شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,250 4.99
قیمت پایانی: 27,260 4.95

سود و زیان

1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/02/18
سال مالی 1396/12/29
1396/02/16
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

4.892 هزار میلیارد 3.609 هزار میلیارد 3.232 هزار میلیارد

جمع درآمدها

4.892 هزار میلیارد 3.609 هزار میلیارد 3.232 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

2.664 هزار میلیارد 1.783 هزار میلیارد 1.34 هزار میلیارد

سود ناویژه

2.229 هزار میلیارد 1.826 هزار میلیارد 1.892 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

198.54 میلیارد 95.1 میلیارد 268.79 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

243.3 میلیارد 6.51 - میلیارد 31.61 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

2.273 هزار میلیارد 1.724 هزار میلیارد 1.591 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.87 هزار میلیارد 1.649 هزار میلیارد 1.488 هزار میلیارد

مالیات

356.68 میلیارد 345.18 میلیارد 334.47 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.513 هزار میلیارد 1.304 هزار میلیارد 1.154 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1.709 هزار میلیارد 1.518 هزار میلیارد 1.197 هزار میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1.256 - هزار میلیارد 1.088 - هزار میلیارد 810 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1.966 هزار میلیارد 1.734 هزار میلیارد 1.541 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

- 25 میلیارد 23 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1.339 هزار میلیارد 1.256 هزار میلیارد 1.088 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

627.16 میلیارد 453.36 میلیارد 429.75 میلیارد

سرمایه

1.86 هزار میلیارد 930 میلیارد 680 میلیارد

EPS خالص

813.44 1,402.28 1,696.85
1398/04/25
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/07
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.535 هزار میلیارد 4.892 هزار میلیارد 4.87 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.535 هزار میلیارد 4.892 هزار میلیارد 4.87 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

766.03 میلیارد 2.664 هزار میلیارد 2.664 هزار میلیارد

سود ناویژه

768.71 میلیارد 2.229 هزار میلیارد 2.206 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

31.06 میلیارد 198.54 میلیارد 146.85 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

3.99 میلیارد 243.3 میلیارد 150.84 میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

735 - میلیون - -

سود (زیان) عملیاتی

740.9 میلیارد 2.273 هزار میلیارد 2.21 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

581.2 میلیارد 1.87 هزار میلیارد 1.829 هزار میلیارد

مالیات

130.77 میلیارد 356.68 میلیارد 368.34 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

450.43 میلیارد 1.513 هزار میلیارد 1.461 هزار میلیارد

سرمایه

1.86 هزار میلیارد 1.86 هزار میلیارد 930 میلیارد

EPS خالص

242.17 813.44 1,570.62

سود قابل تخصیص

1.15 هزار میلیارد - -
1396/08/20
سال مالی 1396/12/29
1396/02/18
سال مالی 1396/12/29
1395/11/27
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

3.129 هزار میلیارد 3.334 هزار میلیارد 3.334 هزار میلیارد

جمع درآمدها

3.129 هزار میلیارد 3.334 هزار میلیارد 3.334 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.47 هزار میلیارد 1.376 هزار میلیارد 1.387 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.659 هزار میلیارد 1.958 هزار میلیارد 1.948 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

78.67 میلیارد 276.03 میلیارد 247.69 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2.93 - میلیارد 1.68 - میلیارد 5.76 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2.93 میلیارد 1.68 میلیارد 5.76 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1.578 هزار میلیارد 1.681 هزار میلیارد 1.706 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.533 هزار میلیارد 1.548 هزار میلیارد 1.548 هزار میلیارد

مالیات

332.55 میلیارد 348.4 میلیارد 348.4 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.201 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد 1.2 هزار میلیارد

سرمایه

930 میلیارد 930 میلیارد 680 میلیارد

EPS خالص

1,291.13 1,290.36 1,764.75

سود انباشته ابتدای دوره

1.709 هزار میلیارد 1.518 هزار میلیارد 1.197 هزار میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1.256 - هزار میلیارد 1.088 - هزار میلیارد 810 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1.966 هزار میلیارد 1.734 هزار میلیارد 1.541 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

- 25 میلیارد 23 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1.339 هزار میلیارد 1.256 هزار میلیارد 1.088 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

627.16 میلیارد 453.36 میلیارد 429.75 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی