شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,770 2.64
قیمت پایانی: 30,850 2.90

گردش وجوه نقد

1398/04/25
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/07
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

44.94 میلیارد 438.42 میلیارد 250.02 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- 327 میلیون 327 میلیون

سود سهام پرداختی

42.79 - میلیارد 529.29 - میلیارد 326.6 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

160.69 - میلیارد 374.75 - میلیارد 384.45 - میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

132 میلیون 9.6 میلیارد 5 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

203.35 - میلیارد 894.12 - میلیارد 710.72 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

22 - میلیون 363.31 - میلیارد 363.31 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 7.74 میلیارد 7.74 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

46.63 - میلیارد 485.82 - میلیارد 485.81 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

- 214.47 - میلیارد 214.47 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

46.63 - میلیارد 692.55 - میلیارد 692.55 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

205.06 - میلیارد 1.512 - هزار میلیارد 1.517 - هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

- 22.12 میلیارد 22.12 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1.842 هزار میلیارد 5.9 هزار میلیارد 5.9 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1.522 - هزار میلیارد 4.215 - هزار میلیارد 4.215 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

319.86 میلیارد 1.707 هزار میلیارد 1.707 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

114.81 میلیارد 194.98 میلیارد 189.97 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

217.56 میلیارد 22.58 میلیارد 22.58 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 4 - میلیون -

مانده وجه نقد در انتهای سال

332.36 میلیارد 217.56 میلیارد 212.56 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 1.273 هزار میلیارد 907.88 میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

286 میلیون - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

89.1 میلیارد - -

خرید دارایی های نامشهود

7.65 - میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

19.06 - میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی