شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,960 3.04
قیمت پایانی: 15,811 3.95

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:3,532
حجم:8.437 میلیون
ارزش:133.395 میلیارد
اولین:16,450
کمترین:15,638
بیشترین:16,461
قیمت:15,960
تغییر:200.00
درصد تغییر:1.24
قیمت:15,811
تغییر:650.00
درصد تغییر:3.95
1399/01/10
تعداد:3,733
حجم:8.094 میلیون
ارزش:133.232 میلیارد
اولین:16,790
کمترین:15,701
بیشترین:16,790
قیمت:16,160
تغییر:289.00
درصد تغییر:1.76
قیمت:16,461
تغییر:470.00
درصد تغییر:2.94
1399/01/9
تعداد:582
حجم:1.326 میلیون
ارزش:21.817 میلیارد
اولین:16,449
کمترین:16,449
بیشترین:16,449
قیمت:16,449
تغییر:401.00
درصد تغییر:2.50
قیمت:15,991
تغییر:350.00
درصد تغییر:2.24
1399/01/6
تعداد:320
حجم:1.574 میلیون
ارزش:25.256 میلیارد
اولین:16,048
کمترین:16,048
بیشترین:16,048
قیمت:16,048
تغییر:480.00
درصد تغییر:3.08
قیمت:15,641
تغییر:362.00
درصد تغییر:2.37
1399/01/5
تعداد:647
حجم:2.06 میلیون
ارزش:32.065 میلیارد
اولین:15,568
کمترین:15,540
بیشترین:15,568
قیمت:15,568
تغییر:204.00
درصد تغییر:1.33
قیمت:15,279
تغییر:452.00
درصد تغییر:3.05
1398/12/29
تعداد:4,927
حجم:11.736 میلیون
ارزش:174.013 میلیارد
اولین:14,444
کمترین:14,011
بیشترین:15,364
قیمت:15,364
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:14,827
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:4,927
حجم:11.736 میلیون
ارزش:174.013 میلیارد
اولین:14,444
کمترین:14,011
بیشترین:15,364
قیمت:15,364
تغییر:918.00
درصد تغییر:6.36
قیمت:14,827
تغییر:166.00
درصد تغییر:1.13
1398/12/27
تعداد:1,361
حجم:2.51 میلیون
ارزش:36.484 میلیارد
اولین:14,754
کمترین:14,446
بیشترین:15,079
قیمت:14,446
تغییر:654.00
درصد تغییر:4.33
قیمت:14,661
تغییر:635.00
درصد تغییر:4.15
1398/12/26
تعداد:2,395
حجم:6.407 میلیون
ارزش:98.005 میلیارد
اولین:15,230
کمترین:14,949
بیشترین:16,230
قیمت:15,100
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:15,296
تغییر:550.00
درصد تغییر:3.47
1398/12/25
تعداد:74
حجم:195,015
ارزش:2.945 میلیارد
اولین:15,102
کمترین:15,102
بیشترین:15,102
قیمت:15,102
تغییر:353.00
درصد تغییر:2.28
قیمت:15,846
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.32
1398/12/24
تعداد:550
حجم:1.407 میلیون
ارزش:21.743 میلیارد
اولین:15,455
کمترین:15,455
بیشترین:15,455
قیمت:15,455
تغییر:775.00
درصد تغییر:4.78
قیمت:15,896
تغییر:372.00
درصد تغییر:2.29
1398/12/22
تعداد:2,363
حجم:7.036 میلیون
ارزش:114.459 میلیارد
اولین:16,230
کمترین:16,230
بیشترین:16,910
قیمت:16,230
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,268
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:2,363
حجم:7.036 میلیون
ارزش:114.459 میلیارد
اولین:16,230
کمترین:16,230
بیشترین:16,910
قیمت:16,230
تغییر:143.00
درصد تغییر:0.87
قیمت:16,268
تغییر:819.00
درصد تغییر:4.79
1398/12/20
تعداد:252
حجم:479,246
ارزش:7.847 میلیارد
اولین:16,373
کمترین:16,373
بیشترین:16,373
قیمت:16,373
تغییر:96.00
درصد تغییر:0.58
قیمت:17,087
تغییر:154.00
درصد تغییر:0.89
1398/12/19
تعداد:309
حجم:303,148
ارزش:4.993 میلیارد
اولین:16,469
کمترین:16,469
بیشترین:16,469
قیمت:16,469
تغییر:484.00
درصد تغییر:2.86
قیمت:17,241
تغییر:94.00
درصد تغییر:0.54
1398/12/18
تعداد:909
حجم:1.603 میلیون
ارزش:27.174 میلیارد
اولین:16,953
کمترین:16,953
بیشترین:16,953
قیمت:16,953
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:17,335
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:909
حجم:1.603 میلیون
ارزش:27.174 میلیارد
اولین:16,953
کمترین:16,953
بیشترین:16,953
قیمت:16,953
تغییر:348.00
درصد تغییر:2.01
قیمت:17,335
تغییر:510.00
درصد تغییر:2.86
1398/12/14
تعداد:5,627
حجم:11.636 میلیون
ارزش:207.639 میلیارد
اولین:18,315
کمترین:17,000
بیشترین:18,315
قیمت:17,301
تغییر:147.00
درصد تغییر:0.84
قیمت:17,845
تغییر:402.00
درصد تغییر:2.31
1398/12/13
تعداد:1,734
حجم:5.176 میلیون
ارزش:90.293 میلیارد
اولین:17,448
کمترین:17,300
بیشترین:17,448
قیمت:17,448
تغییر:790.00
درصد تغییر:4.74
قیمت:17,443
تغییر:825.00
درصد تغییر:4.96
1398/12/12
تعداد:2,203
حجم:6.27 میلیون
ارزش:104.191 میلیارد
اولین:16,639
کمترین:16,107
بیشترین:16,658
قیمت:16,658
تغییر:673.00
درصد تغییر:4.21
قیمت:16,618
تغییر:753.00
درصد تغییر:4.75
1398/12/11
تعداد:3,478
حجم:8.488 میلیون
ارزش:134.67 میلیارد
اولین:15,760
کمترین:15,340
بیشترین:15,985
قیمت:15,985
تغییر:655.00
درصد تغییر:4.27
قیمت:15,865
تغییر:641.00
درصد تغییر:4.21
1398/12/10
تعداد:4,890
حجم:14.859 میلیون
ارزش:226.209 میلیارد
اولین:14,674
کمترین:14,674
بیشترین:15,998
قیمت:15,330
تغییر:431.00
درصد تغییر:2.89
قیمت:15,224
تغییر:222.00
درصد تغییر:1.44
1398/12/7
تعداد:5,131
حجم:14.452 میلیون
ارزش:223.235 میلیارد
اولین:15,599
کمترین:14,721
بیشترین:15,726
قیمت:14,899
تغییر:91.00
درصد تغییر:0.61
قیمت:15,446
تغییر:468.00
درصد تغییر:3.13
1398/12/6
تعداد:2,869
حجم:9.464 میلیون
ارزش:141.754 میلیارد
اولین:14,940
کمترین:14,705
بیشترین:14,990
قیمت:14,990
تغییر:573.00
درصد تغییر:3.97
قیمت:14,978
تغییر:701.00
درصد تغییر:4.91
1398/12/5
تعداد:4,797
حجم:16.116 میلیون
ارزش:230.079 میلیارد
اولین:14,417
کمترین:13,735
بیشترین:14,417
قیمت:14,417
تغییر:686.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:14,277
تغییر:546.00
درصد تغییر:3.98
1398/12/4
تعداد:451
حجم:1.646 میلیون
ارزش:22.604 میلیارد
اولین:13,731
کمترین:13,731
بیشترین:13,731
قیمت:13,731
تغییر:513.00
درصد تغییر:3.88
قیمت:13,731
تغییر:653.00
درصد تغییر:4.99
1398/12/3
تعداد:1,657
حجم:6.311 میلیون
ارزش:82.534 میلیارد
اولین:12,999
کمترین:12,280
بیشترین:13,218
قیمت:13,218
تغییر:308.00
درصد تغییر:2.39
قیمت:13,078
تغییر:489.00
درصد تغییر:3.88
1398/11/30
تعداد:3,902
حجم:17.384 میلیون
ارزش:218.847 میلیارد
اولین:12,000
کمترین:11,815
بیشترین:12,910
قیمت:12,910
تغییر:614.00
درصد تغییر:4.99
قیمت:12,589
تغییر:293.00
درصد تغییر:2.38
1398/11/29
تعداد:655
حجم:1.716 میلیون
ارزش:21.105 میلیارد
اولین:12,296
کمترین:12,296
بیشترین:12,296
قیمت:12,296
تغییر:647.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:12,296
تغییر:647.00
درصد تغییر:5.00
1398/11/28
تعداد:639
حجم:1.044 میلیون
ارزش:13.509 میلیارد
اولین:12,943
کمترین:12,943
بیشترین:12,943
قیمت:12,943
تغییر:576.00
درصد تغییر:4.26
قیمت:12,943
تغییر:681.00
درصد تغییر:5.00
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی