شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک‌ کارآفرین‌

وکار2 | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,100 1.07
قیمت پایانی: 5,100 1.07

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

وبملت

922.00 19,376 201.597 میلیون 3.894 هزار میلیارد 965.9 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وپاسار

452.00 9,501 51.153 میلیون 484.157 میلیارد 477.036 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وپست

807.00 16,947 5.016 میلیون 85.012 میلیارد 54.797 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وبصادر

30.00 1,748 502.488 میلیون 881.565 میلیارد 307.571 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وپارس

26.00 2,010 257.094 میلیون 522.076 میلیارد 317.527 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وسینا

467.00 9,823 42.717 میلیون 419.607 میلیارد 98.23 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ونوین

61.00 4,250 155.839 میلیون 662.209 میلیارد 129.279 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وخاور

568.00 11,943 13.893 میلیون 165.419 میلیارد 119.06 هزار میلیارد سهام 1399/03/13

وکار

312.00 16,810 18.983 میلیون 308.18 میلیارد 137.989 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وانصار

2.00 2,088 - - 20.86 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

وتجارت

40.00 1,880 855.447 میلیون 1.627 هزار میلیارد 425.907 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

حکمت

- 1,000 37.785 میلیون 37.785 میلیارد 6 هزار میلیارد سهام 1398/03/22

سمایه

- 1,226 10,000 12.26 میلیون 9.46 هزار میلیارد سهام 1398/12/19

وعسکر

588.00 12,351 58.544 میلیون 716.887 میلیارد 74.205 هزار میلیارد سهام 1399/03/7

وکوثر

- 1,000 3.161 میلیون 3.161 میلیارد 6 هزار میلیارد سهام 1398/03/22

دی

852.00 17,903 44.509 میلیون 796.845 میلیارد 114.579 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وگردش

45.00 758 2.793 میلیون 2.106 میلیارد 24.882 هزار میلیارد سهام 1399/02/10

وثامن

- 1,000 - - 1.5 هزار میلیارد سهام 1395/03/19

توسعه

25.00 2,692 35,000 94.22 میلیون 5.434 هزار میلیارد سهام 1399/01/24

وملل

11,152 12,351 58.544 میلیون 716.89 میلیارد 74.205 هزار میلیارد سهام 1399/03/8

وسالت

82.00 4,200 2,600 10.92 میلیون 2.059 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سامان

48.00 12,200 32.508 میلیون 404.813 میلیارد 99.624 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وشهر

83.00 4,269 86.438 میلیون 368.255 میلیارد 66.34 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وآیند

150.00 7,698 5.594 میلیون 43.064 میلیارد 122.864 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وقوام

- 1,000 - - 8 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

وکوثر

- 1,000 - - 6 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

ونور

- 1,000 - - 3 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

حکمت

- 1,000 - - 4 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

ومهر

- 1,000 - - 12 هزار میلیارد سهام 1399/02/17

وزمین

125.00 6,401 3.983 میلیون 25.496 میلیارد 25.604 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سمایه

109.00 3,756 5.349 میلیون 20.093 میلیارد 15 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

وگردش

373.00 12,815 2.4 میلیون 30.758 میلیارد 76.89 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ورفاه

- - - - 23.326 هزار میلیارد سهام 1399/02/17
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی