شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 75,500 4.62
قیمت پایانی: 76,505 3.35

نسبت های مالی

1398/03/04
سال مالی 1397/12/29
1397/03/27
سال مالی 1396/12/29
1397/03/06
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

2.54 2.69 -

سود ناخالص به فروش

3.45 3.55 -

حاشیه سود عملیاتی

5.98 5.58 -

سود ناویژه به فروش

9.90 9.11 -

سود به سود ناویژه

25.67 29.52 -

بازده دارایی ها ROA

3.89 2.87 -

درصد بازده سرمایه

256.76 228.44 -

بازدهی سرمایه ROE

53.73 58.91 -

بازده سرمایه در گردش

74.52 88.95 -

بازده دارایی ثابت

147.87 138.37 -

سنجش سودمندی وام

13.81 20.53 -

نسبت جاری

1.06 1.03 1.02

نسبت آنی

0.89 0.84 0.82

نسبت نقدینگی

0.03 0.08 0.04

نسبت کفایت نقد

0.46 - 0.44 - 0.40 -

نسبت گردش نقد

0.19 0.13 0.16

سرمایه در گردش خالص

1.03 میلیون 770.40 386.74

نسبت دارایی های جاری

0.97 0.98 0.97

گردش موجودی کالا

48.77 63.02 -

دوره وصول مطالبات

188.04 246.48 -

نسبت کالا به سرمایه در گردش

2.93 5.54 9.65

گردش سرمایه جاری

29.34 33.09 -

گردش دارایی های ثابت

58.21 51.46 -

گردش مجموع دارایی ها

1.53 1.07 -

نسبت بدهی

0.93 0.95 0.96

نسبت بدهی به ارزش ویژه

12.81 19.53 23.00

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.14 0.14 0.17

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

12.67 19.39 22.83

نسبت مالکانه

7.24 4.87 4.17

نسبت پوشش بدهی

2.60 3.15 3.43

نسبت پوشش بهره

0.06 - - -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

30.90 38.16 -

هزینه های مالی به سود خالص

72.71 79.14 -

نسبت بار مالی وام

0.01 - -
1398/03/04
سال مالی 1397/12/29
1397/03/27
سال مالی 1396/12/29
1397/03/06
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

2.54 2.69 -

سود ناخالص به فروش

3.45 3.55 -

حاشیه سود عملیاتی

5.98 5.58 -

سود ناویژه به فروش

9.90 9.11 -

سود به سود ناویژه

25.67 29.52 -

بازده دارایی ها ROA

3.89 2.87 -

درصد بازده سرمایه

256.76 228.44 -

بازدهی سرمایه ROE

53.73 58.91 -

بازده سرمایه در گردش

74.52 88.95 -

بازده دارایی ثابت

147.87 138.37 -

سنجش سودمندی وام

13.81 20.53 -

نسبت جاری

1.06 1.03 1.02

نسبت آنی

0.89 0.84 0.82

نسبت نقدینگی

0.03 0.08 0.04

نسبت کفایت نقد

0.46 - 0.44 - 0.40 -

نسبت گردش نقد

0.19 0.13 0.16

سرمایه در گردش خالص

1.03 میلیون 770.40 386.74

نسبت دارایی های جاری

0.97 0.98 0.97

گردش موجودی کالا

48.77 63.02 -

دوره وصول مطالبات

188.04 246.48 -

نسبت کالا به سرمایه در گردش

2.93 5.54 9.65

گردش سرمایه جاری

29.34 33.09 -

گردش دارایی های ثابت

58.21 51.46 -

گردش مجموع دارایی ها

1.53 1.07 -

نسبت بدهی

0.93 0.95 0.96

نسبت بدهی به ارزش ویژه

12.81 19.53 23.00

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.14 0.14 0.17

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

12.67 19.39 22.83

نسبت مالکانه

7.24 4.87 4.17

نسبت پوشش بدهی

2.60 3.15 3.43

نسبت پوشش بهره

0.06 - - -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

30.90 38.16 -

هزینه های مالی به سود خالص

72.71 79.14 -

نسبت بار مالی وام

0.01 - -
1398/03/04
سال مالی 1397/12/29
1397/03/27
سال مالی 1396/12/29
1397/03/06
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

2.54 2.69 -

سود ناخالص به فروش

3.45 3.55 -

حاشیه سود عملیاتی

5.98 5.58 -

سود ناویژه به فروش

9.90 9.11 -

سود به سود ناویژه

25.67 29.52 -

بازده دارایی ها ROA

3.89 2.87 -

درصد بازده سرمایه

256.76 228.44 -

بازدهی سرمایه ROE

53.73 58.91 -

بازده سرمایه در گردش

74.52 88.95 -

بازده دارایی ثابت

147.87 138.37 -

سنجش سودمندی وام

13.81 20.53 -

نسبت جاری

1.06 1.03 1.02

نسبت آنی

0.89 0.84 0.82

نسبت نقدینگی

0.03 0.08 0.04

نسبت کفایت نقد

0.46 - 0.44 - 0.40 -

نسبت گردش نقد

0.19 0.13 0.16

سرمایه در گردش خالص

1.03 میلیون 770.40 386.74

نسبت دارایی های جاری

0.97 0.98 0.97

گردش موجودی کالا

48.77 63.02 -

دوره وصول مطالبات

188.04 246.48 -

نسبت کالا به سرمایه در گردش

2.93 5.54 9.65

گردش سرمایه جاری

29.34 33.09 -

گردش دارایی های ثابت

58.21 51.46 -

گردش مجموع دارایی ها

1.53 1.07 -

نسبت بدهی

0.93 0.95 0.96

نسبت بدهی به ارزش ویژه

12.81 19.53 23.00

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.14 0.14 0.17

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

12.67 19.39 22.83

نسبت مالکانه

7.24 4.87 4.17

نسبت پوشش بدهی

2.60 3.15 3.43

نسبت پوشش بهره

0.06 - - -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

30.90 38.16 -

هزینه های مالی به سود خالص

72.71 79.14 -

نسبت بار مالی وام

0.01 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی