شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,605 4.35
قیمت پایانی: 21,017 2.44
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/01/11

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,700 پایانی 21,017 526.00
بیشترین 21,459 کمترین 20,605
حجم 2.727 میلیون دفعات 1,328
حد قیمت 20,466 - 22,620 ارزش 57.311 میلیارد
حجم مبنا 2.468 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/01/11

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 3,055 21,050 21,099 2,142 2
2 3,350 21,040 21,100 2,636 3
1 8,500 21,002 21,110 3,325 1
1 236 21,041 21,122 4,941 1
2 61,426 21,040 21,149 1,149 1

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/01/11

حقیقی حقوقی
611 تعداد خریدار 2
2.208 میلیون حجم خرید 520,000
421 تعداد فروشنده 3
2.62 میلیون حجم فروش 108,011
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1392/12/17

112%

افزایش

سرمایه قبلی : 943.8 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 2 هزار میلیارد اندوخته : 1.056 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1393/02/11
تغییر سرمایه : 1.056 هزار میلیارد صرف سهام : -

1390/09/5

120%

افزایش

سرمایه قبلی : 429 میلیارد آورده : 514.8 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1390/12/22
سرمایه جدید : 943.8 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1391/02/12
تغییر سرمایه : 514.8 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/25
سال مالی 1397/12/29
1397/03/6
سال مالی 1396/12/29
1396/03/10
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 428.84 میلیارد 282.83 میلیارد 139.35 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 455.17 میلیارد 344.39 میلیارد 44.39 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 4.06 هزار میلیارد 2.402 هزار میلیارد 1.753 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 158.41 میلیارد 151.15 میلیارد 92.65 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 28.72 میلیارد 50.19 میلیارد -
موجودی کالای در جریان ساخت 595.07 میلیارد 423.5 میلیارد 384.95 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 2.484 هزار میلیارد 1.039 هزار میلیارد 822.88 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 319.93 میلیارد 282.22 میلیارد 243.44 میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران 6.96 میلیارد 7.38 میلیارد 6.67 میلیارد
کالای امانی دیگران نزد ما 974 میلیون 3.02 میلیارد 39.84 میلیارد
موجودی مواد و کالا 3.434 هزار میلیارد 1.799 هزار میلیارد 1.418 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 8.537 هزار میلیارد 4.98 هزار میلیارد 3.447 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 803.36 میلیارد 804.03 میلیارد 815.54 میلیارد
دارایی های نامشهود 40.51 میلیارد 39.94 میلیارد 38.53 میلیارد
سایر دارایی ها 1.37 میلیارد 1.37 میلیارد 1.37 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.733 هزار میلیارد 1.676 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.733 هزار میلیارد 1.676 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 11.115 هزار میلیارد 7.501 هزار میلیارد 5.972 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 803.96 میلیارد 724.37 میلیارد 811.99 میلیارد
پیش دریافت ها 1.21 میلیارد 3.11 میلیارد 3.62 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 342.12 میلیارد 115.41 میلیارد 23.84 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 709.02 میلیارد 142.34 میلیارد 203.27 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 641.48 میلیارد 73.31 میلیارد 423.75 میلیارد
جمع بدهی های جاری 2.498 هزار میلیارد 1.059 هزار میلیارد 1.466 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 235.52 میلیارد 195.05 میلیارد 155.29 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 2.733 هزار میلیارد 1.254 هزار میلیارد 1.622 هزار میلیارد
سرمایه 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 5.432 هزار میلیارد 3.297 هزار میلیارد 1.4 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه 750 میلیارد 750 میلیارد 750 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 8.382 هزار میلیارد 6.247 هزار میلیارد 4.35 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 11.115 هزار میلیارد 7.501 هزار میلیارد 5.972 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 3.432 هزار میلیارد 2.097 هزار میلیارد 900.11 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه مصوب 750 میلیارد 750 میلیارد 750 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 6.382 هزار میلیارد 5.047 هزار میلیارد 3.85 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 428.84 میلیارد 282.83 میلیارد 139.35 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 4.06 هزار میلیارد 2.402 هزار میلیارد 1.753 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 803.96 میلیارد 724.37 میلیارد 811.99 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 8.382 هزار میلیارد 6.247 هزار میلیارد 4.35 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 6.382 هزار میلیارد 5.047 هزار میلیارد 3.85 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/14
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/13
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 21.61 میلیارد 428.84 میلیارد 428.84 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 481.57 میلیارد 455.17 میلیارد 455.17 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 6.508 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 157.02 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 158.41 میلیارد 158.41 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 198.22 میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 3.167 هزار میلیارد 28.72 میلیارد 28.72 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 595.07 میلیارد 595.07 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 2.484 هزار میلیارد 2.484 هزار میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 319.93 میلیارد 319.93 میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران - 6.96 میلیارد 6.96 میلیارد
کالای امانی دیگران نزد ما - 974 میلیون 974 میلیون
موجودی مواد و کالا 3.167 هزار میلیارد 3.434 هزار میلیارد 3.434 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 10.534 هزار میلیارد 8.537 هزار میلیارد 8.537 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 803.36 میلیارد 803.36 میلیارد 803.36 میلیارد
دارایی های نامشهود 39.88 میلیارد 40.51 میلیارد 40.51 میلیارد
سایر دارایی ها 1.37 میلیارد 1.37 میلیارد 1.37 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 1.63 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 1.63 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 13.009 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 415.46 میلیارد 803.96 میلیارد 803.96 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 477.74 میلیارد - -
پیش دریافت ها 1.21 میلیارد 1.21 میلیارد 1.21 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 426.98 میلیارد 342.12 میلیارد 342.12 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 504.95 میلیارد 709.02 میلیارد 709.02 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 2.518 هزار میلیارد 641.48 میلیارد 641.48 میلیارد
جمع بدهی های جاری 4.345 هزار میلیارد 2.498 هزار میلیارد 2.498 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 305.25 میلیارد 235.52 میلیارد 235.52 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 4.65 هزار میلیارد 2.733 هزار میلیارد 2.733 هزار میلیارد
سرمایه 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 5.409 هزار میلیارد 5.432 هزار میلیارد 5.432 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه - 750 میلیارد 750 میلیارد
سایر اندوخته ها 750 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 8.359 هزار میلیارد 8.382 هزار میلیارد 8.382 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 13.009 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 21.61 میلیارد 428.84 میلیارد 428.84 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 6.508 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 157.02 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 198.22 میلیارد - -
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 415.46 میلیارد 803.96 میلیارد 803.96 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 8.359 هزار میلیارد 8.382 هزار میلیارد 8.382 هزار میلیارد
کالای در راه 38.91 میلیارد - -
افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها 8.19 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 50.56 % رتبه 108
۶ ماهه 49.94 % رتبه 121
۹ ماهه 55.86 % رتبه 102
۱ ساله 131.45 % رتبه 97
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.086 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

40.77 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
فرآور 21.00 19,140 2.079 میلیون 39.309 میلیارد 12.513 هزار میلیارد 1399/01/11
فخاس 654.00 24,450 191,338 4.684 میلیارد 225.639 هزار میلیارد 1399/01/11
فسپا 961.00 23,502 4.053 میلیون 94.799 میلیارد 15.204 هزار میلیارد 1399/01/11
فمراد 90.00 65,560 285,431 18.015 میلیارد 3.205 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ - ۱۲:۳۴:۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ - ۱۲:۳۴:۲۳
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۷:۲۸:۵۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۷:۲۸:۵۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۷:۲۸:۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۷:۲۸:۴۹
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۱:۵۵:۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۱:۵۵:۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۷:۳۲:۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۷:۳۲:۴۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۲:۰۱:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۲:۰۱:۲۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۷:۵۱:۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۷:۵۱:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۶:۱۰:۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۶:۱۰:۲۷
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۵:۰۸:۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۵:۰۸:۵۴
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۵:۰۸:۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۵:۰۸:۳۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم) ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ - ۱۲:۲۴:۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ - ۱۲:۲۴:۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۹:۳۲:۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۹:۳۲:۵۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولید روی بندرعباس) ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۶:۱۸:۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۶:۱۸:۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ - ۲۱:۳۱:۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ - ۲۱:۳۱:۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۶:۴۸:۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۶:۴۸:۱۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس تولید آخرین سال مالی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۰:۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۵:۳۰:۴۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ۱۷:۰۸:۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ۱۷:۰۸:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۸:۴۵:۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۸:۴۵:۴۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۸:۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۸:۱۹:۱۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۰۸:۵۲:۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۰۸:۵۲:۳۸
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
28.81
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,055 21,050 21,099 2,142 2
2 3,350 21,040 21,100 2,636 3
1 8,500 21,002 21,110 3,325 1

داده ها

آخرین معامله 20,605 938.00 4.35
قیمت پایانی 21,017 526.00 2.44
اولین قیمت 20,700
قیمت دیروز 21,543
بازه روز 21,459 20,605
قیمت مجاز 22,620 20,466
بازه هفته 22,100 19,700
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور 40.77 %
حجم مبنا 2.468 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,328
حجم معاملات 2.727 میلیون
ارزش معاملات 57.311 میلیارد
ارزش بازار 43.086 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.208 میلیون 2.62 میلیون
حقوقی 520,000 108,011
تعداد خرید فروش
مجموع 613 424
حقیقی 611 421
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 8.659 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,055 21,050 21,099 2,142 2
2 3,350 21,040 21,100 2,636 3
1 8,500 21,002 21,110 3,325 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/11)