شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی زهراوی

دزهراوی | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,810 4.93
قیمت پایانی: 11,350 0.18

EPS

سال مالی 1399/12/29

25.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
25.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

40.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/02/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
40.00
0.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1399/02/17 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
40.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
34.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1398/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
44.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

177.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
177.00
0.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
177.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,740.00 (0٪)
240 میلیارد
1397/08/22 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,347.00 (0٪)
240 میلیارد
1397/07/27 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,386.00 (0٪)
240 میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
969.00 (0٪)
240 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

2,516

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,516.00
0.00 (0٪)
240 میلیارد
1397/03/21
پیش بینی :
2,516.00
240 میلیارد
1397/03/19 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,516.00 (0٪)
240 میلیارد
1397/02/31 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,899.00 (0٪)
100.00
240 میلیارد
1396/10/30
پیش بینی :
2,157.00
240 میلیارد
1396/08/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
3,034.00
1,161.00 (38٪)
240 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
3,034.00
1,148.00 (38٪)
240 میلیارد
1396/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
3,034.00
681.00 (22٪)
0.00
240 میلیارد
1395/12/18
پیش بینی :
تعدیل :
3,037.00
4.00
240 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
2,918.00
240 میلیارد

سال مالی 1381/12/29

834.00

سود واقعی

667.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1382/03/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
834.00
667.00 (80٪)
10 میلیارد
1381/11/02 12 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1381/07/27 6 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1381/03/31 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1380/12/06
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد

سال مالی 1380/12/29

913.00

سود واقعی

800.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1381/03/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
913.00
800.00 (88٪)
10 میلیارد
1380/12/06
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1380/10/15
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1380/09/30 9 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد

سال مالی 1379/12/29

تاریخ سود سرمایه
1380/10/17
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1380/03/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
949.00
750.00 (79٪)
10 میلیارد
1379/12/29 9 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد

سال مالی 1399/12/29

25.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
25.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

40.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/02/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
40.00
0.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1399/02/17 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
40.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
34.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1398/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
44.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

177.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
177.00
0.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
177.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
167.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1397/08/22 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
129.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1397/07/27 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
133.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
93.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

241.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/11 مجمع
واقعی :
نقدی :
241.00
0.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1397/03/21
پیش بینی :
241.00
2.504 هزار میلیارد
1397/03/19 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
241.00 (0٪)
2.504 هزار میلیارد
1397/02/31 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
182.00 (0٪)
100.00
2.504 هزار میلیارد
1396/10/30
پیش بینی :
207.00
2.504 هزار میلیارد
1396/08/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
291.00
111.00 (38٪)
2.504 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
291.00
110.00 (38٪)
2.504 هزار میلیارد
1396/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
291.00
65.00 (22٪)
2.504 هزار میلیارد
1395/12/18
پیش بینی :
تعدیل :
291.00
4.00
2.504 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
280.00
2.504 هزار میلیارد

سال مالی 1381/12/29

834.00

سود واقعی

667.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1382/03/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
834.00
667.00 (80٪)
10 میلیارد
1381/11/02 12 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1381/07/27 6 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1381/03/31 3 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1380/12/06
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد

سال مالی 1380/12/29

913.00

سود واقعی

800.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1381/03/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
913.00
800.00 (88٪)
10 میلیارد
1380/12/06
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1380/10/15
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1380/09/30 9 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد

سال مالی 1379/12/29

تاریخ سود سرمایه
1380/10/17
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
1380/03/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
949.00
750.00 (79٪)
10 میلیارد
1379/12/29 9 ماهه
پیش بینی :
0.00
10 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی