شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,401 0.23
قیمت پایانی: 24,580 0.97

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/20
تعداد:3,438
حجم:6.607 میلیون
ارزش:162.396 میلیارد
اولین:24,800
کمترین:24,000
بیشترین:25,410
قیمت:24,401
تغییر:17.00
درصد تغییر:0.07
قیمت:24,580
تغییر:235.00
درصد تغییر:0.97
1399/01/19
تعداد:2,492
حجم:5.603 میلیون
ارزش:136.416 میلیارد
اولین:23,271
کمترین:23,850
بیشترین:24,384
قیمت:24,384
تغییر:785.00
درصد تغییر:3.33
قیمت:24,345
تغییر:1,122.00
درصد تغییر:4.83
1399/01/18
تعداد:3,850
حجم:8.019 میلیون
ارزش:186.226 میلیارد
اولین:23,501
کمترین:22,195
بیشترین:24,000
قیمت:23,599
تغییر:481.00
درصد تغییر:2.08
قیمت:23,223
تغییر:117.00
درصد تغییر:0.51
1399/01/17
تعداد:4,753
حجم:14.037 میلیون
ارزش:324.345 میلیارد
اولین:23,097
کمترین:22,600
بیشترین:23,118
قیمت:23,118
تغییر:1,074.00
درصد تغییر:4.87
قیمت:23,106
تغییر:1,088.00
درصد تغییر:4.94
1399/01/16
تعداد:1,312
حجم:7.198 میلیون
ارزش:158.494 میلیارد
اولین:22,000
کمترین:21,556
بیشترین:22,044
قیمت:22,044
تغییر:1,439.00
درصد تغییر:6.98
قیمت:22,018
تغییر:1,001.00
درصد تغییر:4.76
1399/01/11
تعداد:1,328
حجم:2.727 میلیون
ارزش:57.311 میلیارد
اولین:20,700
کمترین:20,605
بیشترین:21,459
قیمت:20,605
تغییر:456.00
درصد تغییر:2.17
قیمت:21,017
تغییر:526.00
درصد تغییر:2.44
1399/01/10
تعداد:3,832
حجم:6.258 میلیون
ارزش:134.816 میلیارد
اولین:22,000
کمترین:20,603
بیشترین:22,100
قیمت:21,061
تغییر:208.00
درصد تغییر:0.98
قیمت:21,543
تغییر:464.00
درصد تغییر:2.20
1399/01/9
تعداد:4,273
حجم:8.992 میلیون
ارزش:189.551 میلیارد
اولین:20,800
کمترین:20,500
بیشترین:21,275
قیمت:21,269
تغییر:669.00
درصد تغییر:3.25
قیمت:21,079
تغییر:888.00
درصد تغییر:4.40
1399/01/6
تعداد:2,759
حجم:6.694 میلیون
ارزش:135.166 میلیارد
اولین:19,900
کمترین:19,700
بیشترین:20,925
قیمت:20,600
تغییر:688.00
درصد تغییر:3.46
قیمت:20,191
تغییر:146.00
درصد تغییر:0.73
1399/01/5
تعداد:1,447
حجم:3.68 میلیون
ارزش:73.774 میلیارد
اولین:20,200
کمترین:19,912
بیشترین:20,800
قیمت:19,912
تغییر:1,108.00
درصد تغییر:5.27
قیمت:20,045
تغییر:915.00
درصد تغییر:4.37
1398/12/29
تعداد:2,527
حجم:6.432 میلیون
ارزش:134.813 میلیارد
اولین:21,600
کمترین:20,000
بیشترین:21,800
قیمت:21,020
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:20,960
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:2,527
حجم:6.432 میلیون
ارزش:134.813 میلیارد
اولین:21,600
کمترین:20,000
بیشترین:21,800
قیمت:21,020
تغییر:270.00
درصد تغییر:1.27
قیمت:20,960
تغییر:83.00
درصد تغییر:0.40
1398/12/27
تعداد:1,457
حجم:4.862 میلیون
ارزش:101.515 میلیارد
اولین:21,200
کمترین:20,448
بیشترین:21,890
قیمت:21,290
تغییر:195.00
درصد تغییر:0.91
قیمت:20,877
تغییر:650.00
درصد تغییر:3.02
1398/12/26
تعداد:1,716
حجم:3.701 میلیون
ارزش:79.671 میلیارد
اولین:21,300
کمترین:21,000
بیشترین:21,800
قیمت:21,485
تغییر:485.00
درصد تغییر:2.31
قیمت:21,527
تغییر:557.00
درصد تغییر:2.66
1398/12/25
تعداد:1,607
حجم:9.847 میلیون
ارزش:206.485 میلیارد
اولین:20,935
کمترین:20,935
بیشترین:21,890
قیمت:21,000
تغییر:998.00
درصد تغییر:4.54
قیمت:20,970
تغییر:1,066.00
درصد تغییر:4.84
1398/12/24
تعداد:724
حجم:3.488 میلیون
ارزش:76.868 میلیارد
اولین:22,100
کمترین:21,998
بیشترین:22,850
قیمت:21,998
تغییر:814.00
درصد تغییر:3.57
قیمت:22,036
تغییر:1,119.00
درصد تغییر:4.83
1398/12/22
تعداد:2,187
حجم:5.246 میلیون
ارزش:121.475 میلیارد
اولین:23,900
کمترین:22,704
بیشترین:23,900
قیمت:22,812
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:23,155
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:2,188
حجم:5.248 میلیون
ارزش:121.51 میلیارد
اولین:23,900
کمترین:22,704
بیشترین:23,900
قیمت:22,812
تغییر:448.00
درصد تغییر:2.00
قیمت:23,154
تغییر:342.00
درصد تغییر:1.50
1398/12/20
تعداد:2,400
حجم:6.384 میلیون
ارزش:145.625 میلیارد
اولین:22,364
کمترین:22,364
بیشترین:23,500
قیمت:22,364
تغییر:1,177.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:22,812
تغییر:729.00
درصد تغییر:3.10
1398/12/19
تعداد:803
حجم:2.101 میلیون
ارزش:49.457 میلیارد
اولین:23,541
کمترین:23,541
بیشترین:23,541
قیمت:23,541
تغییر:758.00
درصد تغییر:3.12
قیمت:23,541
تغییر:1,239.00
درصد تغییر:5.00
1398/12/18
تعداد:5,116
حجم:15.189 میلیون
ارزش:376.4 میلیارد
اولین:25,249
کمترین:23,210
بیشترین:25,249
قیمت:24,299
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:24,780
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:5,116
حجم:15.189 میلیون
ارزش:376.4 میلیارد
اولین:25,249
کمترین:23,210
بیشترین:25,249
قیمت:24,299
تغییر:132.00
درصد تغییر:0.54
قیمت:24,780
تغییر:349.00
درصد تغییر:1.43
1398/12/14
تعداد:515
حجم:5.656 میلیون
ارزش:138.17 میلیارد
اولین:24,431
کمترین:24,431
بیشترین:24,431
قیمت:24,431
تغییر:1,121.00
درصد تغییر:4.81
قیمت:24,431
تغییر:1,163.00
درصد تغییر:5.00
1398/12/13
تعداد:274
حجم:2.161 میلیون
ارزش:50.374 میلیارد
اولین:23,310
کمترین:23,310
بیشترین:23,310
قیمت:23,310
تغییر:980.00
درصد تغییر:4.39
قیمت:23,268
تغییر:1,068.00
درصد تغییر:4.81
1398/12/12
تعداد:270
حجم:1.971 میلیون
ارزش:44.021 میلیارد
اولین:22,330
کمترین:22,330
بیشترین:22,330
قیمت:22,330
تغییر:1,180.00
درصد تغییر:5.58
قیمت:22,200
تغییر:933.00
درصد تغییر:4.39
1398/12/11
تعداد:2,204
حجم:5.648 میلیون
ارزش:120.108 میلیارد
اولین:20,700
کمترین:20,700
بیشترین:21,800
قیمت:21,150
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:21,267
تغییر:104.00
درصد تغییر:0.49
1398/12/10
تعداد:1,761
حجم:6.431 میلیون
ارزش:136.105 میلیارد
اولین:21,158
کمترین:21,158
بیشترین:21,901
قیمت:21,158
تغییر:842.00
درصد تغییر:3.83
قیمت:21,163
تغییر:1,108.00
درصد تغییر:4.98
1398/12/7
تعداد:3,538
حجم:11.451 میلیون
ارزش:255.036 میلیارد
اولین:22,900
کمترین:21,946
بیشترین:22,900
قیمت:22,000
تغییر:865.00
درصد تغییر:3.78
قیمت:22,271
تغییر:830.00
درصد تغییر:3.59
1398/12/6
تعداد:3,427
حجم:10.588 میلیون
ارزش:244.602 میلیارد
اولین:23,998
کمترین:22,500
بیشترین:23,998
قیمت:22,865
تغییر:116.00
درصد تغییر:0.51
قیمت:23,101
تغییر:237.00
درصد تغییر:1.04
1398/12/5
تعداد:2,040
حجم:5.6 میلیون
ارزش:128.046 میلیارد
اولین:23,700
کمترین:22,401
بیشترین:23,700
قیمت:22,749
تغییر:32.00
درصد تغییر:0.14
قیمت:22,864
تغییر:134.00
درصد تغییر:0.59
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی