شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

آسامید2 | سهام - فرابورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1 99.99
قیمت پایانی: 1 99.99

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/06/29
تعداد:467
حجم:46.7 میلیون
ارزش:46.7 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/23
تعداد:197
حجم:19.7 میلیون
ارزش:19.7 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/22
تعداد:141
حجم:14.1 میلیون
ارزش:14.1 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/10
تعداد:283
حجم:28.3 میلیون
ارزش:28.3 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/06
تعداد:573
حجم:57.3 میلیون
ارزش:57.3 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/31
تعداد:718
حجم:71.8 میلیون
ارزش:71.8 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/31
تعداد:296
حجم:29.6 میلیون
ارزش:29.6 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/06
تعداد:1
حجم:100,000
ارزش:100,000
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/31
تعداد:288
حجم:28.8 میلیون
ارزش:28.8 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/30
تعداد:914
حجم:91.4 میلیون
ارزش:91.4 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/29
تعداد:674
حجم:67.4 میلیون
ارزش:67.4 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/28
تعداد:866
حجم:86.6 میلیون
ارزش:86.6 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/27
تعداد:770
حجم:77 میلیون
ارزش:77 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/23
تعداد:39,712
حجم:397.12 میلیون
ارزش:397.12 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/22
تعداد:7,709
حجم:77.09 میلیون
ارزش:77.09 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/21
تعداد:4,286
حجم:42.86 میلیون
ارزش:42.86 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/20
تعداد:5,334
حجم:53.34 میلیون
ارزش:53.34 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/01/24
تعداد:3,404
حجم:34.04 میلیون
ارزش:34.04 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1398/12/21
تعداد:1,976
حجم:19.76 میلیون
ارزش:19.76 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1398/12/13
تعداد:1,977
حجم:19.77 میلیون
ارزش:19.77 میلیون
اولین:1
کمترین:1
بیشترین:1
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی