شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی زهراوی

دزهراوی | سهام - بورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,810 4.93
قیمت پایانی: 11,350 0.18

ترازنامه

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
12.08 میلیارد 39.79 میلیارد 16.2 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.423 هزار میلیارد 4.124 هزار میلیارد 4.681 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
465.99 میلیارد 167.82 میلیارد 216.99 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
724.46 میلیارد 609.12 میلیارد 458.8 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
6.66 میلیارد 27.02 میلیارد 8.6 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
87.43 میلیارد 55.63 میلیارد 45.46 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
29.25 میلیارد 29.46 میلیارد 22.24 میلیارد

کالای در راه

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
124.11 میلیارد 92.91 میلیارد 367.37 میلیارد

سایر موجودی ها

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
7.31 میلیارد 1.83 میلیارد 12.4 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
979.21 میلیارد 815.96 میلیارد 914.88 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
3.88 هزار میلیارد 5.148 هزار میلیارد 5.829 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
150 میلیون 150 میلیون 111.99 میلیارد

دارایی های نامشهود

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
40.71 میلیارد 40.86 میلیارد 40.86 میلیارد

سایر دارایی ها

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
7.36 میلیارد 6.61 میلیارد 4.39 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.545 هزار میلیارد 306.07 میلیارد 337.38 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.545 هزار میلیارد 306.07 میلیارد 337.38 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
6.473 هزار میلیارد 5.501 هزار میلیارد 6.324 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
795.03 میلیارد 1.031 هزار میلیارد 1.005 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
3.88 میلیارد 729 میلیون 2.77 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.23 میلیارد 69.81 میلیارد 224.3 میلیارد

سایر ذخائر

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
20.62 میلیارد 26.72 میلیارد -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
3.472 هزار میلیارد 4.111 هزار میلیارد 3.502 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
578.08 میلیارد 992.38 میلیارد 595.67 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
4.872 هزار میلیارد 6.231 هزار میلیارد 5.33 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
537.47 میلیارد - -

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
23.35 میلیارد 23.18 میلیارد 23.15 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
5.433 هزار میلیارد 6.254 هزار میلیارد 5.353 هزار میلیارد

سرمایه

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.504 هزار میلیارد 240 میلیارد 240 میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.487 - هزار میلیارد 1.017 - هزار میلیارد 706.39 میلیارد

اندوخته قانونی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
24 میلیارد 24 میلیارد 24 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.041 هزار میلیارد 753.1 - میلیارد 970.39 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
6.473 هزار میلیارد 5.501 هزار میلیارد 6.324 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.504 هزار میلیارد 240 میلیارد 240 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.487 - هزار میلیارد 1.017 - هزار میلیارد 154.39 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
24 میلیارد 24 میلیارد 24 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.041 هزار میلیارد 753.1 - میلیارد 418.39 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
12.08 میلیارد 39.79 میلیارد 16.2 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
2.423 هزار میلیارد 4.124 هزار میلیارد 4.681 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
795.03 میلیارد 1.031 هزار میلیارد 1.005 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.041 هزار میلیارد 753.1 - میلیارد 970.39 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1398/03/12
سال مالی 1397/12/29
1397/04/11
سال مالی 1396/12/29
1396/03/02
سال مالی 1395/12/29
1.041 هزار میلیارد 753.1 - میلیارد 418.39 میلیارد
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
30.95 میلیارد 12.08 میلیارد 12.08 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.459 هزار میلیارد 2.423 هزار میلیارد 2.423 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
739.65 میلیارد 465.99 میلیارد 465.99 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 724.46 میلیارد 724.46 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 6.66 میلیارد 6.66 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 87.43 میلیارد 87.43 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 29.25 میلیارد 29.25 میلیارد

کالای در راه

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 124.11 میلیارد 124.11 میلیارد

سایر موجودی ها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- 7.31 میلیارد 7.31 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
794.32 میلیارد 979.21 میلیارد 979.21 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
4.024 هزار میلیارد 3.88 هزار میلیارد 3.88 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
450 میلیون 150 میلیون 150 میلیون

دارایی های نامشهود

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
40.86 میلیارد 40.71 میلیارد 40.71 میلیارد

سایر دارایی ها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
6.83 میلیارد 7.36 میلیارد 7.36 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.518 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.518 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
6.59 هزار میلیارد 6.473 هزار میلیارد 6.473 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
809.42 میلیارد 795.03 میلیارد 795.03 میلیارد

پیش دریافت ها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.88 میلیارد 3.88 میلیارد 3.88 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.23 میلیارد 2.23 میلیارد 2.23 میلیارد

سایر ذخائر

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
20.08 میلیارد 20.62 میلیارد 20.62 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
3.694 هزار میلیارد 3.472 هزار میلیارد 3.472 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
575.08 میلیارد 578.08 میلیارد 578.08 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5.105 هزار میلیارد 4.872 هزار میلیارد 4.872 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
537.47 میلیارد 537.47 میلیارد 537.47 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
24.95 میلیارد 23.35 میلیارد 23.35 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
5.667 هزار میلیارد 5.433 هزار میلیارد 5.433 هزار میلیارد

سرمایه

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.504 هزار میلیارد 2.504 هزار میلیارد 2.504 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1.605 - هزار میلیارد 1.487 - هزار میلیارد 1.487 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
24 میلیارد 24 میلیارد 24 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
923.18 میلیارد 1.041 هزار میلیارد 1.041 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
6.59 هزار میلیارد 6.473 هزار میلیارد 6.473 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
30.95 میلیارد 12.08 میلیارد 12.08 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.459 هزار میلیارد 2.423 هزار میلیارد 2.423 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
809.42 میلیارد 795.03 میلیارد 795.03 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
923.18 میلیارد 1.041 هزار میلیارد 1.041 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
2.684 هزار میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/02/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
384.23 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی