شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و دام قیام اصفهان

زقیام | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,516 1.15
قیمت پایانی: 22,727 2.10

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,222 پایانی 22,727 467.00
بیشترین 23,199 کمترین 22,222
حجم 986.058 دفعات 831
حد قیمت 21,147 - 23,373 ارزش 22.41 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
324 تعداد خریدار -
986.058 حجم خرید -
244 تعداد فروشنده 1
964.647 حجم فروش 21.411
21.41 تغییر مالکیت 21.41

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 10,000 22,516 22,549 6,666 1
1 1,100 22,515 22,550 1,694 1
1 20 22,506 22,580 3,000 3
1 1,000 22,505 22,690 1,000 1
1 830 22,503 22,703 3,666 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 7,266
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 895
سود نقدی 850
درصد توزیع 94.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 45.19 % رتبه 239
6 ماهه 78.61 % رتبه 198
9 ماهه 76.69 % رتبه 210
1 ساله 365.5 % رتبه 193
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.954 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.59

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 22,727 2.10 986,058 831
1398/10/26 22,260 0.00 957,117 681
1398/10/25 22,260 1.17 957,117 681
1398/10/24 22,523 1.23 1.579 میلیون 956
1398/10/23 22,804 5.00 1.253 میلیون 445
1398/10/22 21,719 5.00 499,652 108
1398/10/21 20,685 2.00 579,588 154
1398/10/18 20,280 2.00 84,490 47
1398/10/17 20,693 4.94 1.332 میلیون 510
1398/10/15 21,768 4.98 1.591 میلیون 571
1398/10/14 22,909 5.00 493,479 122
1398/10/11 24,114 0.26 1.167 میلیون 1,001
1398/10/10 24,052 2.23 1.673 میلیون 1,117
1398/10/9 23,527 2.14 2.303 میلیون 2,223
1398/10/8 24,041 3.42 1.641 میلیون 1,098
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 1,471 30,892 1.486 میلیون 6.177 هزار میلیارد 12:29
آبین 437.00 15,017 623.762 4.425 هزار میلیارد 12:13
آینده 269.00 9,252 542.465 3.866 هزار میلیارد 12:24
زشگزا 1,744 53,885 193.149 4.333 هزار میلیارد 12:29
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 1.174 هزار میلیارد 1397/06/31
زپارس 170.00 38,201 650.385 12.556 هزار میلیارد 12:29
زکشت 490.00 39,000 1.644 میلیون 7.995 هزار میلیارد 14:30
زبینا 17.00 16,920 2.488 میلیون 6.859 هزار میلیارد 12:29
زدشت 401.00 11,390 3.747 میلیون 7.878 هزار میلیارد 12:30
سیمرغ 34.00 16,640 6.44 میلیون 21.986 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها