شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,530 0.00
قیمت پایانی: 21,540 0.05

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/06/26
تعداد:591
حجم:1.029 میلیون
ارزش:22.174 میلیارد
اولین:22,550
کمترین:20,510
بیشترین:22,550
قیمت:21,530
تغییر:670.00
درصد تغییر:3.02
قیمت:21,540
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.05
1399/06/25
تعداد:733
حجم:1.096 میلیون
ارزش:24.06 میلیارد
اولین:20,770
کمترین:20,770
بیشترین:22,200
قیمت:22,200
تغییر:1,430.00
درصد تغییر:6.89
قیمت:21,530
تغییر:380.00
درصد تغییر:1.80
1399/06/24
تعداد:663
حجم:799,483
ارزش:16.7 میلیارد
اولین:20,420
کمترین:20,230
بیشترین:21,350
قیمت:20,770
تغییر:150.00
درصد تغییر:0.72
قیمت:21,150
تغییر:140.00
درصد تغییر:0.66
1399/06/23
تعداد:552
حجم:603,855
ارزش:12.538 میلیارد
اولین:22,170
کمترین:20,400
بیشترین:22,170
قیمت:20,920
تغییر:1,060.00
درصد تغییر:4.82
قیمت:21,290
تغییر:180.00
درصد تغییر:0.84
1399/06/22
تعداد:498
حجم:606,572
ارزش:12.803 میلیارد
اولین:22,330
کمترین:20,620
بیشترین:22,330
قیمت:21,980
تغییر:790.00
درصد تغییر:3.73
قیمت:21,470
تغییر:130.00
درصد تغییر:0.60
1399/06/19
تعداد:648
حجم:1.355 میلیون
ارزش:28.756 میلیارد
اولین:1.355 میلیون
کمترین:21,160
بیشترین:28.756 میلیارد
قیمت:21,190
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.14
قیمت:21,600
تغییر:670.00
درصد تغییر:3.01
1399/06/18
تعداد:41
حجم:112,022
ارزش:2.377 میلیارد
اولین:21,220
کمترین:21,220
بیشترین:21,220
قیمت:21,220
تغییر:80.00
درصد تغییر:0.38
قیمت:22,270
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.27
1399/06/17
تعداد:91
حجم:172,842
ارزش:3.682 میلیارد
اولین:21,300
کمترین:21,300
بیشترین:21,300
قیمت:21,300
تغییر:350.00
درصد تغییر:1.62
قیمت:22,330
تغییر:90.00
درصد تغییر:0.40
1399/06/16
تعداد:505
حجم:913,998
ارزش:20.045 میلیارد
اولین:21,690
کمترین:21,650
بیشترین:22,800
قیمت:21,650
تغییر:700.00
درصد تغییر:3.13
قیمت:22,420
تغییر:360.00
درصد تغییر:1.58
1399/06/15
تعداد:550
حجم:1.311 میلیون
ارزش:29.286 میلیارد
اولین:22,320
کمترین:22,320
بیشترین:22,620
قیمت:22,350
تغییر:270.00
درصد تغییر:1.19
قیمت:22,780
تغییر:710.00
درصد تغییر:3.02
1399/06/12
تعداد:8
حجم:212
ارزش:4.795 میلیون
اولین:22,620
کمترین:22,620
بیشترین:22,620
قیمت:22,620
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:23,490
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/06/11
تعداد:867
حجم:1.325 میلیون
ارزش:30.922 میلیارد
اولین:1.325 میلیون
کمترین:24,920
بیشترین:30.922 میلیارد
قیمت:22,620
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:23,490
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/06/10
تعداد:867
حجم:1.325 میلیون
ارزش:30.922 میلیارد
اولین:1.325 میلیون
کمترین:24,920
بیشترین:30.922 میلیارد
قیمت:22,620
تغییر:1,580.00
درصد تغییر:6.53
قیمت:23,490
تغییر:250.00
درصد تغییر:1.05
1399/06/06
تعداد:702
حجم:1.332 میلیون
ارزش:32.134 میلیارد
اولین:1.332 میلیون
کمترین:24,200
بیشترین:32.134 میلیارد
قیمت:24,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:23,740
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/06/05
تعداد:702
حجم:1.332 میلیون
ارزش:32.134 میلیارد
اولین:24,200
کمترین:23,610
بیشترین:24,200
قیمت:24,200
تغییر:470.00
درصد تغییر:1.98
قیمت:23,740
تغییر:690.00
درصد تغییر:2.99
1399/06/04
تعداد:978
حجم:1.432 میلیون
ارزش:33.11 میلیارد
اولین:21,750
کمترین:21,750
بیشترین:24,000
قیمت:23,730
تغییر:1,660.00
درصد تغییر:7.52
قیمت:23,050
تغییر:160.00
درصد تغییر:0.70
1399/06/03
تعداد:305
حجم:620,351
ارزش:13.694 میلیارد
اولین:22,070
کمترین:22,070
بیشترین:22,200
قیمت:22,070
تغییر:250.00
درصد تغییر:1.12
قیمت:22,890
تغییر:340.00
درصد تغییر:1.46
1399/06/02
تعداد:292
حجم:477,967
ارزش:10.692 میلیارد
اولین:22,750
کمترین:22,320
بیشترین:22,750
قیمت:22,320
تغییر:400.00
درصد تغییر:1.76
قیمت:23,230
تغییر:260.00
درصد تغییر:1.11
1399/06/01
تعداد:708
حجم:1.21 میلیون
ارزش:28.086 میلیارد
اولین:24,660
کمترین:22,700
بیشترین:24,660
قیمت:22,720
تغییر:690.00
درصد تغییر:2.95
قیمت:23,490
تغییر:390.00
درصد تغییر:1.63
1399/05/30
تعداد:592
حجم:1.18 میلیون
ارزش:27.659 میلیارد
اولین:1.18 میلیون
کمترین:24,640
بیشترین:27.659 میلیارد
قیمت:23,410
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:23,880
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/29
تعداد:592
حجم:1.18 میلیون
ارزش:27.659 میلیارد
اولین:1.18 میلیون
کمترین:24,640
بیشترین:27.659 میلیارد
قیمت:23,410
تغییر:230.00
درصد تغییر:0.97
قیمت:23,880
تغییر:760.00
درصد تغییر:3.08
1399/05/28
تعداد:1,203
حجم:1.485 میلیون
ارزش:36.865 میلیارد
اولین:1.485 میلیون
کمترین:23,950
بیشترین:36.865 میلیارد
قیمت:23,640
تغییر:260.00
درصد تغییر:1.09
قیمت:24,640
تغییر:710.00
درصد تغییر:2.97
1399/05/27
تعداد:810
حجم:1.868 میلیون
ارزش:44.679 میلیارد
اولین:23,900
کمترین:23,900
بیشترین:24,460
قیمت:23,900
تغییر:400.00
درصد تغییر:1.65
قیمت:23,930
تغییر:1,220.00
درصد تغییر:4.85
1399/05/26
تعداد:402
حجم:632,447
ارزش:15.387 میلیارد
اولین:24,300
کمترین:24,300
بیشترین:24,770
قیمت:24,300
تغییر:1,030.00
درصد تغییر:4.07
قیمت:25,150
تغییر:420.00
درصد تغییر:1.64
1399/05/25
تعداد:852
حجم:1.57 میلیون
ارزش:39.825 میلیارد
اولین:25,310
کمترین:25,310
بیشترین:25,700
قیمت:25,330
تغییر:570.00
درصد تغییر:2.20
قیمت:25,570
تغییر:1,070.00
درصد تغییر:4.02
1399/05/23
تعداد:1,070
حجم:1.349 میلیون
ارزش:35.773 میلیارد
اولین:1.349 میلیون
کمترین:28,000
بیشترین:35.773 میلیارد
قیمت:25,900
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:26,640
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/05/22
تعداد:1,070
حجم:1.349 میلیون
ارزش:35.773 میلیارد
اولین:28,000
کمترین:25,900
بیشترین:28,100
قیمت:25,900
تغییر:1,350.00
درصد تغییر:4.95
قیمت:26,640
تغییر:620.00
درصد تغییر:2.27
1399/05/21
تعداد:1,140
حجم:2.028 میلیون
ارزش:55.273 میلیارد
اولین:27,250
کمترین:27,250
بیشترین:27,800
قیمت:27,250
تغییر:1,240.00
درصد تغییر:4.35
قیمت:27,260
تغییر:1,420.00
درصد تغییر:4.95
1399/05/20
تعداد:1,087
حجم:1.431 میلیون
ارزش:40.802 میلیارد
اولین:28,550
کمترین:28,490
بیشترین:29,100
قیمت:28,490
تغییر:820.00
درصد تغییر:2.80
قیمت:28,680
تغییر:1,300.00
درصد تغییر:4.34
1399/05/19
تعداد:2,030
حجم:2.268 میلیون
ارزش:67.975 میلیارد
اولین:31,850
کمترین:29,310
بیشترین:31,850
قیمت:29,310
تغییر:1,460.00
درصد تغییر:4.75
قیمت:29,980
تغییر:870.00
درصد تغییر:2.82
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی