شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 25,400 2.78
قیمت پایانی: 25,067 4.05

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

دلر

1,471 80,000 288,678 22.882 میلیارد 36.216 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دسبحان

1,085 22,790 4.392 میلیون 97.149 میلیارد 22.784 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وپخش

4,176 91,949 273,480 24.633 میلیارد 74.616 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دزهراوی

896.00 21,080 27.72 میلیون 581.799 میلیارد 52.554 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دسینا

495.00 26,450 1.905 میلیون 49.518 میلیارد 20.837 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

داسوه

1,147 24,106 2.801 میلیون 66.597 میلیارد 17.829 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دفرا

73.00 20,450 731,546 14.732 میلیارد 14.216 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دکیمی

229.00 21,076 1.138 میلیون 23.343 میلیارد 12.057 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

درازک

1,919 42,900 798,699 34.461 میلیارد 25.919 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دکوثر

909.00 19,102 3.102 میلیون 59.008 میلیارد 10.271 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دلقما

316.00 13,200 3.144 میلیون 43.368 میلیارد 9.31 هزار میلیارد سهام 1398/12/8

تیپیکو

2,568 53,943 2.32 میلیون 122.595 میلیارد 153.274 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دجابر

892.00 19,650 8.559 میلیون 161.384 میلیارد 21.383 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دشیمی

2,019 42,402 2.369 میلیون 98.063 میلیارد 10.557 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دتماد

1,610 39,200 2.371 میلیون 92.664 میلیارد 19.545 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دروز

260.00 15,800 765,592 11.852 میلیارد 11.141 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دسبحا

683.00 16,847 4.462 میلیون 72.897 میلیارد 44.684 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دعبید

1,729 47,350 1.545 میلیون 72.758 میلیارد 94.958 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دامین

609.00 16,408 10.48 میلیون 170.664 میلیارد 21.983 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دفارا

426.00 66,850 1.825 میلیون 119.717 میلیارد 39.361 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

والبر

708.00 14,873 26.265 میلیون 378.298 میلیارد 69.136 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دابور

53.00 65,500 4.703 میلیون 298.201 میلیارد 24.602 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ددام

535.00 20,576 5.91 میلیون 119.871 میلیارد 18.666 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دارو

615.00 46,367 1.316 میلیون 60.083 میلیارد 34.229 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دیران

947.00 19,891 6.739 میلیون 130.581 میلیارد 11.239 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دپارس

1,177 60,301 704,858 42.095 میلیارد 31.53 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پخش

1,250 26,263 1.199 میلیون 31.493 میلیارد 24.436 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دتولید

22.00 20,099 23.732 میلیون 463.774 میلیارد 11.725 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کاسپین

1,885 39,600 1.03 میلیون 40.797 میلیارد 17.585 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دسانکو

222.00 12,050 4.682 میلیون 55.587 میلیارد 10.222 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کی بی سی

1,258 31,850 1.517 میلیون 48.384 میلیارد 9.265 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دبالک

501.00 15,960 11.095 میلیون 175.686 میلیارد 5.859 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دتهران‌

- 29,800 1.04 میلیون 30.992 میلیارد 1.788 هزار میلیارد سهام 1397/08/7

شتهران

326.00 8,489 657 5.577 میلیون 3.637 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دحاوی

909.00 29,411 537,513 15.811 میلیارد 10.66 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دشیری

3,678 118,950 51,003 6.067 میلیارد 6.075 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دقاضی

527.00 86,622 47,660 4.124 میلیارد 34.903 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

برکت

410.00 10,910 22.138 میلیون 234.526 میلیارد 61.445 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دریشمک

1,728 33,000 11.064 میلیون 367.739 میلیارد 9.971 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شفا

1,577 29,980 4.044 میلیون 121.515 میلیارد 35.441 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

داوه

967.00 30,305 5.532 میلیون 167.055 میلیارد 14.495 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

درهآور

1,447 44,950 918,295 40.971 میلیارد 8.986 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دکپسول

923.00 28,310 2.267 میلیون 63.553 میلیارد 5.607 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

هجرت

2,013 41,650 2.004 میلیون 83.824 میلیارد 18.82 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دتوزیع

1,696 49,610 2.743 میلیون 135.208 میلیارد 29.578 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی