شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 49,380 2.50
قیمت پایانی: 50,118 4.03

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/20
تعداد:5,452
حجم:2.784 میلیون
ارزش:139.539 میلیارد
اولین:50,100
کمترین:48,902
بیشترین:50,584
قیمت:49,380
تغییر:946.00
درصد تغییر:1.95
قیمت:50,118
تغییر:1,942.00
درصد تغییر:4.03
1399/01/19
تعداد:5,476
حجم:1.953 میلیون
ارزش:94.064 میلیارد
اولین:46,127
کمترین:46,001
بیشترین:48,434
قیمت:48,434
تغییر:1,833.00
درصد تغییر:3.93
قیمت:48,176
تغییر:2,048.00
درصد تغییر:4.44
1399/01/18
تعداد:6,302
حجم:2.312 میلیون
ارزش:106.664 میلیارد
اولین:47,152
کمترین:45,511
بیشترین:47,200
قیمت:46,601
تغییر:835.00
درصد تغییر:1.76
قیمت:46,128
تغییر:1,778.00
درصد تغییر:3.71
1399/01/17
تعداد:6,147
حجم:3.228 میلیون
ارزش:154.634 میلیارد
اولین:50,777
کمترین:47,436
بیشترین:50,777
قیمت:47,436
تغییر:2,464.00
درصد تغییر:4.94
قیمت:47,906
تغییر:2,026.00
درصد تغییر:4.06
1399/01/16
تعداد:5,756
حجم:2.824 میلیون
ارزش:141.003 میلیارد
اولین:49,610
کمترین:47,890
بیشترین:51,420
قیمت:49,900
تغییر:290.00
درصد تغییر:0.59
قیمت:49,932
تغییر:902.00
درصد تغییر:1.84
1399/01/11
تعداد:3,958
حجم:2.096 میلیون
ارزش:102.783 میلیارد
اولین:48,800
کمترین:48,741
بیشترین:51,950
قیمت:49,610
تغییر:330.00
درصد تغییر:0.67
قیمت:49,030
تغییر:2,276.00
درصد تغییر:4.44
1399/01/10
تعداد:7,954
حجم:4.221 میلیون
ارزش:216.586 میلیارد
اولین:53,177
کمترین:49,001
بیشترین:53,177
قیمت:49,280
تغییر:1,782.00
درصد تغییر:3.49
قیمت:51,306
تغییر:661.00
درصد تغییر:1.31
1399/01/9
تعداد:3,004
حجم:1.5 میلیون
ارزش:75.973 میلیارد
اولین:51,000
کمترین:48,750
بیشترین:51,062
قیمت:51,062
تغییر:2,376.00
درصد تغییر:4.88
قیمت:50,645
تغییر:2,017.00
درصد تغییر:4.15
1399/01/6
تعداد:2,783
حجم:1.44 میلیون
ارزش:70.007 میلیارد
اولین:48,000
کمترین:47,500
بیشترین:48,686
قیمت:48,686
تغییر:1,489.00
درصد تغییر:3.16
قیمت:48,628
تغییر:2,350.00
درصد تغییر:5.08
1399/01/5
تعداد:2,837
حجم:1.192 میلیون
ارزش:55.183 میلیارد
اولین:46,312
کمترین:43,998
بیشترین:47,658
قیمت:47,197
تغییر:2,127.00
درصد تغییر:4.72
قیمت:46,278
تغییر:2,171.00
درصد تغییر:4.92
1398/12/29
تعداد:2,979
حجم:2.071 میلیون
ارزش:91.341 میلیارد
اولین:42,889
کمترین:41,800
بیشترین:45,096
قیمت:45,070
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:44,107
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:2,979
حجم:2.071 میلیون
ارزش:91.341 میلیارد
اولین:42,889
کمترین:41,800
بیشترین:45,096
قیمت:45,070
تغییر:2,181.00
درصد تغییر:5.09
قیمت:44,107
تغییر:1,111.00
درصد تغییر:2.58
1398/12/27
تعداد:2,398
حجم:871,326
ارزش:37.326 میلیارد
اولین:44,419
کمترین:41,400
بیشترین:44,419
قیمت:42,889
تغییر:1,005.00
درصد تغییر:2.29
قیمت:42,996
تغییر:246.00
درصد تغییر:0.57
1398/12/26
تعداد:2,127
حجم:912,359
ارزش:39.747 میلیارد
اولین:44,011
کمترین:43,000
بیشترین:44,011
قیمت:43,894
تغییر:2,494.00
درصد تغییر:6.02
قیمت:43,242
تغییر:729.00
درصد تغییر:1.72
1398/12/25
تعداد:549
حجم:211,528
ارزش:8.749 میلیارد
اولین:40,651
کمترین:40,651
بیشترین:43,068
قیمت:41,400
تغییر:465.00
درصد تغییر:1.11
قیمت:42,513
تغییر:264.00
درصد تغییر:0.62
1398/12/24
تعداد:3,763
حجم:1.584 میلیون
ارزش:67.768 میلیارد
اولین:46,270
کمترین:41,865
بیشترین:46,270
قیمت:41,865
تغییر:2,035.00
درصد تغییر:4.64
قیمت:42,777
تغییر:1,291.00
درصد تغییر:2.93
1398/12/21
تعداد:6,350
حجم:1.593 میلیون
ارزش:70.209 میلیارد
اولین:44,636
کمترین:42,521
بیشترین:44,899
قیمت:43,900
تغییر:289.00
درصد تغییر:0.66
قیمت:44,068
تغییر:431.00
درصد تغییر:0.99
1398/12/20
تعداد:3,821
حجم:1.913 میلیون
ارزش:83.477 میلیارد
اولین:43,611
کمترین:43,611
بیشترین:44,500
قیمت:43,611
تغییر:664.00
درصد تغییر:1.50
قیمت:43,637
تغییر:2,322.00
درصد تغییر:5.05
1398/12/19
تعداد:897
حجم:283,001
ارزش:12.53 میلیارد
اولین:44,275
کمترین:44,275
بیشترین:44,275
قیمت:44,275
تغییر:2,295.00
درصد تغییر:4.93
قیمت:45,959
تغییر:646.00
درصد تغییر:1.39
1398/12/17
تعداد:4,797
حجم:1.868 میلیون
ارزش:87.041 میلیارد
اولین:46,570
کمترین:46,570
بیشترین:47,021
قیمت:46,570
تغییر:2,283.00
درصد تغییر:4.67
قیمت:46,605
تغییر:2,416.00
درصد تغییر:4.93
1398/12/14
تعداد:5,885
حجم:2.071 میلیون
ارزش:101.514 میلیارد
اولین:50,100
کمترین:47,195
بیشترین:50,120
قیمت:48,853
تغییر:747.00
درصد تغییر:1.55
قیمت:49,021
تغییر:1,044.00
درصد تغییر:2.18
1398/12/13
تعداد:3,390
حجم:1.297 میلیون
ارزش:62.231 میلیارد
اولین:48,000
کمترین:46,224
بیشترین:48,106
قیمت:48,106
تغییر:1,882.00
درصد تغییر:4.07
قیمت:47,977
تغییر:2,161.00
درصد تغییر:4.72
1398/12/12
تعداد:4,475
حجم:2.621 میلیون
ارزش:120.082 میلیارد
اولین:46,200
کمترین:44,501
بیشترین:46,224
قیمت:46,224
تغییر:1,980.00
درصد تغییر:4.48
قیمت:45,816
تغییر:1,793.00
درصد تغییر:4.07
1398/12/11
تعداد:2,912
حجم:1.975 میلیون
ارزش:86.935 میلیارد
اولین:43,100
کمترین:42,880
بیشترین:44,244
قیمت:44,244
تغییر:2,187.00
درصد تغییر:5.20
قیمت:44,023
تغییر:1,885.00
درصد تغییر:4.47
1398/12/10
تعداد:4,751
حجم:2.692 میلیون
ارزش:113.455 میلیارد
اولین:42,300
کمترین:41,190
بیشترین:43,465
قیمت:42,057
تغییر:543.00
درصد تغییر:1.28
قیمت:42,138
تغییر:1,219.00
درصد تغییر:2.81
1398/12/7
تعداد:4,820
حجم:2.732 میلیون
ارزش:118.469 میلیارد
اولین:44,900
کمترین:42,001
بیشترین:44,900
قیمت:42,600
تغییر:1,714.00
درصد تغییر:3.87
قیمت:43,357
تغییر:258.00
درصد تغییر:0.59
1398/12/6
تعداد:6,716
حجم:4.305 میلیون
ارزش:187.784 میلیارد
اولین:43,500
کمترین:42,000
بیشترین:44,999
قیمت:44,314
تغییر:1,314.00
درصد تغییر:3.06
قیمت:43,615
تغییر:75.00
درصد تغییر:0.17
1398/12/5
تعداد:6,482
حجم:4.429 میلیون
ارزش:192.86 میلیارد
اولین:44,862
کمترین:41,855
بیشترین:44,862
قیمت:43,000
تغییر:274.00
درصد تغییر:0.64
قیمت:43,540
تغییر:814.00
درصد تغییر:1.91
1398/12/4
تعداد:1,244
حجم:535,523
ارزش:22.881 میلیارد
اولین:42,726
کمترین:42,726
بیشترین:42,726
قیمت:42,726
تغییر:1,333.00
درصد تغییر:3.22
قیمت:42,726
تغییر:2,034.00
درصد تغییر:5.00
1398/12/3
تعداد:2,491
حجم:1.766 میلیون
ارزش:71.85 میلیارد
اولین:37,780
کمترین:37,780
بیشترین:41,393
قیمت:41,393
تغییر:1,381.00
درصد تغییر:3.45
قیمت:40,692
تغییر:1,270.00
درصد تغییر:3.22
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی