شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح . سیمان کردستان

سکردح | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 118 9.92
قیمت پایانی: 118 9.92

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

سخاش

2,956 62,088 474,447 28.779 میلیارد 7.489 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سفانو

841.00 25,419 2.049 میلیون 51.313 میلیارد 12.528 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ساراب

421.00 9,700 1.978 میلیون 18.616 میلیارد 8.393 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سشمال

215.00 8,510 1.974 میلیون 16.69 میلیارد 10.766 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سصفها

3,406 71,544 733,164 52.453 میلیارد 14.247 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سرود

188.00 11,000 1.945 میلیون 21.134 میلیارد 8.954 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سصوفی

379.00 7,970 4.082 میلیون 32.28 میلیارد 8.555 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سنیر

243.00 47,693 267,346 12.295 میلیارد 4.745 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سیلام

27.00 8,520 876,624 7.367 میلیارد 10.232 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سکرما

157.00 12,770 1.158 میلیون 14.711 میلیارد 12.756 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سفارس

180.00 10,372 14.61 میلیون 146.801 میلیارد 56.52 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ساروم

924.00 19,408 4.305 میلیون 83.141 میلیارد 13.518 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سکارون

15.00 3,546 - - 737.39 میلیارد سهام 1395/08/6

سشرق

344.00 7,237 18.858 میلیون 135.303 میلیارد 19.039 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سدشت

1,423 29,892 531,530 15.888 میلیارد 34.082 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سدور

43.00 6,469 4.478 میلیون 27.873 میلیارد 4.052 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سهرمز

473.00 13,134 530,451 6.827 میلیارد 13.754 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ستران

183.00 42,311 2.49 میلیون 103.372 میلیارد 72.657 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سبهان

782.00 40,876 364,377 14.504 میلیارد 8.222 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سمازن

79.00 7,594 2.479 میلیون 18.409 میلیارد 12.304 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ساربیل

100.00 31,719 301,039 9.339 میلیارد 7.562 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سپاها

231.00 6,467 8.951 میلیون 55.127 میلیارد 15.09 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سیدکو

113.00 5,000 3.799 میلیون 18.236 میلیارد 23.309 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سفار

361.00 92,499 67,932 6.15 میلیارد 21.57 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سهگمت

148.00 17,500 1.055 میلیون 18.097 میلیارد 8.692 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سخوز

505.00 10,607 2.113 میلیون 21.994 میلیارد 14.318 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سغرب

755.00 15,868 1.506 میلیون 23.841 میلیارد 7.711 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سقاین

271.00 33,198 376,122 12.218 میلیارد 8.308 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سکرد

305.00 6,422 7.79 میلیون 49.86 میلیارد 14.027 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سبجنو

1,494 31,392 293,289 9.207 میلیارد 11.82 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سخزر

618.00 13,044 1.721 میلیون 21.42 میلیارد 6.217 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سبزوا

1,147 24,097 836,809 20.165 میلیارد 14.01 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سجام

109.00 3,772 1.552 میلیون 5.853 میلیارد 7.576 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سباقر

101.00 9,595 2.839 میلیون 26.524 میلیارد 5.606 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کایگچ

9,250 27,750 109 3.025 میلیون 280.02 میلیارد سهام 1396/05/21

ساروج

420.00 14,434 338,936 4.892 میلیارد 12.7 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سخواف

117.00 6,295 2.235 میلیون 13.962 میلیارد 3.339 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سمتاز

783.00 26,898 467,197 12.567 میلیارد 15.946 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سلار

448.00 15,412 177,305 2.733 میلیارد 3.527 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

سکارون

382.00 30,050 925,393 27.436 میلیارد 6.191 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ساوه

- 27,424 485.546 13.15 میلیارد 16.977 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی