شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,605 4.35
قیمت پایانی: 20,995 2.54

سود و زیان

1398/03/25
سال مالی 1397/12/29
1397/03/6
سال مالی 1396/12/29
1396/03/10
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

5.292 هزار میلیارد 5.264 هزار میلیارد 2.989 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

389.71 میلیارد 396.35 میلیارد 20.24 میلیارد

جمع درآمدها

5.292 هزار میلیارد 5.264 هزار میلیارد 2.989 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

2.503 هزار میلیارد 3.155 هزار میلیارد 1.937 هزار میلیارد

سود ناویژه

2.788 هزار میلیارد 2.109 هزار میلیارد 1.052 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

163.19 میلیارد 220.91 میلیارد 159.21 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

692.22 میلیارد 109.91 میلیارد 101.9 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

3.707 هزار میلیارد 2.394 هزار میلیارد 1.015 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

3.705 هزار میلیارد 2.508 هزار میلیارد 1.02 هزار میلیارد

مالیات

330.55 میلیارد 111.17 میلیارد 23.84 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

3.375 هزار میلیارد 2.397 هزار میلیارد 996.54 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

3.297 هزار میلیارد 1.4 هزار میلیارد 415.57 میلیارد

تعدیلات سنواتی

40.39 - میلیارد - -

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1.2 - هزار میلیارد 500 - میلیارد 12 - میلیارد

سود قابل تخصیص

5.432 هزار میلیارد 3.297 هزار میلیارد 1.4 هزار میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 500 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

3.432 هزار میلیارد 2.097 هزار میلیارد 900.11 میلیارد

سرمایه

2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

EPS خالص

1,687.41 1,198.66 498.27
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/14
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/13
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

3.737 هزار میلیارد 5.292 هزار میلیارد 5.292 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

- 389.71 میلیارد 389.71 میلیارد

جمع درآمدها

3.737 هزار میلیارد 5.292 هزار میلیارد 5.292 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.56 هزار میلیارد 2.503 هزار میلیارد 2.503 هزار میلیارد

سود ناویژه

2.178 هزار میلیارد 2.788 هزار میلیارد 2.788 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

59.87 میلیارد 163.19 میلیارد 163.19 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

36.74 میلیارد 692.22 میلیارد 692.22 میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

85.54 - میلیارد - -

سود (زیان) عملیاتی

2.069 هزار میلیارد 3.707 هزار میلیارد 3.707 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

2.062 هزار میلیارد 3.705 هزار میلیارد 3.705 هزار میلیارد

مالیات

84.86 میلیارد 330.55 میلیارد 330.55 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.977 هزار میلیارد 3.375 هزار میلیارد 3.375 هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

- 3.375 هزار میلیارد -

سرمایه

2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

EPS خالص

988.43 1,687.41 1,687.41
1396/10/6
سال مالی 1396/12/29
1396/07/29
سال مالی 1396/12/29
1396/04/27
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

4.29 هزار میلیارد 3.85 هزار میلیارد 3.511 هزار میلیارد

جمع درآمدها

4.29 هزار میلیارد 3.85 هزار میلیارد 3.511 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

2.507 هزار میلیارد 2.475 هزار میلیارد 2.472 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.782 هزار میلیارد 1.375 هزار میلیارد 1.04 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

149.12 میلیارد 149.12 میلیارد 134.75 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

48.5 میلیارد 57.15 - میلیارد 61.5 - میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

48.5 میلیارد 57.15 میلیارد 61.5 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.682 هزار میلیارد 1.169 هزار میلیارد 843.34 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.955 هزار میلیارد 1.435 هزار میلیارد 1.02 هزار میلیارد

مالیات

71.08 میلیارد 32.38 میلیارد 18.14 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.884 هزار میلیارد 1.403 هزار میلیارد 1.002 هزار میلیارد

سرمایه

2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

EPS خالص

942.01 701.35 500.84
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی