شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,960 3.04
قیمت پایانی: 15,811 3.95

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

دلر

1,471 80,000 136,092 10.724 میلیارد 36.408 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دسبحان

1,085 22,790 3.163 میلیون 69.141 میلیارد 22.516 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وپخش

4,176 91,949 109,979 9.797 میلیارد 73.932 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دزهراوی

896.00 21,080 18.558 میلیون 388.623 میلیارد 52.436 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دسینا

495.00 26,450 1.236 میلیون 31.883 میلیارد 20.992 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

داسوه

1,147 24,106 2.436 میلیون 57.791 میلیارد 17.792 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دفرا

73.00 20,450 483,366 9.669 میلیارد 14.214 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دکیمی

229.00 21,076 803,526 16.334 میلیارد 12.086 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

درازک

1,919 42,900 513,085 22.008 میلیارد 26.09 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دکوثر

909.00 19,102 3.03 میلیون 57.626 میلیارد 10.271 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دلقما

316.00 13,200 3.144 میلیون 43.368 میلیارد 9.31 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

تیپیکو

2,568 53,943 1.356 میلیون 70.649 میلیارد 151.139 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دجابر

892.00 19,650 4.992 میلیون 91.604 میلیارد 20.809 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دشیمی

2,019 42,402 998,932 40.011 میلیارد 10.235 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دتماد

1,610 39,200 1.662 میلیون 64.686 میلیارد 19.458 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دروز

260.00 15,800 414,119 6.354 میلیارد 11.174 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دسبحا

683.00 16,847 2.873 میلیون 46.118 میلیارد 43.946 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دعبید

1,729 47,350 1.003 میلیون 47.144 میلیارد 95.115 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دامین

609.00 16,408 6.82 میلیون 110.619 میلیارد 21.897 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دفارا

426.00 66,850 1.332 میلیون 86.566 میلیارد 38.997 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

والبر

708.00 14,873 16.714 میلیون 236.358 میلیارد 67.878 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دالبر

725.00 25,400 3.928 میلیون 97.931 میلیارد 54.844 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دابور

53.00 65,500 3.351 میلیون 209.684 میلیارد 24.277 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ددام

535.00 20,576 4.11 میلیون 82.83 میلیارد 18.544 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دارو

615.00 46,367 898,812 40.694 میلیارد 34.214 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دیران

947.00 19,891 5.652 میلیون 108.961 میلیارد 11.181 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دپارس

1,177 60,301 367,581 21.798 میلیارد 31.794 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پخش

1,250 26,263 1.035 میلیون 27.177 میلیارد 24.344 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دتولید

22.00 20,099 18.041 میلیون 347.952 میلیارد 11.572 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کاسپین

1,885 39,600 1.011 میلیون 40.027 میلیارد 17.573 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دسانکو

222.00 12,050 3.643 میلیون 43.078 میلیارد 10.246 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کی بی سی

1,258 31,850 1.091 میلیون 34.836 میلیارد 9.364 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دتهران‌

- 29,800 1.04 میلیون 30.992 میلیارد 1.788 هزار میلیارد سهام 1397/08/7

شتهران

326.00 8,489 657 5.577 میلیون 3.637 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دحاوی

909.00 29,411 382,384 11.248 میلیارد 10.734 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دشیری

3,678 118,950 26,372 3.137 میلیارد 6.102 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دقاضی

527.00 86,622 30,621 2.642 میلیارد 34.879 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

برکت

410.00 10,910 12.926 میلیون 134.021 میلیارد 60.134 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دریشمک

1,228 33,500 8.933 میلیون 296.727 میلیارد 9.965 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شفا

1,577 29,980 2.13 میلیون 64.048 میلیارد 35.471 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

داوه

967.00 30,305 3.988 میلیون 119.852 میلیارد 14.425 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

درهآور

1,447 44,950 641,897 28.573 میلیارد 9.062 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دکپسول

923.00 28,310 1.808 میلیون 50.576 میلیارد 5.594 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

هجرت

2,013 41,650 1.558 میلیون 65.093 میلیارد 18.804 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دتوزیع

1,696 49,610 2.096 میلیون 102.783 میلیارد 29.418 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی