شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کالسیمین‌

فاسمین | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,401 0.23
قیمت پایانی: 24,580 0.97

ترازنامه

1398/03/25
سال مالی 1397/12/29
1397/03/6
سال مالی 1396/12/29
1396/03/10
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

428.84 میلیارد 282.83 میلیارد 139.35 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

455.17 میلیارد 344.39 میلیارد 44.39 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

4.06 هزار میلیارد 2.402 هزار میلیارد 1.753 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

158.41 میلیارد 151.15 میلیارد 92.65 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

28.72 میلیارد 50.19 میلیارد -

موجودی کالای در جریان ساخت

595.07 میلیارد 423.5 میلیارد 384.95 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

2.484 هزار میلیارد 1.039 هزار میلیارد 822.88 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

319.93 میلیارد 282.22 میلیارد 243.44 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

6.96 میلیارد 7.38 میلیارد 6.67 میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

974 میلیون 3.02 میلیارد 39.84 میلیارد

موجودی مواد و کالا

3.434 هزار میلیارد 1.799 هزار میلیارد 1.418 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

8.537 هزار میلیارد 4.98 هزار میلیارد 3.447 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

803.36 میلیارد 804.03 میلیارد 815.54 میلیارد

دارایی های نامشهود

40.51 میلیارد 39.94 میلیارد 38.53 میلیارد

سایر دارایی ها

1.37 میلیارد 1.37 میلیارد 1.37 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.733 هزار میلیارد 1.676 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.733 هزار میلیارد 1.676 هزار میلیارد 1.669 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

11.115 هزار میلیارد 7.501 هزار میلیارد 5.972 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

803.96 میلیارد 724.37 میلیارد 811.99 میلیارد

پیش دریافت ها

1.21 میلیارد 3.11 میلیارد 3.62 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

342.12 میلیارد 115.41 میلیارد 23.84 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

709.02 میلیارد 142.34 میلیارد 203.27 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

641.48 میلیارد 73.31 میلیارد 423.75 میلیارد

جمع بدهی های جاری

2.498 هزار میلیارد 1.059 هزار میلیارد 1.466 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

235.52 میلیارد 195.05 میلیارد 155.29 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

2.733 هزار میلیارد 1.254 هزار میلیارد 1.622 هزار میلیارد

سرمایه

2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

5.432 هزار میلیارد 3.297 هزار میلیارد 1.4 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

750 میلیارد 750 میلیارد 750 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

8.382 هزار میلیارد 6.247 هزار میلیارد 4.35 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

11.115 هزار میلیارد 7.501 هزار میلیارد 5.972 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

3.432 هزار میلیارد 2.097 هزار میلیارد 900.11 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

750 میلیارد 750 میلیارد 750 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

6.382 هزار میلیارد 5.047 هزار میلیارد 3.85 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

428.84 میلیارد 282.83 میلیارد 139.35 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

4.06 هزار میلیارد 2.402 هزار میلیارد 1.753 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

803.96 میلیارد 724.37 میلیارد 811.99 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

8.382 هزار میلیارد 6.247 هزار میلیارد 4.35 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

6.382 هزار میلیارد 5.047 هزار میلیارد 3.85 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/14
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1398/03/13
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

21.61 میلیارد 428.84 میلیارد 428.84 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

481.57 میلیارد 455.17 میلیارد 455.17 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

6.508 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

157.02 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 158.41 میلیارد 158.41 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

198.22 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

3.167 هزار میلیارد 28.72 میلیارد 28.72 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 595.07 میلیارد 595.07 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 2.484 هزار میلیارد 2.484 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 319.93 میلیارد 319.93 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- 6.96 میلیارد 6.96 میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

- 974 میلیون 974 میلیون

موجودی مواد و کالا

3.167 هزار میلیارد 3.434 هزار میلیارد 3.434 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

10.534 هزار میلیارد 8.537 هزار میلیارد 8.537 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

803.36 میلیارد 803.36 میلیارد 803.36 میلیارد

دارایی های نامشهود

39.88 میلیارد 40.51 میلیارد 40.51 میلیارد

سایر دارایی ها

1.37 میلیارد 1.37 میلیارد 1.37 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1.63 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1.63 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد 1.733 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

13.009 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

415.46 میلیارد 803.96 میلیارد 803.96 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

477.74 میلیارد - -

پیش دریافت ها

1.21 میلیارد 1.21 میلیارد 1.21 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

426.98 میلیارد 342.12 میلیارد 342.12 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

504.95 میلیارد 709.02 میلیارد 709.02 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

2.518 هزار میلیارد 641.48 میلیارد 641.48 میلیارد

جمع بدهی های جاری

4.345 هزار میلیارد 2.498 هزار میلیارد 2.498 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

305.25 میلیارد 235.52 میلیارد 235.52 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

4.65 هزار میلیارد 2.733 هزار میلیارد 2.733 هزار میلیارد

سرمایه

2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد 2 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

5.409 هزار میلیارد 5.432 هزار میلیارد 5.432 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- 750 میلیارد 750 میلیارد

سایر اندوخته ها

750 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

8.359 هزار میلیارد 8.382 هزار میلیارد 8.382 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

13.009 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد 11.115 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

21.61 میلیارد 428.84 میلیارد 428.84 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

6.508 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد 4.06 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

157.02 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

198.22 میلیارد - -

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

415.46 میلیارد 803.96 میلیارد 803.96 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

8.359 هزار میلیارد 8.382 هزار میلیارد 8.382 هزار میلیارد

کالای در راه

38.91 میلیارد - -

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

8.19 - میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی