شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 75,500 4.62
قیمت پایانی: 76,505 3.35

سود و زیان

1398/03/04
سال مالی 1397/12/29
1397/03/27
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

30.324 هزار میلیارد 25.489 هزار میلیارد 41.154 هزار میلیارد

جمع درآمدها

30.324 هزار میلیارد 25.489 هزار میلیارد 41.154 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

27.323 هزار میلیارد 23.168 هزار میلیارد 36.711 هزار میلیارد

سود ناویژه

3.001 هزار میلیارد 2.321 هزار میلیارد 4.442 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1.507 هزار میلیارد 1.222 هزار میلیارد 2.305 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

318.17 میلیارد 322.03 میلیارد 2.26 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.813 هزار میلیارد 1.421 هزار میلیارد 2.135 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.045 هزار میلیارد 904.31 میلیارد 1.338 هزار میلیارد

مالیات

274.7 میلیارد 219 میلیارد 328.8 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

770.28 میلیارد 685.31 میلیارد 1.01 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

833.39 میلیارد 478.09 میلیارد 803.67 میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

600 - میلیارد 330 - میلیارد 696 - میلیارد

کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته

200 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

803.67 میلیارد 833.39 میلیارد 1.117 هزار میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

696 میلیارد 600 میلیارد 978 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

107.67 میلیارد 233.4 میلیارد 109.27 میلیارد

سرمایه

300 میلیارد 300 میلیارد 600 میلیارد

EPS خالص

2,567.59 2,284.36 1,682.66

اندوخته قانونی

30 میلیارد - -
1398/07/09
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/06/23
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/25
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

19.556 هزار میلیارد 8.941 هزار میلیارد 30.324 هزار میلیارد

جمع درآمدها

19.556 هزار میلیارد 8.941 هزار میلیارد 30.324 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

17.7 هزار میلیارد 8.113 هزار میلیارد 27.323 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.857 هزار میلیارد 828.13 میلیارد 3.001 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

914.92 میلیارد 440.56 میلیارد 1.507 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

266.67 میلیارد 91.47 میلیارد 318.17 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.208 هزار میلیارد 479.04 میلیارد 1.813 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

810.53 میلیارد 308.49 میلیارد 1.045 هزار میلیارد

مالیات

159.67 میلیارد 76.32 میلیارد 274.7 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

650.86 میلیارد 232.17 میلیارد 770.28 میلیارد

سرمایه

600 میلیارد 600 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

1,084.76 386.95 2,567.59

درآمدها و هزینه های استثنایی

383.42 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

1.2 هزار میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی