شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پاکدیس

غدیس2 | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیرگروه تولید نوشیدنی و آبمیوه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,183 0.04
قیمت پایانی: 5,183 0.04

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

غدام

5,741 109,090 36,084 3.936 میلیارد 6.861 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غدشت

6,171 129,605 97,305 12.323 میلیارد 6.77 هزار میلیارد سهام 1398/12/10

غمهرا

5,794 122,254 388,973 48.051 میلیارد 11.583 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وبشهر

1,039 21,825 3.302 میلیون 72.077 میلیارد 180.056 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غبهنوش

4,105 86,217 246,232 21.229 میلیارد 30.115 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غپینو

229.00 13,099 54.301 میلیون 715.268 میلیارد 87.23 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غشهد

434.00 14,490 18.798 میلیون 277.226 میلیارد 12.08 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غگل

268.00 7,700 99.46 میلیون 763.562 میلیارد 46.882 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غالبر

355.00 20,471 3.042 میلیون 62.716 میلیارد 7.215 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غسالم

227.00 11,648 123.173 میلیون 1.444 هزار میلیارد 52.561 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غگرجی

689.00 43,950 3.742 میلیون 163.76 میلیارد 13.13 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غشان

3,743 94,700 1.546 میلیون 146.22 میلیارد 18.916 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غپاک

626.00 13,151 649,068 8.536 میلیارد 17.492 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غاذر

2,431 51,063 373,079 19.051 میلیارد 3.71 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غبشهر

1,556 32,695 2.284 میلیون 74.674 میلیارد 98.085 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غچین

2,396 50,333 1.718 میلیون 85.894 میلیارد 11.998 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غنوش

1,789 37,578 902,907 33.929 میلیارد 12.892 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غمارگ

2,516 52,850 1.098 میلیون 58.009 میلیارد 44.394 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غشاذر

1,646 34,583 8.46 میلیون 280.572 میلیارد 19.899 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غشصفا

1,730 36,012 3.464 میلیون 124.668 میلیارد 30.08 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غدیس

1,432 54,900 2.74 میلیون 147.434 میلیارد 15.067 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غمینو

431.00 23,149 6.008 میلیون 141.539 میلیارد 13.274 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غفارس

783.00 16,051 3.61 میلیون 58.69 میلیارد 18.855 هزار میلیارد سهام 1399/03/12

آرد تجارت

- - - - 26.5 میلیارد سهام 1399/02/17

صنایع گلستان

- - - - - سهام 1399/02/17

صنایع شیر

- - - - 12.298 میلیارد سهام 1399/02/17

چین چین

- - - - 32.74 میلیارد سهام 1399/02/17

غپآذر

4,174 87,667 846,149 74.109 میلیارد 17.517 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غگلپا

4,734 89,947 66,738 6.003 میلیارد 15.895 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غگلستا

437.00 72,320 920,794 66.244 میلیارد 8.633 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

بهپاک

11.00 3,498 45,562 159.274 میلیون 17.994 هزار میلیارد سهام 1399/02/22

خودکفا

5,495 199,820 2.214 میلیون 448.044 میلیارد 141.634 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غصینو

4,794 164,627 1.72 میلیون 282.585 میلیارد 164.301 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غناب

- - - - 20 میلیارد سهام 1399/02/17

غشهداب

17.00 1,080 - - 18.208 هزار میلیارد سهام 1399/02/10

غیوان

609.00 15,855 6,000 95.13 میلیون 251.658 میلیارد سهام 1399/03/14

غشوکو

1,390 80,000 836,248 66.132 میلیارد 2.886 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

گزسکه

806.00 16,906 300,000 5.072 میلیارد 831.606 میلیارد سهام 1399/03/13

غشهداب

2,042 42,892 6.949 میلیون 297.912 میلیارد 57.017 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

بهپاک

2,975 62,478 3.727 میلیون 232.4 میلیارد 31.178 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غنیلی

1,075 20,435 255,000 5.266 میلیارد 2.065 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غکولاک

- - - - 50 میلیارد سهام 1399/02/17

تبرک

1,245 26,164 11.006 میلیون 285.784 میلیارد 57.943 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غویتا

110.00 11,998 1.966 میلیون 23.872 میلیارد 7.285 هزار میلیارد سهام 1398/04/9

غپونه

19.00 23,510 2.683 میلیون 62.292 میلیارد 14.886 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غبهار

519.00 24,762 2.025 میلیون 50.496 میلیارد 9.677 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غویتا

1,813 38,085 4.666 میلیون 177.688 میلیارد 50.121 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

غگیلا

645.00 13,563 273,757 3.713 میلیارد 2.593 هزار میلیارد سهام 1399/03/14
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی