شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 49,380 2.50
قیمت پایانی: 50,118 4.03

مشخصات

شرکت

نام شرکت : --- سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/12/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا مرادی دکترا 66830494
رییس هیات مدیره تولید مواد اولیه داروپخش علیرضا برقی کارشناسی ارشد 73363405
نایب رییس هیات مدیره کارخانجات داروپخش داود رضا شفاعت - 569900409
عضو هیات مدیره داروپخش محمدرضا مرادی دکترا 66830494
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری دارویی تامین فریدون سیامک نژاد دکترا 42294576
عضو هیات مدیره شیمی دارویی داروپخش علی مقدسی راد فوق لیسانس کارشناسی ارشد 4132976671
سال 1398 | تاریخ : 1398/10/30
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا مرادی دکترا 66830494
رییس هیات مدیره تولید مواد اولیه داروپخش علیرضا برقی کارشناسی ارشد 73363405
نایب رییس هیات مدیره کارخانجات داروپخش داود رضا شفاعت - 569900409
عضو هیات مدیره داروپخش محمدرضا مرادی دکترا 66830494
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری دارویی تامین فریدون سیامک نژاد دکترا 42294576
عضو هیات مدیره شیمی دارویی داروپخش محمد علی اسدی لیسانس حسابداری 3178789049
سال 1398 | تاریخ : 1398/02/28
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا مرادی دکترا 66830494
رییس هیات مدیره کارخانجات داروپخش داود رضا شفاعت - 569900409
نایب رییس هیات مدیره تولید مواد اولیه داروپخش محمد ابراهیم راعی عزآبادی - 10669906
عضو هیات مدیره داروپخش محمدرضا مرادی دکترا 66830494
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری دارویی تامین فریدون سیامک نژاد دکترا 42294576
عضو هیات مدیره شیمی دارویی داروپخش محمد علی اسدی لیسانس حسابداری 3178789049
سال 1397 | تاریخ : 1397/04/1
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - بیژن کلانتری اشان دکتری 51754223
رییس هیات مدیره تولید مواد اولیه داروپخش سید حسین دهدشتی - 1817096494
نایب رییس هیات مدیره کارخانجات داروپخش داود رضا شفاعت - 569900409
عضو هیات مدیره داروپخش بیژن کلانتری اشان دکتری 51754223
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری دارویی تامین احسان والی - 82664277
عضو هیات مدیره شیمی دارویی داروپخش محمدحسین پاکساز - 1754746128
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی