شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,960 3.04
قیمت پایانی: 15,811 3.95

EPS

سال مالی 1398/12/29

233.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
233.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/08/21 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
209.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/08/13 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
177.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
177.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
62.00 (0٪)
370 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

722.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/13 مجمع
واقعی :
نقدی :
722.00
0.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/03/8 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
332.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
346.00 (0٪)
370 میلیارد
1397/11/24 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
257.00 (0٪)
370 میلیارد
1397/09/21 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
228.00 (0٪)
370 میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
30.00 (0٪)
370 میلیارد
1397/05/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
75.00 (0٪)
370 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

15.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
15.00
0.00 (0٪)
370 میلیارد
1397/04/6 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
15.00 (0٪)
370 میلیارد
1397/03/15 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
15.00 (0٪)
370 میلیارد
1396/11/1 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
213.00 (0٪)
100.00
370 میلیارد
1396/09/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
257.00
155.00 (60٪)
370 میلیارد
1396/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
23.00 (0٪)
100.00
370 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
122.00
370 میلیارد

سال مالی 1395/12/29

123.00

سود واقعی

120.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/03/22 مجمع
واقعی :
نقدی :
123.00
120.00 (98٪)
140 میلیارد
1396/03/13 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
252.00 (0٪)
100.00
140 میلیارد
1395/12/23 9 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
251.00
245.00 (98٪)
1.00
140 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
تعدیل :
254.00
1.00
140 میلیارد
1395/11/16 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
251.00
245.00 (98٪)
67.00
140 میلیارد
1395/10/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
770.00
227.00 (29٪)
140 میلیارد
1395/10/16 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
770.00
249.00 (32٪)
140 میلیارد
1395/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
93.00 (0٪)
100.00
140 میلیارد
1394/11/28
پیش بینی :
770.00
140 میلیارد

سال مالی 1394/12/29

685.00

سود واقعی

480.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/03/3 مجمع
واقعی :
نقدی :
685.00
480.00 (70٪)
140 میلیارد
1395/02/25 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
684.00 (0٪)
140 میلیارد
1394/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
544.00 (0٪)
100.00
140 میلیارد
1394/08/12 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
743.00
381.00 (51٪)
140 میلیارد
1394/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
193.00 (0٪)
100.00
140 میلیارد
1393/12/20
پیش بینی :
تعدیل :
743.00
1.00
140 میلیارد
1393/11/28
پیش بینی :
750.00
140 میلیارد

سال مالی 1393/12/29

710.00

سود واقعی

629.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/02/27 مجمع
واقعی :
نقدی :
710.00
629.00 (88٪)
140 میلیارد
1394/02/15 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
710.00 (0٪)
140 میلیارد
1393/10/22 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
507.00 (0٪)
100.00
140 میلیارد
1393/10/21 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
679.00
365.00 (54٪)
140 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

233.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
233.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/08/21 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
209.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/08/13 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
177.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
177.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
62.00 (0٪)
370 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

722.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/13 مجمع
واقعی :
نقدی :
722.00
0.00 (0٪)
370 میلیارد
1398/03/8 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
722.00 (0٪)
170 میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
753.00 (0٪)
170 میلیارد
1397/11/24 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
560.00 (0٪)
170 میلیارد
1397/09/21 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
496.00 (0٪)
170 میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
66.00 (0٪)
170 میلیارد
1397/05/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
164.00 (0٪)
170 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

33.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/20 مجمع
واقعی :
نقدی :
33.00
0.00 (0٪)
170 میلیارد
1397/04/6 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
33.00 (0٪)
170 میلیارد
1397/03/15 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
33.00 (0٪)
170 میلیارد
1396/11/1 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
463.00 (0٪)
100.00
170 میلیارد
1396/09/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
560.00
337.00 (60٪)
170 میلیارد
1396/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
50.00 (0٪)
100.00
170 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
265.00
170 میلیارد

سال مالی 1395/12/29

123.00

سود واقعی

120.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/03/22 مجمع
واقعی :
نقدی :
123.00
120.00 (98٪)
140 میلیارد
1396/03/13 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
252.00 (0٪)
100.00
140 میلیارد
1395/12/23 9 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
251.00
245.00 (98٪)
1.00
140 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
تعدیل :
254.00
1.00
140 میلیارد
1395/11/16 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
251.00
245.00 (98٪)
67.00
140 میلیارد
1395/10/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
770.00
227.00 (29٪)
140 میلیارد
1395/10/16 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
770.00
249.00 (32٪)
140 میلیارد
1395/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
93.00 (0٪)
100.00
140 میلیارد
1394/11/28
پیش بینی :
770.00
140 میلیارد

سال مالی 1394/12/29

685.00

سود واقعی

480.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/03/3 مجمع
واقعی :
نقدی :
685.00
480.00 (70٪)
140 میلیارد
1395/02/25 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
684.00 (0٪)
140 میلیارد
1394/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
544.00 (0٪)
100.00
140 میلیارد
1394/08/12 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
743.00
381.00 (51٪)
140 میلیارد
1394/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
246.00 (0٪)
100.00
110 میلیارد
1393/12/20
پیش بینی :
تعدیل :
946.00
1.00
110 میلیارد
1393/11/28
پیش بینی :
955.00
110 میلیارد

سال مالی 1393/12/29

904.00

سود واقعی

800.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/02/27 مجمع
واقعی :
نقدی :
904.00
800.00 (88٪)
110 میلیارد
1394/02/15 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
904.00 (0٪)
110 میلیارد
1393/10/22 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
645.00 (0٪)
100.00
110 میلیارد
1393/10/21 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
864.00
464.00 (54٪)
110 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی