شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد اولیه دارویی البرز بالک

دبالک | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,960 3.04
قیمت پایانی: 15,811 3.95

ترازنامه

1398/04/13
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/03/22
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

40.94 میلیارد 9.44 میلیارد 5.29 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

111.41 میلیارد 374.43 میلیارد 374.34 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 54.67 میلیارد

پیش پرداخت ها

172.63 میلیارد 14.33 میلیارد 49.26 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

89.57 میلیارد 107.54 میلیارد 100.43 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

1.55 میلیارد 5.29 میلیارد 74.91 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

36.73 میلیارد 42.48 میلیارد 47.99 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1.58 میلیارد 1.04 میلیارد 693 میلیون

کالای در راه

15.58 میلیارد 5.05 میلیارد 59.16 میلیارد

سایر موجودی ها

3.69 میلیارد 511 میلیون 560 میلیون

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

2.88 - میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

145.82 میلیارد 161.91 میلیارد 283.75 میلیارد

جمع دارایی های جاری

470.81 میلیارد 560.11 میلیارد 767.32 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

7.95 میلیارد 7.95 میلیارد 7.95 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.72 میلیارد 2.43 میلیارد 737 میلیون

دارایی های نامشهود

3.55 میلیارد 1.9 میلیارد 2.05 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

59.54 میلیارد 25.16 میلیارد 46.61 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

59.54 میلیارد 25.16 میلیارد 46.61 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

547.57 میلیارد 597.56 میلیارد 824.66 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

158.65 میلیارد 72.7 میلیارد 5.84 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- - 70.31 میلیارد

پیش دریافت ها

6.63 میلیارد 1.38 میلیارد 32.07 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

10.42 میلیارد 2.18 میلیارد 11.65 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

300.38 میلیارد 405.53 میلیارد 427.71 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.71 میلیارد 6 میلیارد 66.08 میلیارد

جمع بدهی های جاری

477.8 میلیارد 487.79 میلیارد 613.66 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

6.87 میلیارد 4.55 میلیارد 2.49 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

484.67 میلیارد 492.34 میلیارد 616.15 میلیارد

سرمایه

170 میلیارد 170 میلیارد 140 میلیارد

سود و زیان انباشته

118.96 - میلیارد 76.65 - میلیارد 27.16 میلیارد

اندوخته قانونی

11.86 میلیارد 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

- - 29.49 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

62.9 میلیارد 105.21 میلیارد 208.51 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

547.57 میلیارد 597.56 میلیارد 824.66 میلیارد

سرمایه مصوب

170 میلیارد 170 میلیارد 140 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

118.96 - میلیارد 76.65 - میلیارد 10.36 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

11.86 میلیارد 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

- - 29.49 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

62.9 میلیارد 105.21 میلیارد 191.71 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

40.94 میلیارد 9.44 میلیارد 5.29 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

111.41 میلیارد 374.43 میلیارد 374.34 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 54.67 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.72 میلیارد 2.43 میلیارد 737 میلیون

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

158.65 میلیارد 72.7 میلیارد 5.84 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

62.9 میلیارد 105.21 میلیارد 208.51 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

62.9 میلیارد 105.21 میلیارد 191.71 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/8
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

76.61 میلیارد 40.94 میلیارد 40.94 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

100 میلیارد 111.41 میلیارد 110.58 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

19.67 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 172.63 میلیارد 188.22 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

152.62 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

157.2 میلیارد 89.57 میلیارد 89.62 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 1.55 میلیارد 1.55 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 36.73 میلیارد 36.73 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 1.58 میلیارد 1.58 میلیارد

کالای در راه

- 15.58 میلیارد -

سایر موجودی ها

- 3.69 میلیارد 4.57 میلیارد

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

- 2.88 - میلیارد 2.88 - میلیارد

موجودی مواد و کالا

157.2 میلیارد 145.82 میلیارد 131.18 میلیارد

جمع دارایی های جاری

506.1 میلیارد 470.81 میلیارد 470.92 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

7.95 میلیارد 7.95 میلیارد 7.95 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.72 میلیارد 5.72 میلیارد 5.05 میلیارد

دارایی های نامشهود

3.55 میلیارد 3.55 میلیارد 3.55 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

29.27 میلیارد 59.54 میلیارد 58.81 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

29.27 میلیارد 59.54 میلیارد 58.81 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

552.59 میلیارد 547.57 میلیارد 546.28 میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

284 میلیون 158.65 میلیارد 157.57 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

129.64 میلیارد - -

پیش دریافت ها

6.63 میلیارد 6.63 میلیارد 6.63 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

9.4 میلیارد 10.42 میلیارد 4.9 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

311.42 میلیارد 300.38 میلیارد 300.38 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.71 میلیارد 1.71 میلیارد 1.71 میلیارد

جمع بدهی های جاری

459.08 میلیارد 477.8 میلیارد 471.19 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

7.84 میلیارد 6.87 میلیارد 6.87 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

466.92 میلیارد 484.67 میلیارد 478.06 میلیارد

سرمایه

170 میلیارد 170 میلیارد 170 میلیارد

سود و زیان انباشته

96.19 - میلیارد 118.96 - میلیارد 113.64 - میلیارد

اندوخته قانونی

11.86 میلیارد 11.86 میلیارد 11.86 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

85.67 میلیارد 62.9 میلیارد 68.22 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

552.59 میلیارد 547.57 میلیارد 546.28 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

76.61 میلیارد 40.94 میلیارد 40.94 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

100 میلیارد 111.41 میلیارد 110.58 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

19.67 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

152.62 میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.72 میلیارد 5.72 میلیارد 5.05 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

284 میلیون 158.65 میلیارد 157.57 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

85.67 میلیارد 62.9 میلیارد 68.22 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

104.45 میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی