شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

البرزدارو

دالبر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,490 4.97
قیمت پایانی: 28,680 4.34

ترازنامه

1398/03/11
سال مالی 1397/12/29
1397/02/18
سال مالی 1396/12/29
1396/02/16
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

217.56 میلیارد 22.58 میلیارد 182.88 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

4.244 هزار میلیارد 3.219 هزار میلیارد 2.634 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- 53.68 میلیارد 45.1 میلیارد

پیش پرداخت ها

411.29 میلیارد 74.6 میلیارد 147.76 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1.617 هزار میلیارد - 371.03 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

50.74 میلیارد - 51.18 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

192.42 میلیارد - 92.36 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

90.19 میلیارد - 49.51 میلیارد

کالای در راه

29.31 میلیارد - -

سایر موجودی ها

- 746.39 میلیارد 9 میلیون

موجودی ضایعات

9.32 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

1.989 هزار میلیارد 746.39 میلیارد 564.09 میلیارد

جمع دارایی های جاری

6.862 هزار میلیارد 4.116 هزار میلیارد 3.574 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

581.71 میلیارد 691.44 میلیارد 1.66 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

7.65 میلیارد 7.23 میلیارد 7.5 میلیارد

دارایی های نامشهود

189 میلیون 267 میلیون 462 میلیون

اموال ماشین آلات و تجهیزات

909.44 میلیارد 469.02 میلیارد 330.92 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

909.44 میلیارد 469.02 میلیارد 330.92 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

8.361 هزار میلیارد 5.284 هزار میلیارد 3.915 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

934.97 میلیارد 311.96 میلیارد 264.31 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 106.28 میلیارد 62.7 میلیارد

پیش دریافت ها

686 میلیون 1.95 میلیارد 12.06 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

402.03 میلیارد 408.67 میلیارد 375.44 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

3.013 هزار میلیارد 1.45 هزار میلیارد 752.5 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

71.02 میلیارد 252.69 میلیارد 167.29 میلیارد

جمع بدهی های جاری

4.422 هزار میلیارد 2.532 هزار میلیارد 1.634 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

483 میلیون 537 میلیون 596 میلیون

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

18.22 میلیارد 18.82 میلیارد 13.26 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

4.441 هزار میلیارد 2.551 هزار میلیارد 1.648 هزار میلیارد

سرمایه

930 میلیارد 930 میلیارد 680 میلیارد

سود و زیان انباشته

1.966 هزار میلیارد 1.709 هزار میلیارد 1.518 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

93 میلیارد 93 میلیارد 68 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

- 915 میلیون 915 میلیون

سایر اندوخته ها

915 میلیون - -

افزایش سرمایه در جریان

930 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

3.92 هزار میلیارد 2.733 هزار میلیارد 2.267 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

8.361 هزار میلیارد 5.284 هزار میلیارد 3.915 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

930 میلیارد 930 میلیارد 680 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

627.16 میلیارد 453.36 میلیارد 429.75 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

93 میلیارد 93 میلیارد 68 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

- 915 میلیون 915 میلیون

سایر اندوخته های مصوب

915 میلیون - -

افزایش سرمایه در جریان مصوب

930 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

2.581 هزار میلیارد 1.477 هزار میلیارد 1.179 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

217.56 میلیارد 22.58 میلیارد 182.88 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

4.244 هزار میلیارد 3.219 هزار میلیارد 2.634 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 53.68 میلیارد 45.1 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

7.65 میلیارد 7.23 میلیارد 7.5 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

934.97 میلیارد 311.96 میلیارد 264.31 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

483 میلیون 537 میلیون 596 میلیون

جمع حقوق صاحبان سهام

3.92 هزار میلیارد 2.733 هزار میلیارد 2.267 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

2.581 هزار میلیارد 1.477 هزار میلیارد 1.179 هزار میلیارد

سایر دارایی ها

392.99 میلیارد - -
1398/04/25
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/03/07
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/31
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

332.36 میلیارد 217.56 میلیارد 212.56 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

4.563 هزار میلیارد 4.244 هزار میلیارد 4.138 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

52.83 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 411.29 میلیارد 457.53 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

742.25 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

2.344 هزار میلیارد 1.617 هزار میلیارد 1.617 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 50.74 میلیارد 50.74 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 192.42 میلیارد 192.42 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 90.19 میلیارد 90.19 میلیارد

کالای در راه

- 29.31 میلیارد 29.31 میلیارد

موجودی ضایعات

- 9.32 میلیارد 9.32 میلیارد

موجودی مواد و کالا

2.344 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

8.035 هزار میلیارد 6.862 هزار میلیارد 6.797 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

581.71 میلیارد 581.71 میلیارد 581.71 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

- 7.65 میلیارد 7.65 میلیارد

دارایی های نامشهود

189 میلیون 189 میلیون 189 میلیون

سایر دارایی ها

7.48 میلیارد - -

اموال ماشین آلات و تجهیزات

904.35 میلیارد 909.44 میلیارد 909.43 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

904.35 میلیارد 909.44 میلیارد 909.43 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

9.528 هزار میلیارد 8.361 هزار میلیارد 8.296 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

894.75 میلیارد 934.97 میلیارد 910.36 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

375.17 میلیارد - -

پیش دریافت ها

5.69 میلیارد 686 میلیون 686 میلیون

ذخیره مالیات بر درآمد

532.78 میلیارد 402.03 میلیارد 413.69 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

3.29 هزار میلیارد 3.013 هزار میلیارد 3.013 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1.367 هزار میلیارد 71.02 میلیارد 71.42 میلیارد

جمع بدهی های جاری

6.466 هزار میلیارد 4.422 هزار میلیارد 4.409 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

483 میلیون 483 میلیون 483 میلیون

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

30.95 میلیارد 18.22 میلیارد 18.22 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

6.497 هزار میلیارد 4.441 هزار میلیارد 4.428 هزار میلیارد

سرمایه

1.86 هزار میلیارد 930 میلیارد 930 میلیارد

سود و زیان انباشته

1.078 هزار میلیارد 1.966 هزار میلیارد 1.914 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

93 میلیارد 93 میلیارد 93 میلیارد

سایر اندوخته ها

915 میلیون 915 میلیون 915 میلیون

افزایش سرمایه در جریان

- 930 میلیارد 930 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

3.032 هزار میلیارد 3.92 هزار میلیارد 3.868 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

9.528 هزار میلیارد 8.361 هزار میلیارد 8.296 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

332.36 میلیارد 217.56 میلیارد 212.56 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

4.563 هزار میلیارد 4.244 هزار میلیارد 4.138 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

52.83 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

742.25 میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

- 7.65 میلیارد 7.65 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

894.75 میلیارد 934.97 میلیارد 910.36 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

483 میلیون 483 میلیون 483 میلیون

جمع حقوق صاحبان سهام

3.032 هزار میلیارد 3.92 هزار میلیارد 3.868 هزار میلیارد

سایر موجودی ها

11.72 میلیارد - -

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

19.06 میلیارد - -

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

392.99 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی