شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,910 0.52
قیمت پایانی: 17,266 2.63
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,664 پایانی 17,266 443.00
بیشترین 17,664 کمترین 16,800
حجم 11.581 میلیون دفعات 4,630
حد قیمت 15,982 - 17,664 ارزش 199.96 میلیارد
حجم مبنا 3.158 میلیون حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
56 100,147 16,122 16,122 100,000 1
1 900 16,120 16,908 150,015 3
1 5,000 16,015 16,909 500 1
2 2,400 16,011 16,910 3,195 3
1 3,000 16,010 16,911 1,691 1

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/04/13

118%

افزایش

سرمایه قبلی : 170 میلیارد آورده : 200 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/06/13
سرمایه جدید : 370 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 200 میلیارد صرف سهام : -

1395/10/13

21%

افزایش

سرمایه قبلی : 140 میلیارد آورده : 30 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/02/5
سرمایه جدید : 170 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/07/19
تغییر سرمایه : 30 میلیارد صرف سهام : -
1398/04/13
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/03/22
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 40.94 میلیارد 9.44 میلیارد 5.29 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 111.41 میلیارد 374.43 میلیارد 374.34 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 54.67 میلیارد
پیش پرداخت ها 172.63 میلیارد 14.33 میلیارد 49.26 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 89.57 میلیارد 107.54 میلیارد 100.43 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 1.55 میلیارد 5.29 میلیارد 74.91 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 36.73 میلیارد 42.48 میلیارد 47.99 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 1.58 میلیارد 1.04 میلیارد 693 میلیون
کالای در راه 15.58 میلیارد 5.05 میلیارد 59.16 میلیارد
سایر موجودی ها 3.69 میلیارد 511 میلیون 560 میلیون
افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها 2.88 میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 145.82 میلیارد 161.91 میلیارد 283.75 میلیارد
جمع دارایی های جاری 470.81 میلیارد 560.11 میلیارد 767.32 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 7.95 میلیارد 7.95 میلیارد 7.95 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.72 میلیارد 2.43 میلیارد 737 میلیون
دارایی های نامشهود 3.55 میلیارد 1.9 میلیارد 2.05 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 59.54 میلیارد 25.16 میلیارد 46.61 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 59.54 میلیارد 25.16 میلیارد 46.61 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 547.57 میلیارد 597.56 میلیارد 824.66 میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 158.65 میلیارد 72.7 میلیارد 5.84 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 70.31 میلیارد
پیش دریافت ها 6.63 میلیارد 1.38 میلیارد 32.07 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 10.42 میلیارد 2.18 میلیارد 11.65 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 300.38 میلیارد 405.53 میلیارد 427.71 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.71 میلیارد 6 میلیارد 66.08 میلیارد
جمع بدهی های جاری 477.8 میلیارد 487.79 میلیارد 613.66 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 6.87 میلیارد 4.55 میلیارد 2.49 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 484.67 میلیارد 492.34 میلیارد 616.15 میلیارد
سرمایه 170 میلیارد 170 میلیارد 140 میلیارد
سود و زیان انباشته 118.96 میلیارد 76.65 میلیارد 27.16 میلیارد
اندوخته قانونی 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - - 29.49 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 62.9 میلیارد 105.21 میلیارد 208.51 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 547.57 میلیارد 597.56 میلیارد 824.66 میلیارد
سرمایه مصوب 170 میلیارد 170 میلیارد 140 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 118.96 میلیارد 76.65 میلیارد 10.36 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب - - 29.49 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 62.9 میلیارد 105.21 میلیارد 191.71 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 40.94 میلیارد 9.44 میلیارد 5.29 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 111.41 میلیارد 374.43 میلیارد 374.34 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 54.67 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.72 میلیارد 2.43 میلیارد 737 میلیون
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 158.65 میلیارد 72.7 میلیارد 5.84 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 62.9 میلیارد 105.21 میلیارد 208.51 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 62.9 میلیارد 105.21 میلیارد 191.71 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/8
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 76.61 میلیارد 40.94 میلیارد 40.94 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 100 میلیارد 111.41 میلیارد 110.58 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 19.67 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 172.63 میلیارد 188.22 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 152.62 میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 157.2 میلیارد 89.57 میلیارد 89.62 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 1.55 میلیارد 1.55 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 36.73 میلیارد 36.73 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 1.58 میلیارد 1.58 میلیارد
کالای در راه - 15.58 میلیارد -
سایر موجودی ها - 3.69 میلیارد 4.57 میلیارد
افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها - 2.88 میلیارد 2.88 میلیارد
موجودی مواد و کالا 157.2 میلیارد 145.82 میلیارد 131.18 میلیارد
جمع دارایی های جاری 506.1 میلیارد 470.81 میلیارد 470.92 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 7.95 میلیارد 7.95 میلیارد 7.95 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.72 میلیارد 5.72 میلیارد 5.05 میلیارد
دارایی های نامشهود 3.55 میلیارد 3.55 میلیارد 3.55 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 29.27 میلیارد 59.54 میلیارد 58.81 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 29.27 میلیارد 59.54 میلیارد 58.81 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 552.59 میلیارد 547.57 میلیارد 546.28 میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 284 میلیون 158.65 میلیارد 157.57 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 129.64 میلیارد - -
پیش دریافت ها 6.63 میلیارد 6.63 میلیارد 6.63 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 9.4 میلیارد 10.42 میلیارد 4.9 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 311.42 میلیارد 300.38 میلیارد 300.38 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.71 میلیارد 1.71 میلیارد 1.71 میلیارد
جمع بدهی های جاری 459.08 میلیارد 477.8 میلیارد 471.19 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 7.84 میلیارد 6.87 میلیارد 6.87 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 466.92 میلیارد 484.67 میلیارد 478.06 میلیارد
سرمایه 170 میلیارد 170 میلیارد 170 میلیارد
سود و زیان انباشته 96.19 میلیارد 118.96 میلیارد 113.64 میلیارد
اندوخته قانونی 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 85.67 میلیارد 62.9 میلیارد 68.22 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 552.59 میلیارد 547.57 میلیارد 546.28 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 76.61 میلیارد 40.94 میلیارد 40.94 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 100 میلیارد 111.41 میلیارد 110.58 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 19.67 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 152.62 میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.72 میلیارد 5.72 میلیارد 5.05 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 284 میلیون 158.65 میلیارد 157.57 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 85.67 میلیارد 62.9 میلیارد 68.22 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 104.45 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 41.95 % رتبه 161
۶ ماهه 72.4 % رتبه 195
۹ ماهه 217.77 % رتبه 179
۱ ساله 772.72 % رتبه 205
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.389 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

70.12 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دلر 2,877 81,000 1.057 میلیون 84.22 میلیارد 35.867 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 221.00 22,000 3.753 میلیون 82.06 میلیارد 22.523 هزار میلیارد 12:29
وپخش 3,055 90,550 269.585 24.6 میلیارد 77.681 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 184.00 20,591 16.218 میلیون 342.57 میلیارد 52.892 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ - ۱۴:۱۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ - ۱۴:۱۲:۵۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۴:۵۴:۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۴:۵۴:۲۴
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۷:۰۲:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۷:۰۲:۱۶
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۰:۱۳:۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۰:۱۳:۱۰
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۰:۵۳:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۰:۵۳:۱۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعمیرات و بازسازی اساسی و راه اندازی پلنت B- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۴:۰۶:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۴:۰۶:۱۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۰:۰۳:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۰:۰۳:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۱:۴۷:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۱:۴۷:۱۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۲۶:۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۲۶:۲۳
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۱۷:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۴:۱۷:۱۶
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۷:۲۸:۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۷:۲۸:۱۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۲:۳۵:۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۲:۳۵:۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۰۹:۱۸:۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۰۹:۱۸:۴۷
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۰۹:۰۶:۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۰۹:۰۶:۱۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ - ۱۱:۵۶:۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ - ۱۱:۵۶:۳۵
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۷:۰۲:۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۷:۰۲:۳۸
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۶:۳۹:۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۶:۳۹:۳۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۶:۳۹:۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ - ۱۶:۳۹:۳۳
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۶:۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ - ۱۳:۱۶:۱۲
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۰۹:۵۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۰۹:۵۷:۳۰
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
56 100,147 16,122 16,122 100,000 1
1 900 16,120 16,908 150,015 3
1 5,000 16,015 16,909 500 1

داده ها

آخرین معامله 16,910 87.00 0.52
قیمت پایانی 17,266 443.00 2.63
اولین قیمت 17,664
قیمت دیروز 16,823
بازه روز 17,664 16,800
قیمت مجاز 17,664 15,982
بازه هفته 17,664 14,850
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 370 میلیون
سهام شناور 70.12 %
حجم مبنا 3.158 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,630
حجم معاملات 11.581 میلیون
ارزش معاملات 199.96 میلیارد
ارزش بازار 6.389 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی - -
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع - -
حقیقی - -
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
56 100,147 16,122 16,122 100,000 1
1 900 16,120 16,908 150,015 3
1 5,000 16,015 16,909 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/21)