شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,030 2.98
قیمت پایانی: 23,614 0.52

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/20
تعداد:3,217
حجم:3.937 میلیون
ارزش:92.973 میلیارد
اولین:24,364
کمترین:22,960
بیشترین:24,364
قیمت:23,030
تغییر:869.00
درصد تغییر:3.64
قیمت:23,614
تغییر:123.00
درصد تغییر:0.52
1399/01/19
تعداد:3,390
حجم:4.087 میلیون
ارزش:97.002 میلیارد
اولین:22,888
کمترین:23,110
بیشترین:23,957
قیمت:23,899
تغییر:799.00
درصد تغییر:3.46
قیمت:23,737
تغییر:857.00
درصد تغییر:3.75
1399/01/18
تعداد:3,535
حجم:6.306 میلیون
ارزش:144.293 میلیارد
اولین:22,866
کمترین:22,824
بیشترین:23,512
قیمت:23,100
تغییر:890.00
درصد تغییر:3.71
قیمت:22,880
تغییر:1,145.00
درصد تغییر:4.77
1399/01/17
تعداد:5,291
حجم:9.056 میلیون
ارزش:217.575 میلیارد
اولین:25,250
کمترین:23,990
بیشترین:25,250
قیمت:23,990
تغییر:950.00
درصد تغییر:3.81
قیمت:24,025
تغییر:1,227.00
درصد تغییر:4.86
1399/01/16
تعداد:4,871
حجم:6.662 میلیون
ارزش:168.227 میلیارد
اولین:25,990
کمترین:24,543
بیشترین:25,990
قیمت:24,940
تغییر:460.00
درصد تغییر:1.81
قیمت:25,252
تغییر:323.00
درصد تغییر:1.30
1399/01/11
تعداد:2,324
حجم:3.928 میلیون
ارزش:97.931 میلیارد
اولین:24,819
کمترین:24,819
بیشترین:25,601
قیمت:25,400
تغییر:100.00
درصد تغییر:0.40
قیمت:24,929
تغییر:1,196.00
درصد تغییر:4.58
1399/01/10
تعداد:4,046
حجم:4.786 میلیون
ارزش:125.032 میلیارد
اولین:27,020
کمترین:24,962
بیشترین:27,020
قیمت:25,300
تغییر:434.00
درصد تغییر:1.69
قیمت:26,125
تغییر:391.00
درصد تغییر:1.52
1399/01/9
تعداد:1,553
حجم:2.374 میلیون
ارزش:61.082 میلیارد
اولین:25,734
کمترین:25,725
بیشترین:25,734
قیمت:25,734
تغییر:998.00
درصد تغییر:4.04
قیمت:25,734
تغییر:1,281.00
درصد تغییر:5.24
1399/01/6
تعداد:1,067
حجم:1.689 میلیون
ارزش:41.779 میلیارد
اولین:24,736
کمترین:24,700
بیشترین:24,736
قیمت:24,736
تغییر:1,124.00
درصد تغییر:4.76
قیمت:24,453
تغییر:894.00
درصد تغییر:3.80
1399/01/5
تعداد:2,904
حجم:5.221 میلیون
ارزش:122.991 میلیارد
اولین:23,185
کمترین:22,760
بیشترین:23,612
قیمت:23,612
تغییر:999.00
درصد تغییر:4.42
قیمت:23,559
تغییر:1,071.00
درصد تغییر:4.76
1398/12/29
تعداد:1,883
حجم:3.836 میلیون
ارزش:86.257 میلیارد
اولین:21,530
کمترین:21,425
بیشترین:22,613
قیمت:22,613
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:22,488
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:1,883
حجم:3.836 میلیون
ارزش:86.257 میلیارد
اولین:21,530
کمترین:21,425
بیشترین:22,613
قیمت:22,613
تغییر:1,292.00
درصد تغییر:6.06
قیمت:22,488
تغییر:967.00
درصد تغییر:4.49
1398/12/27
تعداد:2,023
حجم:2.862 میلیون
ارزش:61.59 میلیارد
اولین:22,999
کمترین:21,123
بیشترین:22,999
قیمت:21,321
تغییر:1,179.00
درصد تغییر:5.24
قیمت:21,521
تغییر:720.00
درصد تغییر:3.24
1398/12/26
تعداد:2,846
حجم:3.799 میلیون
ارزش:84.494 میلیارد
اولین:21,020
کمترین:21,020
بیشترین:22,738
قیمت:22,500
تغییر:840.00
درصد تغییر:3.88
قیمت:22,241
تغییر:579.00
درصد تغییر:2.67
1398/12/25
تعداد:1,587
حجم:2.803 میلیون
ارزش:60.717 میلیارد
اولین:21,660
کمترین:21,660
بیشترین:21,795
قیمت:21,660
تغییر:779.00
درصد تغییر:3.47
قیمت:21,662
تغییر:1,138.00
درصد تغییر:4.99
1398/12/24
تعداد:2,359
حجم:3.67 میلیون
ارزش:83.679 میلیارد
اولین:24,690
کمترین:22,439
بیشترین:24,690
قیمت:22,439
تغییر:1,060.00
درصد تغییر:4.51
قیمت:22,800
تغییر:820.00
درصد تغییر:3.47
1398/12/22
تعداد:6,276
حجم:10.213 میلیون
ارزش:241.233 میلیارد
اولین:22,986
کمترین:22,986
بیشترین:25,000
قیمت:23,499
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:23,620
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:6,276
حجم:10.213 میلیون
ارزش:241.233 میلیارد
اولین:22,986
کمترین:22,986
بیشترین:25,000
قیمت:23,499
تغییر:25.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:23,620
تغییر:575.00
درصد تغییر:2.38
1398/12/20
تعداد:674
حجم:906,452
ارزش:21.323 میلیارد
اولین:23,524
کمترین:23,524
بیشترین:23,524
قیمت:23,524
تغییر:244.00
درصد تغییر:1.03
قیمت:24,195
تغییر:596.00
درصد تغییر:2.40
1398/12/19
تعداد:249
حجم:359,531
ارزش:8.545 میلیارد
اولین:23,768
کمترین:23,768
بیشترین:23,768
قیمت:23,768
تغییر:218.00
درصد تغییر:0.91
قیمت:24,791
تغییر:227.00
درصد تغییر:0.91
1398/12/18
تعداد:4,314
حجم:6.692 میلیون
ارزش:167.423 میلیارد
اولین:24,120
کمترین:23,986
بیشترین:26,499
قیمت:23,986
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:25,018
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:4,314
حجم:6.692 میلیون
ارزش:167.423 میلیارد
اولین:24,120
کمترین:23,986
بیشترین:26,499
قیمت:23,986
تغییر:1,484.00
درصد تغییر:5.83
قیمت:25,018
تغییر:230.00
درصد تغییر:0.91
1398/12/14
تعداد:5,147
حجم:8.7 میلیون
ارزش:219.657 میلیارد
اولین:25,470
کمترین:24,550
بیشترین:25,470
قیمت:25,470
تغییر:944.00
درصد تغییر:3.85
قیمت:25,248
تغییر:990.00
درصد تغییر:4.08
1398/12/13
تعداد:753
حجم:1.858 میلیون
ارزش:45.57 میلیارد
اولین:24,526
کمترین:24,526
بیشترین:24,526
قیمت:24,526
تغییر:700.00
درصد تغییر:2.94
قیمت:24,258
تغییر:899.00
درصد تغییر:3.85
1398/12/12
تعداد:275
حجم:1.418 میلیون
ارزش:33.793 میلیارد
اولین:23,826
کمترین:23,826
بیشترین:23,826
قیمت:23,826
تغییر:1,134.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:23,359
تغییر:667.00
درصد تغییر:2.94
1398/12/11
تعداد:245
حجم:886,981
ارزش:20.127 میلیارد
اولین:22,692
کمترین:22,692
بیشترین:22,692
قیمت:22,692
تغییر:932.00
درصد تغییر:4.28
قیمت:22,692
تغییر:1,080.00
درصد تغییر:5.00
1398/12/10
تعداد:1,907
حجم:4.03 میلیون
ارزش:87.093 میلیارد
اولین:21,735
کمترین:21,000
بیشترین:21,760
قیمت:21,760
تغییر:1,460.00
درصد تغییر:7.19
قیمت:21,612
تغییر:888.00
درصد تغییر:4.29
1398/12/7
تعداد:3,301
حجم:7.739 میلیون
ارزش:160.39 میلیارد
اولین:21,220
کمترین:20,210
بیشترین:21,220
قیمت:20,300
تغییر:90.00
درصد تغییر:0.45
قیمت:20,724
تغییر:514.00
درصد تغییر:2.54
1398/12/6
تعداد:1,507
حجم:3.447 میلیون
ارزش:69.669 میلیارد
اولین:20,210
کمترین:20,210
بیشترین:20,210
قیمت:20,210
تغییر:454.00
درصد تغییر:2.30
قیمت:20,210
تغییر:962.00
درصد تغییر:5.00
1398/12/5
تعداد:4,540
حجم:12.307 میلیون
ارزش:236.873 میلیارد
اولین:19,600
کمترین:17,876
بیشترین:19,756
قیمت:19,756
تغییر:931.00
درصد تغییر:4.95
قیمت:19,248
تغییر:432.00
درصد تغییر:2.30
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی