680
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/05
تعداد:2,184
حجم:8.356 میلیون
ارزش:139.414 میلیارد
اولین:16,000
کمترین:15,990
بیشترین:16,760
قیمت:16,760
تغییر:870.00
درصد تغییر:5.48
قیمت:16,680
تغییر:710.00
درصد تغییر:4.45
تاریخ : 1399/06/04
تعداد:6,299
حجم:17.838 میلیون
ارزش:284.817 میلیارد
اولین:15,830
کمترین:15,830
بیشترین:16,800
قیمت:15,890
تغییر:240.00
درصد تغییر:1.49
قیمت:15,970
تغییر:690.00
درصد تغییر:4.14
تاریخ : 1399/06/03
تعداد:370
حجم:1.024 میلیون
ارزش:16.512 میلیارد
اولین:16,130
کمترین:16,130
بیشترین:16,130
قیمت:16,130
تغییر:220.00
درصد تغییر:1.35
قیمت:16,660
تغییر:310.00
درصد تغییر:1.83
تاریخ : 1399/06/02
تعداد:449
حجم:782,582
ارزش:12.795 میلیارد
اولین:16,350
کمترین:16,350
بیشترین:16,350
قیمت:16,350
تغییر:650.00
درصد تغییر:3.82
قیمت:16,970
تغییر:240.00
درصد تغییر:1.40
تاریخ : 1399/06/01
تعداد:1,614
حجم:3.92 میلیون
ارزش:67.468 میلیارد
اولین:17,100
کمترین:17,000
بیشترین:18,780
قیمت:17,000
تغییر:870.00
درصد تغییر:4.87
قیمت:17,210
تغییر:680.00
درصد تغییر:3.80
تاریخ : 1399/05/30
تعداد:1,008
حجم:2.379 میلیون
ارزش:42.512 میلیارد
اولین:2.379 میلیون
کمترین:17,870
بیشترین:42.512 میلیارد
قیمت:17,870
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:17,890
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/29
تعداد:1,008
حجم:2.379 میلیون
ارزش:42.512 میلیارد
اولین:17,870
کمترین:17,870
بیشترین:18,020
قیمت:17,870
تغییر:160.00
درصد تغییر:0.89
قیمت:17,890
تغییر:920.00
درصد تغییر:4.89
تاریخ : 1399/05/28
تعداد:4,446
حجم:11.705 میلیون
ارزش:220.14 میلیارد
اولین:18,320
کمترین:18,000
بیشترین:19,090
قیمت:18,030
تغییر:110.00
درصد تغییر:0.61
قیمت:18,810
تغییر:620.00
درصد تغییر:3.41
تاریخ : 1399/05/27
تعداد:4,684
حجم:12.116 میلیون
ارزش:220.395 میلیارد
اولین:18,140
کمترین:18,140
بیشترین:18,600
قیمت:18,140
تغییر:760.00
درصد تغییر:4.02
قیمت:18,190
تغییر:900.00
درصد تغییر:4.72
تاریخ : 1399/05/26
تعداد:844
حجم:1.945 میلیون
ارزش:36.765 میلیارد
اولین:18,900
کمترین:18,900
بیشترین:18,900
قیمت:18,900
تغییر:720.00
درصد تغییر:3.67
قیمت:19,090
تغییر:800.00
درصد تغییر:4.02
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی