شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,605 4.35
قیمت پایانی: 21,017 2.44

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

فرآور

21.00 19,140 2.079 میلیون 39.309 میلیارد 12.513 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فخاس

654.00 24,450 191,338 4.684 میلیارد 225.639 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فسپا

961.00 23,502 4.053 میلیون 94.799 میلیارد 15.204 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فمراد

90.00 65,560 285,431 18.015 میلیارد 3.205 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فخوز

142.00 12,955 4.989 میلیون 64.247 میلیارد 246.757 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فملی

46.00 7,052 28.732 میلیون 200.488 میلیارد 707.569 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فولاژ

3.00 11,100 1.822 میلیون 19.965 میلیارد 66.282 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فجر

960.00 31,245 4.651 میلیون 143.618 میلیارد 26.492 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فولاد

1.00 4,491 69.998 میلیون 312.767 میلیارد 933.812 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وتوکا

447.00 9,392 13.589 میلیون 123.883 میلیارد 23.704 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فلوله

1,198 25,158 9.574 میلیون 240.825 میلیارد 12.577 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فسرب

1,932 48,285 1.644 میلیون 75.593 میلیارد 14.802 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فروس

567.00 19,505 1.338 میلیون 24.801 میلیارد 16.391 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فنورد

290.00 52,500 66,328 3.52 میلیارد 7.527 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فنوال

676.00 14,200 1.603 میلیون 22.759 میلیارد 9.365 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کاوه

99.00 6,549 5.214 میلیون 33.532 میلیارد 97.59 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فایرا

41.00 11,079 3.919 میلیون 42.278 میلیارد 56.308 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فباهنر

1,260 26,470 2.569 میلیون 66.309 میلیارد 29.033 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فپنتا

10,486 220,210 77,414 16.138 میلیارد 11.34 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ذوب

46.00 2,895 217.596 میلیون 619.37 میلیارد 175.039 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فولای

1,196 25,129 1.81 میلیون 45.327 میلیارد 3.327 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

میدکو

20.00 6,240 5.112 میلیون 31.388 میلیارد 219.568 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کیمیا

1,799 37,796 1.227 میلیون 46.368 میلیارد 8.64 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فزرین

792.00 16,640 3.074 میلیون 51.152 میلیارد 8.274 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ارفع

389.00 8,183 6.171 میلیون 49.169 میلیارد 71.586 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

زنگان

2,989 56,805 637,588 36.228 میلیارد 5.746 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

هرمز

10.00 5,280 5.266 میلیون 27.571 میلیارد 131.525 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فزرین

- 16,640 3.594 میلیون 56.96 میلیارد 950.88 میلیارد سهام 1399/01/11

زنگان

- 56,805 2.687 میلیون 160.64 میلیارد 2.99 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فالوم

306.00 10,521 5.672 میلیون 59.503 میلیارد 7.868 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فسدید

854.00 43,598 50,030 2.181 میلیارد 4.216 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وسدید

331.00 16,040 15.483 میلیون 237.974 میلیارد 61.186 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فاهواز

133.00 6,520 12.214 میلیون 79.636 میلیارد 36.831 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فافزا

663.00 37,500 238,357 8.938 میلیارد 3.408 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فوکا

78.00 5,150 16.827 میلیون 86.247 میلیارد 30.62 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فماک

257.00 9,257 50,000 462.85 میلیون 3.749 هزار میلیارد سهام 1399/01/10

فساز

1,228 25,791 8.871 میلیون 221.372 میلیارد 14.973 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فنفت

401.00 14,441 1.41 میلیون 20.567 میلیارد 6.419 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کویر

1,893 39,769 15.181 میلیون 598.394 میلیارد 94.601 هزار میلیارد سهام 1399/01/6

فروی

1,918 39,550 12.517 میلیون 497.03 میلیارد 23.826 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی