شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
مواد و محصولات دارویی ( زیر گروه سایر محصولات دارویی )
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 52,288 5.00
قیمت پایانی: 52,958 3.78
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/06/29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 52,288 پایانی 52,958 2,081.00
بیشترین 53,990 کمترین 52,288
حجم 760,075 دفعات 1,215
حد قیمت 52,288 - 57,790 ارزش 39.943 میلیارد
حجم مبنا 908,447 حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 1399/06/29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 52,288 128,820 154
0 - - 52,289 50 1
0 - - 52,290 65 1
0 - - 52,300 585 3
0 - - 52,360 626 3

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/06/29

حقیقی حقوقی
272 تعداد خریدار -
760,075 حجم خرید -
771 تعداد فروشنده 1
760,010 حجم فروش 65
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/06/23

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 600 میلیارد اندوخته : 300 میلیارد تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 300 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/04
سال مالی 1397/12/29
1397/03/27
سال مالی 1396/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 514.71 میلیارد 378.89 میلیارد 148.78 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت - 1.451 هزار میلیارد -
حساب های اسناد دریافتی تجاری 15.622 هزار میلیارد 17.212 هزار میلیارد 24.644 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 28.06 میلیارد 20.07 میلیارد 28.16 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 3.033 هزار میلیارد 4.269 هزار میلیارد -
موجودی مواد و کالا 3.033 هزار میلیارد 4.269 هزار میلیارد 4.905 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 19.198 هزار میلیارد 23.331 هزار میلیارد 29.726 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 24.07 میلیارد 9.05 میلیارد 21.1 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 49.3 میلیارد 40.15 میلیارد 140.05 میلیارد
دارایی های نامشهود 5.97 میلیارد 5.63 میلیارد 7.49 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 520.93 میلیارد 495.29 میلیارد 553.92 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 520.93 میلیارد 495.29 میلیارد 553.92 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 19.799 هزار میلیارد 23.881 هزار میلیارد 30.448 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 14.61 هزار میلیارد 19.6 هزار میلیارد 22.288 هزار میلیارد
پیش دریافت ها 75.83 میلیارد 30.51 میلیارد 11.7 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 297.06 میلیارد 219 میلیارد 322.55 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 3.181 هزار میلیارد 2.456 هزار میلیارد 5.741 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی - 254.96 میلیارد 69.6 میلیارد
جمع بدهی های جاری 18.165 هزار میلیارد 22.561 هزار میلیارد 28.433 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 200.23 میلیارد 157.14 میلیارد 268.18 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 18.365 هزار میلیارد 22.718 هزار میلیارد 28.701 هزار میلیارد
سرمایه 300 میلیارد 300 میلیارد 600 میلیارد
سود و زیان انباشته 803.67 میلیارد 833.39 میلیارد 1.087 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 30 میلیارد 30 میلیارد 60 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 300 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام 1.434 هزار میلیارد 1.163 هزار میلیارد 1.747 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 19.799 هزار میلیارد 23.881 هزار میلیارد 30.448 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 300 میلیارد 300 میلیارد 600 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 107.67 میلیارد 233.4 میلیارد 109.27 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 30 میلیارد 30 میلیارد 60 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب 300 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 737.67 میلیارد 563.39 میلیارد 769.27 میلیارد
کالای امانی دیگران نزد ما 2.602 هزار میلیارد - -
سایر موجودی ها 7.507 هزار میلیارد - -
1398/07/09
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/06/23
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/25
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 159.74 میلیارد 312.83 میلیارد 514.71 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 20.007 هزار میلیارد 17.319 هزار میلیارد 15.622 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 192.62 میلیارد 126.48 میلیارد -
پیش پرداخت ها - - 28.06 میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها 298.54 میلیارد 131.43 میلیارد -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 3.748 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 3.033 هزار میلیارد
موجودی مواد و کالا 3.748 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 3.033 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 24.406 هزار میلیارد 22.419 هزار میلیارد 19.198 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 21.07 میلیارد 24.07 میلیارد 24.07 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 63.62 میلیارد 71.73 میلیارد 49.3 میلیارد
دارایی های نامشهود 6.01 میلیارد 5.92 میلیارد 5.97 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 503.79 میلیارد 500.13 میلیارد 520.93 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 503.79 میلیارد 500.13 میلیارد 520.93 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 25 هزار میلیارد 23.021 هزار میلیارد 19.799 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 17.886 هزار میلیارد 16.8 هزار میلیارد 14.61 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 636.98 میلیارد 457.65 میلیارد -
پیش دریافت ها - 25 میلیون 75.83 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 219.23 میلیارد 258.26 میلیارد 297.06 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 3.911 هزار میلیارد 3.573 هزار میلیارد 3.181 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 696 میلیارد 696 میلیارد -
جمع بدهی های جاری 23.349 هزار میلیارد 21.785 هزار میلیارد 18.165 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 262.62 میلیارد 265.44 میلیارد 200.23 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 23.612 هزار میلیارد 22.051 هزار میلیارد 18.365 هزار میلیارد
سرمایه 600 میلیارد 600 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته 758.53 میلیارد 339.84 میلیارد 803.67 میلیارد
اندوخته قانونی 30 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان - - 300 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.389 هزار میلیارد 969.84 میلیارد 1.434 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 25 هزار میلیارد 23.021 هزار میلیارد 19.799 هزار میلیارد
کالای در راه 522.85 میلیارد - -
کالای امانی دیگران نزد ما 2.31 هزار میلیارد - -
سایر موجودی ها 4.12 میلیارد - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 27.13 % رتبه 177
۶ ماهه 23.76 % رتبه 239
۹ ماهه 76.27 % رتبه 160
۱ ساله 137.34 % رتبه 72
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.775 هزار میلیارد

ارزش بازار

31.05

P/B

10.32 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۰۹:۲۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۰۹:۲۸:۲۰
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۰:۰۹:۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۰:۰۹:۱۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۱:۰۷:۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۱:۰۷:۴۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید ملک جهت تأسیس و راه اندازی مرکز قزوین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - ۱۶:۴۷:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - ۱۶:۴۷:۰۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - معرفی سامانه خرید آنلاین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۰:۵۵:۳۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۰:۵۵:۳۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۰۸:۱۹:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۰۸:۱۹:۰۱
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ - ۱۰:۰۲:۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ - ۱۰:۰۲:۲۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۲۲:۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۲۲:۱۵:۱۴
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ - ۱۷:۳۳:۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ - ۱۷:۳۳:۳۲
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۵:۰۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۵:۰۹:۱۰
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۰۹:۲۳:۵۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ - ۰۹:۲۳:۵۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۵:۵۱:۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۵:۵۱:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۴:۵۳:۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۴:۵۳:۳۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۶:۲۸:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ - ۱۶:۲۸:۳۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۸:۳۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۸:۳۵:۵۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۸:۱۱:۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۸:۱۱:۱۱
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۵:۵۸:۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۵:۵۸:۲۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۶:۵۲:۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۶:۵۲:۳۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۶:۲۵:۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۶:۲۵:۵۷
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۲:۳۴:۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۲:۳۴:۲۳
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 30.8
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - 52,288 128,820 154
0 - - 52,289 50 1
0 - - 52,290 65 1

داده ها

آخرین معامله 52,288 2,751.00 5.00
قیمت پایانی 52,958 2,081.00 3.78
اولین قیمت 52,288
قیمت دیروز 55,039
بازه روز 53,990 52,288
قیمت مجاز 57,790 52,288
بازه هفته 46.543 میلیارد 52,288
بازه سال - -
P/E 30.8
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور 10.32 %
حجم مبنا 908,447

معاملات

تعداد معاملات 1,215
حجم معاملات 760,075
ارزش معاملات 39.943 میلیارد
ارزش بازار 31.775 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 760,075 760,010
حقوقی - 65
تعداد خرید فروش
مجموع 272 772
حقیقی 272 771
حقوقی - 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.442 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - 52,288 128,820 154
0 - - 52,289 50 1
0 - - 52,290 65 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/06/29)