شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,770 2.64
قیمت پایانی: 30,850 2.90
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/05/16

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.339 میلیون پایانی 30,850 870.00
بیشترین 72.171 میلیارد کمترین 31,450
حجم 2.339 میلیون دفعات 2,011
حد قیمت 28,490 - 31,470 ارزش 72.171 میلیارد
حجم مبنا 1.678 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/05/16

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
11 5,917 30,780 30,780 9,326 6
2 3,500 30,770 30,790 2,467 3
2 780 30,750 30,800 98,648 8
1 194 30,730 30,840 10 1
2 1,900 30,720 30,850 300 1

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/05/16

حقیقی حقوقی
1,008 تعداد خریدار 3
2.301 میلیون حجم خرید 38,219
742 تعداد فروشنده 2
1.94 میلیون حجم فروش 399,349
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1397/06/18

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 930 میلیارد آورده : 930 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1397/08/29
سرمایه جدید : 1.86 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1398/01/25
تغییر سرمایه : 930 میلیارد صرف سهام : -

1396/02/16

37%

افزایش

سرمایه قبلی : 680 میلیارد آورده : 250 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/04/27
سرمایه جدید : 930 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1396/06/20
تغییر سرمایه : 250 میلیارد صرف سهام : -
1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/02/18
سال مالی 1396/12/29
1396/02/16
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 217.56 میلیارد 22.58 میلیارد 182.88 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 4.244 هزار میلیارد 3.219 هزار میلیارد 2.634 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - 53.68 میلیارد 45.1 میلیارد
پیش پرداخت ها 411.29 میلیارد 74.6 میلیارد 147.76 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 1.617 هزار میلیارد - 371.03 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 50.74 میلیارد - 51.18 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 192.42 میلیارد - 92.36 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 90.19 میلیارد - 49.51 میلیارد
کالای در راه 29.31 میلیارد - -
سایر موجودی ها - 746.39 میلیارد 9 میلیون
موجودی ضایعات 9.32 میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 1.989 هزار میلیارد 746.39 میلیارد 564.09 میلیارد
جمع دارایی های جاری 6.862 هزار میلیارد 4.116 هزار میلیارد 3.574 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 581.71 میلیارد 691.44 میلیارد 1.66 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 7.65 میلیارد 7.23 میلیارد 7.5 میلیارد
دارایی های نامشهود 189 میلیون 267 میلیون 462 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 909.44 میلیارد 469.02 میلیارد 330.92 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 909.44 میلیارد 469.02 میلیارد 330.92 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 8.361 هزار میلیارد 5.284 هزار میلیارد 3.915 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 934.97 میلیارد 311.96 میلیارد 264.31 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - 106.28 میلیارد 62.7 میلیارد
پیش دریافت ها 686 میلیون 1.95 میلیارد 12.06 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 402.03 میلیارد 408.67 میلیارد 375.44 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 3.013 هزار میلیارد 1.45 هزار میلیارد 752.5 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 71.02 میلیارد 252.69 میلیارد 167.29 میلیارد
جمع بدهی های جاری 4.422 هزار میلیارد 2.532 هزار میلیارد 1.634 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 483 میلیون 537 میلیون 596 میلیون
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 18.22 میلیارد 18.82 میلیارد 13.26 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 4.441 هزار میلیارد 2.551 هزار میلیارد 1.648 هزار میلیارد
سرمایه 930 میلیارد 930 میلیارد 680 میلیارد
سود و زیان انباشته 1.966 هزار میلیارد 1.709 هزار میلیارد 1.518 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 93 میلیارد 93 میلیارد 68 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه - 915 میلیون 915 میلیون
سایر اندوخته ها 915 میلیون - -
افزایش سرمایه در جریان 930 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 3.92 هزار میلیارد 2.733 هزار میلیارد 2.267 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 8.361 هزار میلیارد 5.284 هزار میلیارد 3.915 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 930 میلیارد 930 میلیارد 680 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 627.16 میلیارد 453.36 میلیارد 429.75 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 93 میلیارد 93 میلیارد 68 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه مصوب - 915 میلیون 915 میلیون
سایر اندوخته های مصوب 915 میلیون - -
افزایش سرمایه در جریان مصوب 930 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 2.581 هزار میلیارد 1.477 هزار میلیارد 1.179 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 217.56 میلیارد 22.58 میلیارد 182.88 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 4.244 هزار میلیارد 3.219 هزار میلیارد 2.634 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - 53.68 میلیارد 45.1 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 7.65 میلیارد 7.23 میلیارد 7.5 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 934.97 میلیارد 311.96 میلیارد 264.31 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 483 میلیون 537 میلیون 596 میلیون
جمع حقوق صاحبان سهام 3.92 هزار میلیارد 2.733 هزار میلیارد 2.267 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 2.581 هزار میلیارد 1.477 هزار میلیارد 1.179 هزار میلیارد
سایر دارایی ها 392.99 میلیارد - -
1398/04/25
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/07
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 332.36 میلیارد 217.56 میلیارد 212.56 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 4.563 هزار میلیارد 4.244 هزار میلیارد 4.138 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 52.83 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 411.29 میلیارد 457.53 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 742.25 میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 2.344 هزار میلیارد 1.617 هزار میلیارد 1.617 هزار میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 50.74 میلیارد 50.74 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 192.42 میلیارد 192.42 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 90.19 میلیارد 90.19 میلیارد
کالای در راه - 29.31 میلیارد 29.31 میلیارد
موجودی ضایعات - 9.32 میلیارد 9.32 میلیارد
موجودی مواد و کالا 2.344 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 8.035 هزار میلیارد 6.862 هزار میلیارد 6.797 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 581.71 میلیارد 581.71 میلیارد 581.71 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - 7.65 میلیارد 7.65 میلیارد
دارایی های نامشهود 189 میلیون 189 میلیون 189 میلیون
سایر دارایی ها 7.48 میلیارد - -
اموال ماشین آلات و تجهیزات 904.35 میلیارد 909.44 میلیارد 909.43 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 904.35 میلیارد 909.44 میلیارد 909.43 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 9.528 هزار میلیارد 8.361 هزار میلیارد 8.296 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 894.75 میلیارد 934.97 میلیارد 910.36 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 375.17 میلیارد - -
پیش دریافت ها 5.69 میلیارد 686 میلیون 686 میلیون
ذخیره مالیات بر درآمد 532.78 میلیارد 402.03 میلیارد 413.69 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 3.29 هزار میلیارد 3.013 هزار میلیارد 3.013 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.367 هزار میلیارد 71.02 میلیارد 71.42 میلیارد
جمع بدهی های جاری 6.466 هزار میلیارد 4.422 هزار میلیارد 4.409 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 483 میلیون 483 میلیون 483 میلیون
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 30.95 میلیارد 18.22 میلیارد 18.22 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 6.497 هزار میلیارد 4.441 هزار میلیارد 4.428 هزار میلیارد
سرمایه 1.86 هزار میلیارد 930 میلیارد 930 میلیارد
سود و زیان انباشته 1.078 هزار میلیارد 1.966 هزار میلیارد 1.914 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 93 میلیارد 93 میلیارد 93 میلیارد
سایر اندوخته ها 915 میلیون 915 میلیون 915 میلیون
افزایش سرمایه در جریان - 930 میلیارد 930 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 3.032 هزار میلیارد 3.92 هزار میلیارد 3.868 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 9.528 هزار میلیارد 8.361 هزار میلیارد 8.296 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 332.36 میلیارد 217.56 میلیارد 212.56 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 4.563 هزار میلیارد 4.244 هزار میلیارد 4.138 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 52.83 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 742.25 میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - 7.65 میلیارد 7.65 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 894.75 میلیارد 934.97 میلیارد 910.36 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 483 میلیون 483 میلیون 483 میلیون
جمع حقوق صاحبان سهام 3.032 هزار میلیارد 3.92 هزار میلیارد 3.868 هزار میلیارد
سایر موجودی ها 11.72 میلیارد - -
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 19.06 میلیارد - -
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 392.99 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 6.42 % رتبه 379
۶ ماهه 105.86 % رتبه 306
۹ ماهه 194.57 % رتبه 257
۱ ساله 404.42 % رتبه 241
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
67.87 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.39

P/B

23.33 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۶:۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۶:۰۱
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۷:۵۶:۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۷:۵۶:۲۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۲۰:۳۱:۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۲۰:۳۱:۲۵
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۱۴:۴۹:۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۱۴:۴۹:۲۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۴:۵۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ۱۴:۵۹:۱۵
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۰:۳۱:۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ - ۱۰:۳۱:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۹:۴۰:۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ - ۱۹:۴۰:۲۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۱۴:۴۱:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۱۴:۴۱:۵۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ۱۶:۰۶:۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ - ۱۶:۰۶:۱۴
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۰۹:۵۴:۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۰۹:۵۴:۴۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۱:۲۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۱:۲۲:۳۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۱۰:۲۱:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۱۰:۲۱:۰۶
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۰۹:۰۴:۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۰۹:۰۴:۱۷
نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۱۲:۲۹:۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۰۷:۲۳:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ - ۱۳:۴۶:۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ - ۱۳:۴۶:۴۴
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۱۲:۲۷:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - ۱۲:۲۷:۲۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ - ۱۱:۱۸:۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ - ۱۱:۱۸:۴۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۷:۲۸:۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۷:۲۸:۴۹
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۳۶:۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۷:۳۶:۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ - ۱۵:۴۴:۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ - ۱۵:۴۴:۲۸
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
51.15
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 26.42
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 5,917 30,780 30,780 9,326 6
2 3,500 30,770 30,790 2,467 3
2 780 30,750 30,800 98,648 8

داده ها

آخرین معامله 30,770 790.00 2.64
قیمت پایانی 30,850 870.00 2.90
اولین قیمت 2.339 میلیون
قیمت دیروز 29,980
بازه روز 72.171 میلیارد 31,450
قیمت مجاز 31,470 28,490
بازه هفته 239.751 میلیارد 29,280
بازه سال - -
P/E 26.42
تعداد سهام 2.2 میلیارد
سهام شناور 23.33 %
حجم مبنا 1.678 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,011
حجم معاملات 2.339 میلیون
ارزش معاملات 72.171 میلیارد
ارزش بازار 67.87 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.301 میلیون 1.94 میلیون
حقوقی 38,219 399,349
تعداد خرید فروش
مجموع 1,011 744
حقیقی 1,008 742
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 11.141 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 5,917 30,780 30,780 9,326 6
2 3,500 30,770 30,790 2,467 3
2 780 30,750 30,800 98,648 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/05/16)