شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,960 3.04
قیمت پایانی: 15,811 3.95

سود و زیان

1398/04/13
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/03/22
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

644.36 میلیارد 468.04 میلیارد 488.91 میلیارد

جمع درآمدها

644.36 میلیارد 468.04 میلیارد 488.91 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

452.72 میلیارد 388.47 میلیارد 324.28 میلیارد

سود ناویژه

191.64 میلیارد 79.57 میلیارد 164.63 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

52.84 میلیارد 40.22 میلیارد 33.27 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1.97 - میلیارد 4.33 - میلیارد 8.56 - میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

- 100.74 میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

136.83 میلیارد 135.77 میلیارد 122.79 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

138.99 میلیارد 16.06 میلیارد 22.03 میلیارد

مالیات

16.23 میلیارد 10.42 میلیارد 4.77 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

122.76 میلیارد 5.63 میلیارد 17.26 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

76.65 - میلیارد 27.16 میلیارد 77.96 میلیارد

تعدیلات سنواتی

165.07 - میلیارد 92.64 - میلیارد -

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

- 16.8 - میلیارد 67.2 - میلیارد

سود قابل تخصیص

118.96 - میلیارد 76.65 - میلیارد 28.02 میلیارد

اندوخته قانونی

- - 863 میلیون

سود سهام مصوب سال جاری

- - 16.8 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

118.96 - میلیارد 76.65 - میلیارد 10.36 میلیارد

سرمایه

170 میلیارد 170 میلیارد 140 میلیارد

EPS خالص

722.12 33.14 123.27
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/8
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

174.93 میلیارد 644.36 میلیارد 644.36 میلیارد

جمع درآمدها

174.93 میلیارد 644.36 میلیارد 644.36 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

117.07 میلیارد 452.72 میلیارد 452.72 میلیارد

سود ناویژه

57.85 میلیارد 191.64 میلیارد 191.64 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

17.89 میلیارد 52.84 میلیارد 56.82 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

- 1.97 - میلیارد 1.97 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

39.96 میلیارد 136.83 میلیارد 132.85 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

22.77 میلیارد 138.99 میلیارد 135.07 میلیارد

مالیات

- 16.23 میلیارد 7 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

22.77 میلیارد 122.76 میلیارد 128.08 میلیارد

سرمایه

170 میلیارد 170 میلیارد 170 میلیارد

EPS خالص

133.92 722.12 753.39

سود قابل تخصیص

65.45 میلیارد - -

درآمدها و هزینه های استثنایی

20.45 - میلیارد - -
1396/09/30
سال مالی 1396/12/29
1395/11/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/23
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

525.86 میلیارد 643.27 میلیارد 567.19 میلیارد

جمع درآمدها

525.86 میلیارد 643.27 میلیارد 567.19 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

392.5 میلیارد 457.18 میلیارد 391.54 میلیارد

سود ناویژه

133.36 میلیارد 186.09 میلیارد 175.65 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

35.13 میلیارد 34.68 میلیارد 29.1 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

56 میلیون 4.7 - میلیارد 6.89 - میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

56 میلیون 4.7 میلیارد 4.39 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

98.29 میلیارد 146.71 میلیارد 139.66 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

95.13 - میلیارد 58.59 میلیارد 45.54 میلیارد

مالیات

- 13.47 میلیارد 10.45 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

95.13 - میلیارد 45.12 میلیارد 35.09 میلیارد

سرمایه

170 میلیارد 170 میلیارد 140 میلیارد

EPS خالص

559.56 - 265.39 250.65
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی