شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,605 4.35
قیمت پایانی: 21,017 2.44

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/14
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

45.2 - میلیارد 573.56 میلیارد 549.83 - میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

587 میلیون 20.07 میلیارد 32.86 میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

- 470 - میلیون -

سود سهام پرداختی

90.23 - میلیارد 631.83 - میلیارد 215.39 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

31.83 - میلیارد 89.04 - میلیارد 63.58 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

- 86.21 میلیارد -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

23.76 میلیارد - 48.85 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

97.72 - میلیارد 615.05 - میلیارد 197.27 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

- 148.74 - میلیارد 153.59 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 3.01 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود

2.27 - میلیارد 349.46 - میلیارد 24.53 - میلیارد

خرید سایر دارایی ها

- 15.8 - میلیارد -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

26.4 - میلیارد 110.78 - میلیارد 53.9 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

- 2.62 میلیارد 416.56 میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- 7.51 - میلیارد 36 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

28.67 - میلیارد 477.91 - میلیارد 338.1 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

171.58 - میلیارد 668.14 - میلیارد 562.59 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

- 1.625 هزار میلیارد 834.7 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

235.65 - میلیارد 1.01 - هزار میلیارد 621.09 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

235.65 - میلیارد 614.68 میلیارد 213.61 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

407.23 - میلیارد 53.46 - میلیارد 348.98 - میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

428.84 میلیارد 620.65 میلیارد 428.84 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 1.6 میلیارد -

مانده وجه نقد در انتهای سال

21.61 میلیارد 568.78 میلیارد 79.86 میلیارد

سود دریافتی بابت اجاره های سرمایه ای

490 - میلیون - -

وجوه دریافتی جهت واگذاری و عودت سرمایه گذاریها در شرکتهای وابسته و سایر شرکتها

1.36 میلیارد - -

انتشار اوراق صکوک اجاره

1.72 - میلیارد - -

معاملات سهام خزانه

34.68 میلیارد - -

مبادلات غیر نقدی

462.56 میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی