شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,434 5.00
قیمت پایانی: 48,176 4.44
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:30

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 46,127 پایانی 48,176 2,048.00
بیشترین 48,434 کمترین 46,001
حجم 1.953 میلیون دفعات 5,476
حد قیمت 43,822 - 48,434 ارزش 94.064 میلیارد
حجم مبنا 1.014 میلیون حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 12:30

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
194 183,849 48,434 48,434 245 4
2 1,246 48,433 48,600 200 1
2 223 48,430 48,900 40 1
2 223 48,430 49,900 65 1
2 222 48,426 49,995 65 1

معاملات حقیقی و حقوقی 12:30

حقیقی حقوقی
862 تعداد خریدار 2
1.852 میلیون حجم خرید 100,848
4,158 تعداد فروشنده 1
1.902 میلیون حجم فروش 51,000
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/06/23

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 600 میلیارد اندوخته : 300 میلیارد تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 300 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/4
سال مالی 1397/12/29
1397/03/27
سال مالی 1396/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 514.71 میلیارد 378.89 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت - 1.451 هزار میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 15.622 هزار میلیارد 17.212 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 28.06 میلیارد 20.07 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 3.033 هزار میلیارد 4.269 هزار میلیارد
موجودی مواد و کالا 3.033 هزار میلیارد 4.269 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 19.198 هزار میلیارد 23.331 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 24.07 میلیارد 9.05 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 49.3 میلیارد 40.15 میلیارد
دارایی های نامشهود 5.97 میلیارد 5.63 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 520.93 میلیارد 495.29 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 520.93 میلیارد 495.29 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - -
جمع کل دارایی ها 19.799 هزار میلیارد 23.881 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 14.61 هزار میلیارد 19.6 هزار میلیارد
پیش دریافت ها 75.83 میلیارد 30.51 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 297.06 میلیارد 219 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 3.181 هزار میلیارد 2.456 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی - 254.96 میلیارد
جمع بدهی های جاری 18.165 هزار میلیارد 22.561 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 200.23 میلیارد 157.14 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - -
جمع کل بدهی ها 18.365 هزار میلیارد 22.718 هزار میلیارد
سرمایه 300 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته 803.67 میلیارد 833.39 میلیارد
اندوخته قانونی 30 میلیارد 30 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 300 میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام 1.434 هزار میلیارد 1.163 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 19.799 هزار میلیارد 23.881 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 300 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 107.67 میلیارد 233.4 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 30 میلیارد 30 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب 300 میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 737.67 میلیارد 563.39 میلیارد
1398/07/9
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/06/23
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/25
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 159.74 میلیارد 312.83 میلیارد 514.71 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 20.007 هزار میلیارد 17.319 هزار میلیارد 15.622 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 192.62 میلیارد 126.48 میلیارد -
پیش پرداخت ها - - 28.06 میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها 298.54 میلیارد 131.43 میلیارد -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 3.748 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 3.033 هزار میلیارد
موجودی مواد و کالا 3.748 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 3.033 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 24.406 هزار میلیارد 22.419 هزار میلیارد 19.198 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 21.07 میلیارد 24.07 میلیارد 24.07 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 63.62 میلیارد 71.73 میلیارد 49.3 میلیارد
دارایی های نامشهود 6.01 میلیارد 5.92 میلیارد 5.97 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 503.79 میلیارد 500.13 میلیارد 520.93 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 503.79 میلیارد 500.13 میلیارد 520.93 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 25 هزار میلیارد 23.021 هزار میلیارد 19.799 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 17.886 هزار میلیارد 16.8 هزار میلیارد 14.61 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 636.98 میلیارد 457.65 میلیارد -
پیش دریافت ها - 25 میلیون 75.83 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 219.23 میلیارد 258.26 میلیارد 297.06 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 3.911 هزار میلیارد 3.573 هزار میلیارد 3.181 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 696 میلیارد 696 میلیارد -
جمع بدهی های جاری 23.349 هزار میلیارد 21.785 هزار میلیارد 18.165 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 262.62 میلیارد 265.44 میلیارد 200.23 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 23.612 هزار میلیارد 22.051 هزار میلیارد 18.365 هزار میلیارد
سرمایه 600 میلیارد 600 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته 758.53 میلیارد 339.84 میلیارد 803.67 میلیارد
اندوخته قانونی 30 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - - 300 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.389 هزار میلیارد 969.84 میلیارد 1.434 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 25 هزار میلیارد 23.021 هزار میلیارد 19.799 هزار میلیارد
کالای در راه 522.85 میلیارد - -
کالای امانی دیگران نزد ما 2.31 هزار میلیارد - -
سایر موجودی ها 4.12 میلیارد - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 53.93 % رتبه 84
۶ ماهه 100.56 % رتبه 19
۹ ماهه 100.56 % رتبه 67
۱ ساله 100.56 % رتبه 246
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.675 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

10 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دلر 2,352 79,499 335,196 26.465 میلیارد 35.155 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 377.00 22,214 2.648 میلیون 58.833 میلیارد 22.888 هزار میلیارد 12:54
وپخش 1,837 93,000 660,972 61.87 میلیارد 78.628 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 978.00 20,548 10.402 میلیون 212.287 میلیارد 51.099 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۵:۴۳:۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۵:۴۳:۱۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اوراق اخزا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۴:۲۵:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۴:۲۵:۴۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۲:۳۷:۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۲:۳۷:۴۰
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۰:۳۷:۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۱۰:۳۷:۱۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۶:۲۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۶:۲۹:۴۵
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۲:۴۵:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۲:۴۵:۰۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۵:۴۳:۵۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۵:۴۳:۵۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۳:۰۹:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۳:۰۹:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۳:۱۶:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۳:۱۶:۱۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۲۶:۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۲۶:۳۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۶:۱۱:۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۶:۱۱:۳۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۷:۴۹:۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۷:۴۹:۴۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۷:۵۴:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۷:۵۴:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۰۹:۴۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۰۹:۴۰:۳۰
ارائه توضیحات درباره موارد مطروحه در جلسه یک دیدار یک عرضه شرکت (به پیوست) ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۹:۲۶:۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ۰۸:۴۳:۴۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۱:۳۲:۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۱:۳۲:۴۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۲:۴۵:۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۲:۴۵:۵۳
توضیحات شرکت در خصوص تغییرات برآورد سرفصل های فروش و بهای تمام شده سال ۹۸ (به پیوست) ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۶:۱۵:۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۶:۱۵:۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۳:۳۶:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۳:۳۶:۱۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۱:۳۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۱:۳۹:۵۳
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
194 183,849 48,434 48,434 245 4
2 1,246 48,433 48,600 200 1
2 223 48,430 48,900 40 1

داده ها

آخرین معامله 48,434 2,306.00 5.00
قیمت پایانی 48,176 2,048.00 4.44
اولین قیمت 46,127
قیمت دیروز 46,128
بازه روز 48,434 46,001
قیمت مجاز 48,434 43,822
بازه هفته 51,950 45,511
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور 10 %
حجم مبنا 1.014 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 5,476
حجم معاملات 1.953 میلیون
ارزش معاملات 94.064 میلیارد
ارزش بازار 27.675 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.852 میلیون 1.902 میلیون
حقوقی 100,848 51,000
تعداد خرید فروش
مجموع 864 4,159
حقیقی 862 4,158
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.401 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
194 183,849 48,434 48,434 245 4
2 1,246 48,433 48,600 200 1
2 223 48,430 48,900 40 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/19)