شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 49,380 2.50
قیمت پایانی: 50,118 4.03

EPS

سال مالی 1398/12/29

1,999

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,999.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/08/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,078.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/9 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,085.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/06/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
387.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,284

سود واقعی

1,160

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/4 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,284.00
1,160.00 (90٪)
600 میلیارد
1398/02/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,284.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,142

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/03/27 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,142.00
1,000.00 (88٪)
600 میلیارد
1397/03/6 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,142.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,999

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,999.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/08/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,078.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/9 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,085.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/06/23 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
387.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

2,568

سود واقعی

2,320

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/4 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,568.00
2,320.00 (90٪)
300 میلیارد
1398/02/25 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,568.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

2,284

سود واقعی

2,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/03/27 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,284.00
2,000.00 (88٪)
300 میلیارد
1397/03/6 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
2,284.00 (0٪)
300 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی