شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 75,500 4.62
قیمت پایانی: 76,505 3.35

گردش وجوه نقد

1398/07/09
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/06/23
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/25
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

71.14 میلیارد 940.17 میلیارد 3.37 هزار میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- - 3.6 میلیارد

سود سهام پرداختی

- - 221.96 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

328.36 - میلیارد 171.78 - میلیارد 560.09 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

132 میلیون - 9.33 میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

- 72 میلیون -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

328.22 - میلیارد 171.7 - میلیارد 769.11 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

59.28 - میلیارد 13.97 - میلیارد 177.19 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

33 میلیون 27 میلیون 3.65 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

11.38 - میلیارد 5.41 - میلیارد 116.47 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

- - 15.01 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

125 - میلیون - 468 - میلیون

فروش دارایی های نامشهود

- - 16 میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

11.47 - میلیارد 5.38 - میلیارد 128.28 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

327.84 - میلیارد 749.11 میلیارد 2.295 هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

3.43 هزار میلیارد 688.84 میلیارد 4.29 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

3.458 - هزار میلیارد 1.64 - هزار میلیارد 6.449 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

27.14 - میلیارد 950.99 - میلیارد 2.159 - هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

354.97 - میلیارد 201.88 - میلیارد 135.82 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

514.71 میلیارد 514.71 میلیارد 378.89 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

159.74 میلیارد 312.83 میلیارد 514.71 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- - 3.517 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

14 میلیون - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

709 میلیون - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

- 2.97 میلیارد -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی