شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,545 5.00
قیمت پایانی: 40,451 4.75

EPS

سال مالی 1398/12/29

1,285

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,285.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1398/10/4 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,197.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1398/08/7 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,215.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
988.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,687

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/25 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,687.00
1,000.00 (59٪)
2 هزار میلیارد
1398/03/13 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,687.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
787.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1397/09/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
686.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
452.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
286.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,199

سود واقعی

600.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/03/6 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,199.00
600.00 (50٪)
2 هزار میلیارد
1397/02/26 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,198.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
737.00 (0٪)
100.00
2 هزار میلیارد
1396/10/28
پیش بینی :
تعدیل :
1,033.00
10.00
2 هزار میلیارد
1396/10/6 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
942.00
413.00 (44٪)
34.00
2 هزار میلیارد
1396/08/17 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
702.00
413.00 (59٪)
0.00
2 هزار میلیارد
1396/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
701.00
408.00 (58٪)
40.00
2 هزار میلیارد
1396/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
501.00
168.00 (34٪)
5.00
2 هزار میلیارد
1395/11/28
پیش بینی :
479.00
2 هزار میلیارد

سال مالی 1376/12/29

2,511

سود واقعی

2,990

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1377/03/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,511.00
2,990.00 (119٪)
20 میلیارد
1377/03/13
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1377/02/10
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/12/29 12 ماهه
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/11/8
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/05/7
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد

سال مالی 1375/12/29

2,009

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1376/04/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,009.00
1,000.00 (50٪)
20 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

1,526

سود واقعی

500.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,526.00
500.00 (33٪)
20 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,285

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,285.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1398/10/4 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,197.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1398/08/7 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,215.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
988.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,687

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/03/25 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,687.00
1,000.00 (59٪)
2 هزار میلیارد
1398/03/13 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,687.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
787.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1397/09/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
686.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
452.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
286.00 (0٪)
2 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,199

سود واقعی

600.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/03/6 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,199.00
600.00 (50٪)
2 هزار میلیارد
1397/02/26 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,198.00 (0٪)
2 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
737.00 (0٪)
100.00
2 هزار میلیارد
1396/10/28
پیش بینی :
تعدیل :
1,033.00
10.00
2 هزار میلیارد
1396/10/6 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
942.00
413.00 (44٪)
34.00
2 هزار میلیارد
1396/08/17 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
702.00
413.00 (59٪)
0.00
2 هزار میلیارد
1396/07/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
701.00
408.00 (58٪)
40.00
2 هزار میلیارد
1396/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
501.00
168.00 (34٪)
5.00
2 هزار میلیارد
1395/11/28
پیش بینی :
479.00
2 هزار میلیارد

سال مالی 1376/12/29

2,511

سود واقعی

2,990

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1377/03/28 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,511.00
2,990.00 (119٪)
20 میلیارد
1377/03/13
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1377/02/10
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/12/29 12 ماهه
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/11/8
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد
1376/05/7
پیش بینی :
0.00
20 میلیارد

سال مالی 1375/12/29

2,009

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1376/04/29 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,009.00
1,000.00 (50٪)
20 میلیارد

سال مالی 1374/12/29

3,053

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
3,053.00
1,000.00 (33٪)
10 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی