شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توزیع دارو پخش

دتوزیع | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 49,610 3.31
قیمت پایانی: 49,296 3.92

ترازنامه

1398/03/4
سال مالی 1397/12/29
1397/03/27
سال مالی 1396/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

514.71 میلیارد 378.89 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

- 1.451 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

15.622 هزار میلیارد 17.212 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

28.06 میلیارد 20.07 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

3.033 هزار میلیارد 4.269 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

3.033 هزار میلیارد 4.269 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

19.198 هزار میلیارد 23.331 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

24.07 میلیارد 9.05 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

49.3 میلیارد 40.15 میلیارد

دارایی های نامشهود

5.97 میلیارد 5.63 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

520.93 میلیارد 495.29 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

520.93 میلیارد 495.29 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- -

جمع کل دارایی ها

19.799 هزار میلیارد 23.881 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

14.61 هزار میلیارد 19.6 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

75.83 میلیارد 30.51 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

297.06 میلیارد 219 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

3.181 هزار میلیارد 2.456 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

- 254.96 میلیارد

جمع بدهی های جاری

18.165 هزار میلیارد 22.561 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

200.23 میلیارد 157.14 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- -

جمع کل بدهی ها

18.365 هزار میلیارد 22.718 هزار میلیارد

سرمایه

300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته

803.67 میلیارد 833.39 میلیارد

اندوخته قانونی

30 میلیارد 30 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

300 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام

1.434 هزار میلیارد 1.163 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

19.799 هزار میلیارد 23.881 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

300 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

107.67 میلیارد 233.4 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

30 میلیارد 30 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

300 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

737.67 میلیارد 563.39 میلیارد
1398/07/9
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/06/23
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/25
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

159.74 میلیارد 312.83 میلیارد 514.71 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

20.007 هزار میلیارد 17.319 هزار میلیارد 15.622 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

192.62 میلیارد 126.48 میلیارد -

پیش پرداخت ها

- - 28.06 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

298.54 میلیارد 131.43 میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

3.748 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 3.033 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

3.748 هزار میلیارد 4.529 هزار میلیارد 3.033 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

24.406 هزار میلیارد 22.419 هزار میلیارد 19.198 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

21.07 میلیارد 24.07 میلیارد 24.07 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

63.62 میلیارد 71.73 میلیارد 49.3 میلیارد

دارایی های نامشهود

6.01 میلیارد 5.92 میلیارد 5.97 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

503.79 میلیارد 500.13 میلیارد 520.93 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

503.79 میلیارد 500.13 میلیارد 520.93 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

25 هزار میلیارد 23.021 هزار میلیارد 19.799 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

17.886 هزار میلیارد 16.8 هزار میلیارد 14.61 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

636.98 میلیارد 457.65 میلیارد -

پیش دریافت ها

- 25 میلیون 75.83 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

219.23 میلیارد 258.26 میلیارد 297.06 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

3.911 هزار میلیارد 3.573 هزار میلیارد 3.181 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

696 میلیارد 696 میلیارد -

جمع بدهی های جاری

23.349 هزار میلیارد 21.785 هزار میلیارد 18.165 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

262.62 میلیارد 265.44 میلیارد 200.23 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

23.612 هزار میلیارد 22.051 هزار میلیارد 18.365 هزار میلیارد

سرمایه

600 میلیارد 600 میلیارد 300 میلیارد

سود و زیان انباشته

758.53 میلیارد 339.84 میلیارد 803.67 میلیارد

اندوخته قانونی

30 میلیارد 30 میلیارد 30 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

- - 300 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1.389 هزار میلیارد 969.84 میلیارد 1.434 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

25 هزار میلیارد 23.021 هزار میلیارد 19.799 هزار میلیارد

کالای در راه

522.85 میلیارد - -

کالای امانی دیگران نزد ما

2.31 هزار میلیارد - -

سایر موجودی ها

4.12 میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی