شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فولاد کاوه جنوب کیش

کاوه | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,549 1.49
قیمت پایانی: 6,468 2.71

سود و زیان

1398/04/30
سال مالی 1397/12/29
1397/04/20
سال مالی 1396/12/29
1396/04/26
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

33.823 هزار میلیارد 18.96 هزار میلیارد 8.905 هزار میلیارد

جمع درآمدها

33.823 هزار میلیارد 18.96 هزار میلیارد 8.905 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

23.622 هزار میلیارد 13.174 هزار میلیارد 6.705 هزار میلیارد

سود ناویژه

10.201 هزار میلیارد 5.786 هزار میلیارد 2.2 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1.113 هزار میلیارد 353.82 میلیارد 269.35 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

247.53 - میلیارد 181.62 - میلیارد 331.23 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

8.841 هزار میلیارد 5.25 هزار میلیارد 1.6 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

6.015 هزار میلیارد 1.602 هزار میلیارد 89.72 میلیارد

مالیات

- 4.19 میلیارد -

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

6.015 هزار میلیارد 1.598 هزار میلیارد 89.72 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1.618 هزار میلیارد 113.4 میلیارد 308.17 میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1.015 - هزار میلیارد 14 - میلیارد 280 - میلیارد

سود قابل تخصیص

6.617 هزار میلیارد 1.697 هزار میلیارد 117.88 میلیارد

اندوخته قانونی

300.74 میلیارد 79.9 میلیارد 4.49 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

6.3 هزار میلیارد 1.015 هزار میلیارد 14 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

16.64 میلیارد 602.53 میلیارد 99.4 میلیارد

سرمایه

7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

EPS خالص

859.26 228.29 12.82
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/12
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/29
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

11.56 هزار میلیارد 33.823 هزار میلیارد 33.823 هزار میلیارد

جمع درآمدها

11.56 هزار میلیارد 33.823 هزار میلیارد 33.823 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

7.634 هزار میلیارد 23.622 هزار میلیارد 23.622 هزار میلیارد

سود ناویژه

3.926 هزار میلیارد 10.201 هزار میلیارد 10.201 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

256.9 میلیارد 1.113 هزار میلیارد 454.09 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

86.51 - میلیارد 247.53 - میلیارد 1.053 - هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

3.583 هزار میلیارد 8.841 هزار میلیارد 8.694 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

2.708 هزار میلیارد 6.015 هزار میلیارد 6.504 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

2.708 هزار میلیارد 6.015 هزار میلیارد 6.504 هزار میلیارد

سرمایه

11 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

EPS خالص

246.15 859.26 929.10

درآمدها و هزینه های استثنایی

264.07 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

5.742 هزار میلیارد - -
1396/10/7
سال مالی 1396/12/29
1396/07/26
سال مالی 1396/12/29
1395/12/21
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

16.834 هزار میلیارد 16.946 هزار میلیارد 16.6 هزار میلیارد

جمع درآمدها

16.834 هزار میلیارد 16.946 هزار میلیارد 16.6 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

12.868 هزار میلیارد 13.148 هزار میلیارد 13.076 هزار میلیارد

سود ناویژه

3.965 هزار میلیارد 3.798 هزار میلیارد 3.524 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

347.28 میلیارد 636.87 میلیارد 550.4 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

159.68 - میلیارد 4.83 - میلیارد 573 میلیون

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

159.68 میلیارد 4.83 میلیارد 573 میلیون

سود (زیان) عملیاتی

3.458 هزار میلیارد 3.156 هزار میلیارد 2.974 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1.459 هزار میلیارد 1.414 هزار میلیارد 1.289 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1.459 هزار میلیارد 1.414 هزار میلیارد 1.289 هزار میلیارد

سرمایه

7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد 7 هزار میلیارد

EPS خالص

208.41 202.00 184.11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی